ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Петък, 13 август 2021 г. София Цена 0,80 лв. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Петък, 13 август 2021 г. София Цена 0,80 лв. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ"

Препис

1 ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 67 ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Петък, 13 август 2021 г. София Цена 0,80 лв. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ Народно събрание Решение за приемане на Правила за дистанционно участие в заседанията на Четиридесет и шестото Народно събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 2 Решение във връзка с Указ 204 от 6 август 2021 г. на президента на републиката и заявление вх от 10 август 2021 г. от Пламен Николаев Николов 2 Президент на Републиката Указ 205 за освобождаване на Димитър Цанчев Цанчев от длъжността постоянен представител на Република България към Европейския съюз в гр. Брюксел, Кралство Белгия 2 Указ 206 за награждаване на проф. Цочо Христов Бояджиев с орден Стара планина първа степен 3 Указ 207 за освобождаване на Любомир Недялков Гаврилов като член на Централната избирателна комисия, считано от 15 август 2021 г. 3 Министерски съвет Постановление 271 от 6 август 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, приет с Постановление 274 на Министерския съвет от 2018 г. 3 Постановление 272 от 6 август 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. за осигуряване на техника за провеждане на обучение в електронна среда в държавни и общински образователни институции на територията на Република България 125 Постановление 273 от 9 август 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 125 Постановление 274 от 9 август 2021 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, приет с Постановление 237 на Министерския съвет от 2017 г. 128 Постановление 275 от 9 август 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет 129 Решение 588 от 6 август 2021 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна 131 Министерство на земеделието, храните и горите Наредба за изменение на Наредба 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода г. 138 Министерство на отбраната Наредба за изменение на Наредба Н-5 от г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия Георги Стойков Раковски 138 Инструкция за изменение на Инструкция И-4 от г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната при инциденти 139

2 БРОЙ 67 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР. 131 бр. 20 и 27 от 2021 г.) в приложение 1 към чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения: 1. В т. 5 числото 51 се заменя с В т. 8 числото 12 се заменя с В т. 11 числото 612 се заменя с 608. Допълнителни разпоредби 5. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката по Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот, бюджетна програма Учене през целия живот за 2021 г., в размер 6650 лв., в т.ч. за персонал 6650 лв., във връзка с изменението и допълнението на Устройствения правилник на Центъра за развитие на човешките ресурси. (2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по Политика в областта на младите хора, бюджетна програма Младите в действие, в размер 6650 лв., в т.ч. за персонал 6650 лв., по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. 6. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г., както следва: 1. Намалява утвърдените разходи за персонал по Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот, бюджетна програма Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование, с лв. 2. Увеличава утвърдените разходи за персонал по Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал, бюджетна програма Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование наука бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието, с лв. 7. Параграфи 5 и 6 се приемат на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. 8. Министърът на младежта и спорта и министърът на образованието и науката да извършат произтичащите от 5 и 6 промени по бюджетите си за 2021 г. и да уведомят министъра на финансите. Министър-председател: Стефан Янев и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов 4903 РЕШЕНИЕ 588 ОТ 6 АВГУСТ 2021 Г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ Р Е Ш И : І. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение 2 към т. 2 от Решение 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменени и допълнени с Решение 52 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), Решение 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), Решение 335 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), Решение 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), Решение 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 37 от 2014 г.), Решение 598 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

3 СТР. 132 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ 67 (ДВ, бр. 59 от 2016 г.), Решение 177 на Министерския съвет от 2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 29 от 2019 г.), Решение 615 на Министерския съвет от 2020 г. (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) и с Решение 564 на Министерския съвет от 2021 г., се правят следните изменения: 1. Пореден номер 12 с код BG се изменя така: 12. BG река Камчия ВАРНА ДОЛНИ ЧИФЛИК ДЪЛГОПОЛ 2. Пореден номер 13 с код BG се изменя така: 13. BG Караагач БУРГАС ЦАРЕВО ПРИМОРСКО 3. Пореден номер 61 с код BG се изменя така: 61. BG Стара река ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗЛАТАРИЦА ТЪРГОВИЩЕ СЛИВЕН ЛЯСКОВЕЦ СТРАЖИЦА АНТОНОВО КОТЕЛ 4. Пореден номер 62 с код BG се изменя така: 62. BG Златаришка река ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕЛЕНА 5. Пореден номер 63 с код BG се изменя така: ЗЛАТАРИЦА ЛЯСКОВЕЦ 159,36 159,36 0,00 68,83 68,83 0,00 334,81 334,81 0,00 192,91 192,91 0, BG река Белица ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО 364,17 364,17 0,00 ГАБРОВО 6. Пореден номер 64 с код BG се изменя така: 64. BG Д р я н о в с к а река ТРЯВНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ВЕЛИКО ТЪРНОВО ГАБРОВО 7. Пореден номер 65 с код BG се изменя така: ДРЯНОВО ТРЯВНА 65. BG Меричлерска река СТАРА ЗАГОРА ЧИРПАН ХАСКОВО 8. Пореден номер 68 с код BG се изменя така: ДИМИТРОВГРАД 197,12 197,12 0,00 397,29 397,29 0, BG Кършалево КЮСТЕНДИЛ КЮСТЕНДИЛ 6313, ,47 0,00

4 БРОЙ 67 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР Пореден номер 70 с код BG се изменя така: 70. BG Конявска планина КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ КЮСТЕНДИЛ ПЕРНИК РАДОМИР 10. Пореден номер 92 с код BG се изменя така: 92. BG река Съзлийка СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО РАДНЕВО СТАРА ЗАГОРА ХАСКОВО СИМЕОНОВГРАД 11. Пореден номер 93 с код BG се изменя така: 93. BG река Луда Яна ПАЗАРДЖИК ПАЗАРДЖИК ПАНАГЮРИЩЕ СТРЕЛЧА 12. Пореден номер 94 с код BG се изменя така: 94. BG река Овчарица СЛИВЕН НОВА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО РАДНЕВО ЯМБОЛ ТУНДЖА 13. Пореден номер 96 с код BG се изменя така: 96. BG Голяма река ВЕЛИКО ТЪРНОВО СТРАЖИЦА ТЪРГОВИЩЕ АНТОНОВО ПОПОВО 14. Пореден номер 97 с код BG се изменя така: 97. BG Банска река ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД ХАСКОВО 15. Пореден номер 98 с код BG се изменя така: 98. BG река Каялийка ПЛОВДИВ ПЪРВОМАЙ ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД 16. Пореден номер 99 с код BG се изменя така: 99. BG река Мечка ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД ПЪРВОМАЙ 17. Пореден номер 100 с код BG се изменя така: 100. BG река Черкезица ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД САДОВО 9686, ,39 0, , ,00 0,00 453,84 453,84 0,00 727,70 727,70 0, , ,40 0,00 80,72 80,72 0,00 73,67 73,67 0, , ,70 0,00 141,43 141,43 0,00

5 СТР. 134 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ Пореден номер 101 с код BG се изменя така: 101. BG река Чинардере ПЛОВДИВ АСЕНОВГРАД ПЪРВОМАЙ 19. Пореден номер 102 с код BG се изменя така: 102. BG река Соколица СТАРА ЗАГОРА ГЪЛЪБОВО ХАСКОВО ТОПОЛОВГРАД 20. Пореден номер 103 с код BG се изменя така: 103. BG река Блатница СЛИВЕН НОВА ЗАГОРА СЛИВЕН СТАРА ЗАГОРА РАДНЕВО 21. Пореден номер 104 с код BG се изменя така: 104. BG река Мартинка СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА ЧИРПАН ОПАН ХАСКОВО ДИМИТРОВГРАД 22. Пореден номер 105 с код BG се изменя така: 105. BG река Омуровска ПЛОВДИВ БРЕЗОВО ПЪРВОМАЙ СТАРА ЗАГОРА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 23. Пореден номер 106 с код BG се изменя така: 106. BG река Пясъчник ПЛОВДИВ МАРИЦА ПЛОВДИВ СЪЕДИНЕНИЕ ХИСАРЯ 24. Пореден номер 107 с код BG се изменя така: 1150, ,51 0,00 142,41 142,41 0, , ,96 0,00 739,66 739,66 0,00 819,11 819,11 0, , ,75 0, BG Божите мостове ВРАЦА ВРАЦА 47,45 47,45 0, Пореден номер 114 с код BG се изменя така: 114. BG Голяма Камчия ВАРНА ДЪЛГОПОЛ ШУМЕН ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ВЪРБИЦА СМЯДОВО ШУМЕН 26. Пореден номер 115 с код BG се изменя така: 588,17 588,17 0,00

6 БРОЙ 67 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР BG река Лом ВИДИН РУЖИНЦИ МОНТАНА БРУСАРЦИ ЛОМ МЕДКОВЕЦ 27. Пореден номер 117 с код BG се изменя така: 117. BG река Скът ВРАЦА БЯЛА СЛАТИНА МИЗИЯ 28. Пореден номер 118 с код BG се изменя така: 118. BG Цибрица МОНТАНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЯКИМОВО 29. Пореден номер 120 с код BG се изменя така: 1722, ,71 0,00 399,50 399,50 0,00 887,61 887,61 0, BG Черната могила ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ 11,66 11,66 0, Пореден номер 122 с код BG се изменя така: 122. BG Въртопски дол ВИДИН ВИДИН ДИМОВО 31. Пореден номер 128 с код BG се изменя така: 128. BG Тимок ВИДИН БРЕГОВО НОВО СЕЛО 32. Пореден номер 137 с код BG се заличава. 33. Пореден номер 147 с код BG се изменя така: 147. BG река Марица ПАЗАРДЖИК БЕЛОВО ПЛОВДИВ СТАРА ЗАГОРА ХАСКОВО ПАЗАРДЖИК СЕПТЕМВРИ МАРИЦА ПЛОВДИВ ПЪРВОМАЙ РАКОВСКИ РОДОПИ САДОВО СТАМБОЛИЙСКИ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ ЧИРПАН ДИМИТРОВГРАД ЛЮБИМЕЦ СВИЛЕНГРАД СИМЕОНОВГРАД ХАРМАНЛИ ХАСКОВО 1018, ,85 0,00 457,65 457,65 0, , ,17 0,00

7 СТР. 136 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К БРОЙ Пореден номер 153 с код BG се изменя така: 153. BG Каленска пещера ВРАЦА МЕЗДРА ВРАЦА 35. Пореден номер 161 с код BG се изменя така: 378,50 378,50 0, BG река Блягорница СЛИВЕН ТВЪРДИЦА 1556, ,72 0, Пореден номер 162 с код BG се изменя така: 162. BG река Искър ПЛЕВЕН КНЕЖА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ИСКЪР ЧЕРВЕН БРЯГ ГУЛЯНЦИ 37. Пореден номер 163 с код BG се изменя така: 163. BG река Огоста ВРАЦА КОЗЛОДУЙ МИЗИЯ ОРЯХОВО 38. Пореден номер 170 с код BG се изменя така: 170. BG Странджа БУРГАС МАЛКО ТЪРНОВО ЦАРЕВО СРЕДЕЦ ПРИМОРСКО 39. Пореден номер 179 с код BG се изменя така: 9675, ,37 0, , ,43 0, , ,61 0, BG Плана СОФИЯ СТОЛИЧНА (СТОЛИЦА) 2805, ,79 0,00 СОФИЯ САМОКОВ II. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложението към т. 1 от Решение 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и с Решение 615 на Министерския съвет от 2020 г., се правят следните изменения: 1. Пореден номер 14 с код BG се изменя така: 14. BG Руй ПЕРНИК ТРЪН 6170, ,09 0,00 2. Пореден номер 19 с код BG се изменя така:

8 БРОЙ 67 Д Ъ Р Ж А В Е Н В Е С Т Н И К СТР BG Скрино КЮСТЕНДИЛ БОБОВ ДОЛ НЕВЕСТИНО КОЧЕРИНОВО 12570, ,77 0,00 БОБОШЕВО БЛАГОЕВГРАД БЛАГОЕВГРАД III. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение 2 към т. 2 от Решение 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено и допълнено с Решение 52 на Министерския съвет от 2008 г., Решение 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъци на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, Решение 615 на Министерския съвет от 2020 г. и с Решение 564 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 64 от 2021 г.), се правят следните изменения: 1. Пореден номер 8 с код BG се изменя така: 8. BG Долна Места Благоевград Сатовча Хаджидимово 2. Пореден номер 11 с код BG се изменя така: 9585, ,61 0, BG река Палакария София Самоков 3054, ,36 0,00 IV. В Списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложението към т. IV от Решение 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъци на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, изменено с Решение 615 на Министерския съвет от 2020 г., пореден номер 3 с код BG се изменя така: 3. BG Ново село Видин Брегово Ново село 814,01 814,01 0,00 V. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване, като се изчисляват чрез координатите на точките, формиращи границите им, определени в приетата и дефинирана за страната геодезическа система. Министър-председател: Стефан Янев и.д. Главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов 4858

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ СЪДЪРЖАНИЕ Държавен вестник Неофициален раздел 2007 г. ДВ бр. 100 Петък, 30 ноември 2007 г. НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ЗАПОВЕД

Подробно

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио

В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библио В т. ч. за: Област/Община обща сума за община / област Частични ремонтни дейности по сградите на читалищата и вътрешен интериор на сценичните и библиотечни пространства Художественотворческа дейност и

Подробно

проект

проект Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2014 г. за одобряване на допълнителни средства за закупуване на учебници и учебни помагала, предоставяни

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписваният а 1 Служба АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по а 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновград 4 Служба по

Подробно

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по вписвания та 1 Служ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА СПРАВКА ОТНОСНО БРОЯ ВПИСВАНИЯ ПО ПЕРСОНАЛНА И РЕАЛНА СИСТЕМА за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ, 2010 година Служба по та 1 Служба по Айтос 2 Служба по Ардино 3 Служба по Асеновгра д 4 Служба

Подробно

Оценка на СФУК за 2014 г. Планиран ресурс при определяне на стратегическите цели и приоритети Непостигнати цели за 2014 г. Извършени през 2014 г. пром

Оценка на СФУК за 2014 г. Планиран ресурс при определяне на стратегическите цели и приоритети Непостигнати цели за 2014 г. Извършени през 2014 г. пром усъвършенстване на процедурите по управление на Обща оценка на раздел В "Контролни и" ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТАБЛИЦА ЗА ОБОБЩАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 201

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 201 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА СФУК ЗА 2011 г., 2012 г. и 2013 г. Първостепенен разпоредител с бюджет за 2011 за 2012 за 2013 1 Община Аврен 2 Община Айтос 3 Община Антоново

Подробно

ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 2012

ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет Оценка на ФУК за 2012 ТАБЛИЦА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ С ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ФУК ЗА 2012 г., 2013 г. и 2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Първостепенен разпоредител с бюджет за 2012 за 2013 за 2014 1 Община Аврен 2 Община Айтос 3 Община Аксаково

Подробно

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0

Актуална категоризация на общините от г. Код на община Код на центъра на общината Община Код на област Област Категория на общината BLG01 0 та та BLG01 02676 Банско BLG Благоевград 3 BLG02 03504 Белица BLG Благоевград 4 BLG03 04279 Благоевград BLG Благоевград 1 BLG11 17395 Гоце Делчев BLG Благоевград 2 BLG13 18366 Гърмен BLG Благоевград 4

Подробно

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст

План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. Приложение: Списък на планове, програми и ст Приложение: Списък на планове, програми и стратегии, имащи отношение към ПУРН на БДИБР 1 Национални стратегии, планове, програми Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за

Подробно

Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци

Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци Община Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предаден и в инсталац ия за предвари телно третиране Отпадъци от инсталацията за предварително третиране, предадени

Подробно

НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из

НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот г. Из НАРЕДБА 2ОТ21ФЕВРУАРИ 2011Г.ЗАСПЕЦИАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯЗАУЧАСТИЕВОДОБРЕНИТЕСХЕМИ ЗАНАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯИ ЗАСПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ Всилаот01.03.2011г. ИздаденаотМинистерствотоназемеделиетоихраните Обн.ДВ.бр.18от1

Подробно

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з

Списък на лечебните заведения, които се субсидират за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния наименование на лечебното з за дейности по оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със, преминали през спешните отделения, които пациенти не са хоспитализирани в същото лечебно за оказване на консултативна помощ на спешни

Подробно

Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и за депонира не Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инста

Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и за депонира не Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инста Разделно събрани биоотпадъ ци, предаден и депонира не Смесени битови отпадъци, в предварите лно третиране Отпадъци от та предварит елно рециклира не Отпадъци от та предварите лно оползотвор яване Отпадъци

Подробно

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В

по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от В по ред ВиК оператор Вид услуга Утвърдени пределни цени от КЕВР на ВиК услуги (лв./куб.м без ДДС) Решение на КЕВР, считано от 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ВиК - Батак град Батак " ВиК - Белово" град Белово ВиК

Подробно

Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в България

Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в България Проверката на местната власт показа: Над 2500 агенти на комунистическите служби в общините в Б С община Ямбол приключи глобалната проверка на Комисията по досиетата за принадлежност към тоталитарните комунистически

Подробно

Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инстал

Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инстал Разделно събрани биоотпадъ ци, предадени за депониран е Смесени битови отпадъци, предадени в инсталация за предварите лно третиране Отпадъци от инсталация та за предварите лно третиране, предадени за рециклира

Подробно

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния

Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул.витоша 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния Приложение 3 Прокуратура Адрес Администрация на Главния прокурор гр. София, п.к.1061, бул."витоша" 2 /пл. Света София 1/ 1 Бюро по защита при главния прокурор гр.софия, ул. М-р Г.Векилски 2 Върховна касационна

Подробно

Microsoft Word - Grafik_inform.kampania_obshtinski_slujbi_Zemedelie.doc

Microsoft Word - Grafik_inform.kampania_obshtinski_slujbi_Zemedelie.doc ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013 Г. - ПЪТУВАЩИ ЕКИПИ ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ОТ ВРАТА НА ВРАТА В СТРАНАТА. ЛЪЧ ОБЛАСТ ОТ-ДО ДАТИ

Подробно

tablici_insp2008_1_14.xls

tablici_insp2008_1_14.xls Разпределение на постъпилите до 3..8 година в АДФИ 6 броя искания за извършване на финансови инспекции по разпоредители Приложение Остатък от постъпили искания преди..8 г - 6 бр. Постъпили искания през

Подробно

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на

Приложение Агломерации с над е.ж. в БДУВДР 1. Агломерации с над е.ж. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на Приложение 3.2.1.2 с над 2 000. в БДУВДР 1. с над 2 000. и съответствието им с законовите изисквания за пречистване на битовите отпадъчни води в териториалния обхват на БДУВДР Име на Община Обхват на Големина

Подробно

Untitled Spreadsheet

Untitled Spreadsheet СПИСЪК НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, КЛАСИРАНИ ЗА КОМПЕКТ ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА И КЪСОФОКУСЕН ПРОЕКТОР ПО НП ИКТ 2019 100204 Благоевград Благоевград Благоевград Детска градина "Първи юни " 100205 Благоевград Благоевград

Подробно

Постановление 84 на МС от г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списък

Постановление 84 на МС от г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списък ПОСТАНОВЛЕНИЕ 84 НА МС ОТ 06.04.2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СПИСЪКА НА СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРИЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА

Подробно

Microsoft Word - 0 РМС № 845 от г. ( )

Microsoft Word - 0 РМС № 845 от г. ( ) Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис Р Е Ш Е Н И Е 845 от 22 ноември 2018 година ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА СРЕДИЩНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На

Подробно

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с

Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без с Юробанк България АД Точки за обслужване на клиенти на Корпоративна търговска банка Населено място Наименование на клон/офис Адрес Работно време (без събота и неделя) Вид обслужване касово/безкасово Тип

Подробно

ОБЛАСТ ОБЩИНА Населено място Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно" Сума за създаване Вид на ДГ Код на Сума

ОБЛАСТ ОБЩИНА Населено място Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма Успяваме заедно Сума за създаване Вид на ДГ Код на Сума ОБЛАСТ ОБЩИНА Населено място Протокол за извършеното класиране от РУО по Национална програма "Успяваме заедно" създаване Вид на ДГ Код на на условия държавна, детската Име на детската градина изграждане

Подробно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 153 ОТ 28 ЮЛИ 2000 Г. ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ В РЕГИОНАЛНИ БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ Обн. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 Юни 2005 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

WWW.NSI.BG/CENSUS2011 НАСЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ НА ПРЕБРОЯВАНИЯТА ЗА ПЕРИОДА 1900-2011 ГОДИНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Година на преброяване Общо в % към предишното преброяване 1900 3 744 283 100.0 1905 4 035 575

Подробно

ПМС ФЛАГ 2013

ПМС ФЛАГ 2013 ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от. 2013 година ЗА определяне на условията, критериите и реда за финансово на общините през 2013 г. за достъпа им

Подробно

No Title

No Title НАРЕДБА 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята НАРЕДБА 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

П Р О Т О К О Л № 2

П Р О Т О К О Л   №  2 П Р О Т О К О Л 32 от заседание на комисия Бюджет и финанси, проведено на 14 август 2019 г. ПРИСЪСТВАЛИ НА ЗАСЕДАНИЕТО: Боян Магдалинчев председател Калина Чапкънова Севдалин Мавров Георги Кузманов От

Подробно

Защитени зони от мрежата Натура 2000

Защитени зони от мрежата Натура 2000 Защитени зони от мрежата Натура 2000 Европейската екологична мрежа "Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове

Подробно

Tehnichesko zadanie

Tehnichesko zadanie Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я за възлагане на мини процедура по Рамково споразумение СПОР-48 / 30.12.2016 г. с предмет Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика

Подробно

tablici_insp2008_15_23.xls

tablici_insp2008_15_23.xls Разпределение на приключилите през 28 година 496 финансови инспекции по видове обекти Приложение 15 18 45 44 236 95 7 51 Общини Други разпоредители с общински бюджети Министерства Други рзпоредители с

Подробно

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ред Информация за структуриран вътрешен одит към 31.12.2014

Подробно

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре

брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ре брой брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори брой (без стажант-одитор) РВО вътр. одитори (без РВО) стажант-одитори по ред Информация за структуриран вътрешен одит към 31.12.2013

Подробно

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната /МО/, които се намират в н

П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната /МО/, които се намират в н П Р О Т О К О Л на комисията за разглеждане на преписки за продажба на жилища от жилищния фонд на Министерство на отбраната /МО/, които се намират в населени места, в които няма структури на МО, структури

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

Служебна бележка Настоящата служебна бележка се издава от МММ ЕООД, гр. София, Булстат , адрес: гр. София, бул. Ситняково 43, бл. 6, управляв

Служебна бележка Настоящата служебна бележка се издава от МММ ЕООД, гр. София, Булстат , адрес: гр. София, бул. Ситняково 43, бл. 6, управляв Служебна бележка Настоящата служебна бележка се издава от МММ ЕООД, гр. София, Булстат 831649546, адрес: гр. София, бул. Ситняково 43, бл. 6, управлявано от инж. Антон Михайлов Михайлов в уверение на това,

Подробно