Съвет на Европейския съюз Брюксел, 30 ноември 2015 г. (OR. en)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Съвет на Европейския съюз Брюксел, 30 ноември 2015 г. (OR. en)"

Препис

1 Conseil UE Съвет на Европейския съюз Брюксел, 30 ноември 2015 г. (OR. en) PUBLIC 14612/15 LIMITE FISC 172 ECOFIN 923 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Председателството Комитета на постоянните представители/съвета Подготовка за заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси: Бъдещето на Кодекса за поведение (данъчно облагане на предприятията) - Проект за заключения на Съвета = Приемане 1. Съществуващата рамка на Кодекса за поведение е изложена в два документа със заключения на Съвета. Първите, приети на 1 декември 1997 г. (ОВ C 2, г., стр. 1 6), описват мандата на Кодекса, т.е. неговата цел, мерките, за които ще се прилага, и задълженията на държавите членки, произтичащи от него. Вторите заключения от 9 март 1998 г. относно създаването на група Кодекс за поведение (данъчно облагане на предприятия) (ОВ C 99, г., стр. 1 2) се отнасят за работата на самата Група за Кодекса ( управление ). Впоследствие Групата разработи допълнителни насоки, по-специално през 2008 г. във връзка с тълкуването на понятието широк консенсус. 2. По време на латвийското председателство, въз основа на различни предложения на държавите членки бяха обсъдени обхватът и управлението на групата. През юни 2015 г. Работната група на високо равнище приветства факта, че група Кодекс за поведение ще продължи работата по този въпрос през юли 2015 г., като се съсредоточи върху: а) поефективното използване на действащия мандат на Кодекса; б) проучване на възможностите за разширяване на мандата и актуализиране на критериите; и в) евентуалната нужда от съответно адаптиране на управлението на Кодекса. Съветът ECOFIN одобри този подход на 19 юни 2015 г. Планът за действие на Комисията, представен на 17 юни 2015 г., също изрично подкрепя реформата на Кодекса за поведение /15 sgn/ea/eal 1

2 3. В пътната карта на ЕС в областта на намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалбите, съставена от люксембургското председателство, се отбелязва, че председателството ще подложи на обсъждане бъдещето на Кодекса за поведение в Работната група на високо равнище въз основа на приноса на група Кодекс за поведение с цел до края на люксембургското председателство на Съвета ECOFIN да бъде представен проект за решение относно бъдещата дейност в рамките на Кодекса. 4. Във връзка с това, на 2 септември 2015 г. люксембургското председателство внесе въпроса за бъдещето на Кодекса в Работната група на високо равнище, където бяха обсъдени по-специално два въпроса: кои са въпросите, които да бъдат обсъждани в рамките на Кодекса за поведение, и дали тези въпроси са включени в настоящия мандат. 5. В резултат на тази дискусия председателството представи проект за заключения на Съвета относно бъдещето на Кодекса, който беше обсъден в Работната група на високо равнище на 19 ноември 2015 г. На въпросното заседание бяха одобрени някои промени в проекта за заключения, макар и с резерви за разглеждане било по отделни точки (UK и LT по точка 9) или по целия текст (MT). PL и PT също наложиха резерви (политическа/за разглеждане), свързани със смените на правителствата в съответните държави. 6. След въпросното заседание беше обявена процедура на мълчаливо съгласие. Процедурата на мълчаливо съгласие беше прекъсната от четири държави членки (MT, CY, IE и LT), които изразиха опасения във връзка с две точки. По точка 9 (ефективно ниво на данъчно облагане) две държави членки поискаха тя да бъде заличена (CY, IE), а две държави членки потвърдиха резервите си за разглеждане (MT и LT). По точка 6 (разширяване на мандата) една държава членка (IE) поиска да бъдат заличени думите и условията. 7. Във връзка с изложеното по-горе Комитетът на постоянните представители се приканва: да обсъди оставащите отворени въпроси по точки 6 и 9 от изложения в приложението проект за заключения; да предложи на Съвета да проведе обмен на мнения по бъдещето на Кодекса за поведение; да предложи на Съвета да приеме заключенията, поместени в приложението /15 sgn/ea/eal 2

3 ПРИЛОЖЕНИЕ (Проект за) заключения на Съвета относно бъдещето на Кодекса за поведение Съветът: 1. ПРИПОМНЯ своята решимост да се бори с данъчните измами, с укриването на данъци и с агресивното данъчно планиране на равнище ЕС и на световно равнище; 2. ПРИПОМНЯ приетата през декември 1997 г. от Съвета и представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, резолюция относно Кодекса за поведение при данъчното облагане на предприятията (по-долу Кодексът ); 3. ПРИПОМНЯ последвалото през март 1998 г. създаване на групата Кодекс за поведение (по-долу Групата ), за да прави оценка на данъчните мерки, попадащи в обхвата на Кодекса, и да наблюдава предоставянето на информация относно тези мерки; 4. ПОДЧЕРТАВА, че в заключенията на Европейския съвет от май 2013 г. е отбелязано, че е важно да продължи работата в рамките на ЕС по отстраняването на вредните данъчни мерки. За тази цел следва да продължи работата по въвеждането на по-строги разпоредби в Кодекса за поведение относно данъчното облагане на предприятията въз основа на действащия му мандат ; 5. ПРИПОМНЯ полезността и ефикасността на дейността, осъществена до момента в рамките на Кодекса за поведение за оценка на индивидуалните данъчни мерки на държавите членки; 6. ПОТВЪРЖДАВА, че работата по бъдещето на Кодекса за поведение и неговото укрепване следва да се насочи към по-доброто използване на действащия мандат на Кодекса; към разглеждане на възможностите и условията за разширяване на мандата и за актуализиране на критериите и към евентуалната необходимост от съответно адаптиране на управлението на Кодекса; 14612/15 sgn/ea/eal 3

4 7. ОДОБРЯВА новия работен пакет на Групата и НАСЪРЧАВА Групата да продължи своята работа на тази основа; 8. ПОТВЪРЖДАВА своята покана към Групата да разработи общи насоки за предотвратяване на избягването на данъци, намаляването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS); 9. ПРИКАНВА Работната група на високо равнище по данъчни въпроси да обсъди преразглеждане на мандата с цел печалбите да бъдат обект, по целесъобразност, на ефективно ниво на данъчно облагане в рамките на ЕС; 10. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че процедурите за замразяване и премахване, предвидени в параграфи С и D на Кодекса, следва да включват съществуващите и бъдещите общи насоки, разработени от Групата; 11. Във връзка с това ПРИКАНВА Групата чрез такива общи насоки да осигури ефективното изпълнение на равнище ЕС на съответните проектозаключения на ОИСР относно BEPS, когато те не са включени в законодателството на ЕС, в съответствие с новата работна програма на Групата; 12. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че Групата за кодекса следва да изясни третия критерий, като разработи насоки въз основа на заключенията на ОИСР относно BEPS за действие 5; 13. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че Групата за кодекса следва да изясни четвъртия критерий, като разработи насоки в светлината на насоките на ОИСР за трансферно ценообразуване, изменени със заключенията на ОИСР относно BEPS за действия 8, 9 и 10; 14. ПРИКАНВА Групата да доразработи, ако е уместно, указания за интерпретирането на критериите на Кодекса, включително праговия критерий, и тяхното прилагане; 15. ПОТВЪРЖДАВА колко е важно принципите на Кодекса за поведение да се прилагат на възможно най-широка географска основа, ПРИВЕТСТВА в това отношение неотдавнашното съвместно изявление с Швейцария и продължаващия диалог с Лихтенщайн и ПРИКАНВА Групата да започне диалози със заинтересовани трети държави, както и да наблюдава изпълнението на вече сключените споразумения; 14612/15 sgn/ea/eal 4

5 16. ИЗРАЗЯВА желание да подобри видимостта на работата на групата Кодекс за поведение и във връзка с това ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ резултатите и по-специално нейните шестмесечни доклади редовно да се предоставят на разположение на обществеността; 17. НАСТОЯВА все пак за поверителността на обсъжданията на Групата с оглед да се защити общественият интерес във връзка с икономическата политика на държавите членки, да се запази ефикасността на процеса на оценка и да се противостои на свързаните с това рискове от агресивно данъчно планиране; 18. ПРИКАНВА Работната група на високо равнище по данъчни въпроси да даде заключение относно необходимостта от подобряване на цялостното управление, прозрачността и работните методи и да приключи реформата на групата по време на нидерландското председателство /15 sgn/ea/eal 5

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите п СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Брюксел, 31 май 2013 г. (01.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА От: Съвета До: Делегациите предх. док.: 9763/13RECH 177 COMPET 319 Относно: Резолюция

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 18.11.2015 A8-0317/11 11 Параграф 3 3. отбелязва, че макар че за дружествата, извършващи трансгранична дейност, стана все по-сложно да спазват различните данъчни системи, глобализацията и цифровизацията

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 EN Съвет на Европейския съюз Брюксел, 22 май 2019 г. (OR. en) 9481/19 БЕЛЕЖКА От: До: предх. док.: 9035/19 Относно: Председателството COSI 117 JAI 555 ENFOPOL 261 ENFOCUSTOM 108 CYBER 173 Комитета на постоянните

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.4.2018 A8-0146/1 1 Параграф 1 1. подчертава, че делът на бюджета на Парламента през 2019 г. следва да се запази под 20% от функция V; отбелязва, че размерът на бюджетната прогноза за 2019 г. отговаря

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2 Съвет на Европейския съюз Брюксел, 11 декември 2017 г. (OR. en) 15638/17 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Генералния секретариат на Съвета Дата: 7 декември 2017 г. До: Делегациите предх. док.: 11761/3/17 REV3

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За

Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите За Европейски съвет Брюксел, 22 март 2019 г. (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (21 и 22 март 2019 г.)

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 2.9.2015 A8-0238/1 1 Параграф 1 1. приветства резултатите от Деветата министерска конференция на СТО през декември 2013 г., на която 160 членове на СТО проведоха преговори относно Споразумението за улесняване

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С Ъ В Е Т З А А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Т А Р Е Ф О Р М А ОТЧЕТ за дейността на Съвета за административната реформа за 2010 г. Съветът за административната реформа е създаден с Постановление

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 17.10.2018 A8-0313/39 39 Рина Роня Кари Параграф 79 в (нов) 79в. подчертава, че автомобилната служба на Парламента следва да се използва само за превоз от/до летището и/или гарата; 17.10.2018 A8-0313/40

Подробно

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци

Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегаци Европейски съвет Брюксел, 14 декември 2018 г. (OR. en) EUCO 17/18 CO EUR 22 CONCL 7 БЕЛЕЖКА От: До: Относно: Генералния секретариат на Съвета Делегациите Заседание на Европейския съвет (13 и 14 декември

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Очакван резултат документ 2019 г./ 1. Участие на различни нива и в различни

Подробно

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 28.4.2015 A8-0144/1 1 Параграф 6 6. счита, че ът следва да служи като пример, като полага специални усилия във връзка с размера на своя бюджет и степента на увеличение на разходите в сравнение с 2015 г.;

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛ ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 24.9.2018 г. SWD(2018) 413 final РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА Доклад за ранно предупреждение придружаващ ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ

Подробно

cyproterone acetate /ethinylestradiol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable

cyproterone acetate /ethinylestradiol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно крайния доклад от наложилото се неинтервенционално

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86)

ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86) ИЗМЕНЕНИЯ към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията Приети с Резолюция MSC.282(86) на Комитета по морска безопасност на Международната

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у

ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, у ПЪЛНОМОЩНО - ОБРАЗЕЦ В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН, притежаващ документ за самоличност., издаден на г. от, с адрес: гр, ул..., ет, ап, в качеството си на представляващ, със

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0048/6/REV 6 Ане Мари Миньор, Еманюел Морел, Елеонора Форенца, Палома Лопес Бермехо, Рина Роня Кари, Патрик Льо Ярик, Юнус Омаржи Съображение A A. като има предвид, че ЕС и Сингапур споделят

Подробно

PR_INI

PR_INI ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2004 2009 Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 2008/2173(INI) 20.11.2008 ПРОЕКТОДОКЛАД относно защита на потребителите, по-специално на малолетните лица, при използването

Подробно

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г.

ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ РЕЗЮМЕ Юли 2017 г. ЗАЩИТА НА ИНОВАЦИИТЕ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ И ПАТЕНТИ: РЕШАВАЩИ ФАКТОРИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр

ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни пр ПРИЛОЖЕНИЕ I КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ Член 1 Ръководни принципи В рамките на своя мандат членовете на ЕП: Член

Подробно

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0

ГОДИШЕН ОБЗОР НА ПРОМЕНИТЕ ЗА 2019 г. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА СЧЕТОВОДНОТО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО г. 13,30 14,0 29.01.2019 г. 13,30 14,00 Регистрация Лектор 14,00 15,30 Т1. Промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2019 г. 1.1 Данъчно третиране на продажбата на ваучери за стоки и услуги - въвеждане на разпоредбите на Директива

Подробно

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност

Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейност Работен план и Бюджет на Сдружение Болкан Асист за 2014 година Главната цел на сдружението през 2014 година ще бъде да постигнем устойчивост в дейността на организацията и да надградим постигнатото през

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 31.1.2018 A8-0383/13 13 Параграф 7 7. припомня, че според данни на Евростат средното равнище на инфлация в еврозоната е било 0,2% през 2016 г., докато инфлацията, невключваща енергийните цени, е била 0,9%;

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно