План за действие и финансиране на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Белослав / г./

Размер: px
Започни от страница:

Download "План за действие и финансиране на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Белослав / г./"

Препис

1 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" град Белослав, област Варна План за действие и финансиране на Стратегията за развитие на СУ "Св. св. Кирил и Методий" - Белослав / г./ Настоящият план е приет от Педагогическия съвет на заседание с протокол 10 / година и с протокол 3/ г. на Обществения съвет и е утвърдена със заповед РД / г. на а на училището

2 Дейности Задачи Размер и източник на финансиране срок Очаквани резултати Индикатор за изпълнение отговорник Осигуряване на поголяма Запознаване на - м.09. Запознаване със 50 практическа педагогическия съдържанието и педагогически приложимост на състав с новата изискванияна на ЗПУО и специалисти обучението и ориентирането му нормативна база ДОС. към конкретни резултати. - м Прилагане на подходи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в Разработване и приемане на училищен учебен план Поставяне на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на нови знания. Планиране и реализиране на училищен и държавен план - прием училищния план за насърчаване и повишаване на грамотността и публикуването му на сайта на училището. Удовлетворяване желанието на учениците за организиране на обучение по избираеми и факултативни учебни часове; повишена мотивация за учене - Практическа приложимост на преподавания материал - трайност на знанията и разрешаване на конкретни житейски ситуации. 1 бр. училищен план за всяка учебна година; Годишни разпределения по предмети; разработени ученически проекти Заместникдиректор УД предмети - Заместникдиректор УД; Кл.ръководители - м бр. план Катедра на началните учители и учителите по БЕЛ

3 обучението 1.3 Успешно представяне в НВО и ДЗИ. Оценяване на равнището на грамотност Посещения на театрални постановки, свързани с изучавани произведения. Организиране на инициативи с родители на ученици в съвместно четене Набелязване на мерки за повишаване качеството на образование. Целенасочена подготовка за НВО. Целенасочена подготовка за ДЗИ. Провеждане на пробни изпити, имитиращи НВО и ДЗИ и състезания - м.05. Добро ниво на функционална грамотност - целогодишно 3 посетени постановки - м.04. м.06. Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения Повишаване на средния успех по класове и на училището - целогодишно Положителна оценка от положените изпити - целогодишно Положителна оценка от положените изпити - м Запознаване на учениците с формата на изпитите; формиране на положителна нагласа и преодоляване на стреса. 2 състезания Катедра на началните учители и учителите по БЕЛ Класен ръководител 2 срещи Класен ръководител липса на слаби оценки липса на слаби оценки; реализиране във ВУЗ 10 пробни изпита 2 проведени състезания Катедрени съвети предмети предмети предмети 1.4 Изработване на система за Разработване на училищна система за г. Съответствие на предлаганите 1 бр. Училищна Заместникдиректор УД

4 осигуряване качеството на образование 2.1 Използване на разнообразни форми на квалификационна работа 2.2 Повишаване на изискванията към работата на учителя и ефективността на педагогическия качество и самооценка. Запознаване с ДОС за инспектиране и изготвяне на вътрешна система за ефективен мониторинг и контрол. Синхронизиране на квалификациите в училището с потребностите на провежданата реформа. Финансово стимулиране за повишаване на личната квалификация на учителите. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти чрез натрупване на квалификационни кредити. Структуриране на атестационна комисия. образователни услуги с нормативните изисквания и очакванията на система, анкети, протоколи, доклад г. заинтересованите страни ученици, родители, работодатели, други организации лв. До 1000 лв лв. Средства по ОП на ЕС 2 м.09. Повишена квалификация на педагогическите специалисти и успешно прилагане на разпоредбите на нормативната уредба целогодишно Повишаване мотивацията на педагогическите целогодишно Подобряване на образователните резултати на учениците г. Оценяване съответствието на дейността на учителите с професионалния им профил и изискванията педагогически специалисти, Заместникдиректор УД Главен учител, катедрени съвети 2 учители 51 учители Главни учители 50 атестации 1 инспектиране

5 контрол. за изпълнение на длъжността Отваряне и реализиране на процедури за заемане на длъжността «Главен учител» 3.1 Цялостна политика за подкрепа за личностното развитие на учениците и изграждане на позитивен организационен климат. 3.2 Развитие на училищната общност. Одобряване на правила, достъпност и розрачност на процедурата Приемане на програма за извънкласни и извънучилищни дейности Организиране и провеждане на културни, информационни и спортни мероприятия, домакин на които е училището. Поддържане на уеб и фейсбук страниците на училището. Разработване на етичен кодекс на училищната общност. Актуализиране състава на ученическия съвет и участие в работата на ПС г г г. 3 - Педагогическа подкрепа на учениците 1500 лв. целогодишно Засилване ролята и утвърждаване авторитета на училището като фактор в общината и областта лв. целогодишно Осигуряване на публичност и подкрепа и поддържане на добра медийна стратегия 3-ма учители 1 програма Пед. съветник 15 проведени мероприятия Актуално съдържание бр. етичен кодекс - м.10. Активизиране на ученическата общност 3.3 Изграждане на Надграждане на 5000 лв г. Отлична образователна 3 бр. Работни групи по заповед Длъжностно лице с възлагателна заповед План за работа Пед. съветник

6 позитивна образователна среда санирания сграден фонд на училището Доизграждане на лабораториите по природни науки Изграждане на модерна спортна площадка. Изграждане на козирка пред вх. А делегиран бюджет на училището лева Външно финансиране лева Външно финансиране Зелен проект за двора 5000 лева ПУДОС Модернизиране и осъвременяване на образователната среда 4.1 Удовлетворяване Приемане на учебен желанията на план, съобразен с учениците за желанията на избираеми и учениците за факултативни учебни избираеми и часове. факултативни учебни часове. По лева от всеки ежегоден делегиран бюдцет, целево финансиране от НП среда и енергийна ефективност Естетизиране на дворното пространство До края на 2022 г. До края на 2022 г. Естетизиране на дворното пространство Естетизиране на дворното пространство г. Подмяна на мебели, подови настилки и коридорни пространства 4: - Повишаване на мотивацията на учениците и подобряване на резултатите от образователния процес лаборатории с акцент на Химия Северна площадка, комбинирана Вх.А Училищен двор Не по-малко от по 2 учебни зали или други образователни пространства на година; 1 бр. учебен план Зам.-директори, учители по ФВ и спорт, община Белослав, община Белослав учебни предмети ПС 4.2 Ефективна работа с учениците със специфични образователни нтереси. Създаване на училищен екип за подкрепа на личностно развитие на ученика. - м. 09.

7 4.3 Оказване на педагогическа и психологическа подкрепа за общуване и социализация. 5.1 Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по УКБППМН, безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа. програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи. програма за превенция на ранното напускане от училище. Правилника за здравословни и безопасни условия на обучение и труд. Разработване на училищни проекти за популяризиране на зравословен начин на живот и лична хигиена. механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище. Организиране и провеждане на практически обучения за проиграване на основни бедствени 200 лв : лв Интегриране на ученици от уязвими групи и приобщаване към образователния процес Задържане на учениците в училище Опазване живота и здравето на учениците и персонала целогодишно Подобряване на здравния статус и формиране на хигиенни навици Позитивна дисциплина и микроклимат, сигурност у учениците - по график Адекватна реакция на учениците в реална бедствена ситуация 1 бр. програма Работна група 1 бр. програма Работна група 1 бр. правилник 100 бр. брошури 2 мероприятия Липса на случаи на агресия 2 бр. проведени обучения Заместникдиректор УД Пед. съветник УКБППМН

8 6.1 Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации и поддържане на коректни и колегиални професионални взаимоотношения Използване на нови приложения и обогатяване на материалната база. ситуации. Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа и подкрепа на ученика Организиране на алтернативни родителски срещи Организиране на практикуми съвместно с родители за решаване на педагогически казуси. Разработване на мерки за намаляване на отсъствията съвместно с родителската общност. Използване на електронни учебници и решаване на онлайн тестове. Създаване на авторски мултимедийни продукти и споделянето им в 6: - ежеседмично Приобщаване на родителите/настойниците като партньори в образователния процес лева по НП целогодишно Подобряване на диалога с родителите и повишаване на резултатите от обучението - По план на катедри Конструктивно решаване на проблеми Редовно посещение на учебните часове - целогодишно Повишаване качеството на образованието и придобиване на компетенции - целогодишно Приемственост и работа в екип Дневник на класа 2 бр. проведени практикуми 10 % намаляване на отсъствията Споделени разработки и продукти 20 за всяка година Кл. ръководител Кл. ръководител Катедра на класните ръководители Пед. съветник, Катедра на класните ръководители Педагогически специалисти Педагогически специалисти Системен администратор

9 облачна технология. Дооборудване на SMART пространства и STEAM центрове; лв. нац. Програми, бюджет на СУ Прилагане на интерактивни методи в образованието 2 центъра, в т.ч. за учениците в НЕ Системен администратор :... Веска Вълканова

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45 тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна

44.. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ гр. София, ул. Плакалница 45   тел. : 02/ ; 02/ УТВЪРЖДАВАМ: Татяна УТВЪРЖДАВАМ: Татяна Михайлова /Директор на 44. СУ Неофит Бозвели / ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ; tcc_varna

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: ; факс: ;   tcc_varna ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ гр. ВАРНА бул. Сливница 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Утвърдил:... Мария Петрова Директор на ПГСАГ

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН

Детска градина 154 Сбъдната мечта гр. София, ул. Слатинска 60, тел.02/ , М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАН М Е Р К И ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ 154 СБЪДНАТА МЕЧТА - ГРАД СОФИЯ ЗА 2018 2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Въведение Управлението на качеството

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ , pgit_p

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/ ,   pgit_p ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ГР. ПЕТРИЧ 2850 Петрич, ул. Отец Паисий 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail: pgit_petrich@mail.bg УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за превенция и намаляване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ГР.БУРГАС гр.бургас директор тел.: к-с Зорница зам.директор 056/ УТВЪРЖДАВАМ:

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ГР.БУРГАС гр.бургас директор тел.: к-с Зорница зам.директор 056/ УТВЪРЖДАВАМ: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ ГР.БУРГАС гр.бургас директор тел.: 0887214497 к-с Зорница зам.директор 056/86-21-47 g_benkovski@mail.bg УТВЪРЖДАВАМ: ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА АЛЕКСАНДЪР СТЕПАНОВИЧ ПОПОВ ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО Утвърдил, Директор: Нели Николова ПЛАН за квалификационната дейност за учебната 2018/2019 година I. Анализ на квалификационната

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно