ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ"

Препис

1 Ресурсен център Европа 13 януари 2021 ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ DEMOCRATIC VALUES д-р КРАСИМИРА ВАСИЛЕВА, председател на NABEC Abstract The paper examines the main values that form the essence of a democratic society and determine its characteristics. In order to provoke discussion about the different aspects of freedom, the parable about the Demon of Cratius is described. Ideas of fundamental democratic values human rights, freedom, equality, rule of law, justice, diversity, pluralism, tolerance, dignity, participation, responsibility, are discussed. е-mail:

2 Ако свободата и равноправието са част от демокрацията, както някои мислят, то те могат да имат смисъл само ако всеки отделен човек участва равностойно в управлението на страната. Аристотел Запознайте учениците с легендата за началото на демокрацията 1 Демонът на Кратий Пред Кратий, един от върховните египетски жреци, стояла задача да разработи план за заробването на целия свят, за преустройството на държавата. След месеци наблюдение на роби каменоделци, строители на градската крепост и размишления той разбирал, че само с физическо насилие няма да стане. Нужно е психологично въздействие, да се внуши на всеки, че робството е висше благо - дезориентиране в адекватното възприемане на реалността. По знак от Кратий, началникът на стражите махнал оковите на робите и на следващият ден били поканени останалите пет жреци и фараона, пред които Кратий започнал своята реч: - Измислих начин за превръщане на всички хора по земята в роби на нашия фараон. Да се направи това чрез изтощителни походи и войни и с многобройни армии е невъзможно. Но аз ще го направя с няколко фрази. Ще минат само два дни след тяхното произнасяне и вие сами ще се убедите как започва да се променя светът. Гледайте: долу в дългите шеренги оковани роби носят по един камък. Тях ги охраняват множество войници. Колкото повече роби, толкова подобре за държавата така сме смятали винаги. Но колкото повече роби - толкова повече трябва да се опасяваме от бунт. Ние усилваме охраната. Принудени сме да храним добре своите роби, иначе те не могат да изпълняват тежката работа. Но те въпреки всичко са лениви и склонни към бунтарство. Погледнете как бавно се движат, а и мързеливата стража не ги подгонва с камшици, не удря даже младите 1 RCE 2

3 и силни роби. Но те ще започнат да се движат много по-бързо. И няма да им е нужна стража. Стражите също ще се превърнат в роби. Това може да се извърши така. Нека днес преди залез глашатаите разнесат указ на фараона, с който да се казва: От изгрева на новия ден на всички роби се дарява пълна свобода. За всеки камък, доставен в града, свободният човек ще получи по една монета. Монетата може да се разменя за храна, облекло, жилище, дворец в града и самия град. Отсега нататък сте свободни хора. Когато жреците осъзнали казаното от Кратий един от тях, най-старият произнесъл: - Ти си демон, Кратий. Замисленото от теб ще покрие с демонизъм множество земни народи. - Нека съм демон, а замисленото от мен в бъдеще нека наричат демокрация. Дискутирайте с учениците смисъла на програмата на Кратий, значението на свободата, какво предоставя и какво изисква тя, същността на демокрацията. Демократично общество се основава на принципи и ценности, които са характерни за него и които в своята съвкупност го отличават от другите, исторически познати общества. Фигура 1. Основни демократични ценности Ключовите ценности, които характеризират съвременните демокрации са: свобода, права на човека, равенство, законност, правосъдие, справедливост, разнообразие, плурализъм, човешкото достойнство, толерантност, отношение, уважение, участие, отговорност. Ценността на свободата е от основно значение за функционирането на RCE 3

4 всеки демократичен модел. Това е защото в демокрациите притежател и носител на властта е народът и свободата е компонент, който позволява на хората да се самоуправляват. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта, изповядване на религия. Свободата е важна част от човешкото достойнство. Тя е възможността на човека да действа според собствените си решения, но като съблюдава законите и общите правила. Затова свободата е и отговорност, и ограничение. Свобода на изразяване е важна не само човек да може да мисли в каквото е убеден, но и как може да изрази мнението си на глас, независимо какво би могло да бъде то. Принуждаването на хората да правят нещо против тяхната воля унижава човешкия дух. Свободата е нещо приблизително, нещо съблазнително, нещо относително, нещо изключително. Свободата е кръв по твоята риза - пее рок групата Джендема Идеята, че всички трябва да притежават еднаква възможност за оказване на влияние върху решенията, които засягат хората в обществото, е включена в принципа на равенството - равенство пред закона гарантира, че организациите, които притежават власт, не облагодетелстват или увреждат един или друг човек. В демократичните системи правата на хората трябва да бъдат признавани независимо от пола, религията, цвета на кожата или социалната класа. Член 7 от Всеобщата декларация за правата на човека уточнява, че "всички са равни пред закона и имат, без разлика, правото на равна защита пред закона". В много страни тази ценност е отразена и в техните конституции. Но равенството не означава еднаквост. Всеки човек притежава своята индивидуалност. Справедливостта е ценностно явление, отговорнo за осигуряването на правилно функциониране на обществoто. Правораздаването до голяма степен е изградено и основано върху идеята за справедливост. Степента на неговата RCE 4

5 справедливост се определя от това, доколко отразява и гарантира естествените права на личността. В много случаи справедливостта се възприема с прилагането на принципа на равенство. Фигура 2. Справедливостта в гарантирането на равни права Справедливостта се представя предимно като равноправие, а несправедливостта като неравенство, което не облагодетелства всички. Справедливостта е субективната ни оценка, представата ни за съществуването на хармония, пропорционалност между две и повече социални явления и в същото време е изискване, гаранция за запазване на вътрешното равновесие и хармония в обществото на определен етап от неговото развитие. Дискутирайте най-значимите концепции за справедливостта: - На всеки същото нещо; - На всеки според заслугите; - На всеки според делата; - На всеки според нуждите; - На всеки според ранга му; - На всеки според това, което му възлага правото. Тези различни концепции за справедливостта и равенство, без да бъдат напълно противоречиви, се различават по възможностите ѝм на реализиране. Фигура 3. Проблемът за справедливостта на равенството Фигура 3. илюстрира проблема, с който социалната справедливост постоянно се сблъсква, опитвайки се да се задържи в рамките на принципа на равенството. RCE 5

6 Ако се опитаме да изравним предоставените обезщетения, ще бъде нарушен принципът на справедливост, т.е. равенството на нуждите. Това се илюстрира от първата част на фигурата. Очевидно способностите на най-високия човек са повисоки от тези на най-малкия. И ако се опитаме да изравним всички възможности, се оказва, че разпределението на богатството е несправедливо (втората част на картината). Защо за най-малките има две кутии? Голяма ли е вината на първия, че той е по-висок? Защо получава по-малко? Въз основа на това може да се твърди, че социалната справедливост е недостижим идеал. Фигура 4. Справедливостта, правосъдието и законността са във взаимна връзка Защитаването на правата на хората и гражданските свободи и прилагането на справедливост при тяхното нарушаване се изразява чрез закони и се олицетворява във фигурата на съдиите. Когато дадена норма в обществото е нарушена, съдиите правораздават като се опитват да коригират извършеното нарушение. Наличието на законност и институционализирането ѝ в законите и органите, които отговарят за нейното прилагане, са от основно значение за демокрацията. Без справедливост правата и свободите на отделните хора в обществото не могат да бъдат обезпечени. Правосъдието е системата от закони, която урежда отношенията между хората, регулира, санкционира и дава права на свободата на личността. Тя подкрепя мирното решаване на конфликти и спорове. В тази си функция правосъдната система следва да осигурява справедлив процес и честно отношение към всички членове на обществото, включително и равни възможности за всички, независимо от националния произход, етничност, раса, религия, език, възраст, пол, политическо мнение, рождение, социален произход, увреждания, сексуална ориентация или друг статус. RCE 6

7 Върховенството на закона и равното, безпристрастно отношение към всички граждани в рамките на закона са средство за осигуряване на справедливост. Културното разнообразие на хората в обществото и плурализмът на техните мнения, на светогледите и практиките са ценност, и дават възможност за обогатяване на всички членове на това обществото. Това означава, че всички хора имат правото да бъдат различни /по религиозни вярвания, идеологии, пол/ и правото на информиран избор на свои перспективи, възгледи, убеждения и мнения. Те следва да бъдат зачитани, но доколкото не нарушават правата и свободата на другите в общността. В политиката плурализъм означава законно противопоставяне на политически сили с различни интереси и идеологии за правото да участват в управлението и политическия живот на страната. Силите могат да бъдат различни по мащаб, интереси, идеологии, мисли и мнения, но те съжителстват и постоянно си взаимодействат. Отношение - уважението е ценността, на която се основават много от другите демократични ценности. Свободата, равенството, справедливостта, толерантността не биха могли да съществуват без уважение, без зчитане на достойнството на всеки човек. Тази ценност управлява реализирането по хармоничен начин на междуличностните отношения в демократичните общества. Уважението към отделния човек спомага да се оцени неговата индивидуалност. Това означава, че никой не може да обижда, наранява, и пречи на другите. Всеки човек е различен и неповторим. С 2 това той е ценен сам по себе си. Всяко дете е равнопоставено на другите и има право да греши и да бъде напътствано. Уважението и зачитането на правата на другите е свързано с отговорност за собствените ни действия и полагане на усилия за прилагане на правата на всеки и всички. 2 RCE 7

8 Толерантността е ключова ценност за обществата с демократични модели на управление. Тя е проявяване на търпимост и допускане на чуждо мнение, характер, религия и пр. Фигура 5. Толерантността Без толерантност хората в едно общество на разнообразието не могат да живеят заедно по хармоничен и почтителен начин. Толерантността се отнася до действия на зачитане на различията между хората. Тези различия не се отричат, а ценят и уважават. Толерантността е свързана с добродетели /фигура 5./, които спомагат за безконфликтно вземане на общи решения. Участието е ценността, върху която се издига същността на демократичните системи. То означава хората да упражняват своите права, като по този начин упражняват властта си на управление участие в избори, демострации, кампании по значими теми, засягащи обществото и др. Тъй като демокрацията се определя като власт на народа, начин на управление, който зависи от волята на народа, то за нейното правилно функциониране от особена важност е активността на всички граждани. Докато има достатъчно хора желаещи да се борят за правата си, до тогава ще има и демокрация, казва Роджер Болдуин. 3 За да може младата личност да участва е необходимо: Да бъде информирана за това, което се случва, за това, което се решава, за действията на избраните представители. Свободно да изказва мнението си на представители в парламента, на медиите или на групите, работещи по конкретни държавни въпроси. Без обратна връзка от народа, лидерите могат да ръководят само според своите собствени воля и приоритети. 3 Роджер Болдуин - известен защитник на гражданските свободи RCE 8

9 Когато хората считат, че решенията не са демократични или противоречат на правата на човека, или когато се чувстват силно заинтересовани от тях, следва да положат усилия гласът ѝм да бъде чут, така че политиките да бъдат преразгледани. Участвайте и гласувайте. Това е отговорност. Да се запомни: Демократичните ценности са тези, които характеризират отношенията в демократичните общества. Те са пряко свързани със свободата и правата на човека, с върховенството на закона, плурализма и установените правила в тази общност. Основните демократични ценности на съвременните демократични общества са: свобода, права, равенство, законност, правосъдие, справедливост, разнообразие, плурализъм, толерантност, уважение, достойнство, участие, отговорност. RCE 9

Работа с децата, които живеят между между две култури

Работа с децата, които живеят между между две култури Работа с децата, които живеят между между две култури Културен контекст Култура на разширеното семейство Децата от култури на разширено семейство се научават да уважават повъзрастните, а не да имат собствено

Подробно

Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО

Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО Към ПДУ СЪЩНОСТ, ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ I.СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Гражданското образование е насочено към

Подробно

Slide 1

Slide 1 16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ОБЩУВАНЕТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ: МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Подробно

неравенство-1

неравенство-1 Александър Стоянов Неравенството: аспекти на анализа Аспекти на анализа на неравенството Идеологически: естествено ли е неравенството Теоретичен: какво представлява неравенството Описателен: колко е голямо

Подробно

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про

СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с  До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От про -------СЪД Dx. Дата.2â^..QÆ..-...iÀіді с " До Г-н Председателя на Конституционния съд на Република България проф.дюн Борис Велчев ПРАВНО МНЕНИЕ От проф.д-р Христина Тодорова Балабанова ЮФ на УНСС Относно:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Функции на предразсъдаците

Функции на предразсъдаците ФУНКЦИИ НА ПРЕДРАЗСЪДАЦИТЕ 1.Адаптивна фунция-предразсъдаците правят възможна бързата адаптация към съответните житейски условия.с тяхна помощ личността полесно бива призната в социалната среда,като се

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ЕТИЧЕН КОДЕКС

ЕТИЧЕН КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ВАРНА ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ при ПТГ-Варна 1. Училището е място, където се изгражда сплотена училищна общност на ученици, учители, непедагогически персонал

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) , Утвъ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) ,   Утвъ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АРГИРА ЖЕЧКОВА - ГРАД СЛИВЕН град Сливен, бул. Стефан Караджа 2А тел: (044)624672, факс:(044) 636314, e-mail: argira_school@abv.bg Утвърдена със заповед РД 06 428 от 14.09.2018 г. на директора

Подробно

Юридическа правоспособност © 2019

Юридическа правоспособност © 2019 Атанас Атанасов ЮРИДИЧЕСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност LawStore 2019 TM www.lawstore.bg Всички права запазени Атанас Атанасов 2019 Поредност на изданието

Подробно

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд”

Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд” Въпросник за изследване управлението и дейността на СОФИЙСКИ ОКРЪЖЕН СЪД и районните съдилища при Софийски окръжен съд 1. Смятате ли, че съдът във вашия град работи ефективно и прозрачно?, напълно, но

Подробно

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У

ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на У ДО КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИСКАНЕ от група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Указ 53 от 20.03.2014 г. на Президента на Републиката

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

ОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ

ОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ 2016 ОЦЕНКА И ОЧАКВАНИЯ КЪМ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА МАГИСТРАТИТЕ Представените в настоящия анализ данни са част от проучване Нагласи на магистратите за реформи в съдебната система в България. Проучването

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation и представят РИСКОВЕТЕ ОНЛАЙН ЗА ДЕТЕТО Част IV: Ръководство за родители на деца на възраст 16 18 години На тази възраст рисковете рязко намаляват, тъй като младият човек вече има изградени собствени навици

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Цветан Кулевски за публична защита на дисертационен труд на тема: КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ЕЛ

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Цветан Кулевски за публична защита на дисертационен труд на тема: КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ЕЛ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Цветан Кулевски за публична защита на дисертационен труд на тема: КАЧЕСТВО И ЕФЕКТИВНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ И РОЛЯТА ИМ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА МЕДИЙНА

Подробно

Заглавие

Заглавие Лекция 12 Правен субект. Правосубектност. Правосубектност на физическите лица. Гл. ас. д-р Симеон Гройсман GROYSMAN.EU Връзка между понятията: права субекти - правосубектност Субективното право = Възможност

Подробно

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc

Microsoft Word - Stanovishte_KZLD-1799_08_04_2013.doc СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ рег. П-1799 / 2013 г. гр. София, 08.04.2013 г. ОТНОСНО: Искане за становище с вх. П-1799/15.03.2013 г. от г-жа Незабравка Стоева Председател на Комисия

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

Self-Advocacy

Self-Advocacy РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА С УМСТВЕНИ ЗАТРУДНЕНИЯ ГР. ВИДИН Проект: Лицата с интелектуални затруднения и техните фундаментални права Самозастъпничество Модул 3 Кой упражнява контрол? Кой

Подробно

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd

PES-AH _YouthPlanLeaflet-BUL-RZ.indd PES SOCIALISTS & DEMOCRATS НИЕ ДЕЙСТВАМЕ ЗА МЛАДЕЖТА В ЕВРОПА #ACT4YOUTH! ACT FOR YOUTH! ЕВРОПЕЙСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 1 PES-AH-013-17 Kunde: PES Motiv: YouthPlan Leaflet, bulgarisch Format: 148 x 210 mm

Подробно

1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е

1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е 1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е висока, смъртността при всички възрастови групи също.

Подробно

Главната цел на настоящата програма е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на СУ Проф. д-р Асен Златаров : Подготовка на достойни и самосто

Главната цел на настоящата програма е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на СУ Проф. д-р Асен Златаров : Подготовка на достойни и самосто Главната цел на настоящата програма е в съответствие с приетата Стратегия за развитие на СУ Проф. д-р Асен Златаров : Подготовка на достойни и самостоятелни граждани, които имат съзнание за своята роля

Подробно

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Етичният кодекс на ЛТУ се приема на основание традициите и добрите практики на ЛТУ при спазване на етични

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Етичният кодекс на ЛТУ се приема на основание традициите и добрите практики на ЛТУ при спазване на етични ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ Етичният кодекс на ЛТУ се приема на основание традициите и добрите практики на ЛТУ при спазване на етичните принципи на поведение, при създаване на условия

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ ЧЛЕН НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЛЕКАРИТЕ ПО ОБЩА/ФАМИЛНА МЕДИЦИНА ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА КОЙ И С КАКВО ДОПРИНЕСЕ ЗА НЕУДАЧИТЕ В ПЪРВИЧНАТА ИЗВЪНБОЛНИЧНА

Подробно