Щ ] В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В С К И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ L LH.. 'гр«иионен ИНДЕКС И ДАТА

Размер: px
Започни от страница:

Download "Щ ] В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В С К И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ L LH.. 'гр«иионен ИНДЕКС И ДАТА"

Препис

1 0 В Щ И Н А В. Г Ь Р Н О В О у now- код 5000 РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА \ д. SQ1 \ Ц Щ ] В Е Л И К О Т Ъ Р Н О В С К И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ L LH.. 'гр«иионен ИНДЕКС И ДАТА ДО ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ J - 3 П Е П Е -vo Y 7У> - 6, у ) ПРЕДЛОЖЕНИЕ От ДАНИЕЛ ПАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО. ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, В Община Велико Търново е постъпило заявление вх. 94ПП / г. от Емилия Петрова с постоянен адрес гр.,, ул. и Теодора зухова с постоянен адрес гр., ул.,, чрез пълномощник Пенчо Пенчев, за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на общинската част, представляваща 99/1085 ид. части от урегулиран поземлен имот П-439 от кв.41 по плана на гр. Дебелец, община Велико Търново. Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 10 том 1 рег. 145 дело 4 от г.. съставен в кантората на Татяна Братванова, нотариус в района на ВТРС, Емилия Петрова с постоянен адрес гр. ул. и Теплппя Бухова с постоянен адрес гр. ул. са собственици на поземлен имот 439 в квартал 41 по плана на гр. Дебелец, който имот по подробния устройствен план на града е урегулирана като УПИ П-439 в квартал 41, с площ на УПИ от кв.м., с неприложена улична регулация. За общинската част от имота е съставен акт за частна общинска собственост 6632/ г. Считам за законосъобразно прекратяването на съсобствеността в имота чрез продажба на общинско място с площ от 99 /деветдесет и девет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост 6632/ г., представляващо 99/1085 идеални части от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот П-439 /две римско за имот четиристотин тридесет и девет/, целият с площ от кв.м. /хиляда осемдесет и пет квадратни метра/, от строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по плана на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Емилия < Петрова с постоянен адрес гр, ул.,. и Теодора Бухова с постоянен адрес гр. ул.,. С оглед гореизложеното, предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следното РЕШЕНИЕ:

2 1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.з от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: - общинско място с площ от 99 /деветдесет и девет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост 6632/ г., представляващо 99/1085 идеални части от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот И-439 /две римско за имот четиристотин тридесет и девет/, целият с площ от кв.м. /хиляда осемдесет и пет квадратни метра/, от строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по плана на гр. Дебелец, община Велико Търново, останалата част от който е собственост на Емилия Петрова с постоянен адрес гр. ул. и Теодора Бухова с постоянен адрес гр., ул.. 2. Определя стойност въз основа експертната оценка, изготвена от оценител на недвижими имоти, общинско място с площ от 99 /деветдесет и девет/ кв.м., актувано с акт за частна общинска собственост 6632/ г., представляващо 99/1085 идеални части от недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот П-439 /две римско за имот четиристотин тридесет и девет/, целият с площ от кв.м. /хиляда осемдесет и пет квадратни метра/, от строителен квартал 41 /четиридесет и едно/ по плана на гр. Дебелец, община Велико Търново, в размер на /две хиляди и деветстотин/ лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN при Общинска банка АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката - данък добавена стойност, такса по чл.56а от НОАМТЦУ, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване и др са за сметка на Емилия i Петрова с постоянен адрес гр.. ул. и Теодора Бухова с постоянен адоес го., ул., чрез пълномощник Пенчо Пенчев. 3. Възлага на Кмета ншобг по прекратяване на съсобственост собственост и Наредбата за реда имущество.,ина Велико Търново да извърши необходимите действия в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската (а п^добйване, управление и разпореждане с общинско Инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО Съгласували: Десислава Йонкова/ Директор Дирекция ПОУС Съгласувал и изготвил: Маринела Джартова Началник отдел УС

3 СТАНОВИ ЩЕ ОТНОСНО:ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПРОДАЖ БА Настоящото становище е на основание чл. 32, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като се основава на представените документи по събраната административна преписка. В Община Велико Търново е постъпило заявление r x 94ПП / г. от Емилия Петрова с постоянен адрес гр. ;, ул. и Теодора Бухова с постоянен адрес гр. ул. _. чрез пълномощник П енчо' Пенчев, за прекратяване на съсобственост върху недвижим имот чрез продажба на общинската част, представляваща 99/1085 ид. части от урегулиран поземлен имот П-439 от кв.41 по плана на гр. Дебелец, община Велико Търново. Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 10 том 1 рег. 145 дело 4 от г. съставен в кантората на Татяна Братванова, нотариус в района на ВТРС, Емилия Петрова с постоянен адрес гр., ул. и Теодора Бухова с постоянен адрес гр. ул. са собственици на поземлен имот 439 в квартал 41 по плана на гр. Дебелец, който имот по подробния устройствен план на града е урегулирана като УПИ И-439 в квартал 41, с площ на УПИ от кв.м., с неприложена улична регулация. За общинската част от имота е съставен акт за частна общинска собственост 6632/ г. Към преписката са приложени: цитираното заявление от съсобственика, АОС 6632/ г., копие от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот 10 том 1 рег. 145 дело 4 от Зг, експертна оценка за определяне на пазарна стойност на част от недвижим имот, изготвена от Инвестрой 92 ЕООД за СПО за 2900 без ДДС от г., скица от г. на Община Велико Търново, удостоверение за данъчна оценка / г. на дирекция МДТ, положително становище на кмета на гр. Дебелец от г., както и Удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличаване на имот от г. от Агенция по вписванията, от което е видно, че имота не е обременен със вещни тежести Предложението до Великотърновския общински съвет е с правно основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и чл. 49 ал.1 т.з от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. С оглед на гореизложеното и приложената по преписката документация, считам, че предложените от страна на Кмета на общината процедури, по реда на Закона за общинската собственост и НРПУРОИ, могат да бъдат осъществени, след вземането на съответното решение, кд то е в правомощията на Великотърновския общински съвет. Десислава Й онковр/ Директор на дирекция ПОУС

4 СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА Гр. Велико Търново Изх / 2018 Издадено на дата: :44:10 Код за проверка: EPVN43MK5SMW Министерство на правосъдието АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА УДОСТОВЕРЕНИЕ за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот Службата по вписванията в гр. Велико Търново удостоверява въз основа на наличната документация, че за имота: Поземлен имот, 1085 кв. м. с Файлова партида находящ се в: обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр.дебелец Парцел II-439 Per. Кварт. 41 По проверка за лице: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО БУЛСТАТ , идеални части: 99/1085 По представения документ за собственост: Акт за общинска собственост Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ вх.рег / г. г. Том / г. г. 150/2018 г. вид дело / г. Дв.вх.рег. Имотна партида No: Кадастрален No: Описание на имота: Поземлен имот кв. в per. 41 парцел площ по док кв. м. обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, общ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, гр.дебелец Собственик / Частна собственост - ЕГН/БУЛСТАТ: Идеални части: 99/1085 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Не Се ОКАЗАХА за периода от г до г. вписвания, отбелязвания и заличавания

5 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТ1 М ИНИСТЕРСТВОТО^ПРАВОСЪДИЕТО ОБЩИНА В :ЪР1 УТВЪРЖДАВАМ: : КМЕТ НА О Б Т Т Т И Н А Да н и е л, (име, фамилия)/ Регистър 34 Досие 6632 АКТ 6632 j A ч а с т н а о б щ и н с к а с о б с т в е н о * 1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 30Л г 2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ НА ОСНОВАНИЕ: чл.56, ал.1 и чл.2, ал.1, т.7 от ЗОС; Скица 1445/ г. на Община В. Търново; Продължава в графа Забележки 3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА 99/1085 ид.части /деветдесет и девет върху хиляда осемдесет и пет идеални части/ от УПИ II /две римско за имот четиристотин тридесет и девет/ от кв. 41 /четиридесет и едно/ по плана на гр. Дебелец, целия с площ 1085 кв.м. /хиляда осемдесет и пет квадратни метра/. 4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА гр. Дебелец, Община Велико Търново, кв. 41, УПИ II-439 Продължава в графа Забележки 5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА СЕВЕР: улица с ОК ОК ИЗТОК: УПИ 1-440, кв. 41 ЗАПАД: III - 438, кв.,41 Ю Г: Регулационна граница 6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА: лв. /четиристотин шестдесет и осем лева и тридесет стотинки/

6 7. СЪСОБСТВЕНИЦИ 986/1085 ид.части от УПИ П-439- собственост на Емилия Петрова и Теодора Бухова съгласно нотариален акт 10, том 1, рег. 145, дело 4/2013 г. 8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-Р АНО АКТОВЕ 9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: Кмет на Община Велико Търново - чл.12, ал.5 от ЗОС. 10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: СТЕФАН ЙОВЧЕВ - ТЕХНИК "ЕКОЛОГИЯ" - ГР.ДЕБЕЛЕЦ 11. ЗАБЕЛЕЖКИ: Към графа 2. Правно основание Удостоверение / г. за данъчна оценка. Към графа 4-Местонахождение на имота Със Заповед 166/ г. на Председателя на ИК на ОбНС гр. Дебелец е одобрен плана на гр. Дебелец.

7 СКИЦА У Дата, J A M J A R за урегулиран/нешепширан/ поземлен имот j.у... в стр. Квартал...3&. по плана на гр.дебелец М 1:1000 Одобрен със заповед 166/ г. Имота е собственост /записан/ на: Уличната регулация -ечне е) приложена» С П р 9 М О O l За поземлен имот... /с а уредени; не са уредени; в процес на уреждане ) За поземлен имот... /с а уредени; не са уредени; в процес на уреждане ) за поземлен и м о т... (са уредени; не са уредени; в процес на уреждане ) за имота има (няма) открити процедури за изменение на ПУЛ Имотът е~(не е) предвиден за изграждането на обект - публична държавна или община t собственост Площта е измерена с графична точност / регулационните отношения с ПИ регулационните отношения с ПИ регулационните отношения с пи

8 -1 - РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА 99/1085 ид.части, представляващи общинската част от имота с площ 99 кв.метра (деветдесет и девет квадратни метра) от УПИ П-439, квартал 41 по плана на град Дебелец, Община Велико Търново, целият с площ от 1085 кв.метра; останалите 986 кв.метра са частна собственост Община Велико Търново град Дебелец улица Патриарх Евтимий Търновски 136 Община Емилия Теодора Велико Търново Петрова Бухова и - 99 кв.метра кв.метра Прекратяване на съсобственост върху недвижим имот, чрез продажба на общинската част от недвижимия имот Община Велико Търново възлагателно писмо #1/ г. Независим оценител от Инвестстрой-92 ЕООД град Велико Търново, улица Росица 1 Пазарна стойност на 99 кв.метра общинска собственост, част от УПИ П-439, кв. 41, град Дебелец без начислен ДДС лева словом: две хиляди и деветстотин лева година

9 ОБЛАСТ В.ТЪРНОВО ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ДИРЕКЦИЯ МДТ ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ."ХРИСТО КАРАМИНКОВ" 19, ЕТ.З Изх / г. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪ ЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ.З, АЛ.2 ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗМДТ Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 3, ал. 2 от Приложение 2 към ЗМДТ ЕИК по БУЛСТАТ ОБЩ ИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО Адрес за кореспонденция пл. МАЙКА БЪЛГАРИЯ 2, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 в уверение на това, че съгласно нормите за оценка по П риложение 2 от ЗМДТ за имот 503( гр.дебелец, кадастрален номер 439 о т... квартал 41, УПИ парцел одобрен през 1985 г идентиф икатор на поземления имот и представляващ Обект площ, мазе, таван, ид. части ДО за ДО на кв.м кв.м кв.м собственика за обекта Земя идентиф икатор:... 99,00 1/1 468,30 468,30 данъчната оценка на гореописания имот е: лв. словом Ч Е Т И Р И С Т О Т И Н Ш Е С Т Д Е С Е Т И О С Е М Л В. И 3 0 С Т. за собственика е: лв. словом Ч Е Т И Р И С Т О Т И Н Ш Е С Т Д Е С Е Т И О С Е М Л В. И 3 0 С Т. Н астоящ ото се издава по и ска н е Вх / г., за да п о сл уж и п pi Удостоверението се издава по данни на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРЦОВО. актуални към г. Подпис:... j Йз^алСШ рд?^ Кушев

10 S) / \ ) i C J q < (..(? /)? o QM 4 я ' _ & ^ л 0 ^ Ш ^ Х. 15 & A J 1 IA_P Is ^ W O & C ' O I 2 5 s n " мтаммпми, A g y ПОЩ. код РЕгистРАционЕн1^да(с дт < ^ 4 - i / i w - a j a c. s f j e u * V/, o D Ю Q /J- C u U M и Я> cf O1 y? ) c o т? а Л / h P -fi~ ^ ^ i of V # П? / > / a - p p Ъ? # 7 ^ ъ р p C f c / O и p l o p v-*9,.. < 9 r x x *? p ^ r. v! t } r -I? A a l >? n $ J - t? ^AA~Sl, Р / l ^ A Y a 1 C ЯО.К. C,< P -v ' -' -. - ' < ^ 0 7 -J"4 v c & v ^ r 3^ j j - w r r 'a ^,, & 7 * <a * c У /М Й Ш ^ - y ' l / «? < p / t e. Л? ^. q j, P j O V y U j P «V 0 - ^ 0 t ^ 4 I/ A a» I <2. Л )a o -7! > f 0 _» iu fr&p) -A _ / _ l [ 1У ЛлУ> P * ; л y п л / c is i ft4* 7 f f ро - р Ь '- is M h 0 ч <^- I. //.. v \,0 " I ц \ve v H-* \poax n ^ o I е j a m j a u jaq Г ц- \j - A.( 5 ci ^ p-a k ^ c A A s b ~ - e.tq o J A A j l v s j. 7 7 r = J? v!> # 0. '1 C slv? & - C /. ' < P / < ^ - /^. 7 M fe P f f? 0 t ) 4 ' P V. к ч5 7.Д _T G 14 Vi ^ ^ ^ j. Ц -Q лд^л. к \x..^)v ( U 2. J # A \ j L _ t 4 ' 0 ^. 7 P P д з 0 ^ ^ o P t e. ^ u - *T jj V 'U M.i'i I e i i ftx:i 7

11 О б щ и н а В е л и ко Т ъ р н о во П.к о д Кметство гр. Дебелей Регистрационен и н д е к с и р а т - ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КМЕТСТВО ДЕБЕЛЕЦ... До инж.даниел Панов- Кмет на Община Велико Търново СТАНОВИЩЕ ОТ СНЕЖАНА ПЪРВАНОВА Кмет на град ДЕБЕЛЕЦ Във връзка с Ваше писмо 94 ПП # 2/ година (нашвх.рег. 1683/ г.) Ви уведомявам: Теодора Бухова и Емилия Петрова чрез Пенчо Пенчев желаят да закупят предаваемо място към УПИ II- 439 от кв.41 по кадастралния и регулационен план на град Дебелец- общинска собственост. Разгледах предложението, нямам възражения и давам съгласие за прекратяване на съсобствеността. СНЕЖАНА ПЪРВАНОВА КМЕТ НА гр. ДЕБЕЛЕЦ ул. Патриарх Евтимий Търновски 64, град Дебелец, пощенски код: 5030 тел. :06117/20-16, 06117/20-19, 06117/20-18, 06117/20-17, 06117/20-25, 06117/

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск

Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделск Изх.... ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От БЕЙСИМ РУФАД - Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Извършване на замяна на земеделски имот-собственост на Църковно настоятелство със земеделски

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

до ТГ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ {] и б ^ об. - У 1*7/^ I ОБЩИНА В.ТЬРНС-З п е щ. к о д РЕ.ГИС : Г- лц;у"'ьеи >. ) ^.л д 1У сг к ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ин

до ТГ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ {] и б ^ об. - У 1*7/^ I ОБЩИНА В.ТЬРНС-З п е щ. к о д РЕ.ГИС : Г- лц;у'ьеи >. ) ^.л д 1У сг к ПРЕДЛОЖЕНИЕ от ин до ТГ ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ {] и б ^ об. - У 1*7/^ I ОБЩИНА В.ТЬРНС-З п е щ. к о д РЕ.ГИС : Г- лц;у"'ьеи >. ) ^.л д 1У сг к ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО великотърновски

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с тъ р н а земеделието и х р а н и те П Р О Е К Т! ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. д.с.н.димитър Греков министър на земеделието и храните Относно:

Подробно

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено

Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствено Вх.. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Бейсим Руфад Расим Кмет на Община Исперих ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността от публична в частна на имот Домашен социален

Подробно

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor

БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; / w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; / 35-77, b um ail.cor БЕЛОСЛАВ О Б Щ И Н А БЕЛО СЛА В - В А РН ЕН С К А О БЛ А С Т Кмет; 05112 / 25-54 w w w.beloslav.ors! Зам.кмет; 05112 / 35-77, b eloslav.eu@ um ail.cora Секретар: 05112 / 35-55 o b stin a b e lo sla v @

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на зе РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните Проект ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от д-р МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ министър на земеделието и храните ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ъ р н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. ИВАН СТАНКОВ министър на земеделието и храните

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.37, ал.1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1 и чл.63, ал.1 от НРПУРОИ О Б Я В Я В А І.Публичен търг на 18.06.2019 год. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска

Подробно

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F >

<4D F736F F D20CCEEF2E8E2E8F0E0ED20E4EEEAEBE0E420EDE020D1C45F > МОТИВИРАН ДОКЛАД на Съвета на директорите на ПАРК АДСИЦ за овластяване по реда на чл. 114а, ал. 1 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Настоящото изложение

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 388 на Столичния общински съвет от

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА г. Съдържание: 1. Отч МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ИНВЕСТМЪНТ ПРОПЪРТИС /ИН-ПРОПЪРТИС/ "АДСИЦ, НАСРОЧЕНО ЗА 26.05.2015 г. Съдържание: 1. Отчет на СД за дейността на дружеството за 2014г.; Проект

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 467 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 8 6 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно