Спас Узунов, експерт природозащитни дейности. Бургас,2021 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Спас Узунов, експерт природозащитни дейности. Бургас,2021 г."

Препис

1 Проект Поддържане на симбиозата човек-езеро в полза на европейско значими видове и местообитания/ LIFE17 NAT/BG/ Годишен доклад за оценка на природозащитното състояние на местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни видове, колонизиращи тинести и пясъчни терени в СЗЗ Спас Узунов, експерт природозащитни дейности Бургас,2021 г.

2 1. Увод Настоящата оценка е изготвена в рамките на дейност D2 Мониторинг на въздействието на дейностите по проекта върху крайбрежните местообитания 1150*, 1310 и 1410 по проект Лагуната на живота Целите на мониторинга са: да събере данни за оценка на въздействието на извършваните в рамките на проекта консервационни дейности върху целевите местообитания; да оцени природозащитното състояние на целевите местообитания; да определи тенденциите в развитието на местообитанието и въздействието от възникването на заплахи и влияния Природозащитното състояние на едно природно местообитание се смята за благоприятно (БПС), когато: Естественият му ареал и площта, които заема в него, не се променя или се увеличава; Специфичните структура и функции, необходими за дългосрочното му съществуване, са налице и е възможно, вероятно да съществуват в близко бъдеще; Природозащитният статус на типичните видове е благоприятен. Местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни растения, колонизиращи тинести и пясъчни терени е важно крайбрежно местообитание, разпространено по Черноморското крайбрежие. Включено е в Приложение 1 на Директива 92/43/ЕЕС за природните местообитания, както и в Приложение 1 на Закон за биологичното разнообразие и в Червена книга на България, том 3 под наименованието 04А2 Съобщества от едногодишни халофити в черноморски солени езера с категория Застрашено. Характеризира се с доминация на видове от Chenopodiaceae, предимно Salicornia, Suaeda и житни видове е в пространствена и функционална връзка с приоритетното местообитание 1150* Крайбрежни лагуни и заема неговата периферия, където периодично или постоянно теренът се осушава. Много често не съществува рязка граница между тези два типа местообитания и те преливат постепенно едно в друго (Фиг. 1). В СЗЗ Атанасовско езеро, поради дейностите по солодобив, местообитание 1310 е разпространено и върху елементите на солодобивната инфраструктура диги и валове и е предпочитано местообитание за гнездене на приоритетните видове птици в езерото. Важна характеристика на местообитанието е неговото периодично наводняване (през зимата и пролетта) и осушаването му (през лятото и есента). Разпространеното в Черноморския биогеографски район (ЧМБР) и конкретно в Атанасовско езеро местообитание е от подтип Съобщества на Salicornia spp., Suaeda maritima, Salsola spp. и житни треви Aeluropus littoralis, Puccinellia convoluta, P. distans, колонизиращи мокрите тинести дъна на крайбрежните солени езера по цялото Черноморие. Тези съобщества имат способността бързо да колонизират всички подходящи субстрати и предвид липсата на конкуренция в рамките на няколко сезона да се превърнат в доминиращи. 2

3 Фиг. 1 Асоцииране на местообитание 1310 (в средата) с местообитание 1150* (вляво) и 1410 (вдясно). Поддържан резерват Атанасовско езеро, септември 2021 г. 2. Избор на пробни площадки Избраните площадки за мониторинг са същите, използвани за оценка на местообитанието в периода в рамките на проект Солта на живота, с цел съпоставимост с наличните данни (Фиг. 2) и допълнени с естествен фрагмент на местообитанието и с площадка върху минидига, възстановена в рамките на проект Лагуната на живота. Разположението на площадките позволява проследяването на сукцесионните процеси в растителните съобщества, както и оценка на развитието на субстрата в контекста на възстановителните дейности. Пробна площадка '41.61"N; 27 29'6.56"E Разположена върху минидига, изградена през май-юни 2016 г. Пробна площадка '51.95"N; 27 29'5.29"E Разположена върху минидига, изградена през април 2017 г. Пробна площадка '2.13"N; 27 29'7.28"E Естествен фрагмент на местообитание 1310, разположен в крайбрежната част на Северно езеро на Южен солник Пробна площадка '42.41"N; 27 28'54.52"E Разположена върху минидига, възстановена през м. май 2020 г. в Северен солник 3

4 Фиг. 2. Карта на мониторинговите пунктове пробни площадки на местообитание 1310 в Южен и Северен солник ( ) 3. Използвана методика За провеждане на мониторинга и извършване на оценката на природозащитното състояние е използвана Схема за мониторинг на природно местообитание 1310, разработена през 2013 г. 1 В пробните площадки са разположени стационарни площадки за фитоценологичен анализ с размери 4Х4 м, които се използват при всяка мониторингова сесия. Използва се класическа скала на Braun-Blanquet за оценка обилието и покритието на видове (фиг.3). Общото проектно покритие се определя окомерно. Отбелязва се присъствието на типични за местообитанието видове, нетипични (но типични за други местообитания в зоната) видове, рудерални и инвазивни видове. Отбелязват се негативно действащи фактори фрагментация, замърсяване, паша, обрастване с мъхове и тръстика и др., както и промени във водния режим (водно ниво) в обхвата на пробната площ. (фиг. 4) Фиг. 3 Скала на оценката по метода на Braun-Blanquet (източник Francius, E. 2019) 1 4

5 Фиг. 4 Оценка на фитоценологичните характеристики на растителните съобщества по Braun-Blanquet в пробна площадка 3 В периода на оценка се отбелязват наличие на нови фрагментиращи структури, изграждане на пътища и урбанизиране, промяна (изоставяне) на солодобива, преобразуването на солодобивните басейни за други нужди извън солодобив и промяна на водния режим (липса или недостатъчно отводняване в площта на местообитанието на ниво зона. Типичните видове и доминантите в съобществото са определени съгласно Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България 2 и Interpretation Manual of European Union Habitats (Eur 28, 2013) Мониторингови сесии През 2021 г. е проведен еднокартен мониторинг на местообитанието в 4-те пробни площадки (Фиг. 1) през м. септември. Това е най-подходящото време за мониторинг, предвид максималното развитие на растителността през този период. 5. Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни видове, колонизиращи тинести и пясъчни терени в СЗЗ Атанасовско езеро през 2020 г. Оценката на природозащитното състояние на местообитанието е представена в Таблица 1. Оценката по всички параметри и критерии е БПС (Fv), което определя и общата оценка на състоянието на местообитанието като БПС (Fv). Оценката е идентична с тези през 2019 и 2020, което показва стабилност и липса на проявление на заплахи за местообитанието (табл. 2). 2 Кавръкова, В., Димова, Д., Димитров, М., Цонев, Р., Белев, Т., Раковска, К. /ред./ Второ, преработено и допълнено издание. София, Световен фонд за дивата природа, Дунавско Карпатска програма и федерация ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ 3 5

6 Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни видове, колонизиращи пясъчни и тинести терени в СЗЗ Атанасовско езеро за 2021 г. Критерий/ параметър Референтна стойност ПП 1 ПП 2 ПП 3 ПП 4 Оценка Област на разпространение на природното местообитание в обхвата на зоната (ха) Критерий 1 Площ в границите на зоната Fv - Равна или повече от ha U1 - Намалява с до 1% годишно или до 6% за 6-годишен период U2 - Намалява с повече от 1% годишно и над 10% за 6- годишен период Критерий 2 Структура и функции Fv - Нови фрагментиращи структури след картирането, до 1% от площта на полигоните N/A N/A N/A N/A Fv 2.1 Фрагментация U1 - Нови фрагментиращи структури след картирането от 1,1 до 10% от площта на полигоните Fv Fv Fv Fv Fv U2 - Нови фрагментиращи структури след картирането, над 10,1% от площта на полигоните 2.2. Типични видове, вкл. типични доминантни видове Fv - Нарушение на типичната видова комбинация и доминиращи видове в до 10% от площта на полигоните Fv Fv Fv Fv Fv 6

7 U1 - Нарушение на типичната видова комбинация и доминиращи видове в от 10,1% до 20% от площта на полигоните U2 - Нарушение на типичната видова комбинация и доминиращи видове в над 20,1% от площта на полигоните Fv - Рудерални и/или ивазивни видове формират самостоятелни обраствания в до 10% от площта на полигоните 2.3.Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове U1 - Рудерални и/или ивазивни видове формират самостоятелни обраствания в от 10,1% до 20% от площта на полигоните Fv Fv Fv Fv Fv 3.1.Изоставяне на солени езера (солни мини) U2 - Рудерални и/или ивазивни видове формират самостоятелни обраствания в над 20,1% от площта на полигоните Критерий 3 Влияния и заплахи Fv - Въздейства върху площ на местообитанието <20%. U1 - Въздейства върху 20-30% от площта на местообитанието. U2 - Въздейства върху площ на местообитанието >30% Fv Fv Fv Fv Fv 3.2.Преобразуване на солни езера Fv - Въздейства върху площ на местообитанието <20%. Fv Fv Fv Fv Fv 7

8 U1 - Въздейства върху 20-30% от площта на местообитанието. U2 - Въздейства върху площ на местообитанието >30% 3.3.Пътища, шосета Fv - Въздейства върху площ на местообитанието <20%. U1 - Въздейства върху 20-30% от площта на местообитанието. U2 - Въздейства върху площ на местообитанието >30% Fv Fv Fv Fv Fv 3.4.Урбанизирани райони, обитавани от човека Fv - Въздейства върху площ на местообитанието <20%. U1 - Въздейства върху 20-30% от площта на местообитанието. U2 - Въздейства върху площ на местообитанието >30% Fv Fv Fv Fv Fv 3.5.Конструкции, сгради в пейзажа Fv - Въздейства върху площ на местообитанието <20%. U1 - Въздейства върху 20-30% от площта на местообитанието. U2 - Въздейства върху площ на местообитанието >30% Fv Fv Fv Fv Fv 3.6. Нарушение на водния режим Fv - Въздейства върху площ на местообитанието <20%. U1 - Въздейства върху 20-30% от площта на местообитанието. U2 - Въздейства върху площ на местообитанието >30% Обобщена оценка Fv Fv Fv Fv Fv 8

9 Критерий 1 Площ в границите на зоната Критерий 2 Структура и функции Критерий 3 Влияния и заплахи Обща оценка Fv - всички параметри са в Fv U1 - поне един параметър е в U1, но не в U2 U2 - поне един параметър е в U2 Fv - всички параметри са в Fv U1 - поне един параметър е в U1, но не в U2 U2 - поне един параметър е в U2 Fv - всички параметри са в Fv U1 - поне един параметър е в U1, но не в U2 U2 - поне един параметър е в U2 Fv - всички критерии са в Fv U1 - поне един критерий е в U1, но не в U2 U2 - поне един критерий е в U2 Fv Fv Fv Fv Табл. 1 Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1310 в СЗЗ Атанасовско езеро през 2021 г. 9

10 Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1310 Salicornia и други едногодишни видове, колонизиращи пясъчни и тинести терени в СЗЗ Атанасовско езеро за г. Критерий/ параметър Оценка 2019 Оценка 2020 Критерий 1 Площ в границите на зоната 1.1. Област на разпространение на природното местообитание в обхвата на зоната (ха) Fv Fv Fv Критерий 2 Структура и функции 2.1 Фрагментация Fv Fv Fv 2.2. Типични видове, вкл. типични доминантни видове Fv Fv Fv 2.3.Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове Fv Fv Fv Критерий 3 Влияния и заплахи 3.1.Изоставяне на солени езера (солни мини) Fv Fv Fv 3.2.Преобразуване на солни езера Fv Fv Fv 3.3.Пътища, шосета Fv Fv Fv 3.4.Урбанизирани райони, обитавани от човека Fv Fv Fv 3.5.Конструкции, сгради в пейзажа Fv Fv Fv 3.6. Нарушение на водния режим Fv Fv Fv Обобщена оценка Критерий 1 Площ в границите на зоната Fv Fv Fv Критерий 2 Структура и функции Fv Fv Fv Критерий 3 Влияния и заплахи Fv Fv Fv Обща оценка Fv Fv Fv Оценка 2021 Табл. 2 Оценка на природозащитното състояние на местообитание 1310 през г. 10

11 6. Кратък обзор на състоянието на местообитание 1310 по отделните параметри за оценка КРИТЕРИЙ 1 ПЛОЩ В ГРАНИЦИТЕ НА ЗОНАТА Параметър 1.1. Област на разпространение на природното местообитание в обхвата на зоната (ха) Референтна стойност: Не по-малка от датата на научно предлагане на зоната и след април 2005 година 110,57 ха (1,533 % от площта на зоната 7208,89 ha) Разпространението на местообитание 1310 в СЗЗ Атанасовско езеро, съгласно данните от SDF (версия 2013 г.) е представено във фиг. 5. Площта на местообитанието, съгласно SDF (версия 2018 г.) възлиза на 110,57 ха, което се приема за референтна стойност за БПС по този параметър. До 2019 г. в рамките на проект Солта на живота извършените консервационни дейности (възстановяване на землени диги, дървено-землени валове и минидиги) доведоха до увеличаване на площта на местообитанието в зоната с 10,9 ха и към 2018 г. (началото на проект Лагуната на живота) неговата площ се изчислява на 121,47 ха (1,685 от площта на зоната). В настоящият проект са предвидени дейности за увеличаване на площта на местообитанието и подобряване на природозащитното му състояние, в т.ч. като местообитание, важно за целевите видове. Тези дейности включват възстановяване на минидиги и възстановяване на 3 бр. големи диги в Крайбрежен пояс на Северно езеро (фиг. 6). 11

12 Фиг. 5 Разпространение на местообитание 1310 в СЗЗ Атанасовско езеро (източник проект Картиране и определяне природозащитното състояние на висши растения, мъхове и природни местообитания 2013 г.). 12

13 Фиг. 6 Възстановени минидиги в рамките на дейност С2 на проект Лагуната на живота през 2019 и 2020 г. 13

14 Данни за извършените консервационни дейности през 2021 г. и с натрупване в периода г., както и въздействието върху площта на местообитание 1310 са дадени в табл. 3 Година Минидиг площ диги площ обща 1310 (ha) увеличение покритие в и (m) (ha) (m) (ha) площ (ha) (%) ЗЗ (%) ,47 0 1, , , ,286 0,667 1, , , ,3644 0,874 1, , ,52 3, ,838 2,738 1,759 Общо , ,52 5,368 4, / 0,07% Табл. 3 Възстановяване на местообитание 1310 в BG Атанасовско езеро г. Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Оценка на критерия: Благоприятно състояние (FV) Критерий 2 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ Параметър 2.1 Фрагментация Референтна стойност: Нови фрагментиращи структури след картирането, до 1% от площта на полигоните През 2021 г. не се наблюдават нови или увеличени на съществуващи фрагментиращи структури в обхвата на местообитанието в зоната. Наличието и възстановяването на елементите на солодобивната инфраструктура (диги, валове и минидиги) благоприятства развитието на местообитанието, защото те създават благоприятна площ за развитието му (фиг. 7) Фиг. 7 Местообитание 1310 върху дига на вътрешен солен канал, възстановена през 2020 г. 14

15 Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Параметър 2.2. Типични видове, вкл. типични доминантни видове Референтна стойност: Нарушение на типичната видова комбинация и доминиращи видове в до 10% от площта на полигоните Местообитанието е представено от мозаечно разположени или надлъжно разположени покрай и по дигите и валовете, различни по размер халофитни ценози с участието на Salicornia europaea, Suaeda maritima, Salsola soda, Puccinellia convoluta, Bassia hirsuta. Таксономичният състав на растителността в местообитание 1310 с оценките за обилие и проектно покритие от проведеният през 2020 г. фитоценологичен мониторинг, съгласно 5-степенната скала на Braun- Blanquet са представени в табл. 4. Пробна Пробна Пробна Пробна Таксон площадка 1 площадка 2 площадка 3 площадка 4 Тип растителност - еухалофитна от клас Thero-Salicornietea Salicornia europaea 3b 3b 4а 1b Suaeda altissima 2b 2a + 2a Suaeda maritima + + 1a 1b Artemisia santonicum* 4 2а 2а 1b 1a Aster tripolium 0 + 1a 0 Atriplex hastata Salsola soda 1b 1а + 1a Festuca pseudovina 1a 1b 1a 1a Chenopodium botrys a Phragmites australis Aeluropus littoralis* 0 0 1a 0 Bassia hirsuta* 1а 0 1a r Camphorosma monspeliaca* Hordeum hystrix Bromus mollis Limonium gmelinii* 0 0 r 0 Polygonum rurivagum Gypsophila trichotoma* + 0 r 0 Juncus maritima Crypsis aculeata Spergularia marina r Xsantium strumarium r Табл. 4. Таксономичен състав на растителността в местообитание 1310 в СЗЗ Атанасовско езеро през 2021 г. През 2021 г. се наблюдават идентични с данните от г. състав и структура на растителните съобщества в отделните пробни площадки. Липсата на значителни динамики на 4 Означени с * са консервационно значими видове редки и застрашени, включени в Червена книга на България или в Приложение 3 на ЗБР или в ЗЛР 5 Удебелени са рудерални и нетипични за местообитанието видове 15

16 покритието и обилието на таксоните в площадка 1,2 и 3 е белег за стабилност на съобществата и достигане на климаксното им състояние. Фиг. 8 Местообитание 1310 в климаксно състояние За пробна площадка 4, 2021 г. е втори вегетационен период. Наблюдава се очакваното развитие на растителността и пионерното съобщество то 2020 г. постепенно се заменя от постабилно вторично, с по-висока плътност и покритие, както и с характерните обилия на доминантите и другите участници в съобществото. Данните са съпоставими с тези от мониторинга на съобществата в пробни площадки 1 и 2 през вторият им вегетационен сезон (2018 и 2019 г., съотв.) след възстановяването на местообитанието в тях и характеризират нормалното му развитие в този етап на сукцесията и достигане на фазата на климакс (фиг. 8) Консервационно значимите видове са представени в съответствие със сукцесията на съобществата в отделните площадки (фиг. 9) Фиг. 9 Bassia hirsuta застрашен (EN) вид от Червена книга на България, включен в Приложение 3 на ЗБР в пробна площадка 1 Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) 16

17 Параметър 2.3. Рудерализация на местообитанието и наличие на инвазивни видове Референтна стойност - Рудерални и/или инвазивни видове формират самостоятелни обраствания в до 10% от площта на полигоните Не се наблюдава динамика във видовия състав и характеристиките на рудералните видове, които се срещат в пробните площадки. Тръстиката, която се появи през 2020 г. в пробна площадка 1 не се е развила допълнително и е в обхвата и покритието от предишния период. Като рудерални видове се отбелязват още Atriplex hastata, Chenopodium botrys и Polygonum rurivagum, но тяхното участие в съобществата е ограничено и малобройно. Нов таксон в пробни площадки 2 и 4 е Xsantium strumarium с малко обилие (фиг. 10). Вероятно присъствието и появата на нетипични и рудерални видове е свързано с достъпа на хора до тези пробни площадки (работници в солниците), както и възможността тези видове да навлизат от съседни рудерализирани местообитания с помощта на вятъра и/или пренос от птици. Фиг. 10 Xsantium strumarium в пробна площадка 2 През 2021 г. не е отбелязано присъствие на инвазивни видове в съобществата на местообитанието. Въздействието се оценява на по-малко от 1% от площта, съотв. параметърът се оценява в БПС (Fv). 17

18 Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Оценка на критерия: Благоприятно състояние (FV) Критерий 3: ВЛИЯНИЯ И ЗАПЛАХИ Параметър 3.1.Изоставяне на солени езера (солни мини) Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20% В СЗЗ Атанасовско езеро не се наблюдава изоставяне на солниците и промяна на тяхното ползване за нужди извън солодобива. Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Параметър 3.2. Преобразуване на солни езера Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20%. През 2021 г. не се наблюдава преобразуване на басейните за солодобив, нито промяна на езерните брегове. Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Параметър 3.3.Пътища, шосета Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20% През 2021 г. не се наблюдава изграждане на нови пътища и шосета, нито разширяване на съществуващи в обхвата на разпространение на местообитание 1310 в СЗЗ Атанасовско езеро. Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Параметър 3.4.Урбанизирани райони, обитавани от човека Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20% През 2021 г.не се наблюдава ново урбанизиране, нито разширение на съществуващото в обхвата на разпространение на местообитание 1310 в СЗЗ Атанасовско езеро. Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Параметър 3.5.Конструкции, сгради в пейзажа Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20% В обхвата на площта на местообитание 1310 съществуват изградени конструкции и сгради за нуждите на солодобива. Близостта на Атанасовско езеро до гр. Бургас оформя характерен пейзаж с урбанистични елементи, придаващ характерен облик на цялото езеро и в частност на местообитание Този пейзаж обаче е хармоничен, прави езерото разпознаваемо и не влияе негативно на характеристиките на местообитанията. През 2021 г. не са изграждани нови конструкции и сгради. Съществуващите сгради и съоръжения за солодобив са изградени преди обявяването на зоната и са една от причините за характерния хабитус на местообитанието в зоната. Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Параметър 3.6. Нарушение на водния режим 18

19 Референтна стойност: Въздейства върху площ на местообитанието <20% Този параметър се въвежда по предложение на екипа на проект Солта на живота с цел проследяване на въздействието на водния режим в местообитанието. Като лимитиращ фактор за неговото състояние нарушението на водния режим ще доведе до негативни въздействие върху важни параметри на местообитанието, в т.ч. площта, типичните и доминантни видове, рудерални и инвазивни видове. Ето защо мониторингът и оценката на водното ниво е важен параметър за цялостната оценка на местообитание През 2021 не се наблюдава нарушение на водния режим, което да оказва негативно въздействие върху местообитание Поддържането на водния режим за нуждите на солодобива осигурява необходимото периодично заливане на местообитанието и неговото благоприятно състояние (фиг. 11) Фиг. 11 Състоянието на водния режим на местообитание 1150* Крайбрежни лагуни е от първостепенно значение за състоянието на местообитание Оценка на параметъра: Благоприятно състояние (FV) Оценка на критерия: Благоприятно състояние (FV) 19

20 7. Изводи Местообитанието е в благоприятно състояние. Оценката е стабилна през годините по всички параметри и критерии. Не са наблюдавани проявления на заплахи или ефекти от тях. Местообитание 1310 увеличава площта си през 2021 г. с 3,4736 ha до общо 126,838 ha в зоната. Увеличението е с 2,738%, а покритието на местообитанието достига до 1,759% от площта на зоната Увеличаването на площта е в резултат на извършени консервационни дейности по възстановяване на солодобивната инфраструктура (минидиги и землени диги) в Растителността се развива в рамките на нормалното за съобществата в местообитанието; Наблюдава се незначително участие на рудерални и отсъствие на инвазивни видове в съобществата; През годината са наблюдавани всички консервационно значими растителни видове (Aeluropus littoralis, Saueda hetrophyla, Gypsophila trichotoma, Bassia hirsuta, Limonium gmelinii, Camphorosma monspeliaca ) с добри популационни характеристики, вкл. в пионерните съобщества по възстановени минидиги; Има забавяне в дейността по възстановяване на 3 бр. диги в Крайбрежен пояс на Северно езеро. 8. Препоръки Да бъде наваксано закъснението в изпълнението на консервационните дейности Да бъдат организирани пробни площадки за изследване на биологията и екологията на Salicornia europaea, вкл. растеж и вегетация, първична продуктивност и биомаса, влияние на абиотичните фактори (воден режим, соленост, метеорологични условия) върху растежа и вегетацията на вида. Да бъдат проучени и тествани приложими методики за подобен тип изследване. 20

Проф. д-р Ива Апостолова ИБЕИ БАН Гл. асистент д-р Десислава Сопотлиева ИБЕИ БАН Дипл. еколог Спас Узунов БФБ/ Солта на живота Доклад Проучване на раз

Проф. д-р Ива Апостолова ИБЕИ БАН Гл. асистент д-р Десислава Сопотлиева ИБЕИ БАН Дипл. еколог Спас Узунов БФБ/ Солта на живота Доклад Проучване на раз Проф. д-р Ива Апостолова ИБЕИ БАН Гл. асистент д-р Десислава Сопотлиева ИБЕИ БАН Дипл. еколог Спас Узунов БФБ/ Солта на живота Доклад Проучване на разпространението и състоянието на природно местообитание

Подробно

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” . Оперативна прграма Околна среда 2007 2013 ПРОЕКТ DIR - 5113024-1-48 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна I фаза Бенефициент:

Подробно

Ecosystem_condition

Ecosystem_condition Десислава Сопотлиева 1, Николай Велев 1, Ива Апостолова 1, Надя Цветкова 2 и Васил Василев 2 1 Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ-БАН) 2 Център за приложение на спътникови изображения

Подробно

Интерпретационен ключ тревни екосистеми: тип "Вътрешни солени степи", код 305

Интерпретационен ключ тревни екосистеми: тип Вътрешни солени степи, код 305 ИНТЕРПРЕТАЦИОНЕН КЛЮЧ ТРЕВНИ ЕКОСИСТЕМИ: ТИП ВЪТРЕШНИ СОЛЕНИ СТЕПИ, КОД 305 София, 2017 1 Увод Проектът за оценка и картиране на състоянието на тревните екосистеми и техните услуги в България се разработва

Подробно

Екип: Командировка Формуляр GPS Полеви формуляр за мониторинг на риби в реки Обща информация Дата: Начален час: Краен час: Област: Община: Населено мя

Екип: Командировка Формуляр GPS Полеви формуляр за мониторинг на риби в реки Обща информация Дата: Начален час: Краен час: Област: Община: Населено мя Екип: Командировка Формуляр GPS Полеви формуляр за мониторинг на риби в реки Обща информация Дата: Начален час: Краен час: Област: Община: Населено място: Местност: НП/ПП: РИОСВ: Водоем: ДГС/ДЛС: Отдел:

Подробно

Slide 1

Slide 1 АНАЛИЗ НА НЯКОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА РЕЛЕФА В ПРИРОДЕН ПАРК БЪЛГАРКА Диана Илиева Малинова Лесотехнически университет София Природен парк (ПП) Българка е обявен през 2002 година с цел опазване, възстановяване

Подробно

LIFE presentation

LIFE presentation Моментно състояние на лагуната и напредък на проект Солта на живота за 2016 г. Възстановени места за почивка и гнездене на птици чрез ремонт на 1400 м диги и 600 м валове в езерото 2 През март и април

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПАША НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН И АДАПТИВНО УПРАВЛЕНИЕ ПАШАТА В НАЦИОНАЛЕН ПАРК ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН Традиционно място за сезонна паша Националният парк Централен Балкан включва 16

Подробно

РЕЗУЛТАТИ от изпълнението на проект „ORCHIS - изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“

РЕЗУЛТАТИ  от изпълнението на проект  „ORCHIS - изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа“ РЕЗУЛТАТИ от изпълнението на проект ORCHIS - изследване, опазване и местообитания на орхидеите в Странджа Бургас, 15 март 2018 г. Основните дейности по проекта са: - провеждане на теренни проучвания за

Подробно

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 БД БД БД БД и БД и БД и Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 т.1 и

Подробно

Slide 1

Slide 1 Софийски университет Св. Климент Охридски Биологически факултет Катедра Екология и опазване на природната среда ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД: Функционални изследвания на ксеротермни дъбови екосистеми в ЗЗ

Подробно

Microsoft Word - nnaredba5.doc

Microsoft Word - nnaredba5.doc НАРЕДБА 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите,

Подробно

НАБЛЮДАТЕЛНА ТОЧКА АРКАТА Координати: E Описание на наблюдателната точка Разположена северно от река Арда в близост до железния мост

НАБЛЮДАТЕЛНА ТОЧКА АРКАТА Координати: E Описание на наблюдателната точка Разположена северно от река Арда в близост до железния мост НАБЛЮДАТЕЛНА ТОЧКА АРКАТА Координати: 41.61698 25.71423 Описание на наблюдателната точка Разположена северно от река Арда в близост до железния мост на реката и хотелски комплекс; североизточно от устието

Подробно

Защитени зони от мрежата Натура 2000

Защитени зони от мрежата Натура 2000 Защитени зони от мрежата Натура 2000 Европейската екологична мрежа "Натура 2000 представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Методики за оценка на състоянието на видовете земноводни и влечуги Настоящата методика е

НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Методики за оценка на състоянието на видовете земноводни и влечуги Настоящата методика е Методики за оценка на състоянието на видовете земноводни и влечуги Настоящата методика е валидна за всички видове земноводни и влечуги, обекти на мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Евро

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Евро ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 17.5.2017 г. C(2017) 2842 final ANNEX 1 ПРИЛОЖЕНИЕ към Директива на Комисията за изменение на Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на примерните

Подробно

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

1

1 Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление 2016 2021 г. РАЗДЕЛ 5 ПРОГРАМА ОТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ 5.2. Програма от за Източнобеломорски

Подробно

Slide 1

Slide 1 гр. София, бул. Витоша 31-33, тел/факс 02/98 175 89, www.bgfish.com, Международна конференция ИНТЕЛИГЕНТЕН И СИН РАСТЕЖ- НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СИНЯТА ИКОНОМИКА В РЕГИОНА НА ЧЕРНО МОРЕ. Аквакултура, възможности

Подробно

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Октомври, 2016 г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)  НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА   Октомври, 2016 г. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ. Ноември, 2016 г 1 Цели и обхват на ЕО Основни цели на ПУРН и връзката му

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Microsoft Word Non-Technical Summary Rev02 _ __BG.doc

Microsoft Word Non-Technical Summary Rev02 _ __BG.doc ЕОЛИКА БЪЛГАРИЯ АД EOLICA BULGARIA AD НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ Rev02 (5.08.2009) СЪДЪРЖАНИЕ 1. Увод...2 2. Описание на проекта...3 3. Предистория...10 3.1. Основа на проекта... 10 3.2. Правни изисквания и спазване

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО И УСТОЙЧИВО МЕСТНО РАЗВИТИЕ В СТРАНДЖА ПЛАНИНА Предизвикателства в Странджа като природен и биосферен парк, и защитена зона по Натура 2000 Петко Цветков

Подробно

Microsoft PowerPoint - LIFE2012

Microsoft PowerPoint - LIFE2012 Какво представлява програмата LIFE+? Какво е LIFE+? LIFE+ e финансов инструмент, чрез който се подпомагат приоритетно мерки по разработване и прилагане на политиката за околна среда на Общността LIFE+

Подробно

generated pdf

generated pdf Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград понеделник, 17 септември 2018 page 1 / 6 Модерни спортни площадки за над 70% от учениците в Димитровград Новата учебна година в Димитровград

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

ДОВОС

ДОВОС Сравнителен анализ на потенциалните площадки Резултатите от сравнителния анализ на потенциалните площадки по отделните критерии е даден по-долу. А Литостратиграфски строеж Радиана -- Формация с изцяло

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно