НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ОТЧЕТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ОТЧЕТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА"

Препис

1 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ОТЧЕТ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЗА 2021 ГОДИНА ЕИК по БУЛСТАТ * Наименование на предприятието * Населено място, местонамиране на дейността(код ЕКАТТЕ) * Съставител: * Тел. за контакт * * Време за попълване на отчета:* РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗУВАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СОБСТВЕНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ГОДИНАТА (БАЛАНС) Ако един и същи вид отпадък е обезвреден чрез няколко операции (кол.10), то същия код отпадък се отчита на следващ ред според операцията Вид отпадък по Прил.1 Списък на отпадъците Код Наименование Образувани отпадъци, общо количество =к.( ) Отпадъци, предадени за третиране на други физически/юридически лица (R и D операции) предадени за оползотворяване (R) В страната Извън страната Оползотворени (R) Обезвредени (D) предадени за обезвреждане (D) предадени за оползотворяване (R) предадени за обезвреждане (D) Общо количество = к.(7+8+9) Изгорени с получаване на енергия (R1) Рециклирани (R3+R4+R5) Други операции по оползотворяване Общо количество Отбележете операция (D) Б А тонове Третирани отпадъци на мястото на образуване (в предприятието) (виж Прил.2 Списък операции) код Нетретирани, непредадени собствени отпадъци към края на годината тонове ОБЩО. 1

2 РАЗДЕЛ 2. ОБЕЗВРЕДЕНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ЧУЖДИ ОТПАДЪЦИ (ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА) Ако един и същи вид отпадък е обезвреден чрез различни операции, то същият код отпадък се отчита на следващ ред според операциите за обезвреждане. Ако един и същи вид отпадък е с различен произход, то същият код отпадък се отчита на следващ ред според произхода. ОБЩО Вид отпадък ( съгласно Списък на отпадъците) Код Наименование Общо количество отпадъци (тонове) Обезвредени чужди отпадъци през годината Произход на отпадъците 1. Приети от територията на страната 2. Директен внос от чужбина Отбележете операция (D) (виж текст в Прил.2списък операции) А Б В 1 2 2

3 РАЗДЕЛ 3. ОПОЛЗОТВОРЕНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО ЧУЖДИ ОТПАДЪЦИ (ОТ ДРУГИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА) Ако един и същи вид отпадък е с различен произход, то същият код отпадък се отчита на следващ ред според произхода. Вид отпадък ( съгласно Списък на отпадъците) Код ОБЩО Наименование Произход на отпадъците 1. Приети от територията на страната 2. Директен внос от чужбина Общо количество = к.(2+3+4) Оползотворени чужди отпадъци (R) Изгорени с получаване на енергия (R1) тонове Рециклирани (R3+R4+R5) Други операции по оползотворяване А Б В Бележки 3

4 IV РАЗДЕЛ. СПРАВКА ЗА ЗЕМЯТА, ТЕХНИКАТА И РИБОЛОВА ПРЕЗ 2021 ГОДИНА. шиф. Земя дка Използвана земеделска площ в това число: оранжерии и парници Използваната земеделска площ е земята, която обхваща ниви, трайни насаждения и ливади. Може да бъде собствена или наета. Площта се записва с точност до 1 знак след десетичната точка. шиф. Техника, използвана в селското и горското стопанство брой Извън пътни машини (трактори, комбайни и др.) Групите са формирани с оглед очакваните отпадъци Камиони и автобуси Лекотоварни и 4х4 (пикапи, микробуси и др.) Леки автомобили Мотокултиватори, косачки и друга техника шиф. Рибовъдство и риболов Риба Мекотели и ракообразни улов (тона) шиф. V РАЗДЕЛ. СПРАВКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА ГЕНЕРИРАНИЯ ЖИВОТИНСКИ ТОР ПРЕЗ 2021 ГОДИНА Животновъдство, брой животни към: Към 01 януари 2021 г. Към 01 април Към 01 юли Към 01 октомври Към 31 декември 2021г. Общо количество тор, генериран през годината - тона 1 (виж. Прил.2, табл.1) Брой дни годишно (приблизително), през които животните са били на паша извън територията на стопанството А В Крави Телета Биволи Малачета Свине Прасенца Овце Кози Птици Коне, магарета, мулета и катъри Други Контролен сбор 4

5 УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ОТПАДЪЦИ ОТ ИКОНИОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ Статистическото наблюдение се провежда съгласно Националната статистическа програма ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ Отчетът се представя от предприятията от всички икономически дейности, които през годината са образували отпадъци от собствена дейност и/или са третирали отпадъци от други предприятия, в т.ч. и внесени от чужбина. Отчитането се извършва по кодове отпадъци съгласно Списък на отпадъците". Списъкът на отпадъците със съответните кодове и наименования може да бъде намерен в приложение 3. За попълване на данните да се използват заведените в предприятието Отчетни книги за отпадъците. Мерна единица - данните за количеството отпадъци се попълват в тонове до три знака след десетичната точка. Въвежда се Булстат/ЕИК на предприятието и код на населеното място (ЕКАТТЕ) - местонамиране на дейността. Записват се имената на съставителите на отчета и съответните контакти. Задължителни са полетата, обозначени със "*". Формулярът е структуриран в следните пет раздела: Раздел 1. - отчитат се количествата на образуваните и третираните собствени отпадъци през отчетната година. Раздел 2. - отчитат се количествата само на приетите/получените за обезвреждане отпадъци от други предприятия (през отчетната година), вкл. и от внос. Раздел 3. - отчитат се количествата само на приетите/получените за оползотворяване отпадъци от други предприятия (през отчетната година), вкл. и от внос. При предварително третиране/разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, електрическо и електронно оборудване и/или батерии и акумулатори, с цел получаване на отпадъци за последващо рециклиране, получените отпадъци (например масла, черни метали, цветни метали, стъкло, антифриз, гуми и т.н.) се посочват в първи раздел като образувани. Получените части за повторна употреба не са отпадъци. Раздел 4 и 5 отчита се обща информация за предприятието- за използваната земеделска площ, наличната техника, риболова, животните и образувания тор. За улеснение при попълването вижте таблиците в приложение 1. 5

6 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Ориентировъчни таблици за изчисление на количествата на някои видове отпадъци Табл. 1. Ориентировъчни данни за средногодишното количество тор от някои видове животни Животни Средно количество тор на животно (кг/год) Говеда 4098 Биволи 3977 Свине 392 Овце 260 Кози 262 Птици 5 Коне 2518 Мулета и катъри 1929 Магарета 1083 Табл. 2. Ориентировъчни данни за тегло на оловни акумулатори и електролит Капацитет Ah Тегло без електролит (кг) Тегло на електролита (кг)

7 Табл. 3. Ориентировъчни данни за теглото на някои видове гуми Вътрешен* диаметър (инч/цол) Ширина (инч/цол) Тегло (кг)** Леки автомобили Камиони, автобуси и лекотоварни Селскостопански машини Строителни и индустриални машини * Различията в теглото при еднакви вътрешен диаметър и ширина са големи, тъй като не се отчита външният диаметър и конструкцията на гумите. ** Данните са за нови гуми, износените губят около % от теглото си. Табл. 4. Ориентировъчни данни за теглото на някои видове масла Тегло на 1 литър масло - кг Моторно масло Трансмисионно масло Хидравлично масло Табл. 5 Ориентировъчни данни за оценка на теглото на други видове отпадъци (превръщане от обемни в тегловни единици) Отпадъци Тегло на 1 куб. м - тона Строителни отпадъци и земни маси Биоразградими 0.2 Метален скрап - арматурно желязо Стъкло Хартия 0.09 Смесен битов отпадък Опаковки

8 СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ/ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Приложение 2 Код операция D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 Дейности/операции по обезвреждане, съгласно Приложение 1 към &1 т. 11 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от г.) депониране (наземно или подземно) обработване на замърсени земя и почви (например биоразграждане на течности или утайки в почви) дълбочинно инжектиране (например инжектиране на отпадъци в кладенци, солни находища и естествени хранилища, които могат да бъдат изпомпвани) повърхностни заграждения (например съхраняване на течни отпадъци или утайки в изкопи, хвостохранилища, лагуни и други подобни съоръжения) специално проектирани депа (например депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда) изхвърляне на отпадъци във водни обекти, с изключение на морета изхвърляне на отпадъци в морета и океани, в т. ч. инжектиране под морското дъно биологично третиране, непосочено на друго място, при което се образуват крайни съединения или смеси, които се обезвреждат по някоя от операциите от D1 до D12 физико-химично третиране, неупоменато в друга операция по обезвреждане (например изпарение, сушене, калциниране, микровълнова обработка и други, при което се получават съединения или смеси, които се обезвреждат по която и да е от операциите от D1 до D12) наземно изгаряне (инсинерация) изгаряне в море постоянно съхраняване (например съхраняване в контейнери в мини и други) смесване преди предаване за обезвреждането от D1 до D12 препакетиране преди предаването им за обезвреждане от D1 до D13 съхраняване до извършване на която и да е от операциите по обезвреждане от D1 до D14 Код операция R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 СПИСЪК НА ДЕЙНОСТИТЕ/ОПЕРАЦИИТЕ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Дейности/операции по обезвреждане, съгласно Приложение 2 към &1 т. 13 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от г.) използването им като гориво или по друг начин за получаване на енергия пречистване или регенериране на разтворители рециклиране или възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологично превръщане рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения рециклиране или възстановяване на други неорганични материали регенериране на киселини и основи възстановяване на компоненти, използвани за намаляване на замърсяването възстановяване на компоненти от катализатори повторно рафиниране на масла или друга повторна употреба на масла обработване на земната повърхност, благоприятстващо земеделието или подобряващо качествата на околната среда R11 използване на отпадъците, получени по някои от методите на оползотворяване (R1 до R10) R12 размяна на отпадъците за оползотворяване по който и да е от методите по (R1 до R11) R13 съхраняване на отпадъци до извършване на която и да е от операциите (R1 до R12) 8

9 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 СПИСЪК НА ОТПАДЪЦИТЕ (съгл. Приложение 1 към чл. 5, ал. 1 от НАРЕДБА 3 от г. за класификация на отпадъците, издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от г.) Отбелязаните със знак звезда (*) отпадъци се класифицират като опасни (виж Наредба 3) Код на отпадъка Наименование на отпадъка Отпадъци от проучване, разкриване, добив, физично и химично преработване на подземни богатства Отпадъци от разкриване и добив на полезни изкопаеми отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми Отпадъци от физично и химично преработване на метални полезни изкопаеми * отпадъци, генериращи киселини, от обогатяване на сулфидни руди * други отпадъци от обогатяване, съдържащи опасни вещества отпадъци от обогатяване, различни от упоменатите в и * други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в червен шлам от производството на алуминиев оксид, различен от отпадъците, упоменати в отпадъци, неупоменати другаде * Отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества отпадъчен дребен чакъл/баластра и раздробени скални материали,различни от упоменатите в отпадъчни пясъци и глини прах и прахообразни отпадъци, различни от упоменатите в отпадъци от преработване на калиеви руди и каменна сол,различни от упоменатите в отпадъци от преработване и други отпадъци от промиване и пречистване на полезни изкопаеми, различни от упоменатите в и отпадъци от рязане и дялане на скални материали, различни от упоменатите в

10 отпадъци, неупоменати другаде Промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране сондажни течности от промиване със свежа вода и отпадъци от сондиране * промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти * промивни сондажни течности и други отпадъци от сондиране,съдържащи опасни вещества промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи барит, различни от упоменатите в и промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи хлориди, различни от упоменатите в и отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), производство на аквакултури, горско, ловно и рибно стопанство, производство и преработване на хранителни продукти Отпадъци от селското стопанство (овощарство, цветарство и градинарство), горско, ловно и рибно стопанство утайки от измиване и почистване отпадъци от животински тъкани отпадъци от растителни тъкани отпадъци от пластмаси (с изключение на опаковки) животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на образуването им отпадъци от горското стопанство * агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в метални отпадъци отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство и преработване на месо, риба и други хранителни продукти от животински произход утайки от измиване и почистване отпадъци от животински тъкани материали, негодни за консумация или преработване утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 10

11 отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство и преработване на плодове, зеленчуци,зърнени култури, хранителни масла, какао, кафе, чай и тютюн;производство на консерви; култивиране на дрожди и екстракти от дрожди, производство и ферментация на меласа утайки от измиване, почистване, белене, центрофугиране и сепариране/разделяне отпадъци от консерванти отпадъци от екстракция с разтворители материали, негодни за консумация или преработване утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство на захар почва от измиване и почистване на захарно цвекло нестандартен калциев карбонат (сатурачна кал) утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от млекопреработвателната промишленост материали, негодни за консумация или преработване утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производството на тестени и сладкарски изделия материали, негодни за консумация или преработване отпадъци от консерванти утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство на алкохолни и безалкохолни напитки (с изключение на кафе, чай и какао) отпадъци от измиване, почистване и механично раздробяване на суровини отпадъци от алкохолна дестилация отпадъци от химично обработване материали, негодни за консумация или преработване утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им 11

12 отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели, целулоза, хартия и картон Отпадъци от преработване на дървесина и от производството на плоскости и мебели отпадъци от корк и дървесни кори * трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, съдържащи опасни вещества трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от консервация на дървесина * нехалогенирани органични консерванти за дървесина * халогенирани органични консерванти за дървесина * органометални консерванти за дървесина * неорганични консерванти за дървесина * други консерванти за дървесина, съдържащи опасни вещества отпадъци от консервация на дървесина, неупоменати другаде Отпадъци от производство и преработване на целулоза, хартия и картон отпадъчни кори и дървесина утайки от зелена луга (от оползотворяване на отпадъчна луга) утайки от обезмастиляване при рециклиране на хартия механично отделени отпадъци от процеса на получаване на целулоза чрез развлакняване на отпадъчна хартия и картон отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране отпадъчен шлам, съдържащ вар отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от кожарската, кожухарската и текстилната промишленост 12

13 Отпадъци от кожарската и кожухарската промишленост леш и изрезки от варосвани кожи отпадъци от варосване на кожа * отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза дъбилни разтвори, съдържащи хром дъбилни разтвори, несъдържащи хром утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи хром утайки, в частност от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, несъдържащи хром отпадъци от издъбена кожа, съдържащи хром (хромов шпалт, стружки, изрезки, прах от шлайфане на кожа) отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка на кожи отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от текстилната промишленост отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) органични вещества от природни суровини (напр. мазнини,восъци) * отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, различни от упоменатите в * багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества багрила и пигменти, различни от упоменатите в * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в отпадъци от необработени текстилни влакна отпадъци от обработени текстилни влакна отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от рафиниране на нефт, пречистване на природен газ и пиролиза на въглища Отпадъци от рафиниране на нефт * утайки от обезсоляване * дънни утайки от резервоари * кисели утайки от алкилиране * разливи от нефт и нефтопродукти 13

14 * утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване * кисели катрани * други катрани * утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества утайки, получени от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в * отпадъци от пречистване на горива с основи * нефтопродукти, съдържащи киселини утайки от пречистване на захранваща вода за котли отпадъци от охлаждащи колони * отпадъчни филтруващи глини отпадъци, съдържащи сяра, образувани от десулфуризация на нефт битум отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пиролиза на въглища * кисели катрани * други катрани отпадъци от охлаждащи колони отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пречистване и транспортиране на природен газ * отпадъци, съдържащи живак отпадъци, съдържащи сяра отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от неорганични химични процеси Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на киселини * сярна и серниста киселина * солна киселина * флуороводородна киселина * фосфорна и фосфориста киселина 14

15 * азотна и азотиста киселина * други киселини отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на основи * калциев хидроксид * амониев хидроксид * натриев и калиев хидроксид * други основи отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на соли и техни разтвори и метални оксиди * твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди * твърди соли и разтвори, съдържащи тежки метали твърди соли и разтвори, различни от упоменатите в и * метални оксиди, съдържащи тежки метали метални оксиди, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Метал-съдържащи отпадъци, различни от упоменатите в * отпадъци, съдържащи арсен * отпадъци, съдържащи живак * отпадъци, съдържащи други тежки метали отпадъци, неупоменати другаде Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, съдържащи сяра, от химични процеси с участие на сяра и от процеси на десулфуризация * отпадъци, съдържащи опасни сулфиди отпадъци, съдържащи сулфиди, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде 15

16 Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на халогенни елементи и от химични процеси с участие на халогенни елементи * отпадъци от електролиза, съдържащи азбест * активен въглен от производство на хлор * утайки от бариев сулфат, съдържащи живак * разтвори и киселини, например киселини, получени по контактен метод отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на силиций и силициеви производни съединения * отпадъци, съдържащи опасни силикони отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, съдържащи фосфор, и от химични процеси с участие на фосфор шлака, съдържаща фосфор * отпадъци от реакции на основата на калций, съдържащи или замърсени с опасни вещества отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати, съдържащи азот, от химични процеси с участие на азот и от производство на торове * отпадъци, съдържащи опасни вещества отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство на неорганични пигменти и оцветители отпадъци от реакции на основата на калций при производството на титанов диоксид отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от неорганични химически процеси, неупоменати другаде * неорганични препарати за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди * отработен активен въглен (с изключение на ) индустриални сажди * отпадъци от производство на азбест * сажди/нагар 16

17 отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от органични химични процеси Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати от основния органичен синтез * промивни води и матерни луги * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на пластмаси, синтетичен каучук и изкуствени влакна * промивни води и матерни луги * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции * други утайки от дестилация и остатъци от реакции * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в отпадъци от пластмаси * отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества отпадъци от добавки, различни от упоменатите в * отпадъци, съдържащи опасни силикони отпадъци, съдържащи силикони, различни от упоменатите в

18 отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични багрила и пигменти (с изключение на 06 11) * промивни води и матерни луги * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на органични препарати за растителна защита (с изключение на и ), препарати за консервация на дървесина (с изкл. на 03 02) и други биоциди * промивни води и матерни луги * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, различни от упоменатите в * твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на фармацевтични продукти * промивни води и матерни луги 18

19 * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в * твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества твърди отпадъци, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на мазнини, смазки, сапуни, перилни и почистващи препарати, дезинфекциращи средства и козметични продукти * промивни води и матерни луги * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на химични вещества и препарати с висока степен на чистота и химични продукти, неупоменати другаде * промивни води и матерни луги * халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги * други органични разтворители, промивни течности и матерни луги * халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции 19

20 * други остатъци от дестилация и остатъци от реакции * халогенирани утайки от филтруване и отработени абсорбенти * други утайки от филтруване и отработени абсорбенти * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на покрития (бои, лакове, стъкловидни емайли), лепила/адхезиви, уплътняващи материали и печатарски мастила Отпадъци от производство, формулиране, доставяне, употреба иотстраняване на бои и лакове * отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества отпадъчни бои и лакове, различни от упоменатите в * утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества утайки от бои или лакове, различни от упоменатите в * утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества утайки от водни разтвори, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в * отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества отпадъци от отстраняване на бои или лакове, различни от упоменатите в * водни суспензии, съдържащи бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества водни суспензии, съдържащи бои или лакове, различни от упоменатите в * отпадъци от вещества и препарати, отстраняващи бои или лакове отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на други покривни материали (включително керамични материали) отпадъчни покривни прахове утайки от воден разтвор, съдържащи керамични материали водни суспензии, съдържащи керамични материали отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на печатарски мастила 20

21 утайки от воден разтвор, съдържащи печатарски мастила отпадъчни води, съдържащи печатарски мастила * отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в * утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества утайки от печатарски мастила, различни от упоменатите в * отпадъчни разтвори от ецване/гравиране * отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в * диспергирани масла отпадъци, неупоменати другаде * Отпадъци от производство, формулиране, доставяне и употреба на лепила/адхезиви и уплътняващи материали (включително водонепропускливи продукти) отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни от упоменатите в * утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, различни отупоменатите в * утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества утайки от водни разтвори, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в * отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества отпадъчни води, съдържащи лепила/адхезиви или уплътняващи материали, различни от упоменатите в * масло от дървесна смола/колофон отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци, неупоменати другаде в група * отпадъчни изоцианати Отпадъци от фотографската промишленост 21

22 Отпадъци от фотографската промишленост * разтвори от проявител и активатор на водна основа * разтвори от офсетов проявител на водна основа * разтвори от проявител на основата на разтворители * фиксиращи разтвори * избелващи разтвори и избелващи фиксиращи разтвори * отпадъци, съдържащи сребро от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване фотографски филми и фотохартия, съдържащи сребро или сребърни съединения фотографски филми и фотохартия, несъдържащи сребро или сребърни съединения фотоапарати за еднократна употреба без батерии * фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии, включени в , или фотоапарати за еднократна употреба, съдържащи батерии,различни от упоменатите в * отпадъчни водни разтвори от регенериранe на сребро на мястото на образуване, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от термични процеси Отпадъци от електроцентрали и други горивни инсталации (с изключение на група 19) сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в ) увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина * увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове отпадъчни утайки от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове * сярна киселина * увлечена/летяща пепел от емулгирани въглеводороди, използвани като гориво * сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържащи опасни вещества сгурия, шлака и дънна пепел от процеси на съвместно изгаряне, различни от упоменатите в * увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества увлечена/летяща пепел от процеси на съвместно изгаряне,различна от упоменатите в * отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества 22

23 отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в , и * утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в * утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в пясъци от горене в кипящ слой отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища отпадъци от пречистване на охлаждащи води отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство на чугун и стомана отпадъци от преработване на шлака непреработвана шлака * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в нагар/окалина * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в други утайки и филтърен кек отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пирометалургия на алуминий аноден скрап * шлаки от първия етап на производство отпадъчен алуминиев оксид * солеви шлаки от втория етап на производство * черни дроси/шлаки от втория етап на производство * леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода леки шлаки, различни от упоменатите в

24 * отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод,различни от упоменатите в * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в * други частици и прах (включително от топкови мелници), съдържащи опасни вещества други частици и прах (включително от топкови мелници), различни от упоменатите в * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове,съдържащи опасни вещества утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в * отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, съдържащи опасни вещества отпадъци от преработване на солеви шлаки и черни дроси, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пирометалургия на оловото * шлаки от първия и втория етап на производство * дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство * калциев арсенат * прах от отпадъчни газове * други частици и прах * твърди отпадъци от пречистване на газове * утайки и филтърен кек от пречистване на газове * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пирометалургия на цинка шлаки от първия и втория етап на производство * прах от отпадъчни газове 24

25 други частици и прах * твърди отпадъци от пречистване на газове * утайки и филтърен кек от пречистване на газове * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в * дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пирометалургия на медта шлаки от първия и втория етап на производство дроси и леки фракции от първия и втория етап на производство * прах от отпадъчни газове други частици и прах * твърди отпадъци от пречистване на газове * утайки и филтърен кек от пречистване на газове * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пирометалургия на злато, сребро и платина шлаки от първия и втория етап на производство дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство твърди отпадъци от пречистване на газове други частици и прах утайки и филтърен кек от пречистване на газове * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от пирометалургия на други цветни метали частици и прах 25

26 * солеви шлаки от първия и втория етап на производство други шлаки * дроси и леки шлаки, възпламеними или отделящи запалими газове в опасни количества при контакт с вода дроси и леки шлаки, различни от упоменатите в * отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран отпадъци от производство на аноди, съдържащи въглерод,различни от упоменатите в аноден скрап * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове,съдържащи опасни вещества утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в * отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масло отпадъци от пречистване на охлаждащи води, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от леене на черни метали шлака от пещи * неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в * използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в * други частици, съдържащи опасни вещества други частици, различни от упоменатите в * отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества отпадъчни свързващи материали, различни от упоменатите в * отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде 26

27 Отпадъци от леене на цветни метали шлака от пещи * неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в * използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в * прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в * други частици, съдържащи опасни вещества други частици, различни от упоменатите в * отпадъчни свързващи вещества, съдържащи опасни вещества отпадъчни свързващи вещества, различни от упоменатите в * отпадъчни индикатори на пукнатини, съдържащи опасни вещества отпадъчни индикатори на пукнатини, различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производството на стъкло и продукти от стъкло отпадъчни материали, на основата на стъклени влакна прахови частици и прах * отпадъчна смес преди термично обработване, съдържаща опасни вещества отпадъчна смес преди термично обработване, различна от упоменатата в * отпадъчно стъкло под форма на малки частици и стъклен прах,съдържащо тежки метали (например от катодни електроннолъчеви тръби) отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в * утайки от полиране и шлифоване на стъкло, съдържащи опасни вещества утайки от полиране и шлифоване на стъкло, различни от упоменатите в * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в * утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове,съдържащи опасни вещества утайки и филтърен кек от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества 27

28 твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,различни от упоменатите в отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство на керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали отпадъчна смес преди термично обработване прахови частици и прах утайки и филтърен кек от пречистване на газове отпадъчни леярски форми отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване ) * твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, съдържащи опасни вещества твърди отпадъци от пречистване на отпадъчни газове, различни от упоменатите в * отпадъци от глазиране, съдържащи тежки метали отпадъци от глазиране, различни от упоменатите в утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от производство на цимент, вар, гипс и изделия и продукти, направени от тях отпадъчна смес преди термично обработване отпадъци от калциниране и хидратиране на вар прахови частици и прах (с изключение на и ) утайки и филтърен кек от пречистване на газове * отпадъци от производство на азбесто-цимент, съдържащи азбест отпадъци от производство на азбесто-цимент, различни от упоменатите в отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в и * твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в отпадъчен бетон и утайки от бетон отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от крематориуми * отпадъци от пречистване на газове, съдържащи живак 28

29 Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали; от хидрометалургия на цветни метали Отпадъци от повърхностна химична обработка и нанасяне на покрития върху метали и други материали (например галванични процеси, поцинковане, химично почистване на повърхности - байцване, ецване, фосфатиране, алкално обезмасляване, анодиране) * киселини от химично почистване на повърхности * киселини, неупоменати другаде * основи от химично почистване на повърхности * утайки от фосфатиране * утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в * отпадъчни води, съдържащи опасни вещества отпадъчни води, различни от упоменатите в * отпадъци от обезмасляване, съдържащи опасни вещества отпадъци от обезмасляване, различни от упоменатите в * елуат и утайки от мембранни системи или системи за йонообмен, съдържащи опасни вещества * наситени или отработени йонообменни смоли * други отпадъци, съдържащи опасни вещества отпадъци, неупоменати другаде Отпадъци от хидрометалургия на цветни метали * утайки от хидрометалургия на цинка (включително ярозит и гьотит) отпадъци от производството на аноди за електролизни процеси във водна среда * отпадъци от хидрометалургия на медта, съдържащи опасни вещества отпадъци от хидрометалургия на медта, различни от упоменатите в * други отпадъци, съдържащи опасни вещества отпадъци, неупоменати другаде Утайки и твърди материали от процеси на закаляване/темпериране * отпадъци, съдържащи цианиди * други отпадъци Отпадъци от горещо галванизиране/поцинковане 29

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕШЕНИЕ 04-ДО-850-00 от 07.02.2019г. На основание чл. 71, ал.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление

Подробно

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78,

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 04 от 01.02.2019 г. На основание

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 05 от 03.06.2019 г. На основание

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Мнстерство на околната среда водте РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД - 928-03 от / ~> На основане чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 15.2.2019 г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2012 г. износът на България за страни се увеличава с 3.3 съответния година и е в

Подробно

ДО

ДО Образец Съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2017 г. износът на България за се увеличава с 15.0% в сравнение със

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М н с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а в о д т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.хасковоп РЕШЕНИЕ 14 ДО - 191 01 от 2.11.201 г. На основане

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮЛИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3%

Подробно

Индекси на промишленото производство през април 2019 година

Индекси на промишленото производство през април 2019 година IV.204 VII.204 X.204 I.205 IV.205 VII.205 X.205 I.206 IV.206 VII.206 X.206 I.207 IV.207 VII.207 X.207 I.208 IV.208 VII.208 X.208 I.209 IV.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АПРИЛ 209 ГОДИНА

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година

Индекси на промишленото производство през юли 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 нараства с 0.8% в сравнение с юни 2019 година.

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства

Подробно

Индекси на промишленото производство през август 2019 година

Индекси на промишленото производство през август 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1 По предварителни данни през август 2019 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.1% в сравнение с юли 2019

Подробно

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година

Индекси на промишленото производство през юни 2019 година VI.204 IX.204 XII.204 III.205 VI.205 IX.205 XII.205 III.206 VI.206 IX.206 XII.206 III.207 VI.207 IX.207 XII.207 III.208 VI.208 IX.208 XII.208 III.209 VI.209 ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮНИ

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2017 година

Индекси на промишленото производство през март 2017 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2017 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2017 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, нараства с 0.8% в

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2016 година

Индекси на промишленото производство през март 2016 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 2016 ГОДИНА 1 По предварителни данни през март 2016 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.5% в

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 33.6% 2010 г. и възлиза на 24.7 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски партньори

Подробно

Индекси на промишленото производство през март 2019 година

Индекси на промишленото производство през март 2019 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ МАРТ 209 ГОДИНА По предварителни данни през март 209 г. сезонно изгладеният 2 индекс на промишленото производство 3 намалява с 0.9% в сравнение с февруари 209

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2018 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през ноември 2018 г. се понижава

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, август 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, 2, АВГУСТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 3 Общият индекс на цените на производител през август 2019 г. нараства

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, май 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАЙ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през май 2019 г. остава непроменен

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юни 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮНИ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юни 2019 г. намалява с 1.1%

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, март 2019 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, МАРТ 2019 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през март 2019 г. се покачва с

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.7% в сравнение

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 1.4% година и е в размер на над 7.4 млрд.

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - юли 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - юли 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮЛИ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юли 2017 г. износът на България за се увеличава с 18.9% в сравнение със съответния

Подробно

Търговия на България с трети страни през януари 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през януари 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2017 г. износът на България за се увеличава с 12.7 в сравнение със съответния година и е на стойност 1 312.1

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - май 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - май 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2017 г. износът на България за се увеличава с 26.0% в сравнение със съответния

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на прои

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на прои ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 АВГУСТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август 2009г. е с

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, 1 МАРТ 2009 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2009 г. е с 1.1%

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 МАРТ 2010 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3%

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял със 7.3% спрямо същия месец на година и надвишава 1.7 млрд. лева (табл.1.1

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АВГУСТ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АВГУСТ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АВГУСТ 2015 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - август 2015 г. износът на България за се увеличава с 5.3% спрямо същия период на

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2014 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г.

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Подробно

Търговия на България с трети страни през януари - февруари 2016 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през януари - февруари 2016 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 2016 г. износът на България за се увеличава с 0.3 в сравнение със 2015

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 4.6% предходната година и е в размер на над

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на година

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - април 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - април 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2017 г. износът на България за страни се увеличава с 22.1 в сравнение със съответния

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2014 г. износът на България за страни намалява със 7.1% спрямо същия период

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - юли 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - юли 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮЛИ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - юли 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 3.0%

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 205 ГОДИНА. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 205 г. е

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ПРЕЗ 2010 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2010 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 25% спрямо година и възлиза на 18.6 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - април 2019 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - април 2019 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2019 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2019 г. износът на стоки от България за страни нараства с 14.7 в

Подробно

Образец 4

Образец 4 Образец 10 Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ грхасково РЕШЕНИЕ

Подробно

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни)

Търговия със стоки на България с трети страни през периода януари - ноември 2018 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - ноември 2018 г. износът на стоки от България за намалява с 12.3% в сравнение

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 214 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 214 г. износът на България за страни намалява с 14.2 спрямо 213 г. и е

Подробно