ДЕТСКА ГРАДИНА 128 ФЕНИКС

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕТСКА ГРАДИНА 128 ФЕНИКС"

Препис

1 ДЕТСКА ГРАДИНА 128 ФЕНИКС София, район Красна поляна УТВЪРДИЛ: / Сн. Тодорова / ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 128 ФЕНИКС ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Настоящата програмна система се разработва в съответствие с чл. 70, ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО, Дв. бр. 79 от г., в сила от г. 2. Програмната система е част от стратегията за развитието на детската градина. 3. Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА Програмната система урежда отношенията в ДГ 128 Феникс и е за период от 4 години. Тя включва участниците в образователния процес и разпознава детската личност като уникална. Програмната система приема образованието като процес, който включва обучение, възпитание и социализация на децата от 2 г. до 7 годишна възраст. Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя политиката на детската градина за повишаване

2 качеството на образованието и обхват на 5-6 годишните деца, с цел осигуряване на равен старт в училищното образование. Програмната система организира учеща общност в детската градина и мотивира учителите да реализират в най висока степен уменията си за създаване на учеща среда. Програмната система утвърждава детската градина пред родителите и обществеността на гр. София като значима и необходима среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст. През учебна 2021/2022 година детска градина Феникс е включена в Програма на Столична община Четири родишни времена за здравето на нашите деца. Основната цел: В програмата се цели осъществяване на ежедневен престой на открито, повишаване на познавателната, творческата и двигателната култура на децата от най-ранна детска възраст чрез обучение и игри на открито. Подцели: Създаване на условия за провеждането на открито на заложените по образователни направления ситуации. Повишаване на физическата активност, опознаване на света, създаване на положителни емоции чрез екосъобразно поведение. Приобщаване на родителите към дейности на открито в детската градина. Програмата Четири годишни времена е приета на Педагогически съвет 1 от година като по изпълнението й са заложени следните дейности: 1.Календар на дейностите по Програма Четири годишни времена провеждани в двора на ДГ 128 Феникс 1.1.Тематично разпретеление по образователни направления по възрастови групи в двора на детската градина. 1.2.За изпълнението на тази дейност е изготвен график за всяка група с ситуации, игри и дейности в двора на ДГ. 1.3.За тази цел родителите осигуряват подходящо облекло за децата според атмосферните условия.

3 1.4.Учителите информират и мотивират родителите за включване в Програмата чруз фейсбук-страницата на групите и организират събития за популяризиране на дейности свързани с Програмата и разработватанкети за обратна връзка от родителите и екипите на детските градини за ефективността от реализирането на Програмата. Дейностите в двора на детската градина се осъществяват от всички групи в детското заведение и се отчитат ежедневно от учителките и медицинските сестри в Календар на здравето за всяка група. 2.Календар на дейностите по Програма Четири годишни времена провеждани извън територията на ДГ 128 Феникс Организиране на еднодневни екскурзии, бели училища и зелена детска градина през учебна 2021/2022 г. 2.2.Разработване на анкети сред родителите за обратна връзка по отношение на проведената дейност. 2.3.Мотивиране на родителите за продължаване на тази дейност с цел укрепване на детското здраве и екосъобразен начин на живот. Дейностите по Програма Четири годишни времена за опазване здравето на нашите деца в ДГ 128 Феникс, ще се осъществяват съобразно противоепидемичната обстановка в България. За осъществяване на дейностите по Програма на Столична община Четири годишни времена за опазване здравето на нашите деца за ДГ 128 Феникс ще е необходимо: 1.Изграждане на навеси на четири тераси на двете сгради на детското заведение. 2.Изграждане на навеси на част от площадките в дворните пространства.

4 РАЗДЕЛ І ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ - Подход на равнопоставеност и антидискриминация този подход дава възможност за равен достъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос или различни физически и психически състояния. - Иновативен подход всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведе до изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина. - Подход за опазване на образователните традиции и съхраняване на културните ценности уважение в общи ценности и морал. - Позитивен подход вяра във възможностите и силите на всяко дете - Диференциран подход, съчетан с личностен и индивидуален оценяване на възрастовите различия на децата и индивидуалните качества на всяко дете. - Екологичен подход уважение към природата и грижи за нейното опазване. 1. Форми на педагогическо взаимодействие: Провеждат се в съответствие с прилаганата програмна система, при зачитане на потребностите и интересите на децата. - Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Тя се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование. В детската градина се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по Държавния образователен стандарт за предучилищно образование: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Физическа култура и Конструиране и технологии. Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: Те се организират извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Организират се ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, като допринасят за

5 личностното развитие и разнообразяване живота на детето. Такива в детската ни градина са разходки сред природата, творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри, слушане и гледане на приказки, игри и занимания на двор. РАЗДЕЛ ІІ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В детска градина 128 Феникс за учебната 2021/2022 година се провежда целодневна организация на предучилищно възпитание. Педагогическите ситуации за различните възрастови групи по преценка на учителите са разпределени по следния начин: -Първа възрастова група 12 педагогически ситуации -Втора възрастова група 13 педагогически ситуации -Трета подготвителна възрастова група 15 педагогически ситуации -Четвърта подготвителна възрастова група 17 педагогически ситуации Група БЕ Л Математика Околен свят Изобразително изкуство Музика Физическа култура I II III IV Организацията на предучилищно образование ще се осъществява при следните разпределения на формите на педагогическото взаимодействие и дневен режим по групи. Констр. и технологии

6 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ за учебната 2021/2022 година ВИД НА ПЪРВА ВТОРА ТРЕТА ЧЕТВЪРТА СИТУАЦИЯТА ГРУПА ГРУПА ПОДГ. ПОДГ. ГРУПА ГРУПА БЕЛ МАТЕМАТИКА ОКОЛЕН СВЯТ ИЗОБР.ИЗКУСТВО МУЗИКА КИТ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА ОБЩ БРОЙ За постигане на компетентностите по отделните образователни направления, на Педагогическия съвет проведен през м. май 2021 година всяка група посочи програмната система, по която ще работи през учебна 2021 / 2022 година, а именно: I ГР. Чуден свят изд. Просвета I а Чуден свят изд. Просвета II ГР. Чуден свят изд. Просвета II А Моливко изд. Слово III гр. Чуден свят изд. Просвета III А Чуден свят изд. Просвета IV гр. Моливко изд. Слово IV А Моливко изд. Слово IV Б Моливко изд. Слово ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ПЪРВА ГРУПА Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност

7 да се направи преценка на съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. ДЕЙНОСТ: Посрещане на децата в детската градина 1. и дейност по избор Утринна гимнастика Раздвижване, свободно време Допълнителни форми 7. за педагогическо взаимодействие, дейности извън ДОС, подкрепителна закуска Обяд 8. Подготовка за сън и сън 9. Тоалет и допълнителни 10. форми за педагогическо взаимодействие 11. Допълнителни форми за педагогическо 12. взаимодействие Допълнителни форми за 13. педагогическо взаимодействие и дейности извън ДОС Допълнителни форми за 14. педагогическо взаимодействие и изпращане на децата ВРЕМЕ: от 7.00 часа до 8.30 часа от 8.30 часа до 8.40 часа от 8.40 часа до 9.00 часа от 9.00 часа до 9.20 часа от 9.20 часа до 9.30 часа от 9.30 часа до 9.50 часа от часа до часа от часа до часа от часа до часа от до часа от часа до часа от часа до часа от часа до часа от часа до часа

8 ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ВТОРА ГРУПА Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ: Посрещане на децата в детската градина и дейност по избор Утринна гимнастика Раздвижване, свободно време Допълнителни форми за педагогическо взаимодействие, дейности извън ДОС, подкрепителна закуска Обяд Подготовка за сън и сън Тоалет и допълнителни форми за педагогическо взаимодействие от 7.00 часа до 8.30 часа от 8.30 часа до 8.40 часа от 8.40 часа до 9.00 часа от 9.00 часа до 9.20 часа от 9.20 часа до 9.30 часа от 9.30 часа до 9.50 часа от 9.50 часа до часа от часа до часа от часа до часа от до часа от часа до часа Допълнителни форми за педагогическо от часа до часа взаимодействие Допълнителни форми за от часа до часа педагогическо взаимодействие и дейности извън ДОС Допълнителни форми за от часа до часа педагогическо взаимодействие и изпращане на децата

9 ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ТРЕТА ПОДГ. ГРУПА Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ: Посрещане на децата в детската градина от 7.00 часа до 8.30 часа 1. и дейност по избор Утринна гимнастика от 8.30 часа до 8.40 часа 2. от 8.40 часа до 9.00 часа 3. от 9.00 часа до 9.25 часа 4. Раздвижване, свободно време от 9.25 часа до 9.30 часа 5. от 9.30 часа до 9.55 часа 6. Раздвижване, свободно време от 9.55 часа до часа 7. от часа до часа 8. Допълнителни форми от часа до часа 9. за педагогическо взаимодействие, дейности извън ДОС, подкрепителна закуска Обяд от часа до часа 10. Подготовка за сън и сън от часа до часа 11. Допълнителни форми от часа до часа 12. за педагогическо взаимодействие и дейности извън ДОС от часа до часа 13. Допълнителни форми за педагогическо от часа до часа 14. взаимодействие Допълнителни форми от часа до часа 15. за педагогическо взаимодействие, дейности

10 извън ДОС и изпращане на децата Четвърта подготвителна група РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ /СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ/ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК 1. Български език и литература 1. Математика 2. Околен свят 2. Физическа култура 3. Музика 3. Изобразително изкуство СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК 1. Български език и литература 1. Математика 2. Математика 2. Физическа култура 3. Изобразително изкуство 3. Конструиране и технологии 4. Музикa ПЕТЪК 1. Физическа култура 2. Български език и литература 3. Околен свят 4. Конструиране и технологии ПРИМЕРЕН ДНЕВЕН РЕЖИМ ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГ.ГР.

11 Дневният режим е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите на децата и дава възможност да се направи преценка на съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие. ДЕЙНОСТ: ВРЕМЕ: Посрещане на децата в детската градина и от 7.00 часа до 8.30 часа 1. дейност по избор Утринна гимнастика от 8.30 часа до 8.40 часа 2. от 8.40 часа до 9.00 часа 3. от 9.00 часа до 9.25 часа Раздвижване, свободно време от 9.25 часа до 9.30 часа от 9.30 часа до 9.55 часа 6. Раздвижване, свободно време от 9.55 часа до часа 7. от часа до часа 8. Допълнителни форми от часа до часа 9. за педагогическо взаимодействие, дейности извън ДОС,подкрепителна закуска Обяд от часа до часа 10. Подготовка за сън и сън от часа до часа 11. Допълнителни форми за от часа до часа 12. педагогическо взаимодействие и дейности извън ДОС от часа до часа 13. Допълнителни форми за педагогическо от часа до часа 14. взаимодействие Допълнителни форми от часа до часа 15. за педагогическо взаимодействие, дейности извън ДОС и изпращане на децата

12 РАЗДЕЛ ІІІ ТЕМАТИЧНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА Тематичното разпределение за всяка възрастова група е разработено от учителите на възрастовите групи и е утвърдено от директора на детската градина. Съобразено е с възрастовите и индивидуални особености на децата, отчита техните интереси и желания. Отчита спецификата на детската градина и допринася за реализиране на държавната политика в системата на предучилищното и училищно образование за повишаване качеството на образование и прибиране и задържане на децата в задължителна предучилищна подготовка. Тематичното разпределение осигурява равномерно и балансирано разпределение на учебното съдържание по образователни направления. То включва месец, образователно ядро, тема, очаквани резултати, забележка. Тематичните разпределения са разработени и одобрени от ПС и са неразделна част от дневника на групата. РАЗДЕЛ ІV МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛЕЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Съгласно чл.2, ал.2 от ЗПУО участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите. Детската градина търси съмишленици в лицето на родителите, общината, банки, неправителствени организации, библиотека, обществен

13 съвет, ВУЗ. Този смисъл механизмът за взаимодействие в тази насока би изглеждал така: Общ. съвет ВУЗ Родители ДЕТСКА ГРАДИНА НП0 Библио тека Банки Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование- съгласно чл.2,ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование, участниците в образователния процес в детската градина са децата, учителите, психологът, директорът, зам.-директорът УД и родителите. Този механизъм включва мерките за създаване на условия и предпоставки за отговорно участие и сътрудничество на семейството в живота на детската градина-постоянен диалог между институцията и родителите за своевременно разрешаване на възникнали проблеми в името на доброто възпитание и

14 обучение на децата. Непрекъснато трябва да се разширяват формите на сътрудничество: Родителски срещи; Поддържане на постоянна връзка при предаване и приемане на детето Училище за родители Беседи Открити дни в детската градина Тренинги за родители Празници и развлечения Участие на родителите в проекти и програми на детската градина Доверието и откритостта във взаимоотношенията между учителя и родителя са най-важната предпоставка за ефективно сътрудничество. Обмяната на информация и равностойното участие е предпоставка за позитивно развитие на децата Чрез запознаване с работата на педагозите, родителят придобива адекватна представа за отговорностите на учителската професия. Съвременното предучилищно образование се съобразява с ролята на семейното възпитание и се стреми към оптимизация на сътрудничеството чрез идеята за детската градина като отворена система за възпитателни взаимоотношения. Днес изключително актуален е въпросът за взаимодействието между детската градина и семейството, защото пред тези две възпитателни институции стои една обща цел формирането на личността на детето. Отношенията в този сложен механизъм за взаимодействие биха могли да изглеждат така: Учител Дете Учител Родител Учител Учител Учител Непедагогически персонал Директор учител

15 Съобразявайки се с този механизъм, педагогическият екип използва разнообразни форми на педагогическо общуване: ежедневни срещи с родителите и психолога, периодични консултации, родителски срещи, открити педагогически ситуации, празници и развлечения, анкети, съвместни дейности, спортни празници и др. РАЗДЕЛ V ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ Програмната система е отворена и е за срок от четири години. Актуализирана е на Педагогически съвет, проведен на г.

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza   УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: 0885 345151 e-mail: roza sopot@abv.bg http://dgroza-sopot.eu/ УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/624 571; 0885123037 Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Галя Милкова/ ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ НА ДЕТСКА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 Р

ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 Р ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ 40-А,ТЕЛ.02/9450593,e-mail:odz5@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 РАКЕТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Стратегия за развитие на детска градина с филиали

Стратегия за развитие на детска  градина с филиали ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Д-р Тодора Миладинова град Рила, община Рила, област Кюстендил, ул. Септемврийска 4 УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и кръгъл печат на ДГ) Иванка Тахтаджийска Заповед.../... г. СТРАТЕГИЯ

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩ.НЕСЕБЪР,ул. Михаил Дойчев 14, тел: Утвърдил:. Директор: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕ

ДЕТСКА ГРАДИНА ПРОЛЕТ С. ТЪНКОВО, ОБЩ.НЕСЕБЪР,ул. Михаил Дойчев 14, тел: Утвърдил:. Директор: СЪДЪРЖАНИЕ НА ДНЕВНИЯ ПРЕСТОЙ НА ДЕЦАТА ПРИ ЦЕ ОРГАНИЗАЦИЯ 2 и 4 годишни В УЧЕБНО ВРЕМЕ от 17.09.2018 г. до 31.05.2019 г часови Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 6.30 8.30 Прием на децата, дейности по избор; допълнителни

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

П Л А Н

П Л А Н ДЕТСКА ГРАДИНА 20 ВЕСЕЛИ ОЧИЧКИ 6300 гр.хасково, ул. Филип Тотю 4, тел 038/624 971 E- mail veseliochichki_20@abv.bg УТВЪРДИЛ: Д.Нейкова Директор ДГ 20 П Л А Н ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ДГ 20 Весели очички

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

<4D F736F F D20CFD0CEC3D0C0CCCDC020D1C8D1D2C5CCC D372E646F6378>

<4D F736F F D20CFD0CEC3D0C0CCCDC020D1C8D1D2C5CCC D372E646F6378> ДГ ДЕТЕЛИНА село Козаревец 5148, село Козаревец, ул. Славяни 1, общ. Лясковец, обл. В. Търново GSM: 0879313594, e mail: cdg_detelina_kozarevec@abv.bg Утвърдена! Директор: // П РО Г Р А М Н А С И С Т Е

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА 4.Прогресивна компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и компетентности и европейски компетенции. 5.Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 6.Подобряване

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно