Р Е Ш Е Н И Я от ПРОТОКОЛ 18 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Я от ПРОТОКОЛ 18 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ г."

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Я от ПРОТОКОЛ 18 от ЗАСЕДАНИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ г. АКАДЕМИЧНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Разрешава обявяването на конкурси и асистенти в Медицински университет София както следва: 1.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: За Катедра по епидемиология и хигиена един асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност Епидемиология на база Катедра по епидемиология и хигиена; За Катедра по мед. микробиология един главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност Медицинска микробиология на база Катедра по мед. микробиология; За Катедра по белодробни болести трима асистентии двама доценти в направление 7.1. Медицина и научната специалност Белодробни болести на база МБАЛББ Св. София ; За Катедра по белодробни болести един асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност Гръдна хирургия на база МБАЛББ Св. София ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: За катедра Образна и орална диагностика - 1 място за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионалното направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност Дентална образна диагностика. За катедра Детска дентална медицина - 1 място за заемане на академична длъжност доцент и 1 място за заемане на академичната длъжност професор в област на висшето образование. 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност Детска дентална медицина. За катедра Протетична дентална медицина 1 място за заемане на академична длъжност професор в област на висшето образование. 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност Протетична дентална медицина ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: За Катедра Фармакология, фармакотерапия и токсикология 1 място за заемане на академичната длъжност професор в област на висшето образование. 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление7.3 Фармация, научна специалност Фармакология ( вкл.фармакокинетика и химиотерапия) с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност Клинична фармация.

2 За Катедра Фармакология, фармакотерапия и токсикология 1 място за заемане на академичната длъжност доцент в област на висшето образование. 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление7.3 Фармация, научна специалност Токсикология, с допълнително изискване кандидатите да притежават специалност Токсикология и токсикологичен анализ. 2. Утвърждавабалообразуване за прием на студенти по специалностите от направления Здравни грижи и Обществено здраве за уч. 2022/ 2023 г. : 2.1.За специалности на ОКС бакалавър по направление 7.5. Здравни грижи въвфоз Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн и въвфилиал проф. д-р Иван Митев - Враца: Медицинска сестра, Акушерка и Лекарски асистент, както и за специалност Кинезитерапия на ОКС бакалавър по направление 7.4. Обществено здраве въвфоз Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн, балообразуващи са: - оценката по български език от ДЗИ (или оценката по български език от курса на обучение от дипломата за средно образование) + - оценката по биология от ДЗИ (или оценката по биология от курса на обучение от дипломата за средно образование) + - среден успех от дипломата за средно образование. Максимален бал За специалност Обществено здраве и здравен мениджмънт на ОКС бакалавър по направление 7.4. Обществено здраве във ФОЗ Проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн балообразуващи са: - оценката по български език от ДЗИ (или оценката по български език от курса на обучение от дипломата за средно образование) + - удвоената оценка от средния успех от дипломата за средно образование. Максимален бал За Медицински колеж Й. Филаретова - балообразуване за специалностите на ОКС професионален бакалавър по в направление 7.5. Здравни грижи: - оценката по български език от ДЗИ (при липса на оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата) и - удвоената оценка от писмения изпит върху Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се. За специалност Зъботехник : - оценката по български език от ДЗИ (при липса на оценка от положен зрелостен изпит по български език да се взема оценката по български език от дипломата)+ - удвоената оценка от писмения изпит върху Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се + - удвоената оценка от състезателния изпит по Моделиране. 3.Академичният съвет реши при балообразуването за прием на кандидатстуденти, български граждани, завършили средното си образование в чужбина да се прилага 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за държавните изисквания за прием на студенти във висшите училища в Република България : 3. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм., бр. 47 от 2018 г.; изм., бр. 9 от 2020 г.) (1) Когато в дипломата за средно образование няма оценка по учебен предмет, която участва в образуването на състезателния бал, лицето може да валидира компетентности по този учебен предмет в съответствие с чл. 166, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и при условията и по реда на Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм., бр. 78 от 2017 г.).

3 (2) В случаите по ал. 1 в образуването на състезателния бал участва оценката посъответния учебен предмет от документа по чл. 168, ал. 1, т. 2 от Закона запредучилищното и училищното образование. (3) Когато в образуването на състезателния бал участва оценката по учебнияпредмет български език и литература, но в дипломата за средно образование налицето такава не е вписана, за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценкатаот успешно положен тест по български език, като минималното ниво от теста не може да е по-ниско от В2. (4) Оценката по ал. 3 е от успешно положен тест, одитиран от европейска езиковаорганизация - партньор на Съвета на Европа, и се приравнява към отличен" (6,00). (5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2020 г.) За кандидат-студенти, които през последнитегодини на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не помалко от 3години, когато в образуването на състезателния бал участва оценката по държавензрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за среднообразование на лицето такава не е вписана, по решение на Академичния съвет нависшето училище и за отделни специалности вместо нея за балообразуваща може дабъде взета средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език,изучаван в държавата, и оценката по ал. 4. (6) Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки побалообразуващия учебен предмет, като едната от тях е от държавния зрелостен изпит,а другата - от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката отдържавния зрелостен изпит. (7) При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято дипломаза средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити инямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, забалообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език илитература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиранкъм проверка на компетентностите по български език и литература. 4.Академичният съвет приема за сведение информация за избрани преподаватели в МУ- София както следва: 4.1.МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: - Ас. д-р Р. Кехайов, дм за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност Ортопедия и травматология в Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО Проф. Б. Бойчев ;. Д-р С. Асьов, дм за заемане на академичната длъжност главен асистент в направление 7.1. Медицина и научната специалност Ортопедия и травматология в Катедра по ортопедия и травматология на база УМБАЛ Св. Анна ; - Ас. д-р М. Статева, дм за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научната специалност Дерматология и венерология в Катедра по дерматология и венерология на база УМБАЛ Александровска ; - Д-р Л.Симонова, дм за заемане на академичната длъжност главен асистент в

4 направление 7.1. Медицина и научната специалност Обща хирургия в Катедра по обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ Александровска ; - Д-р Р. Тодоров, дм за заемане на академичната длъжност главен асистент в направление 7.1. Медицина и научната специалност Обща хирургия в Катедра по обща и оперативна хирургия на база УМБАЛ Александровска ; - Д-р З.Сабит, дм за заемане на академичната длъжност главен асистент в направление 7.1. Медицина и научната специалност Патофизиология на база Сектор Патофизиология в Катедра по физиология и патофизиология. 4.2.ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА: - Д-р Д. Костурков, доктор е избран за заемане на академичната длъжност ГЛАВЕН АСИСТЕНТ към катедра Консервативно зъболечение. 4.3.ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ: - Доц. И. Димитров, дхе избране избранза заеманена академичната длъжност Професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.3 Фармация за нуждите на преподаването по физикохимия и фармакокинетика в катедра Химия на Фармацевтичен факултет. - Гл.ас. М. Атанасова, дхе избраназа заеманена академичната длъжност Доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.3 Фармация за нуждите на преподаването по физикохимия и фармакокинетика в катедра Химия на Фармацевтичен факултет. - Доц. М. Донева еизбраназа заеманена академичната длъжност Професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.3 Фармация за нуждите на преподаването по висша математика в Катедра Организация на здравеопазването и фармацията на Фармацевтичен факултет. - В. Гетоваеизбраназа заеманена академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност Фармакоикономика и фармацевтична регулация за нуждите на катедра Организация на здравеопазването и фармацията на Фармацевтичен факултет. - П. Милушеваеизбраназа заеманена академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.3 Фармация и научна специалност Фармакоикономика и фармацевтична регулация за нуждите на катедра Организация на здравеопазването и фармацията на Фармацевтичен факултет ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ ПРОФ.Д-Р ЦЕКОМИР ВОДЕНИЧАРОВ, дмн : Доц. Е. Иванов, дм е избранза заеманена академичната длъжност Професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по медицинска педагогика на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София. Доц. Я.Проданова, дм е избраназа заеманена академичната длъжност Професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност Социална по трудова медицина на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София.

5 Гл.ас. А. Трендафилова, дм е избрана за заемане на академичната длъжност Доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по медицинска педагогика на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София. Гл.ас. д-р П. Игнатов, дм е избран за заемане на академичната длъжност Доцент на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.1 Медицина и специалност Акушерство и гинекология за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София. Гл.ас. д-р Е. Спасов, дм е избран за заемане на академичната длъжност Доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София. Евгений Евгениев Медникаров, дм е избран за заемане на академичната длъжност Асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност Кинезитерапия за нуждите на Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София. Д-р А. Сарандев, дм е избран за заемане на академичната длъжност Асистент на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност Социална по Биоетика на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София. Е. Манолова е избрана за заемане на академичната длъжност Асистент на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4 Обществено здраве и специалност Социална по Биоетика на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София. Р. Маркова е избрана за заемане на академичната длъжност Асистент на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,по професионално на здравеопазването и фармацията за нуждите на Катедрата по Трудова медицина на ФОЗ Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн при МУ-София.

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оцен ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКРЕДИТАЦИОННИТЕ ПРОЦЕДУРИ Приключили акредитационни процедури в МУ Плевен ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ НА МУ ПЛЕВЕН - получена оценка 8.49 за срок от 5 години до 08.01.2020 г. Определен

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/

Общо Лекции Упраж нения I II III IV V VI Българ ски студенти Чуждестр. студенти обучав. на бълг.ез. Чуждестр. студенти обучав.на англ.ез. Учебна 2019/ I II III IV V VI на Учебна 2019/2020 година У Ч Е Б Е Н П Л А Н СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 6 години УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В.

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ФАРМАЦИЯ”

УЧЕБЕН ПЛАН ЗА СПЕЦИАЛНОСТ  “ФАРМАЦИЯ” МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП

Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СП Учебна 2018/2019 година УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР НА МУ СОФИЯ: /проф. д-р В. ЗЛАТКОВ,дм/ У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН ПО СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНА НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис

ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. ( г г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС Учебна дис ГРАФИК НА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ, УЧ.2018/2019 г. (02.09.2019 г. 13.09.2019 г.) СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ ПЪРВИ КУРС 1. Фармацевтична ботаника 10.09.2019 г. 09.30 ч. ФФ-809 проф.

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ПЛЕВЕН ФАКУЛТЕТ ЗДРАВНИ ГРИЖИ Утвърждавам: СЕДМИЧЕН УЧЕБЕН РАЗПИС за занятия през зимен семестър на учебната 2010/2011 година с специалност Акушерка І курс, І семестър 8.00 10.15 ФВСАГ - Р 2, зала 303 11.00 13.15/14.00 Физиологично акушерство- /1-8 с./ до 13.15 ч. и /9-15 с./- до 14.00 ч. ІІ база 10.30 12.00 Физическо възпитание

Подробно

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017

Л ХФЛ код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност  Фармация / ОКС Магистър за випуска, започнал през 2017 Л 3 8 2 1 ХФЛ382117 код на дисципли ната Наименование на учебната дисциплината Специалност " Фармация" / ОКС "Магистър" за випуска, започнал през 2017/2018 уч.година Часове - общ брой Вид З, И, Ф Всичко

Подробно

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио

Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификацио Д и с ц и п л и н а У Ч Е Б Е Н П Л А Н 2018 г. за специалността Дентална медицина срок на обучение 6 години (12 семестъра) Образователно квалификационна степен Магистър И З П И Т Всичко Часове Лекци и

Подробно

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc РЕШЕНИЯ от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 17.03.2016 г. (Протокол 3) ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 1. Утвърждаване на избори от научни журита за заемане

Подробно

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри

Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой ви курс ри Резултати от проведената анкета. 1. Брой студенти, попълнили анкетата: 2019г 2018г 2017г 2016г Общ брой 728 791 831 764 1-ви курс 202 208 291 277 2-ри курс 226 298 287 250 3-ти курс 300 285 253 237 2.

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС

Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФИК НА РЕДОВНАТА ИЗПИТНА СЕСИЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДИЦИНА I КУРС Софийски университет Св. Климент Охридски, Медицински факултет ГРАФК НА РЕДОВНАТА ПТНА СЕСЯ Учебна 2016/2017 г. - Летен семестър МЕДЦНА I КУРС Учебна дисциплина Вид Дати, час разпределение на групи ала

Подробно

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У

ФОРМУЛЯР Индекс: Фо Издание: П Дата: год. Страница 1 от 10 УЧЕБЕН ПЛАН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У Страница от 0 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ А К Т У А Л И З И Р А Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н специалност РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ Форма на обучение Образователно-квалификационна степен РЕДОВНО

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ УЧЕБЕН РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ЗА Летен семестър на учебна 2018

УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ УЧЕБЕН РАЗПИС НА ЗАНЯТИЯТА ЗА Летен семестър на учебна 2018 РЕКТОР: проф.д-р М.Миткова УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ.Д-Р А.ЗЛАТАРОВ - МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Летен семестър на учебна 2018/2019г. за специалност Рехабилитатор от 18.02.19г. до 24.02.2019г. 18.02 19.02 20.02 21.02 22.02

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ

РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ РАЗПИС НА ЛЕКЦИИТЕ, УПРАЖНЕНИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТ ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТ 1 курс, ЗИМЕН семестър на учебната 2017/2018 Медицински колеж Варна Ден Час Дисциплина Преподавател Зала Понеделник

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН УЛ. СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ 1, ПЛЕВЕН 5800, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ.: ФАКС: З А П О В Е Д 883 гр. 883 На основание основание чл.4 по Постановление 90/26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации,

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

План-разписание 2019 г.

План-разписание 2019 г. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М: ЗАМЕСТНИК-РЕКТОР КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ проф. д-р СВ. ГЕОРГИЕВ, дм 26.06.2019 г. ПЛАН - РАЗПИСАНИЕ за курсовете и индивидуалните обучения на медицинските и немедицинските кадри в системата

Подробно

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx

Microsoft Word - SRAV_2019_2020_TrU.docx 107 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ (БРОЙ СЕМЕСТРИ) Приложение 8 Професионално 1.2. Педагогика Само задочно обучение. Обучение се провежда при наличие на минимум 10 кандидати за дадена магистърска програма)

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

ДО

ДО ДО Председателя на ПК за САНК на НАОА проф. д-р Илия Гюдженов ДОКЛАД НА ЕКСПЕРТНА ГРУПА с ръководител проф. д-р Красимира Якимова, дм, дмн - член на ПК за САНК Относно: Резултатите от проверката на експертна

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ - 6 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ФАКУЛТЕТ ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БР. МЕДИЦИНА.9.6 г. 2 ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ АНКЕТИРАНИ ЛИЦА ФАРМАЦИЯ НА 5.9.6г. АНКЕТАТА 26 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ул. Козяк 1 1407, София, БЪЛГАРИЯ Тел: 02/ 868 71 40 UNIVERSITY OF SOFIA ST. KLIMENT OHRIDSKI FACULTY OF MEDICINE 1, Koziak str. 1407, Sofia,

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно