ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ"

Препис

1 БИБЛИОТЕКА ДИОГЕН КНИГА ФИЛОСОФИЯ, ТОМ 28 (2) ФИЛОСОФИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ Посвещава се на 25-годишнината на Философски факултет във ВТУ Св. св. Кирил и Методий Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий Велико Търново, 2020

2 Съставители: проф. дн Вихрен Бузов гл. ас. д-р Стоян Бъчваров РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ НА КНИГА ФИЛОСОФИЯ Главен редактор: Вихрен БУЗОВ (проф. дн във Философски факултет, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, България) Заместник главен редактор: Георги БЕЛОГАШЕВ (доц. д-р. във Философски факултет, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, България) Редакционeн секретар: Деница УЗУНОВА (гл.ас. д-р във Философски факултет, ВТУ Св. св. Кирил и Методий, България) Авторски колектив, 2020 Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий, 2020 гр. Велико Търново, ул. Теодосий Търновски 2 ISSN (print) ISSN (online)

3 LIBRARY DIOGENES BOOK PHILOSOPHY, Vol. 28 (2) PHILOSOPHY OF EDUCATION AND EDUCATION IN PHILOSOPHY Devoted to 25th Anniversary of Philosophical Faculty at the University of Veliko Tarnovo St. Cyril and St. Methodius University Press Veliko Tarnovo, 2020

4 Editors: Prof. Dr. Habil Vihren Bouzov, Assist. Prof. Stoyan Bachvarov, PhD EDITORIAL BOARD BOOK PHILOSOPHY Editor-in-Chief: Vihren BOUZOV (Prof. Dr. Habil at Faculty of Philosophy, St. Cyril and St. Metho dius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria) Deputy Editor-in-Chief: Georgi BELOGASHEV (Assoc. Prof. PhD at Faculty of Philosophy, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria) Executive Editor: Denitsa UZUNOVA (Assist. Prof. PhD at St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, Bulgaria) ISSN (print) ISSN (online)

5 МЕЖДУНАРОДЕН ИЗДАТЕЛСКИ СЪВЕТ Андрей ПАВЛЕНКО (проф. дфн в Институт по философия, Руска академия на науките, Москва, Руска федерация) Бояна ДИМИТРИЕВИЧ (проф. д-р във Философски факултет, Университет в Ниш, Сърбия) Витан СТЕФАНОВ (проф. д-р във Философски факултет, СУ Св. Климент Охридски, България) Константин СТОЕНЕСКУ (проф. д-р във Философски факултет, Университет в Букурещ, Румъния) Любиша ЗЛАТАНОВИЧ (доц. д-р във Философски факултет, Университет в Ниш, Сърбия) Любиша МИТРОВИЧ (проф. д-р във Философски факултет, Университет в Ниш, Сърбия и Център за балкански изследвания, Сърбия) почетен професор на Философския факултет при ВТУ Св. св. Кирил и Методий Панос ИЛИОПУЛУС (проф. д-р във Философски факултет, Университет Пелопонес, Гърция) Ромулус БРЪНКОВЯНУ (проф. д-р във Философски факултет, Университет в Букурещ, Румъния)

6 INTERNATIONAL ADVISORY BOARD Andrey PAVLENKO (Prof. Dr. Habil at Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russian federation) Bojana DIMITRIJEVIC (Prof. PhD at Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia) Vitan STEFANOV (Prof. PhD at Faculty of Philosophy, St. Kliment Ohridski University, Bulgaria) Constantin STOENESKU (Prof. PhD at Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Romania) Ljubisha ZLATANOVIC (Assoc. Prof. PhD at Faculty of Philosophy, University of Nis, Republic of Serbia) Ljubisha MITROVIC (Prof. PhD at Faculty of Philosophy, University of Nis, Serbia and Centre of Balkan Studies, Republic of Serbia) Honorary Professor of the Faculty of Philosophy, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, Bulgaria Panos ELIOPOULOS (Prof. PhD at Faculty of Philosophy, University of Pelopones Republic of Greece) Romulus BRÂNCOVEANU (Prof. PhD at Faculty of Philosophy, University of Bucharest, Romania)

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 У

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 У Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Факултет Математика и информатика Математика, компютърни науки и образование Том 2, брой 1, 2019 Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий,

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS АЛАБАЧКИ, Венцислав Задочен докторант в катедра Политология, Философски факултет на Софийския университет Св. Климент

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS АЛАБАЧКИ, Венцислав Задочен докторант в катедра Политология, Философски факултет на Софийския университет Св. Климент ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS АЛАБАЧКИ, Венцислав Задочен докторант в катедра Политология, Философски факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. E-mail: vencikn@gmail.com БОЖОВИЧ, Джордже

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Лична информация Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Адрес ********** Стефан Тодоров Барудов Телефон ********** Мобилен телефон: ********** E-mail sbarudov@abv.bg Националност Българин

Подробно

АВТОБИОГРАФИЯ

АВТОБИОГРАФИЯ АВТОБИОГРАФИЯ Име: Анна Николова Бешкова Образование: 1985-1989 ЕСПУ по математика и информатика П.Хилендарски, София 1990 1996 СУ Св., специалност философия, докторант по логика, СУ Св. 2006 образователна

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ Е В Р О П Е Й С К И Ф О Р М А Т Н А А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ Име [ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО] АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ДИМЧЕВ E-mail Dimchev_uni@abv.bg Dimchev@sclg.uni-sofia.bg Националност Българин

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен)  ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) E-mail ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление dtodorov@mgu.bg Длъжност

Подробно

ÂÅËÈÊÎÒÚÐÍÎÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÑÂ. ÑÂ. ÊÈÐÈË È ÌÅÒÎÄÈÉ ÑÏÈÑÀÍÈÅ DE JURE ÎÔÈÖÈÀËÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÞÐÈÄÈ ÅÑÊÈ ÔÀÊÓËÒÅÒ 1/2014 (8)

ÂÅËÈÊÎÒÚÐÍÎÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÑÂ. ÑÂ. ÊÈÐÈË È ÌÅÒÎÄÈÉ ÑÏÈÑÀÍÈÅ DE JURE ÎÔÈÖÈÀËÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÞÐÈÄÈ ÅÑÊÈ ÔÀÊÓËÒÅÒ 1/2014 (8) ÂÅËÈÊÎÒÚÐÍÎÂÑÊÈ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ ÑÂ. ÑÂ. ÊÈÐÈË È ÌÅÒÎÄÈÉ ÑÏÈÑÀÍÈÅ DE JURE ÎÔÈÖÈÀËÍÎ ÈÇÄÀÍÈÅ ÍÀ ÞÐÈÄÈ ÅÑÊÈ ÔÀÊÓËÒÅÒ 1/2014 (8) Редакционна колегия проф. д-р Дончо Гавраилов Хрусанов главен редактор проф. д-р

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2015 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2013 1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Софийски университет „Свети Климент Охридски“ 11 май 2011 г. 10:00 Национална библиотека 25 години Факултет по педагогика поднасяне на цветя на паметника на патроните на факултета светите братя Кирил и Методий 10:00 Зала 1 Семинар по повод 100-годишнината

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Автобиография Лична информация Собствено име/ Фамилия E-mail Людмил Георгиев lgeorgiev60@gmail.com Трудов стаж Дати 2000 досега Професор по Социална, етническа и политическа психология Ръководител на катедра

Подробно

Окт 2019

Окт 2019 ПРОГРАМА 14:30 часа НЧ Орфееви гори 1870 гр. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. 01 ОКТОМВРИ 2019 г. Поетично четене на клуб Приятели на книгата по повод Деня на музиката и поезията. НЧ Балкански просветител 1871 гр.

Подробно

1

1 1 БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2014 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018

Михаела Самарджиева. Отзив за националната научна конференция Медии и журналистика професионалните стандарти между властта и парите. ФЖМК, 11 май 2018 ОТЗИВ ЗА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИИ И ЖУРНАЛИСТИКА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ МЕЖДУ ВЛАСТТА И ПАРИТЕ. ФЖМК, 11 МАЙ 2018 Г. МИХАЕЛА САМАРДЖИЕВА Review of the National Scientific Conference Media

Подробно

2 тролей времеви график и карта на линиите 2 Ж.К. БЪКСТОН / BUCKSTONE QR - Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР / HADZHI DIMITAR QR Преглед В Уебсайт Режим Линия 2 трол

2 тролей времеви график и карта на линиите 2 Ж.К. БЪКСТОН / BUCKSTONE QR - Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР / HADZHI DIMITAR QR Преглед В Уебсайт Режим Линия 2 трол 2 тролей времеви график и карта на линиите 2 Ж.К. БЪКСТОН / BUCKSTONE QR - Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР / HADZHI DIMITAR QR Преглед В Уебсайт Режим Линия 2 тролей (Ж.К. БЪКСТОН / BUCKSTONE QR - Ж.К. ХАДЖИ ДИМИТЪР

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.6.

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.6. С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Бойка Ивайлова Чернева по обявен конкурс за заемане на академичната длъжност професор по професионално направление 3.6. Право (Обща теория на правото) в СУ Св. Климент Охридски,

Подробно

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 16/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТ

част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 16/24 от Заповед СОА19-РД от г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТ част 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 16/24 от Заповед СОА19-РД09-489 от 05.04.2019 г. на кмета на Столична община СПИСЪК С НОМЕРАТА НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ АДРЕСИ ПОПАДАЩИ В ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2015 2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

КОО „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

КОО  „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ СРАВНЕНИЕ НА УСПЕХА ПО ГОДИНИ ГОДИНА УСПЕХ НА СУЕЕ СРЕДЕН УСПЕХ ЗА

Подробно

Europass автобиография

Europass автобиография Europass автобиография Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Сфера на Ели Драганова Попова Сектор Образование Трудов стаж 2015 - Главен асистент в Катедра Библиотеказнание, научна информация и културна политика,

Подробно

Microsoft Word - 1_Electrotexnika.doc

Microsoft Word - 1_Electrotexnika.doc НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ - СЛИВЕН ТОМ 6, 2004 г. 0 TEХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ ИНЖЕНЕРНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ СЛИВЕН ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ СЛИВЕН - 2003 СБОРНИК ДОКЛАДИ НАПРАВЛЕНИE Електротехника и електроенергетика

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Ул. Козяк 1 1407, София, БЪЛГАРИЯ Тел: 02/ 868 71 40 UNIVERSITY OF SOFIA ST. KLIMENT OHRIDSKI FACULTY OF MEDICINE 1, Koziak str. 1407, Sofia,

Подробно

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ

БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ БЮЛЕТИН 3 АКРЕДИТАЦИЯ ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА УНИВЕРСИАДА СТАРА ЗАГОРА 2017 ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09.05.2017 ОТ 20:00 ЧАСА ПРЕД ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГЕНЕРАЛНАТА ТЕХНИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 09 МАЙ

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ Св. св. Кирил и Методий Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of St. Cyri

Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ Св. св. Кирил и Методий Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of St. Cyri Списание ЕПОХИ Издание на Историческия факултет на ВТУ Св. св. Кирил и Методий Journal EPOHI [EPOCHS] Edition of the Department of History of St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tаrnovo Том

Подробно

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У

ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ УЧЕБНИЦИ 2019/2020 У ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ АТАНАС БУРОВ 6300, гр.хасково, ул. Банска 70, тел.: 038/ 62-48-30 fsg_haskovo@mail.bg; www.fsghs.org УЧЕБНИЦИ 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА За паралелки при г-жа А. Декидис ПРЕДМЕТ

Подробно

ПРОТОКОЛ 83/

ПРОТОКОЛ 83/ ПРОТОКОЛ 83/29.09.2014 1 Протокол 83 Днес, 29.09.2014 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 28 Присъстващи: 17 Отсъстващи: 8 проф. д.м.н. Георги Токов, проф.

Подробно

Вечеря. Програма на международен семинар "Изисквания на ЕС и обмен на добри практики гр. Видин, хотел Бонония г. (четвърт

Вечеря. Програма на международен семинар Изисквания на ЕС и обмен на добри практики гр. Видин, хотел Бонония г. (четвърт 15.00 19.00 19.00 Вечеря. Програма на международен семинар "Изисквания на ЕС и обмен на добри практики гр. Видин, хотел Бонония 27.03.2014 г. (четвъртък) Регистрация на участниците в хотела. Получаване

Подробно

Microsoft Word - OTO.doc

Microsoft Word - OTO.doc Утвърдил:.. (проф. дфн Ал. Драйшу) Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: ФИЗИЧЕСКИ Специалност: (код и наименование) Ф З Т 0 9 0 1 1 2 КВАНТОВА И КОСМИЧЕСКА ТЕОРЕТИЧНА ФИЗИКА

Подробно

КОО „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

КОО  „ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ  И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” КОО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЗИ УСПЕХ ПО ГОДИНИ ПРЕДМЕТИ 2017 ГОДИНА 2018 ГОДИНА 2019 ГОДИНА ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 4,68

Подробно

N2 автобус времеви график и карта на линиите N2 СТУДЕНТСКИ ГРАД / STUDENTS' TOWN - Ж.К. ОБЕЛЯ / OBELYA QR Преглед В Уебсайт Режим Линия N2 автобус (СТ

N2 автобус времеви график и карта на линиите N2 СТУДЕНТСКИ ГРАД / STUDENTS' TOWN - Ж.К. ОБЕЛЯ / OBELYA QR Преглед В Уебсайт Режим Линия N2 автобус (СТ N2 автобус времеви график и карта на линиите N2 СТУДЕНТСКИ ГРАД / STUDENTS' TOWN - Ж.К. ОБЕЛЯ / OBELYA QR Преглед В Уебсайт Режим Линия N2 автобус (СТУДЕНТСКИ ГРАД / STUDENTS' TOWN - Ж.К. ОБЕЛЯ / OBELYA

Подробно

Schedules

Schedules - 1 - БП Френска филология, 1 курс [1] БП_Фр_1 Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Аналитични прочити на художествен текст, 2 част (избираемо упражнение) (през седмица) Експресивна фонетика

Подробно