Мястото на художествената литература в обучението по чужд език исторически преглед

Размер: px
Започни от страница:

Download "Мястото на художествената литература в обучението по чужд език исторически преглед"

Препис

1 Мястото на художествената литература в обучението по чужд език исторически преглед

2 Фактори, които определят отношението към художествената литература в обучението обществени и културни художествената литература и националната култура педагогически - общо и средно образование дидактически и частнометодически - учебни програми, цели на обучение, подбор и прогресия на учебния материал, видове текст, традиции научни - методика и дидактика на ЧЕО, литературознание, текстолингвистика, психолингвистика, културознание, странознание и др.

3 Методи на обучение и художествени текстове Методите на обучение възникват, еволюират и се сменят в зависимост от споменатите фактори, включително от обществените и образователните ценности и потребности на дадено общество (нация) в даден исторически период Те определят какво с каква цел колко как да се учи.

4 Следователно методите влияят и върху схващанията за мястото на художествената литература и художествения текст в ЧЕО; видовете текст (съставен, адаптиран, автентичен) текстовите разновидности и жанрове; подбора и подреждането на художествените текстове според нивото на учещите и прогресията на учебния материал; задачите и моделите за работа с художествената литература.

5 Исторически преглед извън българския контекст Граматико-преводният метод - 19 век. Следва традициите на обучението по класически езици (старогръцки, латински) елитарни цели общото духовно развитие на ученика, приобщаване към ценностите и достиженията на изучаваната култура обект на усвояване книжовният, писменият език текстовете от класическата художествена литература - най-ярките образци за употребата на езика, свидетелство за духовните постижения, израз на културните ценности в страната на изучавания език водеща цел и кулминация в ЧЕО, признак за висока езикова компетентност е умението да се четат художествени произведения в оригинал и да се превеждат включват се на по-късен етап в обучението, след овладяване на солиден набор от граматични правила и лексикални знания. стил на четене - преобладаващо линеарно и тотално преработване на информацията ( дума по дума ) страхопочитание към литературата, отсъствие на толерантност към пропуските в разбирането на отделни думи или по-дълги откъси

6 Директен метод - част от реформеното движение. Негова обща цел е овладяването на живия говорим език, на устната реч. Целта вече не е учениците да четат и превеждат известни литературни произведения, а да се научат да се справят със ситуации от ежедневието песни и рими за учене наизуст с цел овладяване на устната реч чрез подражание разкази и приказки, предимно за възпроизвеждане на съдържанието. Високохудожествените текстове отсъстват от обучението.

7 Аудиолингвалният и аудиовизуалният метод - 60-те години на миналия век прагматизация на ЧЕО, устно общуване, ежедневни и професионални ситуации. преобладават текстове, конструирани с учебна цел: предимно в диалогична форма: въвеждат в контекст, илюстрират езикови явления, модел за формиране на езикови навици Литературните текстове според някои автори - отсъстват напълно от обучението но това не е точно така. свързани с дадена страноведска тема, използват се за овладяване на лексикални или граматични знания или за разтоварване. Разбирането на текста чрез задачи за възпроизвеждане на съдържанието. Често не се долавя ясно дидактическо предназначение.

8 Смесен метод: Художествени текстове в допълнителни приложения към учебници, пособия за четене, аудиозаписи. Обяснения на думи, въпроси към текста, информация за авторите.

9 Комуникативен метод 70-те години на 20 век - прагматична ориентация на ЧЕО Главна цел - комуникативна компетентност за общуване в различни ситуации развиване на четирите речеви умения за първи път целенасочено изграждане на умението за четене и разбиране на АВТЕНТИЧНИ ТЕКСТОВЕ ОТ НАЧАЛНИТЕ ЕТАПИ НА ЕЗИКОУСВОЯВАНЕ Стратегии и стилове на четене Не художествени, а текстове от ежедневието Критика: Няма нищо по-скучно от вчерашния вестник, Омир е по-актуален Вайнрих

10 В резултат на критиката: Преоткрива се дидактическият потенциал на художествените текстове; Преосмислят се целите на работа с тях; Търсят се нови методи. Влияние на принципи и достижения на комуникативната методика и дидактика: автентичност, комуникативност, ситуативност, активност, съобразяване на обучението с интересите, възможностите и потребностите на различни целеви групи от обучавани. Включват се в учебниците, в тематичната прогресия; Ново понятие за художествена литература и за художествен текст тривиалната и младежката литература.

11 Посткомуникативен и постметодически период: Влияние на лингвистиката на текста, психолингвистиката, рецептивната естетика / response theory, конструктивизма, междукултурната дидактика разбирането на текста е не само продукт, но и активен, конструктивен процес читателят равноправно участва в изграждането на смисъла на текста, като използва своите знания и опит съавтор художествените текстове се използват за развиване на уменията за четене, за съзнателно, рефлексивно и автономно учене, за развиване на умения за междукултурно общуване, за насърчаване на творчеството, мотивацията разнообразни материали, подчинени на тези цели

12 Дейностно ориентираният подход, насочваното от задачи учене, проектната работа, драмапедагогиката насърчават активното, творческото, проблемноориентираното, комплексното, холистичното, социално ситуираното, кооперативното, отговорното, съзнателното учене. Нови медии Международни литературни проекти Easy Readers

13 Днес Прагматични цели на ЧЕО - развиване на стандартизирани умения, ориентиране към сертифициране Литературните текстове безинтересни, защото не присъстват в изпитните формати 2010 ЮНЕСКО реабилитиране на естетическото учене

14 Дидактика на литературността обръща се внимание на поетическите особености на езика многозначност, преносни значения, образност Културно ориентирано учене умения за боравене с културноспецифична информация

15 Художествената литература в Общата европейска езикова рамка Всяка национална и регионална литература дава своя принос към европейското културно наследство, което Съветът на Европа определя като неоценим общ ресурс, подлежащ на съхранение и развитие. Цели на заниманията с художествени текстове - не само с чисто естетически, но и с много други образователни цели интелектуални, морални и емоционални, лингвистични и културни. Насърчава се работата с художествени текстове на всички нива, творческите и продуктивните дейности в чуждоезиковото обучение, като на ползвателите на Европейската рамка се препоръчва да избират внимателно акцентите и дейностите, свързани с тях. Критика: Няма конкретни указания, умението за разбиране на художествени текстове е застъпено едва на ниво В2

16 Художествените текстове в обучението в България Развитието на ЧЕО в България следва развитието на методите в Европа, но с известно приспособяване и изместване във времето

17 Програми по нови езици 1945

18

19

20 50-те 60-те години смесен, съзнателно практически метод

21 Програма по френски, немски и английски език за средния и горния курс на общообразователните училища Министерство на просветата и културата 1958 г.

22 Френски език 10 клас - откъслеци от произведенията на френски писатели 11 клас кратки биографични бележки и откъслеци от произведенята на следните писатели: Флобер, Доде, Стендал, Мопасан, Юго, Анатол Франс 12 клас кратки очерки за епохата, биографичните бележки и откъслеци от произведенията на следните писатели: 17 в. Молиер, Ла Фонтен, 18 в. Волтер, Русо, Бомарше, 19 в. Ламартин, Юго, Жорж Санд, Балзак, Зола, 20 в. Ролан, Барбюс, Пол Елюар, Луи Арагон

23 Английски език 11 клас кратки очерки за епохата и биографични бележки и откъси от произведенията на следните писатели: Дикенс 3 ч., Текери 2 ч., Елиът 1 ч., Харди - 2 ч., Шоу 2 ч., Лондон 2 ч., Твен 2 ч., Драйзер 2 ч., Майкъл Голд 1 ч., Голзуърди 2 ч., Лонгфелоу 1 ч., Уитман 1 ч. 12 клас Шекспир 4 ч., Дефо 2 ч., Суифт 2 ч., Филдинг 2ч., Бърнс 2 ч., Байрон 2 ч., Шели 2 ч., Остин 2 ч.

24 Немски език 11 клас Кратки биографични бележки и откъси от произведенията на следните автори: Хердер, Лесинг, Гьоте, Шилер, Хайне, Г. Келер, Т. Щорм 12 клас Биографични бележки и откъси из произведенията на следните автори: Ана Зегерс, Йоханес Р. Бехер, Вили Бредел, Ерих Вайнерт, Арнолд Цвайг, Лудвиг Рен, Ервин Щритматер, Леонард Франк

25 В по-ниските нива разкази, приказки, басни, анекдоти В учебниците за студенти във ВУЗ за всички специалности художествена литература от класически и съвременни автори, информация за авторите Много издания на адаптирана и оригинална художествена литература с речници, обяснения, допълнителна информация и коментари на руски, български език Сравнително еднотипни задачи въпроси към съдържанието, превод, самоцелни лексикални и граматични упражнения, НО СЪЩО ТАКА И задачи и текстове, които доставят фонови знания, необходими за разбирането на текстовете

26 От средата на 60-те до края на 70-те години на 20ти век влияние на АЛМ, АВМ, комуникативния подход. Четенето средство и на цел в обучението. Теоретични трудове върху четенето Различни видове четене (учебно, неучебно, аналитично, синтетично) Опитна учебна програма 1966: езикова догадка с опора в контекста, използване на речник, разбиране на отделни непознати думи по смисъл, върху основата на знанията за словообразувателните елементи, многозначността и др. Художествените текстове - предимно на напредналите нива. адаптирани разкази или разкази от живота на известни личности (10. и 11. клас, ОП 1966: 7), приказки, басни, стихове ( ) (8 клас, УП 1973: 37), песни, стихотворения, анекдоти (10. и 11. клас, УП 1973: 38; 8., 9. и 10. клас, УП 1979: 6, 12, 17) г. само сред допълнителните четива. Те се признават за основа за развиване на умения за четене на високо ниво и за духовно обогатяване Работата с тях най-трудната, препоръчва се за напредналите

27 От 70-те до 80-те години все по-рядко в учебниците присъстват отделни текстове Свързват се с комуникативните умения, с разширяването на социокултурната (страноведската) компетентност 1983 ИЧС - сборник с текстове от немски автори

28 Средата на 80-те до средата на 90-те години Целенасочено се развива умението за четене. При работата с текстове се разнообразяват задачите Изграждат се различни стилове и техники на четене, в зависимост от търсената дълбочина на разбиране, текстовата разновидност и функция. Този подход навлиза и при разработване на темите и текстовете, свързани с художествената литература. Класическите произведения отстъпват място на съвременната и юношеската литература. Разработките към художествените текстове са повлияни от комуникативния метод разнообразни задачи на три етапа преди, по време и след четене

29 Днес мястото на художествената литература в обучението по чужд език е безспорно при всички възрастови групи и за всички цели Целите се конкретизират в учебната документация ДОИ и Учебни програми В системата на средното образование профилирано и непрофилирано, в системата на висшето образование филологическо и нефилологическо обучение За различните възрастови групи, образователни степени и вид обучение са различни целите, методите, подборът на текстовете

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов

РЕЦЕНЗИЯ Божидар Ангелов РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Божидар Ангелов на материалите на доц. д-р Светозара Халачева, представени за участие в конкурс за академична длъжност професор по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар

ECTS код Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинар Учебен план на специалност Български език и френски език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc

Microsoft Word - 09-proekt_RE_PP.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XI КЛАС, ВТОРИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като втори чужд език са съобразно ДОИ по чужди езици

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование)... Бакалавърска програма:(код и наименование)... УЧЕБНА ПРОГРАМА Дисциплина:

Подробно

Български език и испански език

Български език и испански език Учебен план на специалност Български език и испански език Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране.

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Microsoft Word - UP_VIII_L

Microsoft Word - UP_VIII_L УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА VIII КЛАС КОМПОНЕНТ ЛИТЕРАТУРА (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Приложение 1 към т.1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по литература в VIII

Подробно

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация

3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация 3. Подобряване на рецептивната страна на речта 4. Развиване на артикулационния праксис. 5. Развиване на слуховото внимание, слуха за ритми, ориентация в темпо, динамика. 6. Провокиране и стимулиране потребност

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_cz-m1.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧЕШКИ ЕЗИК ЗА ХІ клас, Втори чужд език-профилирана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавните образователни изисквания за учебно съдържание

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция

Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) т.о. Странознание на Франция Учебна дисциплина А Л С У Е O КР Ф I курс, I семестър Френски език (Практически курс) 150 0 0 150 150 300 10 т.о. Странознание на Франция 45 30 15 0 45 90 3 изпит Увод в литературната теория 75 45 30 0

Подробно

Френска филология

Френска филология (Практически курс) - І Учебен план на специалност Френска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р   Е   Ц   Е   Н   З   И   Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Павлина Стефанова Стефанова, Нов български университет, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по немски

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про

СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Про СТАНОВИЩЕ От доц. Иван Стоянов Мерджанов, д.п.,, Директор на Департамента по чуждоезиково обучение, комуникации и спорт при Медицински университет Проф. д-р П. Стоянов, гр. Варна, Член на научно жури,

Подробно

Българска филология

Българска филология Учебен план на специалност Българска филология Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ КАТЕДРА РУСКИ ЕЗИК КВАЛИФИКАЦИОННА

Подробно

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ

Проект BG051PO Подобряване на достъпа до образование и обучение за студентите в магистърските програми на Историческия факултет на СУ ПРОЕКТ на Факултета по класически и нови филологии, Софийски университет Св. Климент Охридски Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския

Подробно

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен

Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Жанета Андреева СУ с хуманитарен профил Йоан Екзарх Български, гр. Шумен Мотивировка на темата Форум Изследователски подходи в обучението по български език Съвременните динамични процеси в езика и трудностите

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

PLNE-2019.xlsx

PLNE-2019.xlsx Учебен план на специалност ПРИЛОЖНА ЛИНГВИСТИКА (два чужди езика първи чужд език немски) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум,

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

Руска филология

Руска филология -ви семестър (Практически курс I) 50 0 0 50 0 50 50 0 00 0 П Увод в литературната теория 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Увод в общото езикознание 75 5 0 0 0 5 5 0 0 7 И Факултативна дисциплина 5 5 0 0 0 5 5 0

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Развитие на речта

Развитие на речта Езиково развитие в ПУВ Говорът и езикът са вродени способности, но се развиват след раждането и зависят от социалната среда. Тяхното правилно развитие зависи от здравословното състояние на детето, от неговата

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Microsoft Word - romanian_12kl.doc

Microsoft Word - romanian_12kl.doc УЧБА ПРОГРАМА ПО РУМЪСКИ ЗИК - XII КЛАС, ПЪРВИ ЧУЖД ЗИК - ПРОФИЛИРАА ПОДГОТОВКА I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебните програми по румънски език като първи чужд език са разработени в съответствие

Подробно

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME BULGARIAN HIGHER LEVEL 1 Български Схема за оценяване и критерии Първа част (30 /100) 1. Какво е значението

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО на Жана Стоянова Василева Старши учител по Български език и литература, Английски език в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре, обл. Плевен Съдържание:

Подробно

ДИСЦИПЛИНИ КЪМ КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР БАКАЛАВРИ Профил "Учител" Тип Дисциплина Курс Кредити Хорариум Т

ДИСЦИПЛИНИ КЪМ КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР БАКАЛАВРИ Профил Учител Тип Дисциплина Курс Кредити Хорариум Т ДИСЦИПЛИНИ КЪМ КАТЕДРА МЕТОДИКА НА ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР БАКАЛАВРИ 20192020 Профил "Учител" Тип Дисциплина Курс Кредити Хорариум Тип занятие Преподавател Анотация Английска филологияредовнобакалавър

Подробно

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - BIP ppt.ppt [Compatibility Mode] ПРОЕКТ: BG051PO0001-4.3.04-0039 «Дистанционнообучениепобиблиотечно-информационнинауки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о

Приложение 3 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето о ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Икономика и управление /Туризъм/ Област на висшето образование: 3. Социални, стопански и правни науки Професионално

Подробно

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc

Microsoft Word - uchebna_programa_slov-m.doc УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЛОВАШКИ ЕЗИК - ХІІ клас, Втор чужд езк-профлрана подготовка І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ. Настоящата учебна програма е разработена съгласно Държавнте образователн зскваня за учебно съдържане

Подробно

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО

УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛСКО ПОРТФОЛИО Галина Колева Станева ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Образование и квалификация Специализация Общ и учителски стаж 38 Заемана длъжност Учебни дейности Галина Колева Станева Висше образование - Бакалавър

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

BALKANISTIKA-2019.xlsx

BALKANISTIKA-2019.xlsx Учебен план на специалност Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън часове в семестъра: ИО

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно