Î Ò Ú Ì Ò. ÓÚˆË. fi ËÎÂÈ. Œ Õ À Õƒ fi»à. към Божия призив, към найсъвършения. Тя е единствената Девица-майка.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Î Ò Ú Ì Ò. ÓÚˆË. fi ËÎÂÈ. Œ Õ À Õƒ fi»à. към Божия призив, към найсъвършения. Тя е единствената Девица-майка."

Препис

1 Œ»» ÀÕŒ»«ƒ Õ» Õ À œ Œ À Õ À œ» ÿ»fl Î Ò Ú Ì Ò. ÓÚˆË fi ËÎÂÈ Œ Õ À Õƒ fi»à ÒÂ Ó appleó ÂÚÂÎÌ Ú œappleâò ÂÚ Ó ÓappleÓ Ëˆ appleêâòú ÂÌÓ ÓÚ ÂΡÁ ÌÂ Ô ÏÂÚÚ Ì Ò ÂÚËÚÂΡ Âapple ÙËÏ, ÓÙËÈÒÍË Û ÓÚ Óappleˆ Мястото на Пресветата Владичица наша Богородица Приснодева Мария в Православната църква е особено високо. Според свети Йоан Дамаскин то е непосредствено второто след това на Светата Троица. Ние, православните християни, подир почитта си към Света Троица, оказваме почитание към Пресветата. Боговдъхновените свети евангелисти я упоменават с изключително уважение и любов, особено св. ев. Лука. Личността на Пресветата се явява като образец и пример за вярваща жена, която е призвана към спасение през своята вяра по благодат Божия. Тя заема отличително място в Църквата. Тя е красивата, скромна и смирена дъщеря, която приема всецяло божественото Слово с пълно доверие. За разлика от първата жена Ева, тя оказва послушание към божествената воля, към Божия призив, към найсъвършения образ. Тя е единствената майка на Бога и на човеците. Личност свещена и неповторима. Най-доброто, което човечеството можа да даде на божествеността. Божествеността откри в нейно лице скромността, смирението, чистотата, непорочността, послушанието, в техния най-подобаващ и прекрасен вид. Пресветата се намира по Божи промисъл в такова особено състояние, което не принадлежи на никой друг член на Църквата. Тя е единствената Девица-майка. Майка на Господа, по нейно съгласие. Тя приема да роди Сина и Словото Божие заради народа Божи, който народ тя изобразява и който тя (чрез себе си) свързва с това приемане на спасението, което Бог Ӝ предоставя. Така Христос става Новият Адам, Пресветата Новата Ева. Светите Отци на Църквата проследяват следите на Пресветата през целия Ветхи Завет. Те говорят за нейните предобрази и символи. Първото съобщаване за нейната честна личност става в т. нар. Първоевангелие.

2 ŒÕ» œóíîóìâìëâ Á Ôapple ÁÌËÍ Ì Ò. ÂÚËappleË ÂÒÂÚ Ï ÂÌËˆË apple  Íˡ Ï Ì ÒÚËapple œ ÌËıË Á Ô ÚappleË appleı ËappleËÎ À» ƒ Õ» ŒÕ Î appleëˇ ƒœ à ջ

3 » Ô Í Â ÓÈ Â Ò Ò ÒÎ Ò Ë ÊË Ë Ë Ï appleú Ë ÀÓÁ Ú Ë Ôapple ÍËÚÂ Í ÚÓ Â apple ÁÍ Ú Ì ÎÓÁ Ú Ò Ôapple - ÍËÚÂ, Ú Í Â Ë Ì appleëòúóò Ò ıappleëòúëˇìë- ÚÂ. œapple ÍËÚÂ Ò Ò Â ËÌÂÌË Ò ÎÓÁ Ú ÔÓ Ò Ëˇ Ì ËÌ ıappleëòúëˇìëúâ Ò ÛıÓ ÌÓ Ò -  ËÌÂÌË Ò appleëòúóò. œapple ÍËÚ ÔappleËÂÏ Ú ÒÓÍ ÓÚ ÎÓÁ Ú Ë Ú ÔÎÓ Ò Ó Ú Í Ë ıappleëòúëˇìëúâ ÔappleËÂÏ Ú ÓÚ appleëòúóò ÊË Ë- ÚÂÎÌ Ú ÒËÎ Ì Ó appleóìapple ËÂÚÓ Ë Ó - appleó ÂÚÂÎËÚÂ Ë Ú ÓappleˇÚ ÔÎÓ Ó ÂÚÂ Ì Ó - appleëúâ ÂÎ. Ã Í apple Ò ËÊ,  ÔÎÓ Ú Â ÔÓ Ôapple ÍËÚÂ, ÚÓ ÚÓÈ [Ôapple ËÎÌÓ] Ò ÔappleËÔËÒ Ì ÎÓÁ Ú. Í Ï Í apple ıappleëòúëˇìëúâ ÔappleËÌ ÒˇÚ ÔÎÓ Ó ÂÚÂ Ì Ó appleó ÂÚÂÎËÚÂ, ÚÓ Ì appleëòúóò ËÌ ÓÊËÈ ÚÂ Ë Ú ÔappleË- ÔËÒ ÌË. ÏË ÔÓ Ò  ÒË Ôapple ÍËÚ Ì ÏÓ Ú Ú ÔÎÓ ÂÁ ÎÓÁ Ú. Í Ë ıappleëòúëˇìëúâ ÂÁ appleëòúóò ÌË Ó Ì ÏÓ Ú apple Ú. œapple ÍËÚÂ, Á ÔappleËÌ ÒˇÚ ÔÓ Â Â Ë ÔÓ- Ó appleë ÔÎÓ Ó Â, Ë Ú ÔÓ appleˇá ÌË Ë Ó ËÒÚ ÌË ÓÚ ÌÂÌÛÊÌËÚ ÒË ÍÎÓÌÍË ÓÚ ÎÓ- Á appleˇ. Í Ë ıappleëòúëˇìëúâ Ë Ú Ì È-ÒÚappleÓ- Ó ÁÔËÚ ÌË ÓÚ Ì ÂÒÌˡ Ò ÓÈ ŒÚˆ, Á ÏÓ Ú ÔappleËÌÂÒ Ú ÁÏÓÊÌÓ Ì È- ËÁÓ ËÎÌËÚÂ, ÓÒÚ ˇ Ë ÂÎËÍ apple ÓÒÚ, ÔÎÓ Ó Â Ì Ó appleó ÂÚÂÎËÚÂ. œapple ÍËÚÂ, ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ Â Â Ì ÚÂÊ Ú ÓÚ ÔÎÓ, ÚÓÎÍÓ ÔÓ Â Â ÒÂ Ò ÂÊ Ú Í Ï ÁÂÏˇÚ Ë Ò ÒÔÛÒÍ Ú Ì Ì¡. Í Ë ıappleëò- ÚˡÌËÚÂ, ÍÓÎÍÓÚÓ ÔÓ Â Â Ó appleë ÂÎ apple- Ú, ÚÓÎÍÓ ÔÓ Â Â Ò ÒÏËappleˇ Ú. œapple ÍËÚÂ Ú ÔÎÓ Á apple Ë ÚappleÛ Ì ÎÓÁ appleˇ. Í Ë ıappleëòúëˇìëúâ apple Ú Ó - appleë ÂÎ ÔÓ ÒÎÓ ÓÚÓ Ì Õ ÂÒÌˡ ŒÚˆ, ÓÚ Ó ÓÚÓ ÔappleÓËÁÚË ÒˇÍÓ Ó appleó. ÍÓ ÌˇÍÓˇ Ôapple Í Ì ÔappleËÌ Òˇ ÔÎÓ, Úˇ Ò ÓÚÒË ÓÚ ÎÓÁ Ú. Í Ë ıappleëòúëˇ- ÌËÌ Ú, ÍÓÈÚÓ Ì ÔappleËÌ Òˇ ÔÎÓ Ì Ó - appleóúó, Ò ÓÚÍ Ò ÓÚ appleëòú. œapple Í Ú, ÓÚ- Ò ÂÌ ÓÚ ÎÓÁ Ú, ËÁÒ ı. Í Ë ıappleëòúë- ˇÌËÌ Ú, ÓÚ ÂÎÂÌ ÓÚ appleëòúóò, ÔÓ Û ÒË ÍËÚ ÒË ÛıÓ ÌË ÊË ËÚÂÎÌË ÒËÎË Ë ÛıÓ ÌÓ ËÁÒ ı.»áò ıì Î Ú Ôapple Í Ì  ÔappleË Ó Ì Á ÌË Ó appleû Ó, ÓÒ ÂÌ Á ËÁ - appleˇìâ. Í Ë ıappleëòúëˇìëì Ú, ÓÚı appleîëî appleëòúóò Ë ËÁÒ ıì Î, Ò ÔappleÂ Ì Â ÂÌ Ó Ì ( Ó Ì. 15:4-6). ŒÚÚÛÍ, ıappleëòúëˇìëìó, ËÊ : 1. ÓÎÍÓ ÎËÁÍ Ë ÌÂÔÓÒapple ÒÚ ÂÌ Â apple ÁÍ Ú Ë Ó Û ÌÂÚÓ Ì ËÒÚËÌÒÍËÚ ıappleëòúëˇìë Ò appleëòúóò! ÓÈ Â ÀÓÁ Ú ÚÂ Ò Ôapple ÍËÚÂ; 2. ÓÎÍÓ ÓΡÏÓ Ë ÂÎËÍÓ ÓÒÚÓÈÌÒ- Ú Ó Â ÚÓ! Í Í Ó ÏÓÊ  ÔÓ- ÔappleÂÒÎ ÌÓ ÓÚ ÚÓ, ËÏ Ó ÂÌËÂ Ò appleëòúóò appleˇ Ì ÂÒÂÌ?! œappleâòî ÌÓ Â Ó Û Ò Ò ÁÂÏÌˡ ˆ apple ËÎË Ò ÌˇÍÓÈ ÍÌˇÁ; ÌÓ ÌÂÒapple ÌËÏÓ ÔÓ-ÒÎ ÌÓ Ò appleëò- ÚÓÒ, appleˇ Ì ˆ appleâúâ; 3. ÓÎÍÓ ÓΡÏÓ Â Î ÊÂÌÒÚ ÓÚÓ Ì ıappleëòúëˇìëúâ! ÍÓ appleëòúóò Â Ò ıappleëòúëˇ- ÌËÚÂ, ÚÓ ÍÓÈ ÏÓÊ  ÒappleÂ Û Úˇı? ÂÎËˇÚ Ò ˇÚ Ë ˆÂÎËˇÚ ÌË Ó Ì ÏÓ Ú Ì Ôapple ˇÚ ÒappleÂ Û ıappleëòúëˇìëì, Á Ó- ÚÓ appleëòúóò  ÌÂ Ó Ú Ú apple ËÌ Ë ÒËÎ ; 4. ÂÁ appleëòúóò Ì ÏÓÊ ÒË Ó - appleó ÂÚÂÎÂÌ Ë Ú ÓappleË Ó appleë ÂÎ, Ú - Í Í ÍÚÓ Ôapple ÍËÚ ÂÁ ÎÓÁ Ú Ì ÏÓ Ú Ì ÔÎÓ ˇÚ; 5. ŒÚÚÛÍ ÒÎÂ, Â Ì È-Ì Ôapple Úappleˇ - ÒÂ Ì Ò Ë appleëòúóò Ë Ú Í ÔappleËÌ Òˇ ÔÎÓ Ó ÂÚÂ Ì Ó appleëúâ ÒË Â- Î. ÓÂÒÚ ÌÛÊÌÓ Â Ô apple Ó ÒÚ Ì Ó- apple Ë ÚÓ apple Ë Ó appleó. «ÓÚÓ Ì ÏÓÊ ÎÓ Ó apple Ó ÔappleËÌ Òˇ ÔÎÓ Ó- ÂÚÂ Ì Ó appleóúó (à Ú. 7:18); 6. ÓÎÍÓ ÓÍ ˇÌÓ Â Ò ÒÚÓˇÌËÂÚÓ Ì ÓÌÂÁË ıappleëòúëˇìë, ÍÓËÚÓ ÔÓapple Ë ÂÁÁ - ÍÓÌÌˡ ÒË ÊË ÓÚ Ò ÏË Ò Ò ÓÚı appleîëîë ÓÚ appleëòúóò! «ÓÚÓ ÚÂ Ò Í ÚÓ ËÁÒ ıì ÎË Ôapple ÍË; 7. ÒÂÍË, ÍÓÈÚÓ ËÒÍ Ò ÒÔ ÒË, Úappleˇ Ò ËÒÚÓ Ò appleˆâ ÒÂ Ó appleìâ Í Ï ÓÒÔÓ. appleâá ÔÓÍ ˇÌËÂ Ë Ò ÎÁË ÛÏË Ò  ÒË Ë ÔÓ Ú Í Ì ËÌ Ò ÔappleËÎÂÔË Í Ï appleëòúóò ËÒÚËÌÒÍ Ú ÀÓÁ. «ÓÚÓ ÂÁ appleëòúóò Ë ËÁ Ì appleëòúóò ÌˇÏ ÒÔ - ÒÂÌËÂ. appleëòúóò  ΔË ÓÚ Ë ÂÚÎËÌ, Á - ÚÓ ÒÏ appleú Ë Ú ÏÌËÌ Â ÓÌÁË, ÍÓÈÚÓ Ò  ÓÚÎ ËÎ ÓÚ ΔË ÓÚ Ë ÂÚÎËÌ Ú. ÁÒ Ê È appleıû ÚÓ, ıappleëòúëˇìë- ÌÓ, Ë appleâá ÔÓÍ ˇÌËÂ Ë Ò ÎÁË ÛÏË È appleâıó ÂÚ ÒË, Á ÒÂ Ò Â ËÌË ÓÚÌÓ Ó Ò ΔË ÓÚ appleëòúóò! ì ÓappleÌËÍ ÔappleÓÔÓ Â ÌË ÂÒÍËı Ó apple ÁˆÓ î, ÌÍÚ-œÂÚÂapple Ûapple, œappleâ Ó ÓÚ appleûòíë: À ÏËÎ ƒ»ã» Œ

4 appleóˆëúâ Ì ÌÂÒ ÚËÏˡ Ò ÂÚËÚÂÎ Âapple ÙËÏ, ÓÙËÈÒÍË Û ÓÚ Óappleˆ œapple ÁÌË Ì ÎËÚÛapple ˡ œ œ ì. ÎÂÍÒ Ì apple Õ ÒÍËî fi»à ÔÓÏÂÌ Á  ËÌ ì ÂÁÓÚ ÂÒÚ ÂÌËÍî ì ÁÌÓÓ apple ÁÌË apple ÓÒÚË ËÏ ÔÓ ÊËÚÂÈÒÍˡ Ô Ú Ì Ó ÂÍ.»Ï apple ÓÒÚ ÓÚ ÒÂ- ÏÂÈÌˡ ÊË ÓÚ...»Ï apple - ÓÒÚ ÓÚ Û ÂÌËÂÚÓ. - ÓÒÚ ÓÚ Ó apple ÔappleÓÙÂÒˡ. ÓÒÚ ÓÚ Ó ÚÒÚ ÓÚÓ, ÓÚ Á apple ÂÚÓ, ÓÚ ÁÂÏÌÓÚÓ Î ÓÔÓÎÛ ËÂ Ë Í Í Ë ÎË ÌÂ Ó Â Ó Â ÍË apple ÓÒÚË. ÕÓ ËÏ apple ÓÒÚ, ÍÓˇÚÓ ÒÚÓË ÏÌÓ Ó ÔÓ- Óapple ÓÚ ÒË ÍË apple - ÓÒÚË Ì Ó ÂÍ. ÁË apple - ÓÒÚ Â apple ÓÒÚÚ ÓÒÔÓ- î. ÂÁË ÔappleÓÒÚË, ÌÓ Î Ó- ÍË ÔÓ Ò appleê ÌË ÛÏË, ÔappleË- Ì ÎÂÊ Ú Ì ÂÌÓappleËÈÒÍˡ Ò Â ÂÌËÍ Ì Ò. ƒóîìë Ó ÂÌ, ÒÂÌÓ apple ÒÍ ÛıÓ Ì ÓÍÓ- Îˡ, œîó Ë ÒÍ ÂÔ appleıëˇ Âapple ÂÈ Ì ÚÓÎËÂ Ë ÂÎÓ- ÛÒÓ. œëò ÌË Ò ÓÚ Ôapple ÓÒ- Î ÂÌ Ò Â ÂÌËÍ, ËÈÚÓ ÊË- ÓÚ Â ËÎ ÔÓ Â Â ÒÍ apple Ë, ÓÚÍÓÎÍÓÚÓ apple ÓÒÚË, Ë ÒÚÓˇÚ Ì ÔËÒ ÌË Ò ÒÚ - ÂÌ Ú ÓÚ ÌÂ Ó ÀÂÚÓÔËÒÌ ÍÌË Ì ƒóîìó- Ó ÂÌÒÍˡ ıapple Ï ì. ËappleËÎ Ë ÃÂÚÓ- ËÈî, ÍÓˇÚÓ ÒÂ Ò ıapple Ìˇ Ë ÎËÓÚÂÍ Ú Ì œîó Ë - ÒÍ Ò. ÏËÚappleÓÔÓÎˡ. ÔappleÂÍË Ì Ë Ìˡ ÒÚËÎ Ì ËÁÎÓÊÂÌËÂÚÓ, Ú ÁË ËÁ- ÒÚapple Ì ÎÂÚÓÔËÒ Â ÂÁÒ- ÔÓappleÂÌ ËÒÚÓappleË ÂÒÍË ÓÍÛ- ÏÂÌÚ.  appleâïâììó Úˇ Â Ë Â Ì ÏÌÓ Ó ËÒÍappleÂÌ ÚÓ- ËÓ apple Ùˡ, ÓÚ ÍÓˇÚÓ Ì Û Ï ÌÂ Ò ÏÓ Á ÔappleÓËÁıÓ- Ì Ó. Âapple ÂÈ, ÌÓ ÒÂ Ò Ó- Ë ÏÂ Ë Ò ÁÏÓÊÌÓÒÚÚ Ò ÔappleÂÊË ÂÂÏ ËÁÔ ÎÌÂÌˡ Ò ÏÌÓ Ó ÚappleÛ ÌÓÒÚË, ËÁÔË- Ú Ìˡ Ë ÓappleË apple ÁÓ appleó - Ìˡ ÊË ÓÚ Ì Â ËÌ appleûòíë Ôapple ÓÒÎ ÂÌ Ò Â ÂÌËÍ, Ì ÍÓ ÓÚÓ ÓÊËˇÚ ÔappleÓÏËÒ Î ÓÚapple ËÎ Êapple ˡ Ò ÕÂ- Ó ÓÚÓ ÒÎÓ Ó Òapple Ôapple ÓÒ- Î ÌËÚ Πappleë. ËÓ apple ÙË ÌË ÌÌË ËÓ apple ÙË Ì Ú ÒÔapple Í, ÍÓˇÚÓ Â ÓÒÚ ËÎ Á Ò  ÒË, ÓÚˆ Âapple ÂÈ Â- ÎÓÛÒÓ Á ÔËÒ,   appleó ÂÌ Ì 21 Ï È 1899 apple. Î - ˇÌÒÍ, appleíó ÒÍ Û ÂappleÌˡ, ÒÂÏÂÈÒÚ ÓÚÓ Ì ÔappleÓÚÓ- ÈÂappleÂÈ Ì ÚÓÎËÈ» ÌÓ Ë ÂÎÓÛÒÓ Ë ÔappleÂÁ ËÚÂapple Ì- ÚÓÌËÌ ÕËÍ ÌÓappleÓ. ŒÚ Ó Û Ë Û- ÔˇÌÒÍÓÚÓ ÛıÓ ÌÓ Û ËÎË Â, ÓÚÍ ÂÚÓ ÔappleÂÏËÌ apple- ÍÓ ÒÍ Ú ÛıÓ Ì ÒÂÏËÌ - appleëˇ. Ì¡ Û Ë ÂÚËappleË Ó- ËÌË, ÌÓ Ì ˇ Á apple ÔÓapple Ë Á ÍappleË ÌÂÚÓ ÓÚ ÓÎ-  ËÍËÚÂ. Ì ÎÓÚÓ Ì Ò ìâ ÍÛËapple Ì Ú Ì - ˆËÓÌ ÎÌ appleïëˇ Ì ÂÌÂapple Î apple Ì ÂÎî ÚÓÈ Á ËÌ Ë Ì - ÔÛÒÍ ÛÒˡ Ë ÒΠ ÌÓ Ó- Ë ÂÌ ÔappleÂÒÚÓÈ Ì ÔÓÎÛÓÒ- ÚappleÓ ÎËÔÓÎË ÔappleËÒÚË ì apple ÚÒÍ Î appleëˇ, Í ÂÚÓ Ò ÛÒÚ ÌÓ ˇ Ì ÔÓÒÚÓˇÌ- ÌÓ ÏÂÒÚÓÊËÚÂÎÒÚ Óî. ÎËÁÓ ÓÒÂÏ Ó ËÌË ÓÚ 1922 Ó 1930., ÔappleÂÊË ˇ Í ÚÓ Ó apple ÓÚÌËÍ apple - ËÌË, Ì ÒÚappleÓËÚÂÎÌË Ó ÂÍ- ÚË Ë ÏËÌË, Ú Ú Ì apple - ÓÚÌËÍ, Í ÒËÂapple ÍËÌÓ, Ë- ÌÓ ÌËÍ Ú Ú Ì ÒÍÎ. œappleâá ÔÓÒÚ Ô œ ÒÚËappleÒÍÓÚÓ Ó ÓÒÎÓ Ò- ÍÓ Û ËÎË Â ÔappleË Ï Ì ÒÚËapple ì. ËappleËÍ Ë fiîëú î, Ì Ò. ÓappleÌË Ó ÂÌ, ÍÓÂÚÓ Â ÓÒ- ÌÓ ÌÓ ÓÚ appleëˆëìòíëˇ appleıëâôëòíóô ƒ ÏˇÌ Ó ÓappleÓ Ò Ò Ò Î ÒËÂÚÓ Ì. Ë- ÌÓ Ì Î appleòí Ú Ôapple ÓÒ- Î Ì ˆ appleí (ÚÓ ÒÂ Ó Â Î appleòí ÂÍÁ appleıëˇ..). œappleâá Á apple - Û ËÎË ÂÚÓ, Ì 2 Ù - appleû appleë ì ÒÚ Ô Á - ÍÓÌÂÌ apple Í Ò Î appleí Ú ÈÌ ƒëïëúappleó Õ ÂÎ Â- ÓÚ ÒÂÌÓ apple î. Õ 8 Ï appleú Ò..  apple ÍÓ- ÔÓÎÓÊÂÌ Á ˇÍÓÌ ÓÚ Ò Â- ÚËÚÂÎ Âapple ÙËÏ Ó ÓÎÂ Ï ÎÍˡ ıapple Ï ì. ÕËÍÓÎ Èî Ì ÛÎ. ì ÎÓˇÌî ÓÙˡ. Õ 15 Ï appleú  apple ÍÓÔÓÎÓÊÂÌ Á Ò Â ÂÌËÍ, ÓÚ 4 ÔappleËÎ Ò Ò Á ÔÓ Â Ì œîó Ë ÒÍˡ ÏËÚappleÓÔÓÎËÚ Ã ÍÒËÏ Â Ì Á- Ì ÂÌ Á ÂÌÓappleËÈÒÍË Ò Â Â- ÌËÍ Ò. ƒóîìë Ó ÂÌ, ìóú- Ì ÎÓ ÂÁ Á ÔÎ Ú, ÓÚ 15 ÎË Â Â Í ÚÓ ÚÂÌ Ò Â ÂÌËÍ Ò Ò Á ÔÎ Ú 1600 ΠÏÂÒ ÌÓî. ÌÓappleËÈÒÍË Ò Â ÂÌËÍ Ò. ƒóîìë Ó ÂÌ ƒó Ò. ƒóîìë Ó- ÂÌ Â ìï ÎÍÓ ÒÂÎˆÂ Ò ËÒÚÓ ÚÛappleÒÍÓ Ì ÒÂÎÂÌËÂî. ÎÂ Ú ÁË Ó ËÌ ÌÂ Ó Á ÔÓ - Ú Ò Á ÒÂÎ Ú Î - appleë ÓÚ ÎËÁÍËÚ appleó ÓÔÒÍË ÒÂÎ, ÒΠœ apple Ú Ò Â- ÚÓ Ì ÓÈÌ Ë Î appleë- Â- Ê ÌˆË ÓÚ ÂÎÓÏÓappleÒÍ apple - Íˡ. appleâ Úˇı Ë Ó.» Ì - apple ÍËÌÒÍË, Ë ÓÚ apple. Ò ÌÚË. œó ÌÂ Ó ËÌËˆË - ÚË ÔappleÂÁ Â Ó ÓÒÓ- ÂÌ ƒóîìó- Ó ÂÌÒÍ Ú ÂÌÓappleˡ, ÔappleÂÁ  ÔÓÒ- ÚappleÓÂÌ Ë Ôapple ÓÒÎ ÂÌ ıapple Ï ÒÂÎÓÚÓ, ÔÓÒ ÂÚÂÌ Ì Ò. apple ÌÓ ÔÓÒÚÓÎË Ë ÒÎ ˇÌÒÍË ÔappleÓÒ ÂÚËÚÂÎË ËappleËÎ Ë ÃÂ- ÚÓ ËÈ. œ apple ÓÌ ÎÌÓ ÊË Ó- Ú Ú Ì ÏÎ Ú ÂÌÓappleˡ ÒÂ Ì appleâê Ó appleâ: ìõ appleó Ú appleâ Ó ÌÓ ÔÓÒ  ıapple Ï Ë Ò Óapple  Â,  ÒÂ Â Ò Ó- ËÎ Ì È-ÔÓÒÎÂ Ò Ò Ò ÓÈ ıapple Ïî. ΠÚÓ ÌÂ Ú Ò ÔappleÓÏÂÌˇÚ: ìƒˇ ÓÎ Ú, ÚÓÁË Ì È- appleâ ÂÌ Ë Ì È-Á Î apple Ì Ó Â ÂÒÚ ÓÚÓ, ÍÓÈÚÓ Í ÚÓ Î Ú appleòë ÍÓ- Ó ÔÓ ÎÌ ( Ê.1 œâúapple. 5:8), Ì Ô Ì Ò ÒÂÏ ÏÎ - Ú Ë ÒÂ Ó Â ÌÂÛÍappleÂÔÌ Î ƒóîìó- Ó ÂÌÒÍ ÂÌÓappleˡ. ÿûï, ÍÎ ÍË, ÌÂ Ó ÓÎÒÚ Ë appleû ÚÌË ÒappleÂ Û ÔÓ- Î - ÌËÚ ËÌËˆË ÚÓappleË ÔÓ ËÁ - apple Ê ÌÂÚÓ Ì ıapple Ï ËÁÔ Î- ÌËı ÒÂÎÓÚÓ. ÀÂÍÓ ÂappleÌËÚ ÔappleÂÒÚ Ì ı ÔÓÒÂ Ú Ó ÓÒÎÛÊÂÌˡÚ. Ï Úˇı Ò ÔappleËÒ Â ËÌËı appleû Ë, ÚappleÂÚË, Ë appleâáûîú Ú ÏÌÓ- ÁËÌ ıappleëòúëˇìë ÓÚ ƒóîìë Ó ÂÌ ÓÚÔ Ì ı ÓÚ Ò Â- Ú Ú Ã ÈÍ appleí Ú... Ó Ó ÒÚÓˇÚÂÎÒÚ Ó Ì Ò- Í apple Ë ˆ appleíó ÌËÚÂ Ì ÒÚÓ- ˇÚÂÎË Ë Ôapple ËÏÌÓ Ó.» Ì, ÍÓ ÓÚÓ Ó ËÌˇ ı Ì È- ÏÌÓ Ó, ÌÓ ÚÓÈ Â Â ÂÁÒË- ÎÂÌ apple ÁÓ ÎË Ë ˇ ÓÎÒÍË- Ú ÍÓÁÌË Ë Á appleìâ ÓÚ- Ô Ì ÎËÚÂ Í Ï appleí Ú appleëòúó î. Í ÛıÓ Ì ÚÏÓÒ- ÙÂapple ÔÓÒapple Ó. Âapple ÂÈ ÂÎÓÛÒÓ, ÍÓ ÚÓ Ì 6 ÔappleËÎ 1936., Ò ÔappleÓ Ó ÂÌ ÓÚ Ò Â ÂÌËÍ Ì ÎËÁÍÓÚÓ Ò. ÓappleÌË Ó ÂÌ, Á Ô apple Ë Ô Ú Ë ÂÌÓappleËˇÚ ÒË. ËÁ- ÔÓ Â ÂÌ ÚÓÌ ÚÓÈ ÓÔËÒ Í Í Â ËÎ ÔÓÒappleÂ Ì Ú ÒÂ- ÎÓÚÓ: ì ÓappleÌÓ- Ó ÂÌÒÍËˇÚ Ò Â ÂÌËÍ Á   Ó. Âapple ÂÈ ÒÂÎÒÍÓÚÓ Í ÙÂÌÂ Ë Ú Ï ÔappleË ÛÏ Ë Î Í Ôapple ÒÚ - Ë ÌÓ Ëˇ Ò Â ÂÌËÍ Ì ÒÂ- ΡÌËÚÂ. ÓÈ Í Á : ì ÚÓ Ôapple ÒÚ ˇÏ Ë ÌÓ Ò Â Â- ÌËÍ, ÍÓ ÓÚÓ Ò ÂÚ Ú ÃËÚappleÓÔÓÎˡ Ì ÁÌ Ë ÔappleË Òî. ÕÓ Ì ÛÏËÚ ÏÛ ÌËÍÓÈ ÌÂ Ó appleì ÌËÏ ÌËÂ. ÂΡÌË- ÚÂ, Á ÂÚË Ë apple Ì Í appleúë, Ú Î Ë apple Á Ó ÓappleË, ÔappleÓ Î- Ê ı Ò ËˇÚ Ûı Ë - apple ˇÚ Ë ÒÚÓˇÚ Ò apple Ó Â Í Ï Ò Â ÂÌˈËÚÂ. Õ Ò ËÁÏËÌ ı Ë ÂÒÂÚ ÏËÌÛÚË, Ë ÓÚˆ «Î Ú Ì Í Á : ì appleˇ -   ÓÚË Ï ÓappleÌË Ó ÂÌ Á  ÂappleÌˇÚ î, Ë ÛÍ- ÎÌÓ ËÁı apple ÓÚ Í ÙÂÌÂ- ÚÓ. ŒÚˆ Âapple ÂÈ ÓÒÚ Ì Ò Ïî. ìõâ Ì ÏËapple ÈÍË Ò Û ÒÚ- ËÂ Ë ÔÓ ÍappleÂÔ ÓÚ ÒÚapple Ì Ì Ó Â̈Ë, ÍÓËÚÓ Ò ˇı ÓÚÌÂÒÎË Í Ï ÌÂ Ó Ò ÒÂÏ ÂÁapple ÁÎË ÌÓ, ÓÚˆ Âapple ÂÈ appleá  ÓÚË Â ÔappleË ÒÚ - appleëˇ Ò Â ÂÌËÍ ÏÛ Ò Ôapple - ÒÚ Ë Ë ÔÓÎÛ Ë ÓÚ Ì Ó, Í ÚÓ ÓÚ ÔÓ-ÒÚ apple Ò apple Ú, ÔÓÌÂ Ï ÎÍÓ ÛÚ ÂÌËÂî. ÏÂÒÚÓ ÚÓ Ó Â, ÒÚ - appleëˇú Ò Â ÂÌËÍ Ó.» Ì - apple ÍËÌÒÍË ìá ı Ì Ó Ì - ıóí Á ÚÓ, Â Ó Î ÚÓ ÂÁ ÓÊÌÓ ÒÂÎÓî. ì Á- ËÚ, ÒÏ Á Ì, Òapple ÁÂÌ ÓÚ Ú - Í ÔappleËÂÏ ƒóîìë Ó ÂÌ, ÚÓÈ Í ÚÓ ËÁÎÂÁ ÓÚ Í apple- ÚËapple Ú Ì ÓÚˆ» Ì... ÌˇÍ Í Ï ËÌ ÎÌÓ ÔÓ ÔÓ Ô - Úˇ Á ÒÂÌÓ apple. ÓÈ apple- Á  ÂÁ ÒˇÍ Í Ë ÏËÒÎË, appleá Â, Í ÚÓ Â ÎË ˇ ÓÚ ÓÎˇÏ ÓÔ ÒÌÓÒÚ.» ÍÓÈ ÁÌ Â Í Â Â Â ÒÔappleÂ, ÍÓ Ì   Ò ÓÔÓÏÌËÎ Ì - appleâïâ Ì Í Â Ò Ï Úapple Ì Î? ˇ Ï ÓÚ ƒóîìó Ó ÂÌ? ÕÓ Ì ÎË Ò Ï Ì ÁÌ ÂÌ ÚÛÍ Á Ò Â ÂÌËÍ...» ÛÚapple Úappleˇ - ÒÎÛÊ ÚÛÍ Ô apple Ú ÒË ÒÎÛÊ. apple È ÒÂ Í Á ÚÓÈ Ì Ò  ÒË. ÂÊÍÓ ÚË Â? ƒ!... ÕÓ Úappleˇ ÁÌ - Â, Â ÒˇÍÓ Ì ÎÓ Â ÚappleÛ - ÌÓî. ƒó appleëˇú Ô ÒÚËapple Ó Â ÁÌ Â,  ÓÊËˇÚ ÒËÎ ÌÂ- ÏÓ Ò ÔappleÓˇ ˇ (Òapple. 2 Óapple. 12:9).» Ò apple. Õ appleû ˡ ÂÌ 7 ÔappleËÎ, ÚÓ - Ò ÂÚÓ Î Ó Â ÂÌËÂ, ÓÚÒÎÛÊ Ô apple Ú ÒË Ò Â- Ú ÀËÚÛapple ˡ. Õ Ì¡ ÔappleË- Ò ÒÚ Ú ÓÍÓÎÓ ÂÒÂÚ ÊÂÌË Ë ÒÚ appleëˇú Ò Â ÂÌËÍ Ó.» Ì apple ÍËÌÒÍË, ÍÓÈÚÓ ÓÚÌÓ Ó Ò appleêë ì appleû Ó Ë Ôapple ËÁ ËÍ ÚÂÎÌÓ...î Ë ÂÒ- ÚÓ Ôapple Ë Á ÂÎÂÊÍË Ì ÏÎ - ˡ Ò Â ÂÌËÍ. ÔappleÂÍË ÚÓ- Ûı Ú Â Ó apple (Òapple. à Ú. 26:41) Ë ÛıÓ Ì Ú apple ÓÒÚ ÓÚ ÔappleÂÊË ˇÌ Ú Ò. ÂÚËappleË ÂÒÂÚÌˈ Ë Ô Òı ÎÌËÚ Ôapple ÁÌËˆË Â ÓΡÏ. ŒÚˆ Âapple ÂÈ ÔË Â: ìœapple ÁÌˈËÚ ÏËÌ ı Ò ÔÓ- Ë ÂÌÓ appleâîë ËÓÁÌÓ Û ÒÚ- Ó. «ÔÓ ÈÍË ÓÚ ÂÎËÍË ÂÚ appleú Í Â ÂappleÚ Ë Í Ó ÚÓappleˡ ÂÌ Ì ÂÎËÍ ÂÌ

5 Когато Бог казва на змията-демон, че ще всее вражда между него и жената, Той има предвид Пресвятата. Тази, която ще даде плод, за да порази главата на дракона, който само ще ужилва Сина Ӝ по петата (Бит. 3:15). Друг предобраз е неизгарящата къпина. Тази, която видял боговидецът пророк Мойсей в богообходената планина Синай. Къпината горяла, без да изгаря. За великия догматист, св. отец на Църквата ни, Йоан Дамаскин тя предобразява Богородица и явяването на Светлината чрез Израилева щерка Девица. Особено любещият Богородица св. Григорий Палама говори тук за нетварната светлина (църк., Благодатния огън), славата Господня, каквото е явяването на Христос в историята на света. Светлината идва от Пресвятата, която не се поврежда от носенето и раждането на Спасителя. Друг изключителен предобраз е лествицата в съня на патриарх Яков, която свързва земята с небето. Според светоотеческото тълкувание по тази стълбица се спуснал Бог, за да дойде на земята. Пресвятата става мостът, който свързва разделените. Красиво се възпява това в Акатистния химн: Радвай се, мосте, който превеждаш от земята на небето и Радвай се, стълбо небесна, по която слезе Бог. [ ] ËÚËÂÚÓ Ì Î Ó Â ÂÌËÂÚÓ Явява се небесният пратеник архангел Гавриил на Дева Мария и Ӝ казва, че тя ще роди Спасителя на света. Самата вест е покъртителна, ужасяваща и чувана за първи път. Отговорът на смирената дъщеря, по евангелието на Лука, е: Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти. Следва тук да се отбележи това, което казват специалистите херменевти. На еврейски език думата раб обикновено няма значение на слуга, а на сътрудник. Което ще рече, че думите на Пресвятата в тази фраза означават нейното свободно волево съгласие за осъществяването на великото тайнство на Въплъщението. Пресвятата не е била безволева, неразумна, небрежна, разсеяна или неосъзнаваща случващото се. Когато запитва как ще Œ Õ À Õƒ. Î Ó Â ÂÌËÂ, 25 Ï appleú ÒÂ Ó appleó ÂÚÂÎÌ Ú œappleâò ÂÚ Ó ÓappleÓ Ëˆ стане това, след като не е познала мъж, тя знае какво говори, размишлява сериозно и добре, не губи ума и дума, внимава. И когато ангелът Ӝ отговаря, че това ще се случи чрез снизхождането на Пресветия Дух, тогава тя си отдъхва, успокоява се, съгласява се, скланя, приема Божията воля. Бог не изнудва, не налага волята Си, не завладява и не потъпква човешката свобода и воля. Той я уважава та нали Той е дарил чудното себевластие на човека. Приемането на Божията воля означава сътрудничество, съработничество. Тоест ÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ Ì œappleâò ˇÚ Ú Â ËÒ Â ÒÎÛÊÂÌË Тя предоставя себе си за спасението на света. Става съработник в сотирологичното Божие дело за света. Тропарът на празника напомня: Днес спасения нашего главизна, и иже от века тайнства явление: Син Божий син Деви бивает (Днес е начало на нашето спасение и явяване тайната от вечност: Синът Божи Син на Дева става). Пресвятата става начало на нашето спасение. Много е трудно да се схване и да се разбере напълно величината на висшето дело на Богородица в света. Колкото повече би се очиствал и просветлявал човек, толкова повече той би и разбирал по нещичко ново и би се съкрушавал, заливайки се в благодарствени сълзи. Исихастите особено много обичали празника Благовещение, както и новоисихастите свещенодостойните коливади, които живели и на светия този остров*. Коливадите, където и да отивали, издигали храмове, посветени на празника Благовещение. Една завладяваща и покъртителна картина за живота у Бога на Богородица е нейната среща с майката на Честния Предтеча, света Елисавета. При своя поздрав към Елисавета, Пресвятата заявява доброволното си съработничество за спасението на човешкия род и дълбокото познаване на случващото се в тайнството на божественото домостроителство. Според евангелист Лука, щом Елисавета приела поздрава на Пресвятата, почувствала оживлението в своята утроба на младенеца, който носела св. Йоан Предтеча. Елисавета, пророчески изпълнена със Свети Дух, високо извиква към Пресвятата: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба! И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Защото, щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. Блажена е тази, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното Ӝ от Господа (Лука. 1: 42-45). Тогава, улавяйки удалата Ӝ се възможност, Пресвятата изрича славословния химн: Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой, задето Той показа милост към смирената Си рабиня. Защото, ето, отсега ще ме облажават всички родове, задето Всемогъщият Бог ми стори велико нещо. Свято е името Му и Неговата милост е из рода в род за ония, които с почит Му се боят. Той показа Своята сила; разпръсна на горделивите плановете, що крояха в мисълта си. Повали управници от техните престоли и въздигна смирени. Гладни нахрани, а богати отпрати с празни ръце. Помогна на обичния Свой отрок Израиля, не забравайки обета, който даде на нашите прадеди че ще помилва Авраама и наследниците му довека (срв. Лука. 1: 46-55). Пресвятата остава при Елисавета в продължение на три месеца. [...] Ние, православните, разбира се, обичаме и почитаме Пресвета Богородица. Но най-голямата почит, според свети Йоан Златоуст, е да усвоиш мисленето на почитания от тебе. Хубаво нещо са обетите, поклонничествата и посвещенията, но много по-добре е да погледнем надълбоко в нещата. Защото, пребивавайки само на повърхността, при външните неща, даровете и посещенията, ние си оставаме само с лесните и безболезнени дела. Не дълбаем навътре в себе си, не разработваме вътрешната си градина, с размишление, съкрушение, себеопознаване, самоконтрол, себеотречение, себеизследване, себекритичност. Оставаме си само в един проучвателен обход, в една проучвателна разходка, в едно постоянно наблюдаване на другите с доста строго око, избягвайки полезната за самите нас критична строгост. Това привеждане и копане навътре в нас има голямо значение и ценност. Непрекъснатото прехвърляне на отговорността, самодоволното оправдаване на обичното ни Аз, постоянното ни сравняване с тези, които са по-лоши от нас, повърхностното отлагане сериозно затруднява духовния ни ход нагоре, оставяйки ни по нанадолнището или в застоя на едно печално състояние. Същевременно, състоянието на Пресвятата е изобличение на нашето духовно бездействие (теолог., апраксия). С благородство, любов и изключително различаване на нещата тя ни явява своята красива, скромна, светла и радостна личност за подражание. Скромността, мълчанието, чистотата, смирението на Пресвятата влизат в остро противоречие със съвременния свят на разюзданост и непрестанно зловещо наслаждение, свят на страшна гордост, материалолюбие, сребролюбие, плътолюбие, вещолюбие, властолюбие, славолюбие, себелюбие и насладолюбие. œappleâò ˇÚ Ú Â ËÎ ËÌ Ë Ë ÒˇÍÓ ÔappleÂ Ë ÒË ÍÓ ÒÏËappleÂÌ Не смирена на думи и на външен вид, прикриваща богомразно лицемерие, а истински, чисто, непокварено и непорочно смирена. Не се е правела на смирена била е смирена. Тази царица на добродетелите смирението, я е красяла и тя е привлякла върху нея благодатта Божия и да стане майка Господня. Нейното смирение било непреривно, постоянно, жизнено, силно. Тя го е била обикнала, усвоила в себе си, не можела и не искала да живее по друг начин. За нея това бил начин на живот естествен, прост, неподправен. Без изисквания, напрежения, забързаност, безпокойства, шум, тревоги, стрес и измъчване на себе си. ˇ ÌÓÒÂÎ Ò  ÒË ÂÁÓ Î ÌÓ Ë ÒÎ Ì Â Ó Ì  Животът Ӝ бил неразлюлявано море, спокойно езеро, тиха река, цъфтящо цвете, уханна ливада, благовонна градина. Не се борела да я забележат, да я зачитат, да я слагат на първо място, да Ӝ дават думата, да я хвалят, да я ласкаят и да я възхваляват. Така тя нямала комплекси, страхове, несигурност, безсъние, неприятности, обърканости, странности, капризи, мизерности, неудачи, преструвки и излишно любезничене. Смирението на Богородица било нейното най-безценно и бляскаво украшение, от което се излъчвала светлината и благодатта на смирения Иисус. Нейното смирение я карало да понася, да очаква, да чака, да следва сянката на Сина си, да замълчава, да се моли, да търпи и да се надява. Нямала ни най-малкото изискване да се съветват с нея светите апостоли, да я слагат отпред, да влияе върху нещата, да се меси, да става на нейното. Какъв чудесен човек, колко уникален, рядко срещан и изключителен! Наблюдаваме, покланяме се и прегръщаме свещената Ӝ икона и се вдъхновяваме. Смирената дъщеря от Генисарет какво ли няма тя, на което да поучи съвременния арогантен, надменен, егоистичен, горд, индивидуалистичен, себичен, добре прекарващ си, ксенофобски, небратолюбив, нехуманен, нечадолюбив и свадлив свят. Главният проблем, братя мои, на съвременния свят не е икономическата криза, а ÛÏ Ú Ì Óapple ÓÒÚÚ Животът е сив, без усмивка, жесток, лукав, труден, несмиряем. Преблагият Бог ни дава възможности допуска до нас изпитания, изкушения за умъдряване, поправяне, променяне, обръщане, преобразяване, преобръщане и възкресяване, но за съжаление, те остават неизползвани. Дори понякога човек сред трудностите, които му се случват, се ожесточава още повече и съвсем няма разположение за смирение и покаяние. Христос обаче дава Своята благодат на смирените. ÏËappleÂÌËÚ ÓÈ Ó Ë Ì È-ÏÌÓ Ó тях благославя, облажава и ще ги настани всички тях в рая. Пресвятата се моли за всички, но най-много тя се моли за смирените. Нека ние сега, при почитането на нейната памет, горещо я призовем да ни даде мъничко от своето красиво смирение. Тогава ние и сред икономическо затруднение да сме, и в болест или в скръб, в злополучие или в безработица, ще имаме търпение, надежда, утешение и оптимизъм.

6 Смирението на Богородица има вероятно много на какво да научи и жените. Нека всички я призовем. ÒË ÍË ÌË ÒÚapple Ï ÓÚ ÓÎˇÏ ÎËÔÒ Ì ÒÏËappleÂÌË Светото смирение ще ни даде комфорт, свобода, радост, благодат, освещение, изкупление, предвкусване на райската нежност, ще ни направи безметежни, весели и наистина радостни. [...] За съжаление, скъпи братя, нашата епоха е твърде нечиста. В един такъв хаотичен свят Непорочната, Пречистата Приснодева Богородица се явява странница, далечна, непозната, чужда и позволявам си да кажа старомодна. Нашата Пресвята Преблагословена Неневестна Невяста не само не познала мъж, не извършила грях, не помислила зло, но намразила всичко онова, що е несвещено, нечисто, мръсно, зловонно и гнусно. Нейната чистота е във висша степен, с огромна тежест, недостижимо съвършенство. Нежеланието Ӝ спрямо всяко едно мръсно нещо било неин пожелан избор, съзнателен, волеви. Има много какво да каже ослепителната красота на нейното девство на нашия материален и сластолюбив свят. Наистина, не липсват и в наши дни добрите приятели, верните ученици, съзнателните следовници, обичните подражатели на Пресветата Дева. Младежи и девойки с весели, мирни и светли лица, с невинност, чистота и голямо благословение, монаси и монахини с карцерно въздържание, хора в света без лукавство, добронамерени, борбени, въздържателни, достойни за уважение. Нека се молим Господарката на ангелите да очисти очите на душите и телата ни, та да не гледаме лукаво братята си. Да гледаме и нагоре, да гледаме и навътре в себе си, чисто, смирено, благо. Не е нужно да се правим на безсърдечни моралисти, но мисля, няма да преувеличим, ако си кажем, че нашето време е безсрамно. Ние описвамедействителността и го правим с надеждата вседобродетелната Богородица да спомогне да обикнем богоявената добродетел и да намразим носеното от демони зло. Скромността на Пресвятата я опазваше неодпадаемо смирена, винаги чиста, мълчалива, сериозна, благородна, грижовна, Милующа, Отрада (Утешителна), Скоропослушна, Проговаряща ни и Спасяваща. Вседобродетелната Богородица е винаги преготова да ни вдъхнови за добродетел, да ни хване за ръката и да ни поведе към Христос, да ни подкрепи в усилията за придобиването на добродетели, да ни избърше сълзите, да облекчи болките, да ходатайства пред Сина си да не съди делата ни пред ангелите (на Съдния ден), да ни спомогне навреме, да ни приюти в своята прегръдка, както Христа. Пресвятата носеща в своята утроба въплътения Бог Слово ни явява Христос, свързва ни с Христос. Отношението, степента на почитание, благодарност и любов към Богородица Мария сочат степента на нашия православен духовен живот. Колкото повече се чувстваме немощни, неспособни, малки, бедни и я възпяваме за множеството Ӝ дарове, толкова повече ние ще сме по-близо до истината. Затова нека Ӝ благодарим горещо от все душа и сърце, че в своето преславно успение тя не изостави света, но въпреки множеството ни прегрешения, като ги подминава, тя като грижовна, съчувстваща, състрадаваща майка ходатайства пред Престола на Владиката, непрестанно молеща се за всички нас млади и стари, бедни и богати, болни и немощни, маловерци и заблудени, подлъгани и наплашени. Пресвятата не съди, не се сърди, не помни, че сме я забравяли. Тя има голяма прегръдка, в нея има място за всички, има велика, богата, безценна добродетел, която ни подканя да Ӝ подражаваме. ƒó appleó ÂÚÂÎÚ Â ÔappleÓÒ ÂÚË Ò ÂÚ ще прогони мрака, ще даде сладост и изкупление. Пресвета Богородица е единствената ни след Бога надежда. Благодарим Ӝ горещо с всесърдечна благодарност! * За първи път беседата е произнесена в митрополитския храм на о. Идра, г. Œ Õ À Õƒ ÔÓÏÂÌ Á  ËÌ ì ÂÁÓÚ ÂÒÚ ÂÌËÍî ÍÎ ËÚÂÎÌÓ, ËÁÔÓ Â Ú Â Â ÔÓÒÂÚÂÌ ÓÚ ÂÌÓappleË - ËÚ Òapple ÌËÚÂÎÌÓ Ó appleâî.  ÂÌËÍ Ú Ô ÚÛ ËÎË ıó Ë ÔÂ Ó ÂÌÓappleˡ- Ú ÒË ÓÚ apple. ÒÂÌÓ apple, Á ÓÚÓ ììëíóè Ì ÏÛ -  ÒÚ ˇ ÔÓ Ì ÂÏî. appleıëâappleâèòíëˇú Ì ÏÂÒÚÌËÍ Ì ÒÚÓˇ Ï Í apple Ë Ì ÛÎË- ˆ Ú ÊË ÂÂ, ÌÓ ÊË-  ÂÌÓappleËˇÚ ÒË, Í ÍÚÓ ÒΠ ÔÓ ÒÚ. ΠÌË Ì ìûìëáëúâîìë Ú appleòâìëˇî  ÔappleË ÚÂÌ appleâ- ÏÂÌÌÓ ÓÏ Ì ÍÎËÒ appleí - Ú»appleËÌ. ì  Â- ÌËÍ Ú- ÂÁ ÓÏÌËÍ appleâïâì- ÌÓ Ò ÔappleË ÚË Ò Ò Ò ÔappleÛ- Ú ÒË... ÔappleÂÍË ÒË - ÍË ÌÂÒ Ó Ë, ÚÂ Ë Ï Ú ˇı Ó ÓÎÌË... ÂÒÚÓ Ô - ÚË ÒÚÓˇı Î ÌË, ÌÓ Ì appleóôú Âı, ÌˇÍ Í ÒË Ú apple- ÔÂÎË Ó ÔÓÌ Òˇı ÒË ÍË Ó Ë Ë, ÍΠÂÚË, ÔÓ Ë apple - ÍË... Â, Ò ÏÓ Ú ÁÌ Âı Í Í Ó Ò ÔappleÂÍ apple ÎË Ò. ƒóîìë Ó ÂÌ...î appleëêë Á ÂÌÓappleËˇÚ ÓÚˆ Âapple ÂÈ ÂÎÓÛ- ÒÓ Ó Â ÓÚ ÔÓÒÚ Ô ÌÂ- ÚÓ ÒË Ì ÂÌÓappleËÈÒÍ ÒÎÛÊ- ÒÂÓÚ ÈÌÓ ÔÓÎ Û- Ú ÒË Á Ò ÓÂÚÓ Ô ÒÚ- Ó. appleëêëúâ ÏÛ Ò ÔÓ Â Â Á ıapple Ï Ë ÂÌÓappleˡÚ, ÓÚ- ÍÓÎÍÓÚÓ Á ÒÓ ÒÚ ÂÌÓÚÓ ÏÛ ÒÂÏÂÈÒÚ Ó. ÒÂÍË Ì - ÌÓ ËÁ apple ÛÚappleËÌÌÓ Ë Â ÂappleÌÓ Ôapple ËÎÓ, Ôapple Á- ÌË ÌË Ë Ì ÂÎÌË ÌË ËÌ - Ë ÓÚÒÎÛÊ Ôapple ÁÌË Ì ÛÚappleÂÌˇ, ÔappleË appleûêâì Ò Ó- ÊÂÒÚ ÂÌ Ò. ÎËÚÛapple ˡ. Â Ó ÌÓÚÓ Ó ÓÒÎÛÊÂ- ÌË Ì Ò ÔappleÂÍapple Úˇ ÓappleË ÍÓ ÚÓ ÔÓapple Ë Áapple ÒÚÚ ÏÛ, ÌÓ Ì È-   ÒΠÒÚ ËÂ Ì ÔÓÎÓÊÂÌË- Ú ÏÛ ÌÂÛÏÓappleÌË ÚappleÛ Ó Â, Ò ÎÓ ÌÂ Ó ÓÚÓ Á apple Â. ÓÎÂÒÚÚ ÔappleÓ Î- Ê ˆÂÎË Â Ó ËÌË Ë - Ò ÌÓ Ë Ë ÌÓ Ë ÛÒÎÓÊ- ÌÂÌˡ. ÓÎÌÓ Ò appleˆâ ìóúâˆ Ú ÔappleÓ ÎÊ Â Ó ÒÎÛÊ ÔÓ ÂappleÂÌ Ú ÏÛ ÂÌÓappleˡ Ë appleâ Ó ÌÓ ËÁ apple- Â Ó ÓÒÎÛÊÂÌËˇÚ ıapple Ï î. Íapple ˇ Ì ÌÂ Ó Ëˇ ÊË ÓÚ, ÍÓ ÚÓ ÚÂËÒ- ÚË Ì Ú ÔappleÓÔ Ì Ì ÍÓÏÛÌËÒÚË ÂÒÍ Ú Î ÒÚ Â ÛÒԡΠìôóïapple Ë ÌÂ- ÓÒÍÎÓÌ Ì ˆ appleí Ú î, Ô Í Ó ÓÒÎÛÊÂÌËÂÚÓ ÓÒÚ -  ËÌÒÚ ÂÌÓÚÓ ÏÛ ÛÚÂ- ÂÌËÂ, ÓÚÍ ÂÚÓ ÔÓÎÛ - Ë ÂappleÔË ÒËÎË Ò ÚappleÛ- Ë Ì appleëòúó Ú ÌË î. œappleë Ë ÌÂÚÓ ÒË ÂÌÓappleËˇÚ ÓÚˆ Âapple ÂÈ Á apple- ıapple Ï ÓÔÛ ÂÌ, ÔÓÍappleËÚ Ò Ôapple ı Ë Ô ˇÊËÌË. Í, ÊÌ Á Á ÌÂ Ó ÒÚ - ÔappleË ÂÊ ÌÂÚÓ Ì Ï Î- Íˡ ÂÌÓappleËÈÒÍË ıapple Ï ì. ËappleËÎ Ë ÃÂÚÓ ËÈî ÔÓ Ó- Á  ËÌ ÓÏ ÓÊËÈ Ë. ÏÌÓ Ó ÎË ÂÌ ÚappleÛ Ë ÛÒËÎˡ Á Â Ó ËÌË ıapple - Ï Ú Â apple Á ËappleÂÌ, ÓÒ ÂÒ- Ú ÂÌ Â Úapple ÂÌ appleâïóìú (Ó. Âapple ÂÈ Ò Ï Ôapple Ë ÔappleÓ- ÂÍÚ Á ËÍÓÌÓÒÚ Ò ), Á - ÔÓ Ì Ú Â ÒÚappleÓÂÊ Ú Ì Í ÏÂÌÌ Í Ï Ì appleëˇ. ÛÒ- Ì Í Ú-Ò Â ÂÌËÍ Â Á ÒË ÍË ÒË ÍÓ. Ë Ô ÒÂÌÓ apple Á apple, apple- ÂÌË Ë appleû Ë Ï ÚÂappleË ÎË. œóapple Ë Ë Ò Ï Ë ÔappleÂ- Ì Òˇ ËÎË Ë, Á  ÔÓÏÓ Ì ÒÚappleÓËÚÂÎËÚÂ. ì Ï Ó ËÍ Îˇ ÔÓ Í ËÚÂ, Á Ò Ëapple Òapple ÒÚ...î, Ú appleôâèíë ÌÂapple Á Ëapple ÌÂ Ë ÔÓ Ë apple ÍË. ì» ÔappleÂÍË ÒË ÍË Óapple Ë ËÌË... ÚÓÈ Ò apple Â Í ÚÓ ÂÚÂî. - ÒÂ Í ÚÓ Ò. ÔappleÓappleÓÍ Ë ˆ apple ƒ Ë, ÍÓÈÚÓ ÁÍÎËÍ- : ì ÓÒÔÓ Ë, Ó ËÍÌ ı Ó Ë- Ú ÎË ÂÚÓ Ì Óˇ ÓÏ Ë ÏˇÒÚÓÚÓ, ÂÚÓ ÊË Â Ó- ˇÚ ÒÎ î (œò. 25:8). Íapple ˇ Ì Ó- ËÌ Ú Ì ÌÂ Ó ÓÚÓ Ì Á- Ì ÂÌËÂ, Ó. Âapple ÂÈ Ò Á - ÂÌÓappleËÈÒÍÓ apple ÚÒÚ Ó Ò ËÏÂÚÓ Ì Ò. ÕËÍÓÎ È Û- ÓÚ Óappleˆ, Í ÚÓ appleâ Ó ÌÓ ËÁÌ Òˇ ÂÒÂ Ë Ôapple ÂÌÓappleË- ËÚÂ. Ó ÔappleÓÒ ÂÒÚ Û- Ó 1953., ÍÓ ÚÓ Â Á ÍappleËÚÓ Á apple Ë ììâ Î ÓÒ- ÍÎÓÌÌÓÚÓ ÓÚÌÓ ÂÌËÂ Ì Î ÒÚÚ Í Ï ˆ appleíó ÌËÚ Óapple ÌËÁ ˆËËî. œó Ò ÓÚÓ appleâïâ Óapple ÌËÁËapple Û ÂÌË ÂÒÍË ıóapple ÓÚ Ì ÂÒÂÚ Û Ë, Ò ÍÓËÚÓ ÔÓÒÚÂÔÂÌ- ÌÓ apple ÁÛ ˆˇÎ Ú ÎË- ÚÛapple ˡ. ÀÂÚÓÔËÒÌ Ú ÍÌË Á ÔËÒ : ìã ÎÍËÚ ıóappleëòúë Ò ÌÂÚ appleôâìëâ Í ı Ô apple ÓÚÓ ÒË ÍÓÎÂÍ- ÚË ÌÓ ËÁÎËÁ ÌÂ Ò Ì Û Â- Ìˡ ÒÍappleÓÏÂÌ, ÌÓ ÛÏÂÎÓ ÔÓ apple Ì ˆ appleíó ÂÌ appleâôâapple- ÚÓ apple... ÒÂÍË Ôapple ÁÌËÍ Ë ÒˇÍ Ì ÂΡ Ï ÎÍËÚ ıóappleëòúíë appleâ Ó ÌÓ ÒÂ Ò - Ëapple ı ıapple Ï Ë ÔÂÂı Ò. ÎËÚÛapple ˡ... ÃÛÁËÍ ÎÌËÚ ıóapple Â Ì ÓˆÂÌËı ÚÓ- ÌÓ Ó ˇ ÎÂÌË ˆ appleí - Ú ı ÎÂı Ë ı Ìˇ- ÍÓË ÔappleÂÔÓapple ÍËî. Ã Î Í ËÒÂapple ÌÂ Ó - Ú ËÁappleˇ Ì Ô ÒÚËappleÒÍ ÂÈÌÓÒÚ ÒÚ Ë ÔÓÒÚappleÓ- ˇ ÌÂÚÓ Ì Ô apple ÍÎËÒ ì. Ï Í ÂÓapple Ëî Ì ÏˇÒ- ÚÓÚÓ Ì ÒÚ appleó Ó appleó Ë Â. ì ÂappleÛÒ ÎËÏÂ, ÂappleÛÒ ÎËÏÂ...î Ò ÒË ÛappleÌÓÒÚ ÌËÚÓ ÓÚˆ Âapple ÂÈ ÂÎÓÛÒÓ, ÌËÚÓ ÌˇÍÓÈ appleû ÓÚ appleûò- ÍËÚ ÂÏË apple ÌÚË Ò ÏËÒÎÂ- ÎË,  ÓÌÓ, ÓÚ ÍÓÂÚÓ ˇ- Ú, Â Ë Á ÒÚË Ì Πappleëˇ. ÕÓ ÒΠҠÒÎÛ ÚÓ ÌÓ ÚÓ.» ÔÓÒΠÒÚ ËˇÚ Ì Á Í Ò- Ìˇ Ú. ÀÂÚÓÔËÒÌ Ú ÍÌË Ò Â ÂÌËÍ Ú Ò ÓÎ- Í ÒÔÓ ÂΡ: ì ÌÚËappleÂÎË Ë- ÓÁÌ Ú ÔappleÓÔ Ì ÔappleÓ- ÚË ˆ appleí Ú ÓÚ ÒÚapple - Ì Ì ÍÓÏÛÌËÒÚË ÂÒÍÓÚÓ Ôapple ËÚÂÎÒÚ Ó Ò apple Ò- Ú Â...ŒÚÍ ÍÚÓ ƒóîìë Ó ÂÌ ÒÂ Ó apple ÁÛ «, ÔÓÒ ÂÌËÂÚÓ Ì ıapple Ï ÒÂ Ì Ï ÎË ÁÌ ËÚÂÎÌÓî. ÕÂ Ò appleâ ÍË Ë Ì ÎÒÍËÚ ÍÚÓ Â: ÒËÒÚÂÏÌÓ ËÁÔÓ ÛÔ ÌÂ Ì ÔappleÓÁÓappleˆËÚÂ Ë ÍÂappleÂÏË ËÚÂ Ì ıapple Ï, Ò - appleˇìâ Ì Ó apple Ú, ÔÓappleÛ- ÌÂ Ò appleó Ì ÓÚˆ» Ì apple ÍËÌÒÍË. ŒÚˆ Âapple ÂÈ Ò ÁÏÛ- ÓÚ ÚÂÁË ì Ë Ë ËÁÒ- Ú ÔÎÂÌˡ Ì ÂÁÒ ÂÒÚÌË Ë ÊÂÒÚÓÍË ÏÎ ÂÊËî, Í - ÚÓ Ì appleë ìú ÁË Ì Î- ËÌ, ÍÓˇÚÓ Ò apple Ë ƒóîìë Ó ÂÌî, ÔÓ- ÓÎˇÏ ÓÚ apple ÂÌ Ú ÓÚ ÓÎ Â- ËÍËÚ ÛÒˡ. ÓÈ Ì  - Ì Ê ÔÂÎËapple Í Ï ÂÌÓappleË Ë- Ú ì Ò ÓappleˇÚ Ò Ì Î- ËÌ Ú, ÓÔÎ Í Â Ò ÒÂÎÒÍˡ Ò ÂÚ, Ì appleıëâappleâèòíëˇ Ì ÏÂÒÚÌËÍî ÓÚ ìúóáë ÔÓÁÓapple Ì.î, ÌÓ Ì ÒˇÍ Â Î Ò Ú ÏÛ ÓÒ- Ú Â Î Ò ÔÛÒÚËÌˇî.  ÂÏ Ó ËÌË,   ÒÚ appleóòú, Ó. Âapple ÂÈ ÂÎÓ- ÛÒÓ, Ò Ï ÏÌÓ Ó ÓÎÂÌ, Ò appleëêë Á ÓÎÌ Ú ÒË Ò ÔappleÛ, ÓÚ ÍÓˇÚÓ ËÏ Ï ÒËÌ, Ë ÔappleÓ ÎÊ Ó - ÒÎÛÊ Ò ÓˇÚ ÂÌÓappleˡ. Õ ÏÓÊ ı apple Á Âapple Í Â Â appleó Ú ÏÛ, ÌËÚÓ Ì ÏÂappleˇ ÌÂ Ó ÒÌËÏÍ, ÌÓ ÂÎ Ú Ì apple ˆÂÚ ÏÛ ÓÚ- Ì Ò ÏÛ Á ÒÎÛÊËÎË Â- ̈ Ì Ôapple Ú, ÍÓÈÚÓ ÓÒÔÓ»ËÒÛÒ appleëòúóò, œapple  Ìˡ ˡ,  Á- Â Ì ÒË ÍË, ÍÓËÚÓ Ò Ò ÔÓ ËÁ ÎË Ò Ó appleëˇ ÔÓ Ë Ë ˇapple Ú Ò ÓÔ ÁË- ÎË (Òapple. 2 ËÏ. 4:7-8).» ÍÓ appleó Ú ÏÛ Á ÏÂÌ ÓÒÚ ÌÂËÁ ÂÒÚÂÌ, ÚÓ ÏˇÒÚÓÚÓ ÏÛ Ôapple ÓÊˡ ÔappleÂÒÚÓÎ Â ÒË ÛappleÌÓ. ÓÎÍ Ú Ë Ó Óapple ÂÌËÂ- ÚÓ Ò Ô ÚÒÚ Ú ˆÂÎˡ ÊË ÓÚ Ë ÂÌÓappleËÈÒÍÓÚÓ ÒÎÛ- ÊÂÌËÂ Ì Ó. Âapple ÂÈ. Â- ÚÂÈÍË ÓÚÍappleÓ ÂÌËˇÚ ÏÛ, ÒË Ôapple ÒÚ ˇÏ ÓÌÁË Ú - ÊÂÌ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ ÚÓ ÓÒ- ÔÓ»ËÒÛÒ appleëòúóò ÔÎ Â Á ÂappleÛÒ ÎËÏ Ë ÌÂ Ó ËÚ ÊËÚÂÎË Ë Û Ï ËÁapple Â- ÌËÚ ÓÚ Ô ÒËÚÂΡ ÛÏË: ì ÂappleÛÒ ÎËÏÂ, ÂappleÛÒ ÎË- ÏÂ... ÓÎÍÓ Ô ÚË Ò Ï ËÒ- Í Î Ò Âapple Â Ú ÚË, Í ÍÚÓ ÍÓÍÓ Í Ò Ëapple ÔËΈËÚ ÒË ÔÓ ÍappleËÎÂÚÂ, Ë Ì apple ËıÚÂ!î (ÀÛÍ. 13:34). Ò Ëˇ ÒÏËÒ Î Â Ì ÔËÒ ÌÓÚÓ Ë ÓÚ ÓÚˆ Âapple ÂÈ: ì ÓÎ ËÌÒÚ ÓÚÓ Ì ÔÓÊÂÎ ı Ò ÔappleÓÒ- ÂÚˇÚ Ò Â Ì ÂÎÒÍ Ú Ò ÂÚÎËÌ, Ì ÔÓÊÂÎ ı ÔappleËÂÏ Ú Ò appleˆ Ú ÒË appleëòú ÓÒÔÓ, ÌÓ ÔÓ Ó - ÌÓ Ì Â Ì ÂÎÒÍËÚ - appleëìˆë ÓÒÚ Ì ı ÊË Â- ˇÚ ÂÁË ÂÒÍÓ-ıappleËÒÚˡÌ- ÒÍ (ÒÛ ÂappleÌ. Ï.) Ú Ï- ÌËÌ î.» ÍÓÎÍÓ ËÒÚËÌÒÍË Ë ÂappleÌË ÓÒÚ Ú Ë ÌÂÒ ÚÂ- ÁË ÌÂ Ó Ë ÛÏË: ì appleˇ Í ÊÂÏ,  Ì ıappleëòúëˇìë- Ú ÒÂ Ó ÂÁ Âappleˇ ı ÓÚ ÎÓ- ˡ ÊË ÓÚ Ì Ò Â ÂÌË- ˆËÚÂ, Ò Â ÂÌˈËÚ Û- Âı ÊÂÎ ÌËÂ Ó ÒÎÛÊ- Ú Ì ˇapple ˡ Ë Â ÓËÒ- ÚË ÌÓ Ì ÒÚappleÓÂÌ Ì appleó. ÓÒÔÓ Ó Â Ò Ë Ë Ò Â- ÂÌˈËÚÂ, Ë ÂÌÓappleË Ë- ÚÂ, ÌÓ Â Ò Ë ÂÁÛÒÎÓ - ÌÓ ÔÓÒΠÌËÚÂ... Õ ÓÒ Ê- ÈÚÂ Ò Â ÂÌˈËÚ ÚÂÁË ÓÊËË ÒÎÛÊËÚÂÎË, ÍÓËÚÓ ˆˇÎ ÊË ÓÚ ÌÓÒˇÚ appleıû apple ÏÂÌÂÚ ÒË ÌÂËÁ- ÏÂappleÌÓ ÚÂÊ Í Íapple ÒÚ. - Ê ÈÚ Ë, Í ÚÓ Ë ÛıÓ ÌË Ë, Ó Ë ÈÚÂ Ë Ë ËÏ ÔÓÏ ÈÚÂ Ò Í Í- ÓÚÓ ÏÓÊÂÚÂ.  Ò appleë- Ê Ú Á ËÚÂ Û Ë Ë Ò ÏÓÎˇÚ Á ÂÚÓ ÒÔ ÒÂ- ÌËÂ... Í Í Ó Â Ò ÓÔapple ÂÚ Ôapple Ó, ÍÓ ÌÂ Ò ÂÎ Ú Ì Î Ó Ú. ÂÎ Ú Ò ÔÎÓ Ì ÊË ˇapple, ÍÓˇÚÓ Ó Ë Ó ÂÍ Í Ï ÒÔ ÒÂÌËÂî. ÂÎ. appleâ. ŒÔapple ÂÎÂÌË- ÂÚÓ ì ÂÁÓÚ ÂÒÚ ÂÌˈËî Á appleûòíëúâ ÂÎÓÂÏË apple Ì- ÚË Â Ì appleûòíëˇ ÍÓÏÔÓÁË- ÚÓapple Âapple ÂÈ ıï ÌËÌÓ.

7 Íåäåëèòå íà ñâ. åòèðèäåñåòíèöà â îáðàçíè ñèìâîëè 1 Õ ÂΡ Ì œapple ÓÒÎ Ì 2 Õ ÂΡ Ì. appleë ÓappleËÈ œ Î Ï 3 Õ ÂΡ Ì apple ÒÚÓÔÓÍÎÓÌÌ 4 Õ ÂΡ Ì œappleâô. Ó Ì ÀÂÒÚ Ë ÌËÍ 5 Õ ÂΡ Ì œappleâô. à appleëˇ ËÔÂÚÒÍ 6 Õ ÂΡ Ì apple Ìˈ ÂÚÌˈ «œœ Õ ŒÕ» Õ Œ «ì appleíó ÂÌ ÂÒÚÌËÍî Á 2017.

Молитва към Ангела Пазител

Молитва към Ангела Пазител Молитва към Ангела Пазител www.prophet-elias.com Молитва към Ангела Пазител Свети Ангеле Христов! Припадам пред тебе и те моля, свети пазителю мой, който си ми даден още от светото Кръщение, за да пазиш

Подробно

Тропaрь, гл. G Вётвь сли1венскаz ст7а, дими1тріе мч7нче слaвне, плодоносs прозsблъ є3си2 въ добродётелэхъ, сохранsz правослaвную нaшу вёру. И# скончaв

Тропaрь, гл. G Вётвь сли1венскаz ст7а, дими1тріе мч7нче слaвне, плодоносs прозsблъ є3си2 въ добродётелэхъ, сохранsz правослaвную нaшу вёру. И# скончaв Тропaрь, гл. G Вётвь сли1венскаz ст7а, дими1тріе мч7нче слaвне, плодоносs прозsблъ є3си2 въ добродётелэхъ, сохранsz правослaвную нaшу вёру. И# скончaвсz мyченически, злочести1 вую а3гaрь посрами1лъ є3си2.

Подробно

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк

Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Програма на Неделното училище при храм Свети Пророк Илия 2018-2019 -та учебна година с благословията на предстоятеля на Православен храм Свети Пророк Илия протойерей Емилиян Костадинов софия 2018 ПРОГРАМА

Подробно

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA

Isaiah Sees the Future Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исая вижда бъдещето Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Jonathan Hay Адаптирана от: Mary-Anne S. Преведена от: Nikola Dimitrov Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd

PravoslavniMisli_14х10_ _redakciyaFIN.indd Православни мисли за всеки ден София 2016 През 1909 година с разрешение на духовната цензура е издаден Дневник на православния свещеник. Той е живял през 19 век, но името му не е упоменато. Дневникът съдържал

Подробно

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево

PDF: Освещаване на храм „Света Богородица - Достойно есть“, село Кранево 09/06/2019 Освещаване на храм Света Богородица Достойно есть, село Кранево На 8 юни 2019 г. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан отслужи пълния чин за освещаване на

Подробно

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA

Jesus Heals the Blind Bulgarian PDA Библия за Деца представя Исус Изцерява Слепецът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Свети Димитър

Свети  Димитър Денят на прошката Колко хубаво и колко приятно е братя да живеят заедно! (Пс.132:1) Така Бог изразява радостта си, когато хората живеят в мир и разбирателство, като родни братя. Колко е хубаво, когато

Подробно

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian

Jesus Feeds 5000 People Bulgarian Библия за Деца представя Исус Нахранва 5000 Човека Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian

From Persecutor to Preacher Bulgarian Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA

Jesus the Great Teacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Jesus the Great Teacher Bulgarian

Jesus the Great Teacher Bulgarian Библия за Деца представя Великият Учител Исус Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: E. Frischbutter и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA

From Persecutor to Preacher Bulgarian PDA Библия за Деца представя От Гонител в Проповедник Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Слънцето е за всички! Небето е за всички! Многоцветната дъга е за всички! Тревите и цветята са за всички! Независимо от етнос, култура, образование, семейно положение и статус в обществото ВСИЧКИ НИЕ,

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA

Rich Man Poor Man Bulgarian PDA Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Slide 1

Slide 1 БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

Rich Man Poor Man Bulgarian CB

Rich Man Poor Man Bulgarian CB Библия за Деца представя Богаташът и беднякът Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств

ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенств ПРАВОСЛАВЕН МОЛИТВЕНИК ИЗДАВА ЦЪРКОВНО НАСТОЯ- ТЕЛСТВО ПРИ ХРАМ СВ. ПРЕП. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Издава се с благословението на Негово Високопреосвещенство Старозагорски Митрополит КИПРИАН ПЕТОЧИСЛЕНИ МОЛИТВИ

Подробно

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис

Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то чис Относно работата ви на 23-то число Господ Сурия 23 март 2014 г. АЗ СЪМ Сурия. Идвам да поздравя всички Светли души, които отправяте на всяко 23-то число призив за преобразуване на отрицателната карма за

Подробно

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E

Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian E Language: български (Bulgarian) Provided by: Bible League International. Съвременен превод Copyright and Permission to Copy Taken from the Bulgarian Easy-to-Read Version 2000 by Bible League International.

Подробно

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА

Деяния на светите Апостоли, глава 16 ПАВЕЛ И СИЛА ПЕЯТ В ТЪМНИЦАТА БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА Деяния на светите Апостоли,

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

От Лука свето Евангелие, глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ

От Лука свето Евангелие,  глава 24 От Иоанна свето Евангелие, глава 20 ИИСУС СЕ ЯВЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ СИ БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА,МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Лука свето Евангелие, глава

Подробно

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA

Noah and the Great Flood Bulgarian PDA Библия за Деца представя Ной И Големият Потоп Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Byron Unger и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Tammy S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for

Подробно

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA

Good Kings Bad Kings Bulgarian PDA Библия за Деца представя Добри Царе, Лоши Царе Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Lazarus Адаптирана от: Ruth Klassen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

Samuel Gods BoyServant Bulgarian

Samuel Gods BoyServant Bulgarian Библия за Деца представя Самуил Божият Млад Слуга Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: Janie Forest Адаптирана от: Lyn Doerksen Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible for Children www.m1914.org

Подробно

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018

КАРТИЧКИ ЗА ВЕЛИКДЕН 2018 Христос Возкресе! Да славим името Господне и да се радваме на неговата благост! Да пребъде! **** Честито Въскресение Христово! Да бъде волята на нашия Създател! Да сме живи да сме здрави! 1 / 10 Христос

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

God Honors Joseph the Slave Bulgarian

God Honors Joseph the Slave Bulgarian Библия за Деца представя Бог Издига Слугата Йосиф Написана от: Edward Hughes Илюстрирана от: M. Maillot и Lazarus Адаптирана от: M. Maillot и Sarah S. Преведена от: Никола Димитров Произведена от: Bible

Подробно

Тема 11 МИСТИЧЕСКИЯТ ОПИТ НА ЦЪРКВАТА КАТО ПЪТ НА БОГОПОЗНАНИЕ Човекът непрекъснато се стреми към познание, като найвисокият обект на неговит

Тема 11 МИСТИЧЕСКИЯТ ОПИТ НА ЦЪРКВАТА КАТО ПЪТ НА БОГОПОЗНАНИЕ Човекът непрекъснато се стреми към познание, като найвисокият обект на неговит 05.02.17 Тема 11 МИСТИЧЕСКИЯТ ОПИТ НА ЦЪРКВАТА КАТО ПЪТ НА БОГОПОЗНАНИЕ Човекът непрекъснато се стреми към познание, като найвисокият обект на неговите стремежи е Бог. На Изток познанието на Бога не е

Подробно

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране

- Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахране - Вера. -Спешно я настанете в нашата болница. Ако няма легло, нека поставят. Имената на децата научихте ли? - Да, Зина и Вася. - Добре. Децата нахранете, измийте, облечете,- бързо разпореди Елисавета Феодоровна.

Подробно

ЗА ГР6ХА Преди да създаде видимата вселена, Бог сътворил невидими разумни същества - духове, които се наричат Ангели. Един от тези светли духове се въ

ЗА ГР6ХА Преди да създаде видимата вселена, Бог сътворил невидими разумни същества - духове, които се наричат Ангели. Един от тези светли духове се въ ЗА ГР6ХА Преди да създаде видимата вселена, Бог сътворил невидими разумни същества - духове, които се наричат Ангели. Един от тези светли духове се възпротивил на добрата воля на Бога - Твореца, и поискал

Подробно

АКАТИСТ НА ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА БОЖИЯТА МАЙКА ВСЕЦАРИЦА ПОМАГАЩА ПРИ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ТРОПАР, глас 4 Владичице, спаси чрез Твоя радостотворен честе

АКАТИСТ НА ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА БОЖИЯТА МАЙКА ВСЕЦАРИЦА ПОМАГАЩА ПРИ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ТРОПАР, глас 4 Владичице, спаси чрез Твоя радостотворен честе АКАТИСТ НА ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА БОЖИЯТА МАЙКА ВСЕЦАРИЦА ПОМАГАЩА ПРИ РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ТРОПАР, глас 4 Владичице, спаси чрез Твоя радостотворен честен образ, именуван "Всецарица" онези, които с горещо

Подробно