РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 23 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФДМ, МУ СОФИЯ ПРОВЕДЕНО НА Г. ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 23 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФДМ, МУ СОФИЯ ПРОВЕДЕНО НА Г. ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:"

Препис

1 РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ 23 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФДМ, МУ СОФИЯ ПРОВЕДЕНО НА Г. ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1.Факултетният съвет утвърждава избора на рецензентите проф. д-р Красимира Янева - Рибагина ФДМ, София и доц. д-р Бойко Костов Бонев ФДМ, София на монографията на тема Медико-психологични проблеми в денталната практика и тяхното отражение върху личността и професионалната дейност на лекаря по дентална медицина с автор: д-р Надя Цецова Аврамова. 3.Факултетният съвет утвърди избора на д-р Димитър Никифоров Киров, доктор, д-р Николай Асенов Апостолов, доктор, и д-р Рангел Георгиев Тодоров, доктор, за заемане на академичната длъжност доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина и научна специалност Протетична дентална медицина в Катедра Протетична дентална медицина на Факултета по дентална медицина при МУ София. 7.Факултетният съвет реши да бъде трансформирана една свободна щатна длъжност Асистент катедра Протетична дентална медицина в една щатна длъжност Главен асистент и да бъде прехвърлена в катедра Консервативно зъболечение. 8.Факултетният съвет предлага на АС да вземе решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент 2 места в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионалното направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност Терапевтична дентална медицина за нуждите на катедра Консервативно зъболечение. 9. Факултетният съвет предлага на Ректора на Медицински университет София да издаде заповед за състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент 2 места в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионалното направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност Терапевтична дентална медицина, обявен в ДВ бр. 75/ г. и на сайта на МУ София, за нуждите на преподаването в катедрата. Състав на Научното жури: Вътрешни членове: 1. Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм - ФДМ към МУ София 2. Доц. Д-р Ангела Здравкова Гусийска, дм- ФДМ към МУ София 1.Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм - ФДМ към МУ София Външни членове: 1. Проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дмн - ФДМ, Пловдив 2. Проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм, ФДМ, Пловдив 3. Проф. Д-р Иван Атанасов Фпов, дм ФДМ, Пловдив 4. Доц. д-р Мая Димитрова Дойчинова, дм ФДМ, Варна 5. Доц. д-р Цветелина Илиянова Борисова-Папанчева, дм ФДМ, Варна 1.Доц. д-р Миглена Илиева Балчева, дм - ФДМ, Варна Технически секретар: Мария Асенова Янева секретар Декан 10.Факултетният съвет предлага на Ректора на Медицински университет София да издаде заповед за състав на научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент 1 място в област на висше образование 7.

2 Здравеопазване и спорт, по професионалното направление 7.2. Дентална медицина и научната специалност Терапевтична дентална медицина, обявен в ДВ бр. 75/ г. и на сайта на МУ София, за нуждите на преподаването в катедрата. Състав на Научното жури: Вътрешни членове: 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм ФДМ към МУ - София 2. Проф. Снежанка Запринова Топалова - Пиринска, дм - ФДМ към МУ София 3. Доц. д-р Елка Николаева Радева, дм - ФДМ към МУ София 1.Доц. д-р Емя Гошова Карова, дм - ФДМ към МУ София Външни членове: 1. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова, дм - ФДМ, Пловдив 2. Доц. д-р Цветелина Борисова-Папанчева, дм - ФДМ, Варна 1. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм - ФДМ, Пловдив Технически секретар: Мария Асенова Янева секретар Декан 11.Факултетният съвет след обсъждане и явно гласуване реши да предложи на Академичния съвет на МУ, София за професионалното направление 7.2. Дентална медицина да бъдат направени промени в минималните изисквания към научната и преподавателската дейност за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности доцент и професор в МУ София. СТАРО НОВО ПОКАЗА ДОЦЕНТ ДОЦЕНТ ТЕЛИ А 50 т. 50 т. Б - - В реферирани реферирани статии 2 статии 2

3 200 т. *Общ брой статии 3 5 *от които статия с IF 1(по TR) (извън доктор, гл.асистент) 200 т. * Общ брой статии (група В и Г) 22 (извън доктор, гл.асистент - 15), от които * статии с IF 1 (по TR) Г първи и последен автор с IF + 40т. Д Е след гл. асистент в чужди бази данни 15т. в български източници - * научни проекти 1 Обучение стажанти, специализанти, докторанти -30 т. последните две години 0.5 т/час в чужди бази данни 15т. в български източници - 80т. * научни проекти 1 Обучение стажанти, специализанти, докторанти -30 т. последните две години 0.5 т/час Минима лен общ брой точки Гл.асистент х 100 т. на година 1100 точки *задължителен показател Гл.асистент х 100 т. на година 1080 точки

4 СТАРО НОВО ПОКАЗА ТЕЛИ ПРОФЕСОР ПРОФЕСОР А 50 т. 50 т. Б т. В реферирани реферирани статии 2 статии 2 300т. *Общ брой статии 3 8 *от които статии с IF 2 (по TR) (извън доктор, гл.асистент, доцент) 300 т. * Общ брой статии (група В и Г) 50 (извън доктор, главен асистент, доцент 30), от които * статии с IF 2 (по TR) Г първи и последен автор с IF + 40т. Д Е 300т. в чужди бази данни - 15т. в български източници 200 т. * научни проекти 2 *Докторанти защит 2-40/n 300т. в чужди бази данни - 15т. в български източници 180 т. * научни проекти 2 *Докторанти защит 1-40/n

5 Минима лен общ брой точки Обучение стажанти, специализанти, докторанти -30т. последните две години, от които 30ч. лекции 0,5т./час упражнения 1т./час лекция Доцент х 100 т. на година 1400 точки *задължителен показател Обучение стажанти, специализанти, докторанти -30т. последните две години - 1т./час Доцент х 100 т. на година 1380 точки Системата създава възможност за сумирането на точките в рамките на една група показатели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва вътрешна компенсация и недостигащите точки от един показател да се допълват с точки от друг показател, но задължителните показатели не могат да бъдат замествани от други в рамките на същата друга група (изкл. Група Ж). 1 Показател 3 в Група В - изисквания към монография : - представя собствени данни - 2 рецензенти, предложени от катедрен съвет и одобрени от Факултетен съвет - притежава ISBN и е в обем не по-малък от 100 страници с 1800 знака на страница 2 Показател 4 в Група В - научни публикации (не помалко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация се представя Хабтационна разширена справка за научните приноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабтационната справка трябва да съдържа: 1. Въведение и обзор, в който накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област; 2. Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори. 3 Общ брой статии включва сумата от статиите в Показател 4 в Група В и Показатели 7 и 8 в Група Г. Публикациите в Показател 4 - реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, са различни от представените в Показател 7 и не трябва да се повтарят.

6 С удостоверение от съответния издател за "публикувани" се приемат и статии, студии, монографии и др., които са приети за печат в издания, които притежават ISSN ISBN, но те не трябва да надвишават 1 за доктор, 2 за доктор на науките и 10% за доцент и професор. Изискванията за доцент изключват доказателствата за доктор и гл.асистент. Изискванията за професор изключват доказателствата за доктор, доктор на науките и доцент. Справките за статии в реферирани и нереферирани с рецензиране списания, както и за статии с IF (само според Thomson Reuters се изготвят от НАЦИД. Справките за статии в реферирани списания се приема изготвена и от БНДИ (ФДМ) Справката за цитиранията в чужди бази данни се изготвя от НАЦИД, ЦМБ, БНДИ (ФДМ) Справката за цитирания (без автоцитирания) в български източници (монографии и списания) се изготвя в ЦМБ, БНДИ (ФДМ) 12. Факултетният съвет предлага на АС да вземе решение за обявяване на конкурс за заемане на академичната длъжност асистент 1 място в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионалното направление 7.2. Дентална медицина за нуждите на катедра Протетична дентална медицина.

Приложение 3:

Приложение 3: ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Минимални изисквания към научната и преподавателската дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор"

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

ПЪТНА КАРТА

ПЪТНА КАРТА Приложение 1 Количествени изисквания за заемане на академичната длъжност Професор в УНСС І. Задължителни условия по ЗРАСРБ (Чл.29) 1. Да са придобили образователната и научна степен "доктор". 2. Да са

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република

Постановление 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република Постановление 26 от 13 февруари 19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Microsoft Word - ПМС_26_

Microsoft Word - ПМС_26_ ПОСТАНОВЛНИ 26 на МС от 13.02.19 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление 2 на Министерския съвет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 03.12.2018 г. Официално

Подробно

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр 1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 29.01.2019 г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Присъстват 22. Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена,

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx

Microsoft Word - 33-Pravilnik_uslov_red_zaemane_AD_TU_Varna-priet docx М И Н И М А Л Н И И З И С К В А Н И Я Приложение 1 към кандидатите за откриване процедура за заемане академични длъжности главен, доцент и професор по професиолни правления в ТУ-Вар, които покриват минималните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Георги Пенчев Венков, ФПМИ на ТУ-София по конкурс за ДОЦЕНТ за нуждите на кат. МАДУ на ФПМИ към ТУ-София Област на висшето образование: 4. Природни науки, математика и информатика,

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я П Р О Т О К О Л от Заключителното заседание на Научно жури, назначено със Заповед ОЖ-3.7-31/18.07.2019 г. на Ректора на ТУ София, за провеждане на процедура

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н

Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане н Р Е Ц Е Н З И Я от Снежана Георгиева Христева-Краева, д.м.н., професор, ПУ П.Хилендарски на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc

Microsoft Word - 4-Pravilnik_ZRAS_IMI.doc ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института по математика и информатика на БАН Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този Правилник урежда

Подробно

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc

Microsoft Word - Reshenia_ _Protokol_3.doc РЕШЕНИЯ от заседание на Факултетния съвет на Фармацевтичен факултет от 17.03.2016 г. (Протокол 3) ФАКУЛТЕТНИЯТ СЪВЕТ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ РЕШИ: 1. Утвърждаване на избори от научни журита за заемане

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно