3. Условия за успоредност, сливане и пресичане на две прави y1 k1. x n1. y y. ; /; 4. Условие за перпендикулярност на две прави y1 k1.

Размер: px
Започни от страница:

Download "3. Условия за успоредност, сливане и пресичане на две прави y1 k1. x n1. y y. ; /; 4. Условие за перпендикулярност на две прави y1 k1."

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЯ НА МЕТОДА НА КООРДИНАТИТЕ В ГЕОМЕТРИЧНИ ЗАДАЧИ Теоретични знания необходими за прилагане на метода на координатите в геометрични задачи: Декартово уравнение на права в равнината / n /; Уравнение на права в равнината минаваща през две дадени точки M ( ) и M ( ) / /; Условия за успоредност сливане и пресичане на две прави n и n в равнината/ n n II ; n n ; /; 4 Условие за перпендикулярност на две прави n и n в равнината / /; 5 Разстояние между две точки в равнината /Ако M( ) и M ( ) то d( M M ) MM / или в пространството /Ако M ) и M ) то M ) ( z ( z M M z /; d( M z Уравнение на окръжност с център O( ; ) и радиус r в равнината : r ; 7 Общо уравнение на равнина в пространството: : cz d 0 ; 8 Координати на точка М която дели дадена отсечка M M в отношение в равнината /Ако са дадени в равнината точките M( ) и M ( ) и точка M ( ) дели отсечката M M в отношение то / или в пространството /Ако са дадени в пространството точките M( z) и M ( z) и точката M ( z) дели отсечката M M в отношение то z z z /; 9 Координати на точка М която е среда на дадена отсечка M M в равнината или в пространството /частен случай от 8 за /; 0 Координати на медицентър G на ABC в равнината или пространството /следствие от 8 и 9/

2 Задача (бр 0г сп Математика плюс ) Върху страната наabc има точка D за която DC AB Докажете че правата минаваща през средите М и N съответно на отсечките AC и BD е успоредна на ъглополовящата BE( E AC) на ABC Решение:Въвеждаме правоъгълна координатна система O с координатно начало О А и единична отсечка e AB c оста О съвпада с лъча AB а оста ОAB и лежи в полуравнината на правата AB съдържаща точката C В тази координатна система координатите на върховете А и В на ABC са съответно A A00 и B B0 Нека координатите на върха С са C C Тогава координатите на средата c c c и От BE-ъглополовяща на c или M координатите на точка E e e са M на страната AC са AE AB c ABC следва откъдето EC CB c и e c e или Точките В и Е определят правата ВЕ: n където E 0 e BC BC Аналогично от следва e DC AB c BC DC BD D d d DC DC са c d и на средата N на отсечката DB са ( ) ( ) N откъдето координатите на точка c ( ) ( ) d те D Тогава координатите d n и n d или Точките M и N определят правата MN: n

3 n където От следва че BEIIMN (ако D B то n n n и BEIIMN ; ако D B то n n и BE MN ) Задача В ABC дължините на страните са съответно AB 4 BC и AC 5 Да се докаже че медианите AK ( K BC) и CM ( M AB) на ABC са перпендикулярни Решение:Въвеждаме правоъгълна координатна система O с координатно начало О А и единична отсечка e оста О съвпада с лъча AB а оста ОAB и лежи в полуравнината на правата AB съдържаща точката C В тази координатна система координатите на върховете А и В на ABC са съответно A A00 и B B40 Координатите на средата M на страната AB c са и или M 0 Нека координатите на върха С саcc c C От формулата за разстояние между две точки намираме че AC и BC 4 0 откъдето получаваме 5 4 системата с решения 9 Следователно координатите на върха С са C лежи в полуравнината на правата AB съдържаща точката C защото оста ОAB и

4 Координатите на средата K на страната BC са 4 4 c и c или K Точките A и K определят медианата АК: n където 4 4 Точките С и М определят медианата СМ : n c където От следва че AK CM c Задача Окръжностите O r O и O r с радиуси съответно r r r 8 и r 0 се допират външно две по две Намерете дължината на хордата отсечена от окръжността от общата външна допирателна на окръжностите и Решение: Въвеждаме правоъгълна координатна система O с координатно начало O O и единична отсечка e оста О съвпада с лъча O O а оста О O O и лежи в полуравнината на точката O При така въведената координатна система координатите на точките O O и T Нека координатите на точка са съответно O 00) O 00) и 0) O са O T От формулата за разстояние между две точки получаваме O O 0 0 и O откъдето следва системата Координатите на точка O са 8 O с решения 4 8 O 4 тъй като оста О O O и лежи в

5 полуравнината на точката O откъдето следваче точките от окръжността удовлетворяват равенството общата външна допирателна през точката Ако правата е T 0) то координатите на пресечните точки на правата с окръжността удовлетворяват системата с решения 8 8 Ако пресечните точки на правата с окръжността са точките X и Y то 8 8 X 8 8 Y и тогава дължината на търсената хорда е разстоянието (8 8 8) (8 8) XY Задача 4 Дадена е окръжност с център точката O и диаметър AB 4 Точката C е среда на радиуса OB Намерете точките X и Y от окръжността симетрични относно AB такива че правата YC XA Решение: Въвеждаме правоъгълна координатна система O с координатно начало центърът O и единична отсечка e оста О съвпада с лъча OB а оста O OB и лежи в горната полуравнина на правата AB При така въведената координатна система координатите на O точките O C B и A са съответно 00 C 0 B 0 и A 0 на точка X са Ако координатите X то координатите на симетричната точка Y спрямо AB са Y Точките A и X определят правата AX : n където Точките Y и C определят правата YC : n където c От условието XA c YC следва че От формулата за разстояние между две точки

6 получаваме OX откъдето 4 Допустимото решение на системата от са 4 7 и 7 е решението 7 те търсените точки Задача 5 Във вътрешността на квадрат ABCD е взета произволна точка P От върха A е спуснат перпендикуляр към правата BP от върха B към правата CP от върха C към правата DP и от върха D към правата AP Докажете че четирите перпендикуляра (или техните продължения) се пресичат в една точка Решение: Въвеждаме правоъгълна координатна система O с координатно начало O A и единична отсечка e AB оста О съвпада с лъча AB а оста О съвпада с лъча AD При така въведената координатна система координатите на точките A B C и D са 0) ) D 0) съответно 00) A B C и Нека координатите на точка P са P Точките B и P определят правата BP : n където (може да определим и n но не е необходимо) Ако перпендикулярът от точката A към правата BP е правата n от равенството пределяме а от условието A определяме n 0 т е перпендикулярът е правата то

7 С аналогични разсъждения определяме правите CP DP и AP и съответните перпендикуляри q r и s към тях спуснати съответно от върховете B C и D: CP : n ( n ) q : ; DP : n r : ; AP : s : Ако F q то F Ако F r s то F Следователно F F F с което исканото твърдение е доказано Задача (Есенен математически турнир0г0клас) 0 Даден е ACB с ACB 90 Правите през върха С перпендикулярни на страните АС и ВС пресичат съответно правите през върховете А и В перпендикулярни на страните ВС и АС в точките Р и Q Ако М е средата на страната АВ то да се докаже че правите РQ и СМ са перпендикулярни Решение: Нека през върха С на ABC са построени права BC права AC и медианата CM ( M AB) Да построим през върха A права BC апрез върха В- права AC Съгласно условието Q и P Въвеждаме правоъгълна координатна система O с координатно начало О А и единична отсечка e AB c оста О съвпада с лъча AB а оста ОAB и лежи в полуравнината на правата AB съдържаща точката C В тази координатна система координатите на върховете А и В на ABC са съответно A A00 и B B0

8 Нека координатите на върха С са C C определят правата AC : където Точките A (00) и C ( ) c c c те AC : Точките B (0) и C ( ) определят правата BC : n където c c и n т е c BC : Точките M (0 ) и C ( ) определят правата СМ : n където c c и n т е CM : Ако перпендикулярът определяме от равенството те от точката A към правата BC е правата n определяме n 0 и следователно : Ако перпендикулярът определяме от равенството те определяме n а от условието A от точката B към правата AC е правата n и следователно : а от условието B Ако перпендикулярът в точката C към правата BC е правата l то определяме от равенството или от условието II те от условието C определяме : l и следователно то то а Ако перпендикулярът в точката C към правата AC е правата l то определяме от равенството или от условието II те от условието C определяме l и следователно а :

9 Координатите на точката P определяме като пресечна точка на правите и а координатите на точката 4 Q като пресечна точка на правите и Точките P и Q определят правата PQ : n където тъй като то CM PQ q и q Задача7 Дължината на страната на основата на правилна шестоъгълна пирамида SABCDEF е равна на 4 а дължината на височината на пирамидата SO Намерете разстоянието между върха A и пресечната точка на медианите на SCD Решение: Нека точката O (ABCDEF ) и SO (ABCDEF ) Въвеждаме правоъгълна координатна система Oz с координатно начало точката O и единична отсечка e оста О съвпада с лъча OE оста ОOE и лежи в полуравнината на точката C а оста Оz съвпада с лъчаos При така въведената координатна система координатите на върховете О SС DG и А са съответно 000 C O S (00) c c zc C 0 Dd d zd D 0 и A z A 0 Координатите на медицентъра Gна SCD са z g zc zd zs или 4 G 0 g c d s g c d s и От формулата за разстояние между две точки намираме търсеното разстояние AG z z g g g

10 Задача8 В триъгълна пирамида ABCD са известни дължините на ръбовете AB 8 BC 9 AD BD 57 и CD 4 Намерете дължината на височината DH на пирамидата Решение: Ако построим височината DO( O AB) в ABD то от теоремата за трите перпендикуляра следва че CO AB и тогава височината от върха Dкъм СО в OCD е височината DH на пирамидатавъвеждаме правоъгълна координатна система Oz с координатно начало точката O и единична отсечка e оста О съвпада с лъча OB оста О съвпада с лъча OC а оста Oz е еднопосочна на лъча DH Ако AO то BO 8 и тъй като DO AD AO BD BO (Теорема на Питагор) 9 57 (8 ) AO и BO 7 При така въведената координатна система координатите 00) B 700) Нека на точките O A и B са съответно 000) координатите на точките H C O A и и D са съответно H 0 0) C 0 0) и D z 0 От формулата за разстояние между две точки следват равенствата AD z BC и DC 0 ( ) z 4 откъдето получаваме 4 и 8 z 74 8 Следователно височината 74 DH 8 Задача 9Основата на четириъгълна пирамида е правоъгълник ABCD с дължини на страните AB и AD 4 Околният ръб AM е перпендикулярен на равнината на основата и с дължина AM Равнината построена през средата K на ръба MC и перпендикулярна на него пресича правите AB и AD съответно в точките X и Y Определете дължината на XY

11 Решение: Въвеждаме правоъгълна координатна система Oz с координатно начало O A и единична отсечка e оста О съвпада с лъча AB оста О съвпада с лъча AD оста Оz съвпада с лъча AM Оттук и условието на задачата следва че координатите на върховете A B C D и М са съответно A000 B00 C40 D040 M 00 Ако точката E z точка от равнината то и е произволна EM EC защото равнината е симетралната равнина за ръба MC От формулата за разстояние между две точки намираме EM 0 0 z и EC 4 z 0 и тъй като EM EC то z 4 z те общото уравнение на равнината е : 4z 8 0 () Точката X O X 00 и тъй като X то координатите на X удовлетворяват () откъдето следва че 5 Точката Y O Y0 0 и тъй като Y то координатите на Y удовлетворяват () откъдето следва че 5 От формулата за разстояние между две точки 5 8 намираме че XY 4 75 без да се налага да построяваме сечението на спирамидата Задача 0 ABCDA BC D е правоъгълен паралелепипед за който AB BC 4 и BB Построена е равнина през средата P на диагонала D B и перпендикулярна на него Намерете отношението в което равнината дели страната A B вътрешно или външно Решение: Въвеждаме правоъгълна координатна система Oz с координатно начало О B и единична отсечка e оста О съвпада с лъча BC оста О съвпада с лъча BA оста Оz съвпада с лъча BB Оттук и условието на задачата следва че

12 координатите на върховете B A C D и P са съответно 00 A 00 C 400 D 4 F z е произволна B и P Ако точката 0 точка от равнината то FD FB защото равнината е симетралната равнина за ръба D B От формулата за разстояние между две точки намираме FD 4 z и FB 0 0 z 0 и тъй като FD FB то 4 z z те общото уравнение на равнината е : 8 4 z 5 0 () Ако точката X е пресечната точка на оста O с равнината то от X O X 00 и тъй като X то координатите на X удовлетворяват () откъдето следва че 7 Ако точката Y е пресечната Y O Y 0 0 и тъй катоy то точка на оста O с равнината то от координатите на Y удовлетворяват () откъдето следва че 4 Аналогично ако точката Z Oz то от Z Oz Z00 z и тъй като Z то координатите 4 на Z удовлетворяват () откъдето следва че z Нека Q AA YZ AA и M A B YZ A От подобието на AQY и BZY определяме AQ 4 B Аналогично от подобието на MA Q и MB Z определяме което е търсеното отношение /М дели външно A B / MA MB AQ 4 B 4 Z Задача В правилна четириъгълна пирамида с основен ръб е построено сечение през връх на основата и средата на срещуположния околен ръб като сечението е перпендикулярно на този ръб Да се намери лицето на сечението Решение:Нека правилната четириъгълна пирамида е ABCDE с височина OE ( O AC BD ) а сечението е построено през върха В и средата М на ръба DE Въвеждаме правоъгълна координатна система Oz с координатно начало точката O и единична отсечка e оста О съвпада с лъча OA оста О съвпада с лъча OB оста Оz съвпада с лъча OE Оттук и условието на

13 задачата следва че координатите на върховете A 00 B 0 0 A B C и D са съответно C 0 0 и 0 0 D Ако координатите на върха Е са E 0 0 то 0 Ако точката F z FD FE е произволна точка от равнината на сечението то защото равнината е симетралната равнина за ръба DE От формулата за разстояние между две точки намираме FD 0 z 0 и FE 0 0 z и следователно z z те общото уравнение на равнината е : 4z 0() Тъй като върха B то координатите на В удовлетворяват () откъдето следва че координатите на върха Е са ръба DE са E 00 те Тогава координатите на средата M на M Ако точката N AE то от N AE координатите на точката N са където откъдето AN NE следва че e e z ze N 0 ( ) ( ) а от N следва че координатите на N удовлетворяват () те координатите на N са симетричната точка N на точка N 0 N спрямо оста Оzса Координатите на N 0 и N CE Сечението на равнината с правилната четириъгълна пирамида ABCDE е делтоид и неговото лице S NN BM От формулата за разстояние

14 между две точки намираме 0 NN и BM Тогава BM NN S Методът на координатите при подходящо избрана правоъгълна координатна система улеснява решенията на определени геометрични задачи в равнината и в пространството Използването на метода на координатите в ПП ЗИП СИП и формите на извънкласна работа по математика съдейства за подобряване на знанията и уменията на учениците от прогимназиален и гимназиален етап за правоъгълна координатна система линейна функция и сечения на многостен с равнина и способства за развитието на аналитичното им мислене Този метод съчетан с изработване на геометричните чертежи с помощта на динамичен софтуер е добър пример за изследователски подход в обучението по математика Литература: АБВасилевский Методы решения задач изд Выcшая школа Минск974г

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 =

Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 31 март 2019 г. Tема 1 (x 1) x 2 = Задача 1. Да се реши уравнението софийски университет св. климент охридски писмен конкурсен изпит по математика II 1 март 019 г. Tема 1 x 1) x = x x 6. Решение: 1.) При x

Подробно

Microsoft Word - variant1.docx

Microsoft Word - variant1.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА.05.019 г. Вариант 1 МОДУЛ 1 Време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 0. включително отбелязвайте в листа

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур

НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 27 април 2014г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача 1. Да се реши ур НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ АКАД. Л. ЧАКАЛОВ XXI МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ,,РИКИ 7 април 0г. ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ Задача. Да се реши уравнението ( n. ) ( ), където n е естествено число. ( n n.

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно

DZI Tema 2

DZI Tema 2 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6.05.05 г. ВАРИАНТ Отговорите на задачите от. до 0. включително отбелязвайте в листа за отговори!. Кое от числата е различно

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 3(x + y)(x xy + y )y(x y) 1. (Б) Преобразуваме: (x y)(x + y)(x + y ) x(x xy + y ) = 3y (x + y)(x y) x = (x + y ) 3 y x y x x + y = 3 y x (x y ) 1 ( x y ) + 1 = 3 ( 3 ) 1 9 3 ( 3 ) +

Подробно

munss2.dvi

munss2.dvi ОТГОВОРИ И РЕШЕНИЯ 1. (В) Даденото неравенство няма смисъл, в случай че някой от знаменателите на двата дробни израза е равен на нула. Тъй като x 4 = (x+)(x ), то x 4 = 0 за x = и за x =. Понеже x +3 >

Подробно

MATW.dvi

MATW.dvi ТЕСТ 6. Ъглополовящите AA (A BC) и BB (B AC) на триъгълника ABC се пресичат в точката O. Ъгъл A OB не може да бъде равен на: А) 90 Б) 20 В) 35 Г) 50 ( ) 2 7 3 2. Изразът е равен на: 2 6.24 А) Б) 2 8 В)

Подробно

Microsoft Word - kriterii_2011.doc

Microsoft Word - kriterii_2011.doc LХ Национална олимпиада по математика - общински кръг София, февруари 0 година Критерии за оценяване 4. клас. Дадени са равностранен триъгълник и квадрат. Периметърът на триъгълника е а мм, а периметърът

Подробно

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x

А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: x + 2 = 3 x+1 x 2 x 2 x 2 x + 8 = 5 x 2 4 x x 5 + x 1 = x 2 +6x+9 x А Л Г Е Б Р А I.Решете уравненията и системите уравнения: 1.. + = 3 +1 + 8 = 5 4 3 3. 4. 4 5 + 1 = +6+9 +3 1 + 4 = 1 4 + 5. +1 + = 9 +1 10 6. ( -5) +10( -5)+4=0 7. 11 3-3 = 3 5+6 8. 1 +30 1 16 = 3 7 9

Подробно

VTU_KSK14_M3_sol.dvi

VTU_KSK14_M3_sol.dvi Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий 07 юли 01 г. ТРЕТА ТЕМА Задача 1. Да се решат уравненията: 1.1. x +x+1 = 1 x 1 + 8x 1 x 3 1 ; 1.. log x+log x 3 = 0; 1.3. x+1 +6. x 1 = 0. Задача. Дадено

Подробно

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра

Тест за кандидатстване след 7. клас Невена Събева 1. Колко е стойността на израза : 8? (А) 201; (Б) 226; (В) 1973; (Г) На колко е ра Тест за кандидатстване след 7 клас Невена Събева 1 Колко е стойността на израза 008 00 : 8? (А) 01; (Б) 6; (В) 197; (Г) 198 На колко е равно средното аритметично на 1, 1, и 1,? (А) 4, 15(6); (Б) 49, ;

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М Л А Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМ Т Е М А ЗА 4 К Л А С Задача. Дуорите са същества, които имат два рога, а хепторите имат 7 рога. В едно стадо имало и от двата вида същества, а общият брой на рогата им бил 6. Колко дуори и хептори е имало

Подробно

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2)

(Microsoft Word - \342\340\360\350\340\355\362 2) ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА 0 юли 0 г Вариант Периодичната десетична дроб, () е равна на: 6 6 6 ; б) ; в) ; г) 5 50 500 9 Ако a= 6, b= 6 +, то изразът a + b има стойност: b a ; б) ;

Подробно

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ:

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО СЛЕДНИТЕ УКАЗАНИЯ: М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 6 май 9 г. Вариант УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, Тестът съдържа 8 задачи по математика от два вида:

Подробно

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ISBN 978-954-8-40-7 Книга за учителя по математика за 0 клас Автори Емил Миланов Колев, 09 Иван Георгиев Георгиев, 09 Стелиана Миткова Кокинова, 09 Графичен дизайн Николай Йорданов Пекарев,

Подробно

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx

Microsoft Word - зацайча-ваѕианч1качоÐflЊП.docx МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА VII клас, 9 юни 09 година ВАРИАНТ ПЪРВА ЧАСТ (60 минути) Отговорите на задачите от. до 7. включително отбелязвайте в листа

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

22v-final.dvi

22v-final.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 015 MATHEMATCS AND EDUCATON N MATHEMATCS, 015 Proceedings of the Forty Fourth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians SOK Kamchia, April 6, 015

Подробно

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число

Основен вариант, клас Задача 1. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа a 1, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число Основен вариант, 0. 2. клас Задача. (3 точки) За кои n съществуват различни естествени числа, a 2,..., a n, за които сборът е естествено число? a 2 a 3 + + a n Решение: Ще докажем, че n =, n > 2. При n

Подробно

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc

Microsoft Word - Tema-8-klas-PLOVDIV.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Пролетен математически турнир 7 9 март 9 г., ПЛОВДИВ Тема за 8 клас Задача. Дадено е уравнението ax + 9 = x + 9ax 8x, където a е

Подробно

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на

Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 2007 г. Кратки решения на Министерство на образованието и науката Съюз на математиците в България Зимни математически състезания Варна, 9 11 февруари 007 г Кратки решения на задачите Задача 91 Да се намерят всички стойности на

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE06.doc Лекция 6 6 Уравнения на права и равнина Уравнение на права в равнината Тук ще разглеждаме равнина в която е зададена положително ориентирана декартова координатна система O с ортонормиран базис i и j по

Подробно

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е

1 Основен вариант за клас Задача 1. Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника. Възможно ли е 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1 Хартиен триъгълник, един от ъглите на който е равен на α, разрязали на няколко триъгълника Възможно ли е всички ъгли на всички получени тръгълници да са по-малки

Подробно

tu_ mat

tu_ mat ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА юли 00 г. ВАРИАНТ ВТОРИ ПЪРВА ЧАСТ Всяка от следващите 0 задачи има само един верен отговор. Преценете кой от предложените пет отговора на съответната задача

Подробно

Microsoft Word - 8-klas-JAMBOL-2012.doc

Microsoft Word - 8-klas-JAMBOL-2012.doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ Зимен математически турнир Атанас Радев 8 9 януари 0 г., ЯМБОЛ Тема за 8 клас Задача. Във футболно първенство всеки отбор

Подробно

Microsoft Word - doc15.doc

Microsoft Word - doc15.doc ТЕСТ ЗА 7. КЛАС ПО МАТЕМАТИКА = 5. Стойността на израза B 0 + 0 : е: +А) -70 Б) 50 В) -5 Г) -5. Кое твърдение НЕ е вярно? А) ( 00 )( 004)( 005)( 006)( 007) < 0 n Б) ( ) > 0, n Ν = +В) Г) Равенството a

Подробно

Microsoft Word - matsh_solutions-2011

Microsoft Word - matsh_solutions-2011 Уважаеми колеги, класирани за Областния кръг се считат учениците получили не по малко от 6 точки. В срок до февруари 0 г. изпратете в РИО Бургас и на е-мeйл: veleka3@gmail.com (задължително) ПРОТОКОЛ с

Подробно

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър

трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдър ............ трите имена на ученика клас училище Прочетете внимателно указанията, преди да започнете решаването на теста! Формат на теста Тестът съдържа 8 задачи по математика. 7 задачи от двата вида:

Подробно

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право

XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за клас РЕШЕНИЯ Задача 1. Правоъгълник е разделен на няколко по-малки право XXX МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ Пролетен тур, ОСНОВЕН ВАРИАНТ за 10 1 клас РЕШЕНИЯ Задача 1 Правоъгълник е разделен на няколко по-малки правоъгълника Възможно ли е всяка отсечка, която свързва центровете

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто

ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е сто ОУ,ПРОФЕСОР ИВАН БАТАКЛИЕВ ГР. ПАЗАРДЖИК ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА ЗАДАЧИ С ИЗБИРАЕМ ОТГОВОР 28. 04. 2018 г. ПЪРВИ МОДУЛ 1. Ако х 5у = 5, колко е стойността на израза 5 5.(х 5у)? А) 0 Б) 30 В) 20 Г) 15

Подробно

kk7w.dvi

kk7w.dvi Конкурсен изпит за НПМГ Акад. Л. Чакалов За профил математика 7 юли 2006 година Време за работа 4 астрономически часа. Задача 1. Дадени са изразите A = x 2 810 502 4x 5 и B = ( 100) 251.3. 2006 а) Докажете,

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1

Основен вариант за клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1 Основен вариант за 10 12 клас Задача 1. (4 точки) На графиката на полином a n x n + a n 1 x n 1 + + a 1 x + a 0, чиито коефициенти a n, a n 1,..., a 1, a 0 са цели числа, са отбелязани две точки с целочислени

Подробно

C:/NSOM2014/broshura/NSOM2014.dvi

C:/NSOM2014/broshura/NSOM2014.dvi МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СЪЮЗ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА СОЗОПОЛ, 30 МАЙ ЮНИ 204 Г. ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ НАЦИОНАЛНА

Подробно

033b-t.dvi

033b-t.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2006 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2006 Proceedings of the Thirty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovets, April 5

Подробно

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за

Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, март 2013 г. Тема за Министерство на oбразованието, младежта и науката Съюз на математиците в България Пролетни математически състезания Ямбол, 9 31 март 013 г. Тема за 9 клас Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния

Подробно