УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

Размер: px
Започни от страница:

Download "УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА"

Препис

1 Дистанционно управление УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА MSEPBU-09HRFN8 MSEPBU-12HRFN8 MSEPCU-18HRFN8 MSEPDU-24HRFN8 БЕЛЕЖКА: MOX330-09HFN8 MOX330-12HFN8 MOX430-18HFN8 MOX430-24HFN8 Благодарим Ви, че закупихте този климатик. Моля, прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате уреда. Не забравяйте да запазите това ръководство за бъдещи справки.

2 Съдържание Спецификации на дистанционното...02 Работа с дистанционното...03 Бутони и функции...04 Индикатори на екрана Използване на азовите функции...06 Използване на разширените функции

3 Спецификации на дистанционното Модел RG10L(2HS)/BGEF, RG10L(2HS)/BGEFU1, RG10L1(2HS)/BGEF, Захранване 3.0V( Батерии R03/LR03 2) Обхват 8m Работна температура -5 C~60 C(23 F~140 F) RG10L1(2HS)/BGEFU1, RG10L10(2HS)/BGEF Бърза настройка AUTO COOL DRY HEAT Поставете батериите 6 Изберете режим 5 Изберете температура 4 AU-100% AUT COO DRY L HEA T O SET ERA TURE HIG MED H LOW Mod e On/O ff Swin Fan g My Slee Mod p e Follo w er Натиснете бутона за включване Self LED er Ionis Tim Me Turb o Clea n Насочете дистанционното към климатика Изберете скорост на вентилатора Не сте сигурни как работи дадена функция? Вижте "Използване на базовите функции" и "Използване на разширените функции" за детайлни инструкции как да използвате вашия климатик. БЕЛЕЖКА Бутоните на вашето устройство могат да се различава от показания пример. Ако вътрешното тяло няма определена функция, натискането на съответния бутон на дистанционното управление няма да има ефект. Когато има разлика между Упътването за дистанционното и Упътването за употреба, описанието на "Упътването за употреба" е с предимство. 02

4 Работа с дистанционното Поставяне и подмяна на батерии Вашият климатик пристига с 2 батерии. Поставете ги в дистанционното преди употреба. 1. Свалете задния капак на дистанционното. 2. Поставете батериите, като внимавате полюсите (+) и (-) на батериите да съответстват на тези на дистанционното. 3. Поставете задния капак. За батериите За оптимална работа на батериите: Не използвайте стари и нови батерии едновременно, както и различни типове. Не оставяйте батериите в дистанционното, ако няма да го ползвате повече от 2 месеца. Изхвърляне на батериите Не изхвърляйте батериите като несортирани битови отпадъци. Обърнете се към местните закони за правилно изхвърляне на батериите. СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА СЪВЕТИ ПРИ РАБОТА Устройството може да отговаря на местните национални разпоредби. В Канада трябва да се съобразява с CAN ICES-3(B)/NMB-3(B). В САЩ това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Операцията е предмет на следните две условия: (1) Това устройство не може да причинява вредни смущения и (2) Това устройство трябва да приеме всички получени смущения, включително смущения, които могат да причинят нежелана работа. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при определена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се определи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки: Преориентирайте или преместете приемната антена. Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Консултирайте се с дилъра или опитен радио / телевизионен техник за помощ. Промени или модификации, които не са одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването. Дистанционното трябва да се използва на не повече от 8 метра от климатика. Дистанционното ще изписука, ако сигналът е получен от климатика. Завеси, слънчева светлина и други материали могат да попречат на инфрачервения сигнал. Извадете батериите, ако няма да използвате дистанционното повече от 2 месеца. 03

5 Бутони и функции Преди да започнете да използвате своя нов климатик, бъдете сигурни, че сте се запознали с инструкциите за употреба на дистанционното управление. Включване и изключване на климатика. Избор на работен режим AUTO COOL DRY HEAT Увеличава температурата с 0.5 C (1 F).Макс. температура е 30 C (86 F). Бележка: Натиснете заедно и за 3 секунди, за да смените скалата между C и F. Eco Intelligent eye Използва се за откриване на човешка активност за пестене на енергия. OK Потвърждава избраната функция. Set timer to turn unit on or off SET Превключва между функциите: ECO/GEAR Натиснете, за да изберете ECO режим както следва: ECO GEAR(75%) Breeze away( ) Active ) Fresh( ) Sleep( ) Follow Me( ) AP mode ( ) Breeze away( )... Избраният символ ще мига в областта на дисплея, натиснете бутона OK, за да потвърдите. clean( Намалява температурата с 1 C. Мин. температура е 16 C GEAR(50%) Предишен режим ECO... Boost Humidity SPEED Задайте скоростта на вентилатора в следната последователност: AUТО>20%>40% > 60% > 80% > 100%. Натиснете или, за да промените скоростта с 1%. HUMIDITY Регулирайте влажността на помещението по време на работа в Dry режим в диапазон от 35% до 85%. Натиснете този бутон, за да увеличите влажността на стъпки от 5%. ЗАБЕЛЕЖКА: След настройката настройките за влажност ще се покажат на екрана. LED Включва и изключва LED дисплея на вътрешното тяло и зумера на климатика, за да създаде комфортна и тиха среда. BOOST Позволява на уреда да достигне предварително зададена температура за възможно найкратко време. SWING Стартира и спира хоризонталното движение на жалузите. Задръжте за 2 Модел секунди, за да стартирате функцията за автоматично RG10L(2HS)/BGEF and RG10L(2HS)/BGEFU1(Fresh режим не е налична) реене на вертикалните RG10L1(2HS)/BGEF,RG10L1(2HS)/BGEFU1 жалузи. RG10L10(2HS)/BGEF(20-28 O C/68-82O F) 04

6 Индикатори на екрана Индикаторите се изобразяват, когато дистанционното е включено. Не е приложимо за този уред Функция Active Clean Fresh режим Breeze Away Sleep mode display Не е приложимо за този уред Не е приложимо за този уред Follow me Wi-Fi управление ECO intelligent eye Ниво на батерия (ниско при мигане) Работен режим Изобразява текущия работен режим: Индикатор за сигнала Мига при изпращане на сигнал към вътрешното тяло. ECO display Изобразява се, когато ON режимът ECO е активен GEAR display Изобразява се, когато OFF Silence функция режимът GEAR е активен LOCK Изобразява се, когато дистанционното е заключено Темп./Таймер/Вентилатор Изобразява зададената температура, скоростта на вентилатора или настройката на таймера. Скорост на вентилатора Silence LOW MED 1% 2%-20% 21%-40% 41%-60% 61%-80% Температурен обхват: o 16-30oC/60-86 F o o (20-28 C/68-82 F) AUTO (в зависимост от модела) Обхват на таймера: Скоростта на Вертикални жалузи 0-24 часа вентилатора не може да TURBO режим Обхват на ветилатора: се регулира в режими AU -100% AUTO и DRY Не е налично за Обхват на влажността: този модел 35% -85% Екранът няма да изобразява нищо в режим. БЕЛЕЖКА: Всички индикатори, показани на фигурата, са с цел ясно представяне. По време на действителната работа на дисплея се показват само индикациите на включените функции. HIGH 81%-100% Хоризонтални жалузи 05

7 ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАЗОВИТЕ ФУНКЦИИ Основна операция ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, моля, уверете се, че уредът е включен в контакта и има захранване. ЗАДАВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА Работната температура на климатика е от 16 C до 30 C. Можете да я променяте през интервал от 0.5 C. АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ (AUTO) Boost Humidity В AUTO режим климатикът автоматично ще избере работен режим от следните: COOL,, HEAT или DRY на база на зададената температура. 1. Натиснете бутон и изберете режим AUTO. 2. Задайте желаната температура с бутоните и 3. Натиснете бутона, за да включите климатика. БЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим AUTO. РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ (COOL) 1. Натиснете бутона, за да изберете режима COOL. 2. Изберете желаната температура с бутоните или 3. Натиснете бутона, за да изберете скоростта на вентилатора AU-100%. 4. Натиснете бутона, за да включите уреда Boost 06 Humidity

8 1 3 2 РЕЖИМ ИЗСУШАВАНЕ 1. Натиснете бутона и изберете AUTO 2. Задайте желаната температура с бутоните или 3. Натиснете бутона за да включите уреда. БЕЛЕЖКА: Скоростта на вентилатора не може да се регулира в режим Изсушаване Swing Boost Clean РЕЖИМ ВЕНТИЛАТОР 1. Натиснете бутона и изберете режим. 2. Натиснете бутона и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU-100%. 3. Натиснете бутона, за да включите уреда. БЕЛЕЖКА: Не можете да задавате температура в режим Вентилатор. Дистанционното няма да изобразява температура в този режим Boost Clean B o o s t РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ 1. Натиснете бутона и изберете HEAT режим. 2. Задайте желаната температура с бутоните или 3. Натиснете бутона и изберете скоростта на вентилатора в обхвата AU-100%. 4. Натиснете бутона, за да влючите уреда. БЕЛЕЖКА: Когато външната температура се понижи, отоплителната мощност на климатика ще бъде афектирана. В такива случаи се препоръчва употребата на други отоплителни уреди заедно с климатика. 07

9 SLEEP ON OFF ON SLEEP ON OFF SLEEP ON OFF Настройка на ТАЙМЕРА - Задайте времето, след което уредът автоматично ще се включи / изключи. Настройка ON Натиснете бутона за активиране времевата последователност за включване. Натиснете бутона Temp. нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за включване на устройството. x5 Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и ON ще бъде активиран. 1sec Настройка OFF Натиснете бутона за прекъсване времевата последователност за включване. Натиснете бутона Temp. нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за изключване на устройството. x10 Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и OFF ще бъде активиран. 1sec БЕЛЕЖКА: 1. Настройвайки ON или OFF, времето ще се увеличава с по 30 минути с всяко натискане, до 10 часа. След 10 часа и до 24 часа, то ще се увеличи на стъпки от 1 час. (Например, натиснете 5 пъти, за да получите 2 часа и половина и натиснете 10 пъти, за да получите 5 часа,) Таймерът ще се върне на 0.0 след Отменете която и да е функция, като настроите таймера на 0.0 h. Настройка ON и OFF (пример) Имайте предвид, че зададените за двете функции периоди от време се отнасят до часове след текущото време. xn xn Старт на таймера Тялото се включва Тялото се изключва Времето в момента 1:00PM 2:00PM 3:00PM 3:30PM 4PM 5PM 6PM 2.5 часа по-късно 5 часа по-късно Пример: Ако времето в момента е 1:00PM, за да настроите таймера в по-горните стъпки, тялото ще се включи 2.5h покъсно (3:30PM) и ще се изключи 6:00PM. 08

10 Как да използвате разширените функции Функция Swing Натиснете бутона Swing Swing 2s Swing Хоризонталният жалуз ще се задвижи нагоре и надолу автоматично при натискане на бутона Swing. За спиране, натиснете бутона отново. Посока на потока Swing При продължително натискане на бутона повече от 2 сек. ще активирате вертикално движение на жалуза. (зависи от модела) Ако продължите да натискате бутона SWING, може да настройте пет различни посоки на потока. Жалуза може да се движи в определен диапазон при всяко натискане на бутона. Натискайте бутона, докато се достигне посоката, която предпочитате. БЕЛЕЖКА: Когато тялото е изключено, натиснете и задръжте бутоните и SWING заедно за 1 секунда, а жалуза ще се отвори под определен ъгъл и така ще стане удобен за почистване. Натиснете и задръжте бутоните и SWING заедно за 1 секунда, за да нулирате позицията на жалуза (зависи от модела). LED екран 5s LED Натиснете бутона LED LED Задръжте бутона за повече от 5 секунди (при някои модели) Натиснете този бутон, за да включите и изключите екрана на вътрешното тяло. При продължително натискане на бутона повече от 5 секунди, на екрана на вътрешното тяло ще се покаже реалната стайна температура. При повторно продължително натискане на бутона повече от 5 секунди екрана ще се върне обратно, за да покаже зададената температура. 09

11 Функция ECO/GEAR Операция ECO: Натиснете бутона ECO, за да влезете в енергийно-ефективен режим в последователност: ECO GEAR(75%) GEAR(50%) Предишен режим на настройка ECO... БЕЛЕЖКА: Тази функия е налична само в режим COOL Когато сте в режим Охлаждане, дистанционното ще зададе температурата атоматично до O O 24 C, скорост на вентилатора на Auto за пестене на енергия (само, ако зададената температура е по-ниска Ако зададената температура е над 24 C, натиснете бутона ECO, скоростта на вентилатора ще се промени на Auto, зададената температура ще остане непроменена БЕЛЕЖКА: Натискайки бутона ECO, или промяна на режима или регулиране на зададената температура на по-малко от 24 C ще спре операция ECO. При операция ECO зададената температура трябва да бъде 24 C или по-висока, това може да доведе до недостатъчно охлаждане. Ако се чувствате неудобно, просто натиснете отново бутона ECO, за да го спрете. Операция GEAR : Натиснете бутона ECO / GEAR, за да влезете в операцията GEAR, както следва: 75%(до 75% консумация на електрическа енергия) 50%(до 50% консумация на електрическа енергия) Предишен режим на настройки. При операция GEAR дисплеят на дистанционното управление ще редува консумацията на електрическа енергия и зададената температура Функция ECO Intelligent Eye Натиснете бутона Clean В режим ECO Intelligent eye, с вградения инфрачервен сензор, той може да отчита човешка активност. В режим на охлаждане, когато отсъствате за 30 минути, уредът автоматично намалява скоростта на вентилатора, за да пести енергия (само за модели с инвертор). Устройството автоматично ще възобнови работата, ако отново усети човешка активност. 10

12 SLEEP ON OFF ON SLEEP ON OFF SLEEP ON OFF Настройка на ТАЙМЕРА - Задайте времето, след което уредът автоматично ще се включи / изключи. Настройка ON Натиснете бутона за активиране времевата последователност за включване. Натиснете бутона Temp. нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за включване на устройството. x5 Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и ON ще бъде активиран. 1sec Настройка OFF Натиснете бутона за прекъсване времевата последователност за включване. Натиснете бутона Temp. нагоре или надолу няколко пъти, за да зададете желаното време за изключване на устройството. x10 Насочете дистанционното към тялото и изчакайте 1 сек. и OFF ще бъде активиран. 1sec БЕЛЕЖКА: 1. Настройвайки ON или OFF, времето ще се увеличава с по 30 минути с всяко натискане, до 10 часа. След 10 часа и до 24 часа, то ще се увеличи на стъпки от 1 час. (Например, натиснете 5 пъти, за да получите 2 часа и половина и натиснете 10 пъти, за да получите 5 часа,) Таймерът ще се върне на 0.0 след Отменете която и да е функция, като настроите таймера на 0.0 h. Настройка ON и OFF (пример) Имайте предвид, че зададените за двете функции периоди от време се отнасят до часове след текущото време. xn xn Старт на таймера Тялото се включва Тялото се изключва Времето в момента 1:00PM 2:00PM 3:00PM 3:30PM 4PM 5PM 6PM 2.5 часа по-късно 5 часа по-късно Пример: Ако времето в момента е 1:00PM, за да настроите таймера в по-горните стъпки, тялото ще се включи 2.5h покъсно (3:30PM) и ще се изключи 6:00PM. 10

13 Функция SET SET SET or OK Натиснете бутона SET, за да влезете във функционалните настройки, после натиснете бутона SET или бутон или, за да изберете желаната функция. Избраният символ ще мига на екрана, натиснете бутона OK, за да потвърдите. ЗА да откажете избраната функция, повторете горните действия. Натиснете бутона SET, за да се предвижвате през работните финкции както следва: Breeze Away *( ) Fresh*( ) Sleep( ) Follow Me( ) AP mode( ) [ ]: Ако вашето дистанционно управление има бутон Breeze Away или Fresh, не можете * да използвате бутона за избор на Breeze Away или Fresh функция. Функция Breeze Away( )(за някои модели): Тази функция избягва директния въздушен поток, духащ върху тялото, и Ви кара да се чувствате отдадени на копринена прохлада. БЕЛЕЖКА: Тази функция е налична само в режим Cool, Fan and Dry. Функция FRESH( )(за някои модели): Когато бутонът за функцията FRESH се стартира, Йонизаторъ / Плазменият прахоуловител (в зависимост на моделите) е под напрежение и ще помогне за отстраняването на полените и примесите от въздуха. Sleep function( ) : Функцията SLEEP се използва за намаляване на потреблението на енергия, докато спите (и не, не се нуждаете от същите температурни настройки, за да ви е удобно). Тази функция може да се активира само чрез дистанционно управление. For the, detail, see sleep operation in,, USER S MANUAL. БЕЛЕЖКА: Функцията SLEEP не е налична при режим или DRY,,,,,, Follow me function( ): Функцията FOLLOW ME позволява на дистанционното управление да измерва температурата в текущото си местоположение и да изпраща този сигнал на климатика на всеки 3 минути интервал. Когато използвате режими AUTO, COOL или HEAT, измерването на околната температура от дистанционното управление (вместо от самото вътрешно тяло) ще позволи на климатика да оптимизира температурата около вас и да осигури максимален комфорт. БЕЛЕЖКА: Натиснете и задръжте бутона Boost за седем секунди, за да стартирате / спрете паметта на функцията Follow Me. Ако функцията за памет е активирана On се показва за 3в сек. на екрана. Ако функцията за памет е деактивирана OFF се показва за 3в сек. на екрана. Докато функцията за памет е активирана, натиснете бутона ON / OFF, сменете режима или прекъсването на захранването няма да отмени функцията Follow me. Функция AP ( )(за някои модели) : Изберете режим AP за конфигуриране на безжична мрежа.,,,,,,, 12

14 Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие за подобряване на продукта. Консултирайте се с вашият дилър или производителя за подробности.

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG

Упътване за употреба на стенен инверторен климатик Midea MFAU-12FNXD0 | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea MFAU-FNXD0 Модел Напрежение Обхват m Темпетатурен диапазон - C ~ 0 C Съдържание Характеристики на дистанционното Функции на бутоните Индикатори на дисплея Как да използвате бутоните

Подробно

Артикул

Артикул 1. Описание Вътрешно тяло GEH(09)AA-K3DNA1B/I GEH(12)AA-K3DNA1B/I GEH(18)AA-K3DNA1B/I Дистанционно управление YAA1FB1 2. Технически характеристики Модел GEH (09)AA-K3DNA1B/I (12)AA-K3DNA1B/I (18)AA-K3DNA1B/I

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ

Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции Ръчни функ Съдържание Ръководство за потребителя 1 Инструкции за безопасност.... 4 SAFETY FIRST 2 Елементи на вътрешното тяло и основни функции...11 3 Ръчни функции... 8 4 Грижи и поддръжка...... 11 1. Поддръжка...11

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

Untitled-1

Untitled-1 Fig. D Инструкция за употреба на инверторен стенен тип Fig. = A B C OPERATION TIMER AIR CLEAN COIL DRY E F 5 6 4 7 8 Fig. Fig. 5 9 G H I J Fig. 4 Модели: RSB-09LD RSB-LD RSB-8LD RSB-09LDC RSB-LDC RSB-8LDC

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CANCE РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Ръководство за експлоатация Безжично дистанционно управление Български SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(4)-DAIKIN Част : R08019037090D Индикация

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия

Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия Ръководство за потребителя ECL Comfort 210 / 296 / 310 Българска версия www.danfoss.bg Бележка за безопасност Необходимата работа по монтаж, пускане в експлоатация и поддръжка трябва да се извършва само

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual

Microsoft Word - ERV Technical Service Manual Рекуперативни блокове Сервизно ръководство GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI СЪДЪРЖАНИЕ ПРОДУКТ... 3 1 СПИСЪК С МОДЕЛИ... 3 2 НОМЕНКЛАТУРА... 3 3 ХАРАКТЕРИСТИКИ... 4 4 ДАННИ НА ПРОДУКТА... 5 4.1

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (MSV1-09/12HR СПЛИТ ТИП) Благодарим Ви за избора на този климатик! Прочетете внимателно това ръководство преди да пуснете климатика в експлоатация. Забележка: 1. Преди

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

OPERATING MANUAL

OPERATING MANUAL КЛИМАТИК ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП НАРЪЧНИК ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Български СЪХРАНЕТЕ ТОЗИ НАРЪЧНИК ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ. ЧАСТ 9374379705-02 НАРЪЧНИК ЗА ЕКПЛОАТАЦИЯ КЛИМАТИК (ТРЪБОПРОВОДЕН ТИП) ЧАСТ 9374379705-02 СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

1.ai

1.ai En-1 СЪДЪРЖАНИЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ...En-1 ФУНКЦИИ И ВЪЗМОЖНОСТИ...En- НАИМЕНОВАНИЕ НА ЧАСТИТЕ...En-3 ПОДГОТОВКА...En-5 РАБОТА...En-6 POWERFUL и ECONOMY...En-8 ФУНКЦИЯ ТАЙМЕР......En-9 ТАЙМЕР ЗА СЪН...

Подробно

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd

man_de_en_es_fi_fr_nl_pt_sv.indd Energiekosten-ftftessgerat,,Premiumcc Електромер за разход на енергия 00047770 l47770man_de_en_es_fi_lr_nl_pt_sv.indd 3 21.01.13 15:3 2 147770man_de_en_aa_ Jr_nL.pLav.lndd 2 21.01.13 15:3 o-c.o-ci > I

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

User reference guide

User reference guide СПРАВОЧНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЦИФРОВ ТЕРМОСТАТ 230 V EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3 ENG Съдържание ENG 2 1 Относно настоящите инструкции...3 1.1 Валидност, съхранение и предаване на инструкциите 3 1.2

Подробно