РЕЦЕНЗИЯ. Рецензент: професор д-р Екатерина Жечева от Института по обща и неорганична химия - БАН

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ. Рецензент: професор д-р Екатерина Жечева от Института по обща и неорганична химия - БАН"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление 4.2.Химически науки (неорганична химия), обявен в ДВ бр. 36/ г. от Института по обща и неорганична химия-бан за нуждите на лаборатория Високотемпературни оксидни системи Рецензент: професор д-р Екатерина Жечева от Института по обща и неорганична химия - БАН 1. Общи положения и кратки биографични данни за кандидата В конкурса за доцент по направление 4.2 Химически науки (неорганична химия) обявен от Института по обща и неорганична химия БАН в ДВ бр. 36/ за нуждите на лаборатория Високотемпературни оксидни системи участва един кандидат - гл. ас. д-р Албена Димитрова Бъчварова-Неделчева от ИОНХ-БАН. Главен асистент д-р Бъчварова-Неделчева се е дипломирала през 2000 г. в Химико-Технологичния и Металургичен Университет в София като магистър инженер-химик, специалност Технология на материалите и материалознание. По време на следването си получава и професионалната квалификация Учител по общотехнически и специални учебни дисциплини. Като студент през 2000 г. е била по проект ERASMUS-SOCRATES 3 месеца в Университета в гр. Авейро, Португалия, Департамент по стъкло и керамика. След завършване на висшето си образование тя е редовен докторант в ХТМУ под ръководството на професор дхн Янко Димитриев и през 2005 г. защитава докторска дисертация на тема Стъклообразуване и фазообразуване в селенитни системи от вида SеО 2 -Аg 2 O-M n O m и SeO 2 -CuO- M n O m (M n O m = B 2 O 3, MO 3 ). От 2005 г. работи в Института по обща и неорганична химия на БАН, отначало като химик, а от 2010 г. като главен асистент в лаборатория Виокотемпературни оксидни системи. 2. Описание на представените материали Главен асистент Бъчварова е представила списък на цялостната си научна продукция: 61 научни труда, от които 56 в списания с импакт-фактор или импакт-ранг. Най-много е публикувано в издаваните у нас Journal of Chemical Technology and Metallurgy -15 работи (списание със SJR без импакт-фактор) и Bulgarian Chemical Communications - 13 работи (Q4). В конкурса за доцент кандидатката участва с 28 научни труда, 10 от които са причислени към хабилитационния труд. Всички работи от хабилитационния труд са публикувани в специализирани международни списания с импакт-фактор и са разпределени по квартили (Q), както следва: Q1 5 работи (Journal of Materials Science с IF 2018 =3.442, Materials Research Bulletin с IF 2018 =3.335, Journal of Non-Crystalline Solids

2 с импакт фактор IF 2018 = и две работи в Optical Materials с IF 2018 =2.687); Q2 2 работи (Journal of Optoelectronics and Advanced Materials и Journal of Materials Science); Q3 3 работи (Physics and Chemistry of Glasses, Advanced Materials Research и Optoelectronics and Advanced Materials Rapid Communications), Q4 няма. Работите извън хабилитационния труд се причисляват към следните квартили както следва: в Q1 няма, в Q2 4 работи (Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures с IF 2018 =0.638, Central European Journal of Chemistry с IF 2018 =1.460, European Journal of Glass Science and Technology B с IF 2018 =0.857 и Journal of Sol-Gel Science and Technology с IF 2018 =1.986), в Q3 4 рaботи, в Q4 5 работи, в списания с импакт-ранг без импактфактор 5 работи. Приложен е списък от 62 заглавия от докладите на всички участия на г-жа Бъчварова в научни форуми у нас и в чужбина Върху цялостната научна продукция на г-жа Бъчварова са забелязани общо 307 цитирания отразени в базите данни Web of Science и/или Scopus, като факторът й на Хирш (Scopus) е 9. Върху работите по конкурса са забелязани 206 цитата. Общо кандидатката е била член на колектива на 10 проекта, от които един е бил финансиран по линия на Рамковите програми на ЕС, а останалите са с национално финансиране (Фонд Научни изследвания и Националния иновационен фонд). В конкурса тя участва с 3 проекта финансирани от ФНИ. Г-жа Бъчварова е била консултант на дипломните работи на 4-ма магистранта защитили в ХТМУ, както и научен консултант на двама докторанта от ХТМУ и на един в ИОНХ-БАН. Всички представени от гл.ас. Бъчварова материали са по тематиката на конкурса. Наукометричните данни надхвърлят минималните национални изисквания по отделните показатели посочени в Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за приложението му за заемане на академичната длъжност Доцент в научната областта Природни науки, математика и информатика, професионално направление Химически науки, както и в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОНХ-БАН (общо 1042 точки при необходими 500). 3. Обща характеристика на научно-изследователската дейност Изследванията на гл. ас. Бъчварова попада тематично в две съвременни области на неорганичната химия: (i) синтез и охарактеризиране на стъкла с участието на нетрадиционни стъклообразователи, основно SeO 2 и ТеО 2, и (ii) зол-гелни методи за синтез на наноструктурирани и нанокомпозитни материали със специфични свойства. Публикациите от хабилитационния труд спадат към първата област и съдържат резултати върху синтеза на селенитни стъкла и кристални фази в три- и многокомпонентни селенитни системи. Освен от фундаментална гледна точка, селенитните стъкла са и от потенциален практически интерес поради ниската им температура на топене, висок показател на пречупване и висока пропускливост в близката инфрачервена област на спектъра. Поради спецификата на изследваните състави са използвани различни методи на синтез (в евакуирани кварцови ампули, в автоклавна апаратура или на въздух), като са синтезирани стъкловидни и 2

3 стъклокристални монолитни образци в три- и многокомпонентни селенитни системи. Получените съединения са структурно охарактеризирани чрез рентгенофазов анализ и спектроскопски методи (инфрачервена спектроскопия и рентгенова фотоелектроннаа спектроскопия). На някои състави са изследвани и оптичните свойства (трансмисионните спектри във видимата и близката инфрачервена област и дифузноотражателни спектри). Определен е близкият и среден порядък в структурата на стъклата и са проследени структурните трансформации в аморфните мрежи в зависимост от състава им Статиите извън хабилитационния труд спадат към втората област на научни интереси на кандидатката. Адаптирани са зол-гелни техники за синтез на наноструктурирани и нанорамерни материали, притежаваши фотокаталитична и антибактериална активност. Получени са многокомпонентни нанокомпозитни материали на основата на TiO 2 ZnO, както и нанокомпозитни прахове съдържащи TeO 2 и TiO 2 в дву- и трикомпонентни системи. 4. Основни научни приноси 4.1. Основни научни приноси в публикациите от хабилитационния труд Изучени са фазовите диаграми и са синтезирани нови нетрадиционни селенитни стъкла в трикомпонентни системи, в които освен SeO 2, участват нетрадиционен (МоО 3 ) или класически (В 2 О 3 ) мрежообразувател и модифициращ оксид (Аg 2 О или CuО). Експериментално са определени областите на стъклообразуване в системите SeO 2 - Ag 2 O-MoO 3 и SeO 2 -CuO-MoO 3, като близкият порядък на стъклата се определя основно от структурните единици SeO 3, MoO 6 и MoO 4. Структурните особености на селенитните стъкла се определя от съществуването на горна и долна граница на стъклообразуване. При състави с високо съдържание на SeO 2 горната граница на стъклообразуване се определя от деполимеризацията на селенитните вериги в присъствие на модифициращите Ag + и Cu 2+ йони, при което нараства структурния безпорядък в аморфната мрежа. При ниско съдържание на SeO 2 долната граница на стъклообразуване се определя от съществуването на основно лесно подвижни изолирани SeO 3 и MoO 4 структурни единици, при което се повишава тенденцията към кристализация. С повишаване на концентрацията на модифициращите йони се намалява броя на мостовите кислородни връзки между полиедрите и нараства броя на изолираните SeO 3 и МоО 4 групи. Заместването на МоО 3 с класическия мрежообразувател В 2 О 3 в системите SeO 2 - Ag 2 O-B 2 O 3 и SeO 2 -CuO-B 2 O 3 не подобрява стъклообрауването, тъй като във формирането на аморфната мрежа на получените стъкла участват BO 3 и изолирани SеО 3 групи. Синтезирани са многокомпонентни стъкла селенитни и селенитно-телуритни стъкла съдържащи и други условни мрежообразуватели - Nb 2 O 5, MoO 3, V 2 O 5. От структурна гледна точка е установено, че аморфната мрежа на всички многокомпонентни телуритно-селенитни стъкла е изградена от TeO 3, TeO 4 и SeO 3 структурни единици свързани основно с мостови кислородни връзки. В зависимост от състава си стъклата са различно оцветени (жълто, оранжево, червено) и са прозрачни над nm. Получените резултати от оптичните измервания на селенитнотелуритните стъкла показват наличие на остър абсорбционен ръб в спектъра им и дават 3

4 основание да се предположи, че тези стъкла биха могли да намерят приложение като оптични филтри. Изследвана е термичната стабилност на многокомпонентни селенитни стъкла и възможността за стабилизиране на микрокохетерогенни структури и стъклокристални фази на тяхната основа. Установено е, че стъкла богати на SeO 2 са термично стабилни до 300 о С, като над тази температура кристализират оксидни фази. При нагряване на съдържащите Ag + стъкла при ниски температури (150 о С) се формират михрохетерогенни структури поради отделянето на сребърни наночастици Основни научни приноси в публикациите извън хабилитационния труд Използвани са различни зол-гелни техники за синтез на прахове от наноразмерни (около 20 nm) ZnO - TiO 2 с различно съотношение между компонентите. На тяхна основа са получени композитни материали с участието на природния зеолит клиноптилолит, както и многокомпонрнтни нанокомпозитни материали съдържащи ZnO, TiO 2, SiO 2 и редуциран графенов оксид, които показват добра антимикробна активност. Предложена е схема за синтез на сложен композит съдържащ три активни фази Ag, TiO 2 и ZnO, за който е доказан силен бактерициден ефект спрямо E. Coli. Синтезирана е кристалната фаза ZnTiO 3, за която е установено, че притежава добри фотокаталитични свойства спрямо органичното багрило Малахитово зелено, както и добри антибактериални свойства спрямо високи концентрации от бактерията E. Coli. Чрез зол-гел метода в трикомпонентните системи ТiO 2 -TeO 2 -SeO 2, ТiO 2 -TeO 2 -B 2 O 3 и ТiO 2 -TeO 2 -ZnO са синтезирани прозрачни хомогенни и монолитни гели в широки концентрационни граници. Определени са областите на гелообразуване и в трите системи. Получените органично-неорганични хибридни мрежи са стабилни до около 300 C. При по-високи температури и в зависимост от състава е установено едновременно присъствие на различни кристални фази (TiO 2 - анатаз, α-teo 2, TiTe 3 O 8, ZnTeO 3, ZnTiO 3, Zn 2 TiO 4 ) и неорганична аморфна част, близкият порядък на която се определя от структурните групи TiO 6, TeO n, SеО 3, BO 3, BO 4 и ZnO 6. Нанокомпозитните материали, получени в системата ТiO 2 -TeO 2 -SeO 2, показват добра антибактериална активност спрямо бактерията Е. coli като резултат на синергичен ефект. Общото ми впечатлението от представените материали е, че е извършена системна и прецизна експериментална работа. Публикациите съдържат голям обем експериментален материал, който е коректно анализиран. Посочените научни приноси са съществени, като обогатяват съществуващите знания с нови и оригинални данни за получаването и локалната структура на стъкла и гелове на селенитна основа и допринасят за изясняване на връзката състав - синтез - структура - свойство при тези системи. 5. Отражение на научните публикации в литературата Както вече бе споменато, гл. ас. Бъчварова е представила списък на цитиранията върху работите от конкурса 206 цитата фигуриращи в базите данни Web of Science и/или Scopus. Върху работите включени в хабилитационния труд са забелязани 39 цитата, а върху тези извън хабилитационния труд 167 цитата. От работите от хабилитационния труд с най-голям брой цитати са работите върху стъклообразуването в системата SeO 2 -Ag 2 O-B 2 O 3 и върху структурата на селенитно-телуритни стъкла 4

5 (работи N 5 и 9 от списъка на публикациите от хабилитационния труд със съответно 14 и 15 цитата). Прави впечатление силният отзвук в литературата на цикъла от публикации върху получаването на нанокомпозитни материали на основата ZnO - TiO 2 притежаващи фотокаталитични и бактерицидни свойства, които са извън хабилитационнияя труд върху тях са забелязани над 150 цитата. 6. Критични бележки и препоръки към научните трудове на кандидата. Принципни критични забележки към представените материали нямам. 7. Оценка за личния принос и впечатления от кандидата Всички публикации на г-жа Бъчварова по конкурса са колективни. Средният брой на съавторите на 10-те работите включени в хабилитационния труд е 3.8, като кандидатката е кореспондиращ автор в 8 публикации, първи автор в 8 публикации и втори в останалите 2. В работите извън хабилитационния труд изследванията върху фотокаталитичната и антимикробната активност на нанокомпозитните материали е наложило увеличение на броя на съавторите, но кандидатката е първи автор в 5 публикации, втори в пет и кореспондиращ автор в 11 публикации. Тези данни, както и тематичната хомогенност на публикациите на г-жа Бъчварова и моите лични впечатления, ми дават основание да заключа, че личният принос на г-жа Бъчварова при тези изследвания е несъмнен и значителен. Познавам г-жа Бъчварова от постъпването й в ИОНХ-БАН и съм свидетел на нейното научно израстване. Освен със своите отлични професионални качества, тя прави впечатление със своята целенасоченост, деловитост и работоспособност, което е и в основата на ефективната й научно-изследователска работа. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Главен асистент д-р Албена Бъчварова-Неделчева участва в конкурса с актив, който изпълнява, а в повечето случаи и значително надхвърля изискванията за заемане на академичната длъжност Доцент в Института по обща и неорганична химия БАН. На базата на всичко казано по-горе, а именно добре очертаната и актуална научна тематиката, количеството и качеството на научните трудове и техния отзвук в литературата, научните приноси, както и личните ми впечатления, убедено препоръчвам гл.ас. д-р Албена Бъчварова Неделчева да заеме академичната длъжност Доцент по професионално направление 4.2. Химически науки и научна специалност Неорганична химия в Института по обща и неорганична химия БАН. Рецензент: проф. д-р Екатерина Жечева 5

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ по конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент по професионално направление Химически науки, шифър 4.2. (Органична и органометална химия) обявен в Държавен вестник, бр. 44/29.05.2018 г.

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx

Microsoft Word - Recenzia_H Kolev.docx РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Христо Господинов Колев, Институт по катализ, БАН Върху дисертационен труд за придобиване на образователната научна степен доктор по професионално направление 4.2. Химически науки,

Подробно

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление

Подробно

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

Рецензия на статия: “ Optical properties of fullerenes in liquid and solid matrix media”

Рецензия на статия: “ Optical properties of fullerenes in liquid and solid matrix media” 1 С Т А Н О В И Щ Е по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по научна специалност 4.1 Физически науки (Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя ) обявен в ДВ бр 102

Подробно

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

Microsoft Word - recensiya1.docx

Microsoft Word - recensiya1.docx Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд на тема Наноразмерни прахове и високоплътна керамика от твърди разтвори на волфрамати Al 2-x Me x (WO 4 ) 3, (Me=Sc или In) за присъждане на образователната и научна

Подробно

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc Р е ц е н з и я на дисертационен труд на Кръстьо Милчев Бучков за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BaCuO.

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор, докторант: Геновева

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание,

Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, Р Е Ц Е Н З И Я върху дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен Доктор в научно направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност Технология на полупроводниковите

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика,

Подробно

До Председателя на Научния съвет на ИЕ при БАН

До Председателя на Научния съвет на ИЕ при БАН До Председателя на Факултетния съвет на Физическия факултет на СУ Кл. Охридски Р Е Ц Е Н З И Я от Проф. Кирил Борисов Благоев Относно: Конкурс за присъждане на научното звание доцент по професионалното

Подробно

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн

РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалн РЕЦЕН3ИЯ върху дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.4. Науки за земята, научна специалност Минералогия и кристалография Автор на дисертационния

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, електрични,

Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, електрични, Р Е Ц Е Н З И Я на материалите по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност 4.1 Физичесни науки, 01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн. ДОРИАНА ИВАНОВА МАЛИНОВСКА, асоцииран професор в ЦЛ СЕНЕИ-БАН, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност 4.1.Физични науки

Подробно

Становище представено пред научно жури, сформирано със заповед І-4/ г на Директора на Института по микробиология Стефан Ангелов при БАН Отно

Становище представено пред научно жури, сформирано със заповед І-4/ г на Директора на Института по микробиология Стефан Ангелов при БАН Отно Становище представено пред научно жури, сформирано със заповед І-4/18.01.2019 г на Директора на Института по микробиология Стефан Ангелов при БАН Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx

Microsoft Word - Review-KD-prof.docx СТАНОВИЩЕ от чл. кор. проф. дмн Красимир Димитров Данов Конкурс за избор на професор по 4.5 Математика /Приложна механика и роботика/, обявен в ДВ бр. 24/16.03.2018 г. Кандидати: гл. ас. д-р Иван Пейчев

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

Microsoft Word - S_Todorova_Rezenziya KH.docx

Microsoft Word - S_Todorova_Rezenziya KH.docx Р Е Ц Е Н З И Я от чл. кор. проф. дхн Константин Иванов Хаджииванов Българска академия на науките (член на научното жури) по конкурс за заемане на академичната длъжност професор в професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно