доц. д-р Атанас Атанасов

Размер: px
Започни от страница:

Download "доц. д-р Атанас Атанасов"

Препис

1 ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ ПО СЛУЧАЙ ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ 1 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОГНОЗИ УНСС София 30 септември 2020

2 Откога се интересуваме за бъдещето? Делфийският оракул 8 в пр.н.е. Библейски пророци - Исая, Иеремия, Иезекиил, Даниил. Нострадамус - в Предсказанията събира своите най-важни пророчества за далечното бъдеще, записани под формата на четиристишия. Мохамед. Ванга. Други. 2

3 Защо е необходимо да се разработват прогнози? Целта е да надникнем в бъдещето 3 Какво искаме да знаем за бъдещето? Времето Лотарията Фондовата борса Инфлацията Безработицата Икономическия растеж Пандемията от COVID-19 Какво прогнозираме?

4 Какво означава прогноза? Прогноза (Forecast) = оценка на бъдещите стойности на изследваните показатели (признаци) със съответната вероятност за сбъдване. Предсказване (Predict) = прави се предположение за бъдещето. Пророчество (Prophesy) = предсказва събитие. Предсказание (Foretell) = разказва за събитие, преди то да се осъществи. Проект (Project) = планиране на на бъдещо събитие. 4 Предполагам (Guess) = оценка без да е необходимо изчисляване или прогнозиране.

5 През първия етап се изследва историческото развитие на изследваното явление, като се разработва подходящ модел. През втория етап се разработва прогнозата за бъдещото развитие на изследваното явление, като се правият допускания как евентуално ще действат установените закономерности през прогнозния период Статистически прогнози 5

6 Избор на подходяща прогноза При избора на най-подходящ модел за прогнозиране може да се използват различни подходи, но най-често използваните са следните: (1) за най-добър може да се избере този модел, който в най-добра степен описва миналото развитие на изследвания динамичен ред. (2) за най-добър модел може да се избере този, чрез който се получава най-добра прогностична способност (най-малка грешка на прогнозата). 6

7 Ключови етапи при разработването на прогнозата Избор на подходяща дължина на динамичните редове. Разработване на различни конкуриращи се модели. Изследване на стабилността на модела във времето. Обосновава се хипотезата дали и през прогнозния период динамичният ред ще се развива по същия начин, както и през изследвания период. Разработване на точкова оценка на прогнозата, която представлява очакваната бъдеща стойност на динамичния ред. Изчислява се доверителния интервал на прогнозите, което е известно още като интервална оценка на прогнозата. 7

8 Прогноза за броя на установените заразени с COVID-19 по света 8

9 ТОЧНОСТ НА ПРОГНОЗАТА 9 Дължина на изследваните динамични редове. Хоризонт на прогнозата. Разсейване в изследвания ред. Вероятност за сигурност. Промяна в закономерностите на развитие.

10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Прогнозирането не е кристална топка. Коя прогноза е най-добрата? Прогнозата показва къде бихме стигнали, ако продължим да вървим по този път. 10

11 Благодаря за вниманието! 11 Д оц. д -р Атанас А танасов К а т е д р а С т а т и с т и к а и и к о н о м е т р и я E - m a i l : a t a n a s s o e c o n o m e t r i c a. b g София, 30 септември 2020 г.

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери

Методично ръководство Съдържание Мита Георгиева по Статистика с приложение Магдалена Каменарова на SPSS 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характери 1. Статистиката като наука 1.1. Обща характеристика 1.2. Методически указания Статистически (съвкупностен) подход Форми на проявление Закономерности Статистическа информационна система 1.3. Решени задачи

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д Основи на статистиката (Учебник) Проф. д-р Поля Ангелова автор Проф. д-р Петър Банчев рецензент Доц. д-р Величко Петров рецензент Академично издателство Ценов Свищов 4 СЪДЪРЖАНИЕ Предговор... 11 Тема първа.

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?.

_5. ???????????? ?3????????? ?? ????????????? ?? ?????????? ?? 2005 ?. ЩЕ ИЗЧЕЗНЕ ЛИ БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК? Гл. ас. д-р Стефан Стефанов Катедра "Математика и статистика", СА "Д. А. Ценов" - Свищов (Продължение от брой 3) Резюме: В работата се разглеждат измененията

Подробно

Превенция на опасността от наводнения

Превенция на опасността от наводнения Превенция на опасността от наводнения Изпълнителна агенция Проучване и поддържане на река Дунав Причини за наводнения 1. Високи води следствие на протичане на големи водни количества - наблюдават при протичане

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗАГЛАВИЕ курсова работа по. на.., специалност. фак. номер: ******** Варна, 2008 г.

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ЗАГЛАВИЕ курсова работа по. на.., специалност. фак. номер: ******** Варна, 2008 г. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" ЗАГЛАВИЕ курсова работа по. на.., специалност. фак. номер: ******** Варна, 28 г. 2 Задача Да се изследва влиянието на вноса и износа на върху брутния

Подробно

Машинно обучение Лабораторно упражнение 9 Класификация с множество класове. Представяне на невронна мрежа Упражнението демонстрира класификация в множ

Машинно обучение Лабораторно упражнение 9 Класификация с множество класове. Представяне на невронна мрежа Упражнението демонстрира класификация в множ Машинно обучение Лабораторно упражнение 9 Класификация с множество класове. Представяне на невронна мрежа Упражнението демонстрира класификация в множество класове чрез методи логаритмична регресия и невронни

Подробно

%tr, l[. YP-o 3-7a I ar oa'16r. l4hctl4tyt 3A I43CIEEBAHE HA HAGEIEHI,IETO 14 qobeka npu EAH - COO]4fl ctahob14 llle OT npo$. a-p Euruhrr,p Canrnpoe f

%tr, l[. YP-o 3-7a I ar oa'16r. l4hctl4tyt 3A I43CIEEBAHE HA HAGEIEHI,IETO 14 qobeka npu EAH - COO]4fl ctahob14 llle OT npo$. a-p Euruhrr,p Canrnpoe f %tr, l[. YP-o 3-7a I ar oa'16r. l4hctl4tyt 3A I43CIEEBAHE HA HAGEIEHI,IETO 14 qobeka npu EAH - COO]4fl ctahob14 llle OT npo$. a-p Euruhrr,p Canrnpoe fluuurpoe 1IJY,,ENNCKON KOHCTAHTYIH NPECflABCKI4" no

Подробно

Slide 1

Slide 1 11. Количествено ориентирани методи за вземане на решения в обкръжение на неопределеност и риск 1 Структура Матрица на полезността Дърво на решенията 2 11.1. Матрица на полезността 3 Същност на метода

Подробно

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон

УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: кон УУНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Александър Стоянов Стоянов, катедра Икономическа социология, УНСС Относно: конкурс за заемане на академична длъжност доцент в Университет

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

Slide 1

Slide 1 Софийски университет Св. Климент Охридски Биологически факултет Катедра Екология и опазване на природната среда ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД: Функционални изследвания на ксеротермни дъбови екосистеми в ЗЗ

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет: Математически науки и информатика

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математи Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен доктор Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.4. Науки

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Налагането на Строително- Информационните Модели () като стандарт за проектиране арх. Филип Коцев CAD Point Ltd. 2018 Autodesk, Inc. Кои сме ние? Строително-Информационните Модели: Какво представлява (Строително

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до

СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен до СТАНОВИЩЕ oт проф. д-р Маргарита Теодосиева, Русенски университет А. Кънчев на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 4. Природни науки,

Подробно

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА ДИМИТЪР АРКАДИЕВ, ДОЦ. Д-Р 1 Етническото разноо

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА ДИМИТЪР АРКАДИЕВ, ДОЦ. Д-Р 1 Етническото разноо НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ОКОЛО ДАННИТЕ ЗА ЕТНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 ГОДИНА ДИМИТЪР АРКАДИЕВ, ДОЦ. Д-Р 1 Етническото разнообразие на населението в отделните държави и територии

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: SmartPattern

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: SmartPattern РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ: SmartPattern Съдържание Описание...3 Инсталиране...4 Възможности...6 Бележки:...8 2 Описание Наличен за всички клиенти на ActivTrades с реални сметки, SmartPattern открива формации

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 546 СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ Приета: прот. 6 от г. Лектор:

ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 546 СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ Приета: прот. 6 от г. Лектор: ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: BA 546 СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ Приета: прот. 6 от 28.06.2011 г. Лектор: Доц. д-р Г. Милчева АНОТАЦИЯ Учебната дисциплина има

Подробно

Slide 1

Slide 1 Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация Дейност 3 Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg Встъпителна конференция 15 ноември

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАТЕДРА ТЕОРИЯ НА СПОРТА СЕКТОР СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СПОРТА У Ч Е Б Н И ЗАПИСКИ Име...Фамилия... Факултет..

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАТЕДРА ТЕОРИЯ НА СПОРТА СЕКТОР СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СПОРТА У Ч Е Б Н И ЗАПИСКИ Име...Фамилия... Факултет.. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ КАТЕДРА ТЕОРИЯ НА СПОРТА СЕКТОР СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В СПОРТА У Ч Е Б Н И ЗАПИСКИ Име...Фамилия... Факултет... Фак.... Учебна година 20.../20... София 2016 2 Основни

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау

С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на нау С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева Университет за национално и световно стопанство София Относно: конкурс за придобиване на научна степен Доктор на науките по професионално направление

Подробно

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx

Microsoft PowerPoint WealthMan-ELANA.pptx Първата стъпка каква е моята цел? Намерете отговор на тези въпроси: Какво искам от парите си? Колко капитал ми е необходим в бъдеще и кога точно? Колко риск мога да поема? И каква възвръщаемост мога да

Подробно

До

До До Председателя на Научното жури за оценяване на кандидата за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ

Подробно

Група Монте Карло

Група Монте Карло ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ 17.03.2017 на HPC laboratory in Sofia Tech Park Лаборатория за високопроизводителни изчисления в Научно-технологичния парк София Тех Парк проф. Ана Пройкова СУ Св. Климент Охридски

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc

Microsoft Word - VM22 SEC55.doc Лекция 5 5 Диференциални уравнения от първи ред Основни определения Диференциално уравнение се нарича уравнение в което участват известен брой производни на търсената функция В общия случай ( n) диференциалното

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

1

1 1 Насоки за развитие на безопасността на движението в Република България Мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г, съгласно решение 16 на Министерски Съвет от 17 януари 2019г. Slide

Подробно

Биомедицинска Информатика

Биомедицинска Информатика Биомедицинска Информатика ФМИ, СУ Св. Климент Охридски Магистърска програма o Специалност: Информатика o Ръководител: проф. д-р Евгений Кръстев o Катедра: Информационни Технологии o Имейл : eck@fmi.uni-sofia.bg

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д-р Веселка Христова Павлова ръководител на катедра Статистика и иконометрия при УНСС- София Научна специалност Икономика - Статистика

Подробно

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 06 юни 10 юни 2016 г. Предвид глобалните макроикономически предизвикателства и предупрежденията от водещите инст

ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 06 юни 10 юни 2016 г. Предвид глобалните макроикономически предизвикателства и предупрежденията от водещите инст ПАЗАРЕН БЮЛЕТИН И КОМЕНТАР ЗА ПЕРИОДА 06 юни 10 юни 2016 г. Предвид глобалните макроикономически предизвикателства и предупрежденията от водещите институции за забавяне на растежа акциите в САЩ са изключително

Подробно