СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ И СИМВОЛИ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ И СИМВОЛИ"

Препис

1 ул. Петър Вичев 1, тел./факс: , е-mail: УТВЪРДИЛ: Галя Илиева, директор СИСТЕМА ОТ ПОКАЗАТЕЛИ И СИМВОЛИ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА ОТ I III KЛАС Системата е приета на заседание на педагогическия съвет, с Протокол 13/ г.

2 Установяването на резултатите от диагностиката на учениците от I - III клас се осъществява чрез оценяване в процеса на училищното обучение и/или в края на клас и може да бъде групово и/или индивидуално чрез текущи устни и/или писмени изпитвания. Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката. Въз основа на установените резултати от изпитванията се поставя оценка. Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас се поставят оценки само с качествен показател. В I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател. Във II и III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател. Качественият показател определя степента на постигане на очакваните резултати от обучението. Установените резултати от изпитванията на учениците от 1 клас са с оценки с четиристепенна система от качествени показатели, които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението: Във II и III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател. Установените резултати от изпитванията на учениците от II и III клас са с оценки с петстепенна система от качествени показатели, които определят степента на постигане на очакваните резултати от обучението: Системата от символи на качествените показатели е: /символите в ШКОЛО.БГ/ звезда сърце усмихнато безразличие нещастие/ човече недоволство Отличен Много добър Добър Среден Незадоволителен Отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен резултат Много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко - и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем точен

3 Добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат Среден - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат. Незадоволителен - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител среден. При преместване на ученик копие от заповедта се прилага към документацията. (Изм. - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от г.) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения". Когато се установи, че учениците със СОП са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. Приложения: Приложение 1: Качествени показатели за установяване резултатите по БЕЛ в 1 клас Приложение 2: Качествени показатели за установяване резултатите по математика в 1 клас Приложение 3: Качествени показатели за установяване резултатите по околен свят в 1 клас Приложение 4: Качествени показатели за установяване резултатите по музика в 1 клас Приложение 5: Качествени показатели за установяване резултатите по изобразително изкуство в 1 клас Приложение 6: Качествени показатели за установяване резултатите по технологии и предприемачество в 1 клас Приложение 7: Качествени показатели за установяване резултатите по ФВС в 1 клас Приложение 8: Качествени показатели за установяване резултатите по БЕЛ във 2 клас Приложение 9: Качествени показатели за установяване резултатите по английски език във 2 клас Приложение 10: Качествени показатели за установяване резултатите по математика във 2 клас Приложение 11: Качествени показатели за установяване резултатите по Околен свят във 2 клас

4 Приложение 12: Качествени показатели за установяване резултатите по музика във 2 клас Приложение 13: Качествен и показатели за установяване резултатите по изобразително изкуство във 2 клас Приложение 14: Качествени показатели за установяване резултатите но технологии и предприемачество във 2 клас Приложение 15: Качествени показатели за установяване резултатите по ФВС във 2 кла Приложение 16: Качествени показатели за установяване резултатите по БЕЛ в 3 клас Приложение 17: Качествени показатели за установяване резултатите по английски език в 3 клас Приложение 18: Качествени показатели за установяване резултатите по математика в 3 клас Приложение 19: Качествени показатели за установяване резултатите по компютърно моделиране в 3 клас Приложение 20: Качествени показатели за установяване резултатите по ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО в 3 клас Приложение 21: Качествени показатели за установяване резултатите по ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА в 3 клас Приложение 22: Качествени показатели за установяване резултатите по музика в 3 клас Приложение 23: Качествен и показатели за установяване резултатите по изобразително изкуство в 3 клас Приложение 24: Качествени показатели за установяване резултатите но технологии и предприемачество в 3 клас Приложение 25: Качествени показатели за установяване резултатите по ФВС в 3 клас

5 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В ПЪРВИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност НАЧАЛНО ОГРАМОТЯВАНЕ ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОС ТИ Комуникативноре чеви компетентности Показатели Разграничава звук и буква в състава на думата. Разпознава печатните и ръкописните букви от българската азбука. Изписва графически правилно елементите на ръкописните букви и връзките между тях. Пренася правилно части от думи. Владее техники за четене и писане на думи, изречения и кратки текстове. Разбира смисъла на прочетеното. Разпознава гласни и съгласни звукове. Разграничава сричките в думата. Разграничава езиковите единици дума, изречение. Определя границите на изречението в текста. Съставя различни по цел на изказване изречения в зависимост от комуникативната ситуация. Използва речевия етикет при поздравления и обръщения в устно общуване. Прилага правилата за речева учтивост (поздрав, благодарност, молба). отлично много Задоволително с много грешки и пропуски

6 Литературни компетентности Социокултурни компетентности Уместно употребява езикови и неез-кови средства според комуникативната ситуация. Озаглавява текст. Създава кратък писмен текст по серия от картини. Разграничава начини и средства за общуване. Пише под диктовка текст. Преразказва устно съдържанието на откъс от повествователен текст. Чете произведения от различни литературни и фолклорни видове, представени в учебното съдържание приказка, разказ, стихотворение, гатанка. Преразказва устно епизод от литературно и/или фолклорно произведение и кратък художествен и/или нехудожествен текст Отговаря кратко на въпроси по съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Разбира значението на непознати думи в контекста на изучаваното литературно или фолклорно произведение. Ориентира се в оформлението на книгата (корици, страници, илюстрации). Ориентира се в съдържанието на изучаваното литературно или фолклорно произведение. Споделя прочетеното от детски списания, детски енциклопедии, достъпна информация от интернет. Съставя в устен вид благопожелания, свързани с празничния календар на българския народ

7 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА В ПЪРВИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС

8 Области на компетентност Числа Геометрични фигури и тела Измерване Показатели Познава естествените числа до 20 и принципа за изграждане на редицата на естествените числа. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с естествените числа до 20. Разбира връзката между компонентите и резул-тата на аритметичните действия с числата до 20. Чете и пише естествените числа 10, 20, 30, 40, 50, 60,70, 80, 90,100. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата 10, 20, 30, 40,50, 60, 70, 80, 90 и 100. Разграничава едноцифрени и двуцифрени числа. Разпознава геометричните фигури отсечка, квадрат, триъгълник, кръг и правоъгълник.. Разпознава елементите страна и връх на триъгълник, правоъгълник и квадрат Чертае отсечка по зададена дължина в сантиметри. Чертае изучени геометрични фигури (без кръг) върху квадратна мрежа. Знае мерни единици за дължина (сантиметър), за маса (килограм), за време (час). Разпознава по стойност българските банкноти и монети (стотинка, лев). Измерва и чертае отсечки. Извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без тези за време). отлично много Задоволително с много грешки и пропуски

9 Моделиране Използва правилно чертожните инструменти (линия). Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията с повече от..., с по-малко от.... Обяснява получените резултати при решаването на даден проблем. Разчита информация от различни източници текст, илюстрации, в т.ч. и различни схематични изображения. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ В ПЪРВИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Роден край Човекът неговата среда и Показатели Описва своето училище и ролите на хората в него, включително своята. Свързва членовете на семейството си с техните роли и отговорности. Изброява свои права и задължения в семейството и в училището. Описва местоположението на селището, в което живее, и природата в родния край. Посочва важни обществени и природни обекти в населеното място. отлично се много Задоволително с много грешки и пропуски

10 Национално и културно наследство Човекът и здравословният начин на живот Откриване света на Знае как да постъпва и към кого да се обърне при нужда в опасни за живота и здравето ситуации. Разбира необходимостта от спазването на правила за безопасно движение по улицата. Разбира, че хората имат различни гледни точки и трябва да ги знаем, за да живеем заедно. Проявява толерантно отношение в общуването си с различния. Разказва за различни празници официални и битови. Разпознава знамето и химна като национални символи на държавата. Изброява основни хигиенни правила. Познава основните правила за здравословно хранене. Посочва основни правила за поведение сред природата. Извършва наблюдения и проучвания на обекти и природни явления. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МУЗИКА В ПЪРВИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Музикална практика: музициране, Показатели Пее според възможностите си пет авторски или народни песни по избор от училищния репертоар. отлично се много Задоволително с много грешки и пропуски

11 възприемане музика Елементи музикалната изразност Музика и игра на на Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар. Възпроизвежда ритмичен съпровод на песен подражателно и по графичен модел. Разпознава три характерни откъса от музикални творби от репертоара за слушане, от които два инструментални. Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. Определя настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери. Разпознава по тембър и външен вид музикалните инструменти - пиано, цигулка, контрабас, тромпет, гайда, тъпан, ударни инструменти. Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти. Разграничава вокална и инструментална музика - мъжки, женски и детски гласове; хор и оркестър, детски хор. Разпознава метрума на музика в 2/4, 3/4 и 7/8 в песни от училищния репертоар. Определя кратки и дълги тонови трайности, високи и ниски тонове, възходящо и низходящо движение на мелодията по слух и с помощта на графични символи. Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица. Импровизира според възможностите си танцови движения върху характерна музика, като се ръководи от метрума.

12 Музика общество и Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, ръченица в песни от училищния репертоар. Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене. Свързва коледуването, сурвакането, кукерските игри и лазаруването с конкретен календарен празник. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В ПЪРВИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Обект и среда Обект и образ Показатели Открива визуални особености на човешки фигури. Разбира основни връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои. Интерпретира връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои. Назовава най-важни визуални особености на обекти и форми. Разграничава различни видове цветове. Създава реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове. Асоциира образи на обекти по общи визуални белези. отлично се много Задоволително с много грешки и пропуски

13 Зрител и творба Визуална комуникация Материали техники и Интерпретира най-важни визуални особености на обекти и форми. Проявява емоционално отношение към различни видове цветове Открива творби на изкуството в различна среда. Описва особености на различни творби на изобразителното изкуство. Изразява свои впечатления при възприемане на различни видове творби на изкуството. Познава най-общо образи и знаци. Използва значението на образи и знаци в изобразителна дейност. Познава основни изобразителни материали и пособия. Разбира най-общо връзката между материали и пособия. Използва възможностите на различни видове материали и пособия. ПРИЛОЖЕНИЕ 6. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПЪРВИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА

14 ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Показатели отлично Техника безопасност и Знае различни начини за задвижване и управление на играчки, модели. Познава предназначението на колелото и оста в техниката и бита. Познава правила за безопасно поведение при използване на инструменти и материали. Използва прости механизми за задвижване на изделия. Разграничава част, механизъм, машина. Технологии Свързва получаването на продукт с необходимостта от извършване на последователни дейности (операции). Разбира необходимостта от организация и контрол на дейностите. Познава основни правила за обработване на хранителни продукти почистване, измиване, нарязване, смесване. Планира и организира рационално работата си самостоятелно и в група. Разбира необходимостта да довежда започнатата работа до край. Познава основни правила за отглеждане на стайни растения и на домашни любимци. Инициативност и предприемчивост Има обща представа за основни икономически понятия труд, цена, стока, услуга, личен бюджет. се много Задоволително с много грешки и пропуски

15 Конструиране моделиране и Разбира, че за изработването и закупуването на стока или услуга са необходими финансови средства. Различава видове стоки според предназначението и употребата им спортни, хранителни. Проявява инициативност при осъществяване на индивидуална и групова дейност. Доказва предимствата на извършваната учебнотрудова дейност и резултата от нея. Осъзнава ролята на графичното изобразяване на конструкцията като етап от създаването на изделие. Изработва изделие по аналогия на реален обект. Използва снимки, технически рисунки и скици при конструиране и моделиране. Конструира и моделира, като използва неподвижно свързване на елементи от хартия, природни и подръчни (отпадъчни) материали. ПРИЛОЖЕНИЕ 7. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В ПЪРВИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС

16 Области на компетентност Показатели Лека атлетика Прилага основни двигателни умения и навици, свързани с бягане по права, с промяна на посоката и темпа. Хвърля малка плътна топка. Скача на дължина и височина. Притежава необходимото равнище на физическа дееспособност. Изпълнява ходене и бягане или двигателни дейности с придвижване съобразно на индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Гимнастика Демонстрира естествено-приложни двигателни умения и навици. Изпълнява самостоятелно, поотделно и в съчетание общоразвиващи, строеви и ритмични упражнения. Изпълнява стъпки и движения на хорото "Боряно, Борянке" с музикален съпровод. Изпълнява упражнения, комплекси и комбинации съобразно на индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Спортни игри Изпълнява основни технически действия с топка: стрелба, удар и ги прилага в подвижни игри, свързани с отборните спортове баскетбол, футбол и хандбал. Изпълнява eлементи от техническите действия с топка или елементи от тях съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. отлично се много Задоволително с много грешки и пропуски

17 ПРИЛОЖЕНИЕ 8. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Езикови компетентности Показатели Разграничава гласни и съгласни звукове и техни признаци. Прави проверка за правописа на гласни в неударена сричка, на звучни съгласни пред беззвучни и в края на думата. Разграничава думите с ударение от думите без ударение и ги изписва правилно. Разпознава глагола, съществителното име и прилагателното име като части на речта. Определя вида, рода и числото на съществителното име. Съгласува прилагателното и съществителното име по род и число. Знае за речниковото значение на думата. Използва азбучен ред за търсене на дума в речник. Разграничава словосъчетание от изречение. Разпознава различни по цел на изказване изречения (съобщителни и въпросителни). се отлично се много се Задоволителн о с много грешки и пропуски Незадоволи телно

18 Комуникативноре чеви компетентности Литературни компетентности Оформя пунктуационно правилно съобщително и въпросително изречение. Ориентира се в комуникативноречевата ситуация (Кой говори? На кого? За какво? Защо? Кога? Как? Къде?) Прилага правилата за речева учтивост (съгласие, несъгласие). Уместно употребява изучаваните езикови средства според комуникативната ситуация. Създава текст на поздравителна картичка. Прави кратко писмено описание на предмет. Преразказва съдържанието на кратък художествен повествователен текст. Дава примери за речева учтивост при общуване. Разграничава басня и народна песен от други литературни и фолклорни произведения. Ориентира се в последователността на епизодите при развитието на действието в изучавано произведение. Отговаря на въпроси, свързани със съдържанието на изучавано произведение. Открива образите на героите в изучавано произведение. Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и епизоди в изучавано произведение. Открива повторение, изброяване в изучавани произведения. Установява сходство и различия между две литературни и/или фолклорни произведения.

19 Социокултурни компетентности Чете правилно и с подходяща интонация произведения (басня, народна песен) на различни култури. Чете с разбиране текст от хартиена страница и дисплей. ПРИЛОЖЕНИЕ 9. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ Ученикът може: да разбира познати думи и Ученикът може: да разбира познати имена, Ученикът може: При диалогична реч: Ученикът може: да попълва основните си лични изрази, свързани с конкретното думи и изрази, срещани в да общува по много елементарен данни във формуляр или му обкръжение, когато се учебни ситуации в училище; начин, подпомогнат от въпросник; говори бавно иясно, със да разбира поздравителна събеседника, който е готов да да пише кратък текст за стандартно произношение и картичкас кратък текст, написан преформулира или повтори поздравителна картичка, за характерна за езика интонация; с елементарни стандартни бавно казаното; покана за празник като използва да разбира общото съдържание изрази; да установява кратък социален елементарни стандартни изрази на кратък текст, като при да разбира онагледена кратка и контакт, използвайки елементарни и опори; необходимост използва опори; несложна информация; форми на вежливост; да съставя елементарен писмен да разбира кратки, ясни да разбира общото съдържание да задава и отговаря на елементарни текст с ограничен обем думи, в указания и да следва на елементарни текстове, въпроси по познати теми; който се представя накратко и елементарни упътвания от включващи позната лексика и да се ориентира в числата; назовава хора от близкото си учителя; изучавани граматични да говори по познати теми, обкръжение, като използва да се ориентира в числата. структури, като при макар и бавно, с по-дълги паузи опори; необходимост ги препрочита; и с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането; да пише кратък текст по познати теми с ограничен обем

20 да разбира несложни указания от учебника/учебната тетрадка. да използва някои компенсаторни стратегии като мимика и жестове. При монологична реч да се представя накратко, използвайки прости изречения; да назовава местоположението си и хората, с които общува; да говори по познати теми, макар и бавно, с по-дълги паузи и с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането; да използва някои компенсаторни стратегии като мимика и жестове. думи, като използва елементарни изрази и опори. ПРИЛОЖЕНИЕ 10. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС

21 Области на компетентност Показатели Числа Познава естествените числа до 100. Познава принципа за построяване на редицата на числата до 100. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 100. Извършва аритметичните действия умножение и деление с едноцифрено число (табличните случаи). Намира неизвестно събираемо и неизвестен множител. Геометрични фигури и тела Познава геометричните фигури триъгълник, правоъгълник и квадрат и елементите им. Определя вида на триъгълник според страните. Измерване Познава мерните единици за дължина (дециметър, метър), време (минута, денонощие, седмица, месец, година) и връзката между тях. Извършва действия с мерните единици дециметър и метър. Намира обиколката на триъгълник, квадрат и правоъгълник. Използва чертожна линия за измерване на страните на геометрични фигури триъгълник, квадрат и правоъгълник. Моделиране Моделира с числови изрази ситуации, описани с отношенията пъти повече и пъти по-малко. се отлично се много Предста вя се Задоволително с много грешки и пропуски Незадоволи телно

22 Решава текстови задачи с едно и с две пресмятания. Обяснява получените резултати при решаване на даден проблем. Използва информация, представена в табличен и в схематичен вид. ПРИЛОЖЕНИЕ 11. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО РОДИНОЗНАНИЕ ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Роден край Човекът неговата среда и Показатели Различава училището като институция и общност на ученици, учители и родители. Изброява основни права и задължения на ученика. Познава особености на местоположението и природата на родния край. Илюстрира с пример значението на принадлежността на човека към род и Родина. Обяснява необходимостта от спазване на правила в обществото - у дома, в училище, на улицата, на публични места. се отлично се много Предста вя се Задоволите лно представян е с много грешки и пропуски Незадоволи телно

23 Национално културно наследство Природното разнообразие Човекът здравословният начин на живот Наблюдения, експерименти изследване и и и Разграничава опасно и безопасно поведение на детето като участник в уличното движение. Посочва адекватната реакция в критични за живота и здравето ситуации при бедствия, аварии, инциденти. Разпознава националните символи на Република България - знаме, герб, химн. Разпознава и определя във времето официални и битови празници на българските граждани. Дава примери за известни личности и събития, свързани с миналото и с настоящето на родния край. Разграничава неживата от живата природа. Възприема себе си като част от природата и нейн приятел. Групира растенията според стъблата и вида на листата им. Групира диви и домашни животни. Обяснява значението на природното разнообразие за живота на хората. Назовава основните части на човешкото тяло. Изрежда сетивните органи на човека и описва тяхното предназначение. Познава правила за здравословен начин на живот. Разбира връзката между опазването на околната среда и здравето на човека. Описва резултати от наблюдения върху живата и неживата природата. Извършва опити с растения.

24 Извлича информация за обекти в населено място от графично изображение. ПРИЛОЖЕНИЕ 12. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МУЗИКА ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Музициране, възприемане на музика Показатели Пее според възможностите си пет авторски или народни песни, изучавани в училище. Възпроизвежда ритмичен съпровод подражателно и по графичен модел. Импровизира съпровод върху песен и/или инструментален откъс. Разпознава най-малко три характерни откъса от музикални творби, включени в репертоара за слушане, от които най-малко два инструментални. Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар. Определя мелодия, характер, темпо, динамика в музикални примери. отлично се много Представ я се Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

25 Елементи на музикалната изразност Музика и игра Музика общество и Познава по тембър мъжки хор, а по тембър и външен вид музикалните инструменти: флейта, китара, арфа, гъдулка, тамбура, кавал. Познава принципа на звукоизвличане при струнните инструменти. Разграничава вокална и инструментална музика. Разпознава метрума на музика в равноделни размери (2/4 и 3/4) и в неравноделните размери (5/8 и 7/8) в песни, изучавани в училище Разпознава по слух и по графични символи тонови трайности, съответстващи на осмини, четвъртини и половини ноти. Определя еднаквост и различие в песни, изучавани в училище. Разграничава постепенно движение и скок в мелодията по слух и с помощта на графични символи. Играе право хоро и ръченица. Импровизира танцови движения върху музика от изучаваните жанрове. Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, пайдушко хоро, ръченица. Разграничава авторските от народните песни в репертоара за пеене. Знае три имена на композитори на песни и инструментални произведения, слушани в час. Коментира примери за присъствието на марша, валса, правото хоро и ръченицата в бита на хората.

26 Знае характерни елементи и особености на коледуването, сурвакането, кукерските игри и лазаруването; наричания и народни песни, свързани с тях. ПРИЛОЖЕНИЕ 13. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Обект и среда Обект и образ Показатели Открива визуални особености на природни обекти. Разкрива многообразие на визуални особености на природни обекти. Посочва основни връзки между природни обекти и среда в реални и фантазни ситуации. Изразява емоционално-естетическо отношение към природни обекти. Придобива представа за най-важни визуални особености на човешки фигури и животни. Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения. Изобразява реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни цветове. отлично се много Предста вя се Задоволителн о с много грешки и пропуски Незадоволи телно

27 Зрител и творба Визуална комуникация Материали техники и Пресъздава особености на различни фигурални образи. Дискутира въздействието на творби с тъмни и светли цветове. Познава най-общо професията на художника. Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид. Коментира творби от различни жанрове изкуство. Разбира значението на различни видове визуални знаци. Обяснява основни понятия за визуални знаци. Използва в изображения видове визуални знаци по тяхното предназначение в различна среда. Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране, гравиране и конструиране. Разбира най-общо връзката между материал и техника. Комбинира различни изобразителни материали и техники. ПРИЛОЖЕНИЕ 14. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ТЕХНОЛОГИИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА

28 ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Техника и безопасност Технологии Инициативност и предприемчивост Показатели Използва подвижно свързване на части на изделието. Посочва предназначението на лостовете в техниката и бита. Използва правилно и безопасно инструменти и материали. Посочва съоръжения, при които се използва вятърът като алтернативен източник на енергия. Прилага основни правила за общуване при работа в екип. Изброява начини за студена обработка на хранителни продукти. Използва пестеливо материали и ресурси при изработване на изделия. Познава основни правила за отглеждане на домашни животни. Посочва начини за размножаване на растения чрез засаждане на луковица. Посочва източници за получаване на текстилните материали. Свързва работа в екип с постигането на обща цел. Използва наименования на стоки и услуги в практическа работа. отлично се много Предста вя се Задоволителн о с много грешки и пропуски Незадоволи телно

29 Конструиране моделиране и Познава значимостта на популярни професии. Разбира, че положеният труд се заплаща. Разчита информация за конструкцията на изделие. Използва различни информационни източници при изработване на изделия, модели. Разпознава различни линии в графични изображения при изработване на изделие или модел. Моделира, като използва разгъвки на отворени кутии. ПРИЛОЖЕНИЕ 15. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ВЪВ ВТОРИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Лека атлетика Показатели Прилага основни двигателни умения и навици, свързани с ускорително бягане, скок на дължина с два крака от място, скок на височина с един и два крака и хвърляне на малка и голяма топка и ги прилага в щафетни и подвижни игри Притежава необходимото равнище на физическа дееспособност. отлично се много Предста вя се Задоволителн о с много грешки и пропуски Незадоволи телно

30 Гимнастика Спортни игри Изпълнява ходене или бягане съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Изпълнява самостоятелно, поотделно и в съчетание общоразвиващи, строеви и гимнастически упражнения. Изпълнява народен танц Кулско хоро и Омуртарско хоро. Изпълнява упражнения, комплекси и комбинации съобразно ндивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. Изпълнява основни технически действия с топка: подаване и ловене с две ръце на височина на гърдите, водене с една ръка, нанасяне на удар в подвижни и спортно-подготвителни игри, обвързани с отборните спортове - футбол и хандбал. Изпълнява основни eлементи от техническите действия с топка или елементи от тях съобразно индивидуалните възможности за участие на лица с увреждания. ПРИЛОЖЕНИЕ 16. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРАВ ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С

31 КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Езикови компетентности Комуникативноре чеви компетентности Показатели Прилага начини за проверка на правописа на гласни в неударени срички и съгласни звукове в средата на думата. Разграничава видове морфеми (представка и корен). Разпознава сродни думи. Разпознава частите на речта (спомагателен глагол съм, лични местоимения). Определя лице и число на личните местоимения и лице на глагола. Употребява правилно личните местоимения. Определя пряко и преносно значение на думата. Разпознава думи с близко значение (синоними). Познава видовете изречения по цел на изказване възклицателно и подбудително. Интерпретира факти и идеи от научнопопулярен текст. Извлича конкретна информация от нехудожествен текст. Прави писмен подробен преразказ на кратък текст. Съчинява текст: по преживяна случка, по словесна опора. отлично се много Предста вя се Задоволително с много грешки и пропуски Незадоволи телно

32 Литературни компетентности Социокултурни компетентности Пише лично писмо (в хартиен или електронен вариант). Редактира свой текст. Ориентира се във взаимоотношенията между героите в изучавано литературно или фолклорно произведение. Прави връзка между епизода и цялостния текст на произведението. Илюстрира с примери от текста отговора си по въпрос, свързан със съдържанието на изучавано литературно и фолклорно произведение. Разграничава описание в художествен текст. Открива епитет и сравнение в литературни и фолклорни произведения. Изразява емоционално-оценъчно отношение към изучавани или прочетени самостоятелно литературни и фолклорни произведения. Доказва, че е разбрал смисъла на прочетеното чрез изразително четене на художествен текст Открива основни белези на своята национална идентичност в самостоятелно прочетени литературни и фолклорни произведения. Разбира прочетеното от детски списания, енциклопедии, достъпна информация от интернет. Интерпретира текста на литературни и фолклорни произведения чрез участие в екипна дейност на игрови и сценични форми

33 ПРИЛОЖЕНИЕ 17. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС СЛУШАНЕ ЧЕТЕНЕ ГОВОРЕНЕ ПИСАНЕ Ученикът може: да разбира познати Ученикът може: да разбира познати Ученикът може: При диалогична реч: думи и изрази, имена, думи и изрази, да общува по свързани с конкретното срещани в обичайни елементарен начин, му обкръжение, когато се говори бавно и ясно, ситуации от подпомогнат от със стандартно произношение и характерна за езика интонация; да разбира общото съдържание на кратък текст, както и елементарни полезни подробности; да разбира кратки, ясни указания и да следва елементарни упътвания от учителя; да се ориентира във времето и числата. всекидневието; да разбира текст на картички и кратки писма; да разбира онагледена кратка и несложна информация; да разбира съдържанието на кратки адаптирани и несложни, съобразени с езиковото ниво, автентични текстове от различни жанрове, съдържащи позната лексика и изучавани граматични структури, като при събеседника, който е готов да преформулира или повтори бавно казаното; да води елементарен разговор по познати теми, като задава и отговаря на елементарни въпроси; да се ориентира в числата и времето; да изразява по несложен начин свои непосредствени потребности; да установява кратък социален използвайки контакт, Ученикът може: да попълва основните си лични данни във формуляр или въпросник; да описва себе си с елементарни, кратки изречения; да пише поздравителна кар-тичка/кратко лично писмо, като при необходимост използва опори и учебен речник; да съставя елементарен писмен текст с ограничен обем думи, в който представя себе си и хора от близкото си обкръжение, като използва опори.

34 необходимост ги препрочита; да разбира указания за изпълнение на упражнения и дейности в учебника/учебната тетрадка. елементарни форми на вежливост; да говори по познати теми, макар и бавно, с дълги паузи и с произношение и интонация, ненарушаващи разбирането; да използва някои компенсаторни стратегии. При монологична реч да се представя, използвайки прости изречения, и да назовава местоживеенето си; да описва в много кратък текст хората, с които общува; да разказва посредством прости фрази за всекидневните си дейности; да говори по познати теми, макар и бавно, с дълги паузи и с произношение интонация, ненарушаващи разбирането; и

35 да използва някои компенсаторни стратегии. СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ Текущи оценки за учебен срок Устни изпитвания и участие в работа в клас минимум 3 оценки Домашни работи минимум 1 оценка Работа по проекти 1 оценка ПРИЛОЖЕНИЕ 18. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МАТЕМАТИКА В ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Числа Геометрични фигури и тела Показатели Познава естествените числа до 1000 и десетичната позиционна бройна система. Извършва аритметичните действия събиране и изваждане с естествените числа до Извършва аритметичните действия умножение и деление с числата до 1000 с едноцифрено число. Намира неизвестно умаляемо и неизвестно делимо. отлично се много Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

36 Измерване Моделиране Разпознава половинка, третинка, четвъртинка и десетинка като части от цяло. Разпознава геометричните фигури права линия, крива линия, лъч, ъгъл и елементите на ъгъла. Определя вида на фигурите ъгъл и триъгълник според ъглите. Знае мерните единици за дължина (милиметър, километър), маса (грам, тон), време (век, секунда) и връзката между тях. Извършва действия с изучените еднородни мерни единици (без тези за време). Моделира с числени изрази ситуации, описани с отношенията с повече от, с по-малко от, пъти повече от и пъти по-малко от (с до три пресмятания). Знае да описва ситуации от заобикалящия го реален свят с математически модел (задачи от покупкопродажби и обиколки на фигури). Обосновава получените резултати при решаването на даден проблем. Извлича информация от различни източници таблици и чертежи. ПРИЛОЖЕНИЕ 19. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ В ТРЕТИ КЛАС КЪМ

37 СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Дигитални устройства Дигитална идентичност Информация Алгоритми Показатели Включва и изключва безопасно конкретно стационарно или мобилно дигитално устройство Познава основните компоненти на стационарни и мобилни дигитални устройства Познава здравни норми при работа с дигитални устройства Задава ясни и точни команди на дигиталното устройство с цел изпълнение на различни задачи Създава личен аватар в среда за управление на учебния процес Прави разлика между дигитална и физическа идентичност Знае, че не трябва да предоставя лична информация при комуникация или работа във виртуална среда Познава основните заплахи в дигитална среда и прилага правила за реакция при такива Знае, че данните в дигиталните устройства се съхраняват във вид на файлове, които може да се съхраняват в папки Познава работното поле и се ориентира в конкретна визуална среда Подрежда блокове в указана отлично се много Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

38 линейна последователност във визуална среда, като извършва действията плъзгане и спускане Създава истории с герои по зададен сюжет чрез блокове във визуалната среда Сглобява крайна последователност от блокове, реализираща цикличен алгоритъм Създава анимирана картичка Споделя готови проекти в интернет ПРИЛОЖЕНИЕ 20. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Човекът и неговата среда Показатели Илюстрира с примери принадлежността си към социални групи и общности училищен клас и училищна общност. Посочва връзката между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората. Дава примери за промени в бита на хората, настъпили в резултат на някои технически нововъведения. Разпознава ситуации, които застрашават сигурността и живота. отлично се много Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

39 Национално и културно наследство България част от Европа Източници знания на Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи. Разказва за ярки личности и събития в българската история. Разбира ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на българската общност. Открива общи белези в празниците на различни етноси в България Дава примери за значими културни постижения на българския народ. Подрежда във времето основни исторически събития. Определя по карта географското положение на България на Балканския полуостров. Описва значими природни обекти в България. Илюстрира с примери връзките на България с Европа и света. Разграничава материални от писмени източници на знания. Използва картата на България като източник на знания. Коментира данни, представени чрез таблици и други източници на информация ПРИЛОЖЕНИЕ 21. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА

40 ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Вещества, тела и организми Природни явления и процеси Човекът и здравословният начин на живот Показатели Различава някои често използвани във всекидневието вещества по техни свойства и употреба. Описва свойствата и разпространението на водата и въздуха в природата и значението им за живота на Земята. Разграничава по основни признаци неживите тела от живите организми. Свързва видовото разнообразие в природата с разнообразието в средата и условията на живот. Познава характерни за дадена среда приспособления на живот. Разбира необходимостта от опазването на средата като условие за защита на всички живи организми Разпознава жизнените процеси хранене, растеж и размножаване. Описва по картини и схеми различни начини на движение на животните. Назовава по схема основни органи на човешкото тяло и тяхното предназначение. Изброява правила за здравословен начин на живот и хранене. отлично се много Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

41 Наблюдения, експерименти изследване и Дава примери за замърсяване на водата и въздуха. Описва резултати от наблюдения в неживата и живата природа. Извършва опити с тела, вещества и растения. Разчита информация по модели, схеми, таблици, графики. ПРИЛОЖЕНИЕ 22. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО МУЗИКА В ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Музикална практика: музициране, възприемане на музика Показатели Пее най-малко четири песни по избор от училищния репертоар - aвторски и народни. Пее песни по избор от извънучилищния репертоар Възпроизвежда ритмичен съпровод по графичен модел и по нотен запис. Импровизира съпровод върху песни и инструментална музика по свой избор. Разпознава три характерни откъса от музикални творби от репертоара за слушане, сред които наймалко два инструментални Определя със свои думи музикалноизразните средства: мелодия, характер, темпо, динамика. отлично се много Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

42 Елементи музикалната изразност Музика и игра Музика общество на и Разпознава по тембър и външен вид музикалните инструменти: кларинет, орган, акордеон. Знае принципа на звукоизвличане при духовите инструменти. Разграничава звучността на женски и смесен хор. Определя еднаквост, различие и подобие в песни от училищния репертоар. Определя метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 5/8 и 7/8 в песни и инструментални произведения от училищния репертоар, и размери 2/4, 3/4, и 4/4 в леки нотни примери. Познава основни елементи на нотописа: петолиние, сол ключ, ноти и съответстващите им тонови имена, нотни стойности и паузи до осмина. Проследява по слух и с опора върху елементарен нотен текст посоката на мелодията (възходяща, низходяща, повтарящи се тонове) и вида на мелодичното движение (постепенно движение и скок в мелодията). Играе право хоро и ръченица. Импровизира танцови движения върху характерна музика от различни стилове по свой избор. Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, пайдушко хоро, ръченица в позната и непозната инструментална музика и песни на основата на типични жанрови белези метрум, характер, темпо.

43 Изброява най-малко четири имена на български и чужди музиканти - композитори и изпълнители, свързани с изучавания материал. Дава примери за функционирането на авторска и народна музика в ежедневния живот и в празниците. Коментира музиката, смисъла и символиката във фолклорни обреди и участието на деца в тях. Коментира фолклорна музика и обреди на различни етноси в България. ПРИЛОЖЕНИЕ 23. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Обект и среда Показатели Описва визуални особености на архитектурната среда. Открива визуални особености на вътрешната и външната архитектурна среда. Проучва основни връзки между природната и архитектурната среда. Интерпретира характерни особености на различните видове архитектурна среда. отлично се много Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

44 Обект и образ Зрител и творба Визуална комуникация Материали техники и Придобива основни представи за различни видове декоративни образи. Разграничава топли и студени цветове в различни изображения Създава декоративни образи Изобразява реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва топли и студени цветове. Асоциира образи на обекти по топли и студени цветове Коментира особености на различни видове декоративни образи. Интерпретира въздействието на творби с топли и студени цветове. Познава творби от народното творчество и народните занаяти. Изразява свои впечатления от творби на народното творчество и занаяти. Разграничава произведения на различните видове приложни изкуства. Коментира творби на различни приложни изкуства. Различава знаци за визуален диалог. Обяснява визуални знаци в различни изображения Организира визуални знаци в различни изображения. Познава изобразителни технологии за отпечатване, моделиране и конструиране. Анализира възможностите на изобразителни технологии.

45 Прилага изобразителни технологии за отпечатване, моделиране и конструиране. ПРИЛОЖЕНИЕ 24. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ТРЕТИ КЛАС КЪМ СИСТЕМА ОТ КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ОЦЕНКИ С КАЧЕСТВЕН ПОКАЗАТЕЛ ВЪЗ ОСНОВА НА УСТАНОВЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТВАНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I, II и III КЛАС Области на компетентност Техника и безопасност Технологии Показатели Оценява своята и работата на другите по зададeни, обсъдени и приети критерии. Разбира ролята на електричеството в бита на човека. Изброява начини за пестене на енергия за отопление и осветление на сгради и жилища. Организира рационално работата си. Определя основни етапи и необходими материали при изработване на изделие. Познава възможности за подобряване на условията за отглеждане на растения и животни. Свързва трайността на отделни храни с правила за тяхното съхраняване. Приготвя здравословна храна по рецепта. Разпознава някои изкуствени материали. Използва достъпни технологични операции за ръчна обработка на материали. отлично се много Задоволител но с много грешки и пропуски Незадоволи телно

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм

УТВЪРДИЛ: Директор : (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седм УТВЪРДИЛ: Директор :...... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗИП МАТЕМАТИКА 3. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока 09 1. 1. Начален преговор.

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет КОМПЮ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния пмет КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ за 2018/2019 учебна година III клас първи

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас.

Разпределение ИУЧ МАТ 4. клас. УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 4. клас 34 седмици х 1 ч. седмично = 34 ч. годишно Месец Седмица на тема Тема на урока Очаквани резултати

Подробно

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019

Разпределение ИУЧ МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ИУЧ по предмета Математика 2. клас 32 седмици х 1 ч. седмично = 32 ч. годишно Месец Седмица на Тема на урока Очаквани резултати от обучението

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) Първи учебен срок 18 седмици х 4 часа седмично = 72 часа ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет математика за 1. клас по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Разпределение МАТ 1 клас 2019

Разпределение МАТ 1 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет МАТЕМАТИКА за 1. клас Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИР ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1 КЛАС ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ за 2018/2019 учебна година първи

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика

Уважаеми колеги, Тази учебна програма е разработена от екипа на Obrazovanieto.info. Тя е свързана с използването на Дигитална Математика/IT Математика УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА МАТЕМАТИКА ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Дигитална математика в начален етап е

Подробно

Разпределение МАТ 2 клас 2019

Разпределение МАТ 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор :... /име, фамилия, подпис/ ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС Седмица на урока Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_

Microsoft Word - UIP_mat_7klas_ Приложение 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА VII КЛАС І. Вид и времетраене Изпитът от националното външно оценяване е писмен. Равнището на компетентностите

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т

Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Т Годишното тематично разпределение по Компютърно моделиране за 4. клас N седмица Тема очаквани резултати Методи бележки и коментари Първи учебен срок Тема 1. Информация 1 1 Видове информация Познава начините

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx

Microsoft Word - УП ЯЕ-1 клас.docx УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЯПОНСКИ ЕЗИК ЗА I КЛАС Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по японски език в начален етап е насочено към овладяване на основни знания, умения и отношения,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

Разпределение ОС 2 клас 2019

Разпределение  ОС 2 клас 2019 УТВЪРДИЛ: Директор:... (Име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Околен свят за 2. клас 32 седмици X 1 час седмично = 32 часа годишно Седмица на урока Вид на урока

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с

12/29/2016 Държавен вестник Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА с Министерство на образованието и науката брой: 95, от дата 8.12.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.47 Наредба 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка МИНИСТЕРСТВО

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии за 5. клас по ред Уч. седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати от обучението Методи

Подробно

Разпределение ТП 4 клас 2019

Разпределение ТП 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ Директор:...... (име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 4. клас Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - 6 kl ivrit

Microsoft Word - 6 kl ivrit Приложение 6 към т. 6 Кратко представяне на учебната програма УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА VI КЛАС Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знаия, умения

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет технологии и предприемачество за 3. клас 32 седмици х 1 часа = 32 часа ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 часа

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПР УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИНТЕРАКТИВЕН ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН ЗА II КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Интерактивен графичен дизайн в

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА IV КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град

СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град СУ,ДИМ ИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвъ тд1 Десислава^ Директор на СУ Димитър Маринов град Лом УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО IT МАТЕМАТИКА ЗА III КЛАС КРАТКО

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Razpredelenie 5 klas.indd

Razpredelenie 5 klas.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Технологии и предприемачество за 5 клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) на урока Седмица Вид на урока Тема на урочната единица Очаквани

Подробно

Анализ на резултатите

Анализ на резултатите Анализ на резултатите от външното оценяване в ІVа клас през учебната 17/18 година в ОУ Проф.П.Н.Райков В началото на учебната годината учениците в класа бяха 17, в края на първи срок едно дете се премести,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно