К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ"

Препис

1 К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 7 клас (СФО) ЕЛЕКТРИЧЕСТВО 1. Електричен заряд и електричен ток 2. Електрично напрежение 3. Електрично съпротивление ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИГИ 4. Източници на електрично напрежение 5. Последователно свързване на консуматори 6. Успоредно свързване на консуматори ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЯ 7. Електрична енергия. Закон на Джаул-Ленц 8. Мощност на електричния ток МАГНИТНО ДЕЙСТВИЕ НА ТОКА 9. Магнитно действие на тока, който тече по намотка РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА 10. Светлина 11. Отражение и пречупване на светлината 12. Спектър на светлината ЛЕЩИ И ОГЛЕДАЛА 13. Плоско огледало 14. Сферични огледала 15. Лещи ОПТИЧНИ УРЕДИ 16. Окото като оптичен уред 17. Лупа и фотоапарат ЗВУК 18. Трептения 19. Звук 20. Звук и слух АТОМИ И АТОМНИ ЯДРА 21. Строеж на атома и атомното ядро 22. Радиоактивност СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА. ЗВЕЗДИ 23. Слънчева система 24. Слънце и звезди 25. Галактики УЧЕБНИК: Физика и астрономия, Изд. Булвест 2000

2 К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 8 клас(сфо) 1. Механично движение 2. Скорост и ускорение 3. Равноускорително движение 4. Свободно падане 5. Равнозакъснително движение 6. Първи принцип на механиката 7. Втори принцип на механиката 8. Трети принцип на механиката 9. Видове сили 10. Работа и мощност 11. Кинетична и потенциална енергия 12. Закон за запазване на енергията 13. Лост 14. Макара и наклонена равнина 15. Налягане на течности и газове 16. Хидростатично налягане 17. Закон на Архимед 18. Движение на градивните частици на веществото 19. Температура 20. Топлообмен 21. Първи принцип на термодинамиката 22. Изотермен процес. Идеален газ 23. Изохорен и изобарен процес 24. Топене и втвърдяване 25. Изпарение и кондензация 26. Топлинни машини 27. Двигатели с вътрешно горене УЧЕБНИК: Физика и астрономия, Изд. Булвест 2000

3 К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - 9 клас (СФО) ЕЛЕКТРОСАТИКА 1. Електрични заряди 2. Закон на Кулон 3. Електрично поле 4. Потенциал на електростатичното поле 5. Движение на заредени частици в еднородно ел.поле 6. Проводник в електростатично поле 7. Кондензатори 8. Поляризация на диелектриците ЕЛЕКТРИЧЕН ТОК 9. Постоянен електричен ток. Закон на Ом 10. Свързване на консуматори 11. Работа и мощност на постоянния ток 12. ЕДН. Закон на Ом за цялата верига 13. Ток в метали 14. Ток в електролити и газове 15. ток в полупроводници ЕЛЕКТРОМАГНИТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 16. Магнитно поле 17. Движение на заредени частици в магнитно поле 18. Закон на Ампер 19. Магнитно поле на електричния ток 20. Електромагнитна индукция 21. Променлив електричен ток 22. Трансформатори. Пренасяне на ел.енергия МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ 23. Хармонично трептене 24. Прости трептящи системи 25. Принудени трептения. Резонанс 26. Механични вълни. Видове механични вълни 27. Звук 28. Ултразвук и инфразвук УЧЕБНИК: Физика и астрономия, Изд. Булвест 2000

4 К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРАНОМИЯ - 10 клас (СФО) СВЕТЛИНА 1. Разпространение на светлината 2. Отражение и пречупване на светлината 3. Дисперсия на светлината 4. Интерференция на светлината 5. Кохерентни вълни 6. Дифракция на светлината 7. Източници на светлина 8. Инфрачервени и ултравиолетови лъчи 9. Рентгенови лъчи 10. Топлинно излъчване 11. Фотоелектричен ефект 12. Фотони. Обяснение на фотоефекта 13. Вълнови свойства на частиците ОТ АТОМА ДО КОСМОСА 14. Строеж на атома 15. Спектър на водородния атом 16. Квантов атомен модел на Бор 17. Атомни преходи 18. Лазери 19. Атомно ядро 20. Радиоактивност 21. Алфа-, бета- и гама- разпадане 22. Ядрени реакции 23. Делене на урана 24. Термоядрен синтез 25. Елементарни частици 26. Взаимодействия на елементарните частици и кварките 27. Звезди 28. Еволюция на звездите 29. Светът на галактиките 30. Вселената УЧЕБНИК: Физика и астрономия, Изд. Булвест 2000

5 К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - ЗП 11 клас (СФО) ОТ АТОМА ДО КОСМОСА 1. Поглед към Вселената мащаби, строеж космически обекти 2. Видими движения на небесните теле 3. Развитие на научните възгледи за движенията на небесните тела 4. Звездно небе 5. Звезди. Вътрешен строеж на звездите 6. Разстояния до звездите. Абсолютна звездна величина 7. Спектър и температура на звездите 8. Диаграма Спектър-светимост. Еволюция на звездите 9. Системи от звезди 10. Нестационарни звезди. Типове звездна променливост 11. Късни стадии в еволюцията на звездите 12. Неутронни звезди и черни дупки 13. Нашето Слънце 14. Слънчева система. Планети от земната група 15. Планети-гиганти. Плутон 16. Спътници на планетите 17. Малки тела в Слънчевата система 18. Нашата Галактика 19. Разстояния до галактиките. Едромащабна структура на Вселената 20. Вселената минало, настояще и бъдеще 21. Живот и разум във Вселената УЧЕБНО ПОМАГАЛО по Физика и астрономия, Изд. Булвест 2000

6 К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - ЗИП 11 клас (СФО) КИНЕМАТИКА 1. Движение на материална точка в една равнина 2. Скорост и ускорение 3. Праволинейно равномерно и равнопроменливо движение 4. Движение на тяло, хвърлено под ъгъл спрямо хоризонта СИЛИ И ДВИЖЕНИЕ 5. Принципи на механиката 6. Сили. Сили на триене и сили на еластичност 7. Гравитация ЗАКОНИ ЗА ЗАПАЗВАНЕ В МЕХАНИКАТА 8. Импулс. Закон за запазване на импулса 9. Работа и кинетична енергия. 10. Потенциална енергия. Закон за запазване на енергията 11. Запазване на енергията при гравитационно взаимодействие ДВИЖЕНИЕ НА ТВЪРДО ТЯЛО 12. Равновесие на твърдо тяло 13. Инерчен момент. Закон за запазване момента на импулса 14. Кинетична енергия на въртеливо движение ТЕОРИЯ НА ОТНОСИТЕЛНОСТТА 15. Принципи на Галилей за относителността 16. Принципи на Айнщайн за относителността 17. Връзка между маса и енергия АТОМНА И ЯДРЕНА ФИЗИКА 18. Водороден атом. Квантов атомен модел 19. Атомни преходи 20. Лазери 21. Атомно ядро. Раддиоактивност 22. Алфа-, бета-, гама- разпад. Делене на урана 23. Термоядрен синтез 24. Елементарни частици. Кварки ФИЗИКА НА ТВЪРДОТО ТЯЛО 25. Строеж на кристалите. Реални кристали 26. Колективен квантов характер на трептенията в кристалната решетка 27. Газ от свободни електрони 28. Електропроводимост и топлопроводимост на металите. 29.Свръхпроводимост УЧЕБНИК: Механика, Изд. Булвест 2000, Физика и астрономия профилирана подготовка 12 клас, Изд. Просвета

7 К О Н С П Е К Т ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ - ЗИП 12 клас (СФО) СВЕТЛИНА 1. Геометрична оптика 2. Вълнова оптика 3. Квантови свойства на светлината ОТ АТОМА ДО КОСМОСА 4. Вълнови свойства на частиците 5. Строеж на атома 6. Строеж на веществото 7. Лазерно излъчване. Видове лазери 8. Атомно ядро и радиоактивност 9. Елементарни частици АСТРОФИЗИКА 10. Поглед към Вселената 11. Излъчване и гравитация 12. Наблюдаеми характеристики на звездите 13. Междузвездна среда. Звездообразуване 14. Генериране и пренасяне на енергия в звездите 15. Еволюция на звездите 16. Голямата Вселена 17. Живот и разум във Вселената

8 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ: Отличен 6.00 се поставя на писмена работа, в която е налице задълбочено излагане на фактите, в логическа последователност, придружено с необходимия коментар и анализ. Не са допуснати съществени правописни, фактологически грешки. Много добър 5.00 се поставя на писмена работа, в която фактите са изложени в логическа последователност, но са допуснати някои фактологични, и правописни грешки или при някои факти и събития анализът не е направен задълбочено. Добър 4.00 се поставя на писмена работа, в която е разгледано основното съдържание, но анализът е ограничен по отношение на дълбочина и обхват, преобладават констатации на фактите, липсват изводи и обобщения. Допуснати са правописни, фактологични грешки. Среден 3.00 се поставя на писмена работа, в която не е обхванато цялото съдържание на темата, нарушена е логическата последователност на изложението. Анализът е заменен просто с констативност. Съществуват сериозни фактологичнии правописни грешки. Слаб 2.00 се поставя, когато не се познава съдържанието на темата. Допуснато е отклоняване от съдържанието. Има груби фактологични грешки.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА Теми: V клас чов

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА Теми: V клас чов РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОГРАМА ЗА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА Теми: V клас човекът и природата 1. Основни характеристики на телата

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни ч

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни ч УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72 часа Вид урочна единица

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 22 май 2017 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 22 май 2017 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ май 07 г. - Вариант ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 минути Отговорите на задачите от. до 30. вкл. отбелязвайте в листа

Подробно

Град/село:. Училище:. Утвърдил, директор:. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (п

Град/село:. Училище:. Утвърдил, директор:. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (п Град/село:. Училище:. Утвърдил, директор:. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет физика и астрономия за 10. клас Брой учебни часове (по учебен план): 72 часа Брой часове през първия учебен

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 м

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 м МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 29 август 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте

Подробно

Slide 1

Slide 1 1.Въведение Предмет и основни дялове на физиката ФИЗИКА НАУКА ЗА НАЙ-ОБЩИТЕ И НАЙ-ПРОСТИ ФОРМИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА МАТЕРИЯТА (ВЕЩЕСТВО И ПОЛЕ), КОИТО ВЛИЗАТ В СЪСТАВА НА ВСИЧКИ СЛОЖНИ МАТЕРИАЛНИ СИСТЕМИ,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 23 май 2012 г. Вариант 1 Отговорите на задачите от 1

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 23 май 2012 г. Вариант 1 Отговорите на задачите от 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 23 май 2012 г. Вариант 1 Отговорите на задачите от 1. до 40. вкл. отбелязвайте в листа за отговорите! 1.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28 май 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 28 май 2019 г. - Вариант 2 ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 мину МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ 8 май 019 г. - Вариант ПЪРВИ МОДУЛ време за работа 90 минути Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Задача 1. Детски кърлинг НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА Русе, 5-7 май 2019 г. Тема за IV възрастова група (10. 12. клас) Върху хоризонтален прав асфалтов път разстоянието

Подробно

МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ БУЛВЕС Т 2000 Максим Максимов Ивелина Димитрова

МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ БУЛВЕС Т 2000 Максим Максимов Ивелина Димитрова МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ БУЛВЕС Т 2000 Максим Максимов Ивели Димитрова ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ Материали в помощ учителя за 0. клас Автори Максим Христов Максимов, 209 Ивели Стоянова Димитрова, 209 Илюстрации

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, г. Тема клас (Четвърта състезателна група) Прим МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИКА ОБЛАСТЕН КРЪГ, 18.0.018 г. Тема 10-1.клас (Четвърта състезателна група) Примерни решения и критерии за оценяване Общи указания 1.

Подробно

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19

IMH'I'AS'Lecture'ALL'UCII'r'19 ИНСТРУМЕНТАЛНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ АТОМНА СПЕКТРОХИМИЯ ЛЕКЦИЯ 2 КВАНТОВА ПРИРОДА НА МИКРОСВЕТА. АТОМНИ СПЕКТРИ Химия ІІ курс редовно, летен семестър 2019 Pag Лекция 2 КВАНТОВА ПРИРОДА НА МИКРОСВЕТА. АТОМНИ

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc

Microsoft Word - VypBIOL-08-ZZ-Energiata.doc ВЪПРОС 8 ЗАКОН ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА МЕХАНИЧНАТА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Закон за запазване на механичната енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване:

Подробно

Fizika 9kl kniga intens 9mai2018.indd

Fizika 9kl kniga intens 9mai2018.indd ИЗДАТЕЛСТВО БУЛВЕС Т 2000 МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ Максим Максимов Ивели Димитрова Валенти Иванова за профилирано и професиолно образование с интензивно изучаване чужд език материали в помощ учителя

Подробно

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш

Задача 1. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ г. Тема 9.клас Реш Задача. Движение в течности МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНО ПРОЛЕТНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ФИЗИКА ВЪРШЕЦ -..7 г. Тема 9.клас Решения и указания за оценяване a) Движението на топчето става под

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и

УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ПИСМЕНИТЕ КАНДИДАТ-СТУДЕНТСКИ РАБОТИ ПО ХИМИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 г В МУ-ПЛЕВЕН I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Преглеждането и оценяването на писмените работи се извършват в съответствие

Подробно

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото

Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V0 15 m. Намерете s нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото Количествени задачи Задача 1. Тяло е хвърлено хоризонтално с начална скорост V 15 m. Намерете нормалното a n и тангенциалното a ускорение на тялото след време t 1 от началото на движението! ( Приемете

Подробно

(ФЯЕЧ2012-2)

(ФЯЕЧ2012-2) Фундаментални частици и взаимодействия ФАЯЕЧ/2012 2(1) Физиката на елементарните частици изучава: фундаменталните съставящи (constituents), които изграждат веществото (matter); фундаменталните взаимодействия

Подробно

Вариант 3 - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки

Вариант 3  - ТЕСТ – всеки верен отговор по 3 точки Вариант - ТЕСТ всеки верен отговор по точки Топка е хвърлена вертикално нагоре По време на полета й нейното ускорение: а) нараства; б) намалява; с) остава същото; г) е нула; д) докато топката се движи

Подробно

Лекция 6

Лекция 6 Лекция 8 Радиационен топлообмен Основни положения Радиационният способ на пренасяне на топлинна енергия се характеризира с това, че енергията се пренася посредством електромагнитни вълни. Пренасянето на

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc

Microsoft Word - VypBIOL-01-kinematika.doc ВЪПРОС 1 КИНЕМАТИКА НА МАТЕРИАЛНА ТОЧКА ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ВЕЛИЧИНИ Във въпроса Кинематика на материална точка основни понятия и величини вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както

Подробно

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Lecture_4 [Compatibility Mode] Приложение на закона на Фарадей Пример: Токов контур в магнитно поле се върти с кръгова скорост. Какво е индуцираното ЕДН? S N S страничен изглед = S = S cos Избираме 0 =0. Тогава = 0 t = t. = S cos t

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-16-MKTeoria.doc

Microsoft Word - VypBIOL-16-MKTeoria.doc ВЪПРОС 16 МОЛЕКУЛНОКИНЕТИЧНА ТЕОРИЯ НА ИДЕАЛЕН ГАЗ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАКСУЕЛ И НА БОЛЦМАН Във въпроса Молекулнокинетична теория на идеален газ. Разпределение на Максуел и на Болцман вие ще се запознаете

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc

Microsoft Word - VypBIOL-06-rabota.doc ВЪПРОС 6 МЕХАНИЧНА РАБОТА И МОЩНОСТ КИНЕТИЧНА И ПОТЕНЦИАЛНА ЕНЕРГИЯ Във въпроса Механична работа и мощност Кинетична и потенциална енергия вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони,

Подробно

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен

ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен ПРОГРАМА за кандидат-студентския изпит по Химия за специалността Медицина Университет Проф. д-р А. Златаров -бургас 1. Строеж на атома. 2. Периодичен закон и периодична система на химичните елементи. 3.

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc)

(Microsoft Word - \307\340\344\340\367\3502.doc) Задачи по електричество и магнетизъм 1. Две идентични метални сфери А и B са заредени с един и същ заряд. Когато се намират на разстояние, много по-голямо от радиусите им, те си взаимодействат със сила

Подробно

Microsoft Word - OTO.doc

Microsoft Word - OTO.doc Утвърдил:.. (проф. дфн Ал. Драйшу) Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФИЗИЧЕСКИ Специалност: (код и наименование) Ф З Т 0 9 0 1 1 2 КВАНТОВА И КОСМИЧЕСКА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Въведение в ускорителите на заредени частици Ангел Х. Ангелов Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН СЪДЪРЖАНИЕ 1. Дефиниция за ускорител на заредени частици. 2. Източници на заредени частици.

Подробно

Microsoft Word - L25 ElectrMagn.doc

Microsoft Word - L25  ElectrMagn.doc ТЕМА5: Ефект на Хол Ефекти на Зеебек, Пелтие и Томпсън Сензори Ефектът на Хол се състои във възникването, в твърдотелен проводник с течащ по него ток (с плътност r j ), поместен в магнитно поле (H r ),

Подробно

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ Задача 1. Механика (15 точки) Републиканска студентска олимпиада по Физика 2017 г. Фиг. 2 а Фиг. 2 б Фиг. 2 в Две малки тела с мас

КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ Задача 1. Механика (15 точки) Републиканска студентска олимпиада по Физика 2017 г. Фиг. 2 а Фиг. 2 б Фиг. 2 в Две малки тела с мас КОЛИЧЕСТВЕНИ ЗАДАЧИ Задача 1. Механика (15 точки) Републиканска студентска олимпиада по Физика 017 г. Фиг. а Фиг. б Фиг. в Две малки тела с маса m са поставени върху голямо тяло с маса М, което е с форма

Подробно

Физиката на елементарните частици

Физиката на елементарните частици Физиката на елементарните частици Във физиката на елементарните частици определението за елементарна частица най-общо е частица която взаимодейства силно и има структура.общото понятие за всички елементарни

Подробно

ВЪЛНИ

ВЪЛНИ 9. ВЪЛНИ: ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЛНОВОТО ДВИЖЕНИЕ. ВИДОВЕ ВЪЛНИ. ОТРАЖЕНИЕ И ПРЕЧУПВАНЕ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ. Вълни: характеристики на вълновото движение. В предходна лекция бяха разгледани трептенията

Подробно

Е. ЗЛАТКОВА Г. ДЯНКОВ К. ЯНАКИЕВА В. МАРИНОВА ISBN КНИГА за УЧИТЕЛЯ

Е. ЗЛАТКОВА Г. ДЯНКОВ К. ЯНАКИЕВА В. МАРИНОВА ISBN КНИГА за УЧИТЕЛЯ Е. ЗЛАТКОВА Г. ДЯНКОВ К. ЯНАКИЕВА В. МАРИНОВА ISBN 9786192154561 КНИГА за УЧИТЕЛЯ Елка Евтимова Златкова, Георги Лалев Дянков, Каролина Михайлова Янакиева, Валентина Стефанова Маринова, автори, 2018 Петко

Подробно

Cover T book_Iz Izk 4

Cover T book_Iz Izk 4 Утвърдил Директор:. (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по предмета ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА за 4. клас Годишен брой часове за изучаване на предмета в 4. клас 68 часа. по Учебна

Подробно

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc

Microsoft Word - VypBIOL-29-Vylni.doc ВЪПРОС 9 МЕХАНИЧНИ ВЪЛНИ Във въпроса Механични вълни вие ще се запознаете със следните величини, понятия и закони, както и с основните единици за измерване: Вълнов процес Механична вълна Звукова вълна

Подробно

Лесовъдска мисъл 2/2009 (38) FORESTRY IDEAS 2/2009 (38) РОЛЯ НА ФИЗИКАТА В ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЕООС Йорданка Георгиева Лесотехни

Лесовъдска мисъл 2/2009 (38) FORESTRY IDEAS 2/2009 (38) РОЛЯ НА ФИЗИКАТА В ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЕООС Йорданка Георгиева Лесотехни Лесовъдска мисъл 2/2009 (38) FORESTRY IDEAS 2/2009 (38) РОЛЯ НА ФИЗИКАТА В ИЗГРАЖДАНЕ НА ФУНДАМЕНТА НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЕООС Йорданка Георгиева Лесотехнически университет София УДК 53 Постъпила на 11.11.2009

Подробно

Авторска справка за приносния характер на трудовете на д-р Андон Ангелов Рангелов Научната работа по конкурса е отразена в 20 публикации в международн

Авторска справка за приносния характер на трудовете на д-р Андон Ангелов Рангелов Научната работа по конкурса е отразена в 20 публикации в международн Авторска справка за приносния характер на трудовете на д-р Андон Ангелов Рангелов Научната работа по конкурса е отразена в 20 публикации в международни списания с висок импакт фактор и може да бъде разделена

Подробно

Slide 1

Slide 1 ЦЕРН, 17 Септември 2012 Въведение във физика на частиците Владимир Генчев ИЯИЯЕ, БАН, София Съдържание Физическа мотивация История Елементарни частици Структура на елементарните частици Кварков модел Фундаментални

Подробно

П р о г р а м а на спец

П р о г р а м а    на  спец Физически факултет С Е Д М И Ч Е Н Р А З П И С Магистърски програми: Безжични Мрежи и Устройства (), Аерокосмическо инженерство и комуникации (), Квантова електроника и лазерна техника (), Теоретична и

Подробно

Хармонично трептене

Хармонично трептене 1 Дефиниции : Периодично движение - всяко движение, което се повтаря през равни интервали от време. Трептене - Движение, което се повтаря през равни интервали от време и тялото се отклонява многократно

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ТЪМНАТА СТРАНА НА МАТЕРИЯТА В. Голев СУ Св.Климент Охридски 5 януари 2019 г. Бургас Космическата обсерватория «Планк» на ESA през 2013 г. публикува своите данни за състава на наблюдаемата Вселена. Обикновената

Подробно