Ръководство на потребителя за лампа за събуждане Beurer WL 50

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство на потребителя за лампа за събуждане Beurer WL 50"

Препис

1 Ръководство на потребителя за лампа за събуждане Beurer WL 50 I. Включено в опаковката: 1 бр. лампа за събуждане Beurer WL 50 1 бр. AUX кабел (антена) 1 бр. USB мрежов адаптер 1 бр. микро USB кабел 1 бр. ръководство на потребителя Прочетете това ръководство внимателно и го запазете за по-нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг човек, моля предайте им и ръководство на потребителя. Проверете опаковката на устройството и се уверете, че няма видими повреди върху нея. Уверете се, че всички части и аксесоари на продукта са налице. Преди първоначална употреба прегледайте уреда и аксесоарите му ако откриете видими повреди, моля потърсете помощ от търговеца на уреда. Недейте да използвате уреда, ако се съмнявате в неговото перфектно състояние. II. Предназначение на уреда: Лампата за събуждане Beurer WL 50 ви буди и ви помага да заспивате по нежен и естествен начин. LED светлината постепенно става все поярка и ярка, подобно на изгряващо слънце, като по този начин тялото ви привиква към светлинните условия постепенно и се приготвя за събуждане. След симулирания изгрев, може да зададете и звукова аларма, която да ви помогне да се събудите. Тя може да бъде радио или други различни звукови сигнали. Лампата за събуждане ви осигурява не само приятен начин за започване на вашия ден, но също така ви помага да заспите лесно благодарение на функцията за симулиран залез с мелодии. Лампата има многоженство функции: Алармена функция симулиран изгрев : леко и приятно събуждане и възможност за задаване на музика. Функция заспиване, която симулира залез и постепенно намалява светлината; функция за автоматично изключване след зададен период на време; възможност за задаване на музика. Светлинна функция (бяла светлина/нощна лампа). Функция настроение с фиксирани цветове. Показване на час на дисплея. FM радио с максимум 30 места за запаметяване на радиа. Алармен тон, 2 мелодии за събуждане, 1 мелодия за заспиване. Може да пускате собствена музика чрез Bluetooth или чрез AUX вход. III. Инструкции за безопасност: Това устройство е предназначено за лична употреба у дома. То не е предназначено за употреба с търговска цел. Уредът може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба. Не бива деца да играят с това устройство. Не отваряйте и не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна. Поддръжката и почистването на уреда от деца трябва да се извършва само в присъствието на възрастен. Изхвърлете USB захранващия адаптер или микро USB кабела, ако са повредени. Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба. Дръжте опаковката на този уред далеч от деца риск от задушаване! Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда. Използвайте уреда само с предоставения захранващ адаптер. Поставете устройството на равна стабилна повърхност. Устройството трябва да бъде поставено в достъпен ел. контакт, когато го зареждате. Никога не потапяйте уреда, адаптера или кабела във вода или други течности. Никога не ги мокрете! - 1 -

2 IV. Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа. Не пипайте кабела и щепсела с мокри ръце риск от токов удар. Уверете се, че кабелът на уреда не може да спъне никого. Не подлагайте уреда на удари, не го излагайте на прах, влага, мръсотия, големи температурни амплитуди и директна слънчева светлина. Не изпускайте уреда! Инструкции относно батериите Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от презаредимата батерия, измийте веднага с вода и потърсете лекар. Ако има протекла батерия, използвайте предпазни ръкавици и почистете отделението за батерии със суха кърпа. Не излагайте батериите на високи температури. Не хвърляйте батериите в огън опасност от експлозия! Не режете, разглобявайте или мачкайте батериите. Използвайте само уточнените в това ръководства зарядни. Трябва да заредите батериите по правилен начин преди да използвате устройството. Винаги трябва да следвате инструкциите в това ръководство, когато зареждате батериите. Преди първоначална употреба трябва да заредите батериите напълно. За да работят оптимално, трябва да зареждате батериите напълно поне два пъти годишно. Описание на уреда: 1. Сензорна повърхност 2. Бутон Аларма 1 3. Бутон Аларма 2 4. Бутон Сън 5. Бутон Дисплей 6. Дисплей 7. Бутон Режим 8. Бутон 9. Бутон 10. Бутон 11. Бутон Вкл./Изкл. 12. Микро USB връзка 13. LED за зареждане 14. AUX връзка Дисплей: 1. Bluetooth 2. Място в паметта за Аларма 1 3. Час/Радио честота/избор на мелодия 4. AUX режим 5. Статус на батерия 6. Режим Радио 7. Място в паметта за Аларма 2 8. Функция Сън V. Първоначална употреба: Махнете всички опаковки от уреда и се уверете, че всичките му части са налице. Уверете се, че няма следи от повреди върху уреда, USB адаптера, микро USB кабела и AUX кабела. Поставете уреда на равна стабилна повърхност. Бележка: Може да използвате лампата с USB адаптера и ел. контакт или да я използвате на батерии. Употреба с адаптера: 1. Поставете устройството в близост до леснодостъпен контакт. 2. Свържете USB адаптера към микро USB кабела. 3. Поставете микро USB кабела в микро USB порта в задната част на устройството. 4. Поставете USB адаптера към подходящ ел. контакт. AUX кабела функционира като антена. 5. Плъзнете бутона за Вкл./Изкл. в задната част на устройството към позиция On (Вкл.). 6. На дисплея на устройството ще се появи часа 0:00. Лампата е готова за употреба

3 VI. Употреба на батерия/ Зареждане на батерия: 1. Преди да използвате устройството на батерия трябва да заредите батерията. 2. Свържете USB адаптера към микро USB кабела. 3. Поставете микро USB кабела в микро USB порта в задната част на устройството. 4. Поставете USB адаптера в подходящ ел. контакт. По време на зареждане малката червена светлина в задната част на устройството до USB порта ще свети. 5. Когато зареждането приключи, светлината в задната част на устройството до USB порта ще спре да свети. Пълното зареждане отнема приблизително 4 часа. 6. Извадете USB адаптера и USB кабела от ел. контакт и от устройството. Вече може да използвате устройството на батерии. Плъзнете бутона за Вкл./Изкл. към позиция Вкл. На дисплея се появява 00:00 както и настоящето състояние на батерията. Бележка: Показаното състояние на батерията може да варира спрямо модела, който използвате. Употреба: Задаване на час: За да зададете часа трябва: 1. Когато плъзнете бутона Вкл./Изкл. към позиция Вкл. за първи път, часът ще започне да мига на дисплея автоматично. Ако устройството вече работи, натиснете и задръжте бутона Режим за 2 секунди. 2. На дисплея започва да мига часа. Използвайте бутоните (8)/(9), за да зададете часа. Използвайте бутон (10), за да потвърдите избора си. 3. На дисплея започват да мигат минутите. Използвайте бутоните (8)/(9), за да зададете минутите. Използвайте бутон (10), за да потвърдите избора си. 4. Вече сте задали часа и той ще се появява постоянно. Функция Аларма за събуждане: За да зададете алармата на устройството трябва: 1. Натиснете и задръжте бутоните Аларма 1 или Аларма 2 за две секунди, в зависимост от мястото в паметта, което искате да използвате. 2. На дисплея започва да мига часа на алармата. Използвайте бутоните (8)/(9), за да зададете часа. Използвайте бутон (10), за да потвърдите избора си. 3. На дисплея започват да мигат минутите на алармата. Използвайте бутоните (8)/(9), за да зададете минутите. Използвайте бутон (10), за да потвърдите избора си. 4. Използвайте бутоните (8)/(9), за да зададете желания от вас тон на алармата. Използвайте бутон (10), за да потвърдите избора си. DAY (ДЕН) = Мелодия за събуждане 1 (Мелодия с песни на птици) BELL (ЗВЪН) = Мелодия за събуждане 2 (Камбанки) BEEP (КРАТЪК ЗВУКОВ ТОН) = beep (кратък звуков тон) FM = Радио (последно зададената радио станция) = Без звуков тон 5. Използвайте бутоните (8)/(9), за да зададете желаната от вас продължителност на изгрева. Използвайте бутон (10), за да потвърдите избора си = 30 минути изгрев 5 20 = 20 минути изгрев 5 10 = 10 минути изгрев 5 00 = Без изгрев Симулираният изгрев започва преди зададената аларма, за да може да подготви тялото ви за събуждане. По време на симулирания изгрев, светлината настроение първо свети в червено, после се променя в жълто и накрая става бяла. Алармата ще започне да звучи в точно зададения час за събуждане. 6. Алармата се активира. На дисплея се появява или (в зависимост от мястото в паметта). Бележка: Не може да зададете аларма, докато използвате режимите на работа (Bluetooth, радио или AUX). Деактивиране на аларма: За да деактивирате алармата, трябва да натиснете бутон Аларма 1 или бутон Аларма 2 докато или (в зависимост от мястото в паметта) не изчезнат

4 Активиране на функцията за отлагане на алармата: Когато алармата започне, може да докоснете сензорната повърхност (на върха на устройството) за 1 секунда, за да отложите алармата. Когато активирате тази функция ще се появи червена светлина. Отлагането има продължителност 8 минути. След 8 минути ще чуете алармата отново. Изключване на алармата: Когато алармата започне, може да докоснете сензорната повърхност (на върха на устройството) за 3 секунди, за да изключите алармата. Ако желаете може да я изключите и като натиснете бутон Аларма 1 или бутон Аларма 2. Ако докоснете сензорната повърхност, алармата ще започне по същото време на следващия ден. Ако изключите алармата с бутон Аларма 1 или бутон Аларма 2, алармата няма да се повтори повече. За да активирате алармата трябва да натиснете бутон Аларма 1 или бутон Аларма 2. Уверете се, че на дисплея виждате или. Само, когато ги виждате на дисплея ще знаете, че алармата ще започне в зададения час на следващия ден. Функция Сън : Тази функция е перфектна помощ за лесно заспиване. Може да зададете симулиран залез при който светлинната се замъглява бавно след определен период от време. За допълнителна релаксация може да добавите звуци на море, радио или собствената си музика към функцията на симулирания залез. За да включите функцията сън трябва: 1. Да изберете желаната музика/звук чрез бутона Режим. Ако не желаете да добавите музика/звук към симулирания залез, моля пропуснете тази стъпка. BLUE (СИН) = Музика чрез Bluetooth FM = Радио SLP (СЪН) = Мелодия Сън (звуците на морето) Използвайте бутон бутон = изключване на морските звуци бутон = включване на морските звуци, за да потвърдите избора си. AUX = Музика чрез външен аудио източник, който е свързан чрез AUX вход (например MP3 плейър, смартфон или CD плейър). 2. Натиснете бутона Сън. 3. Светлината ще се включи и на дисплея ще се появи 15. Задайте желаната от вас продължителност на залеза (15, 30 или 60 минути) чрез бутона Сън. По време на симулирания залез, светлината за настроение първо свети в бяло, после в жълто и накрая в червено. Символът за функцията Сън ще се появи на дисплея. 4. Избраната музика ще се изключи автоматично след като зададения залез изтече. 5. За да отмените функцията Сън по-рано, натиснете и задръжте бутона Сън за 2 секунди. Символът за функцията Сън дисплея. ще изчезне от Светлина/Нощна лампа: Устройството включва и нощна лампа с три нива на яркост. За да включите нощната лампа, трябва да натиснете сензорната повърхност закратко. За да зададете нивото на яркостта, трябва да натиснете сензорната повърхност повторно. За да изключите нощната лампа отново, трябва натиснете сензорната повърхност за по-дълго (приблизително 2 секунди). Светлина настроение : Може да използвате лампата и като лампа със светлина настроение. Функцията настроение има следните цветове: Бял (3 нива на яркост) Жълт Син Зелен Червен Смяна на цветове Изключване. 1. За да включите тази функция, трябва да натиснете сензорната повърхност закратко. 2. За да смените различните цветове, трябва да натиснете сензорната повърхност отново. 3. За да изключите тази функция, трябва да натиснете сензорната повърхност за по-дълго (приблизително 2 секунди). Радио: Устройството има максимум 30 места за запаметяване на радио станции. 1. За да включите радиото, натиснете бутона Режим два пъти. Настоящата радио честота ще се появи на дисплея

5 2. За да започнете или прекратите автоматичното търсене на радио станции, натиснете бутон (10). 3. За да сменяте индивидуално запаметените станции, натиснете бутон (8) или бутон (9) закратко. 4. За да зададете силата на звука, натиснете и задръжте бутон (8) и бутон (9). 5. За да изключите радиото, натиснете бутон Режим, докато часа не се появи на дисплея. Бележка: За да подобрите качеството на звука, поставете AUX кабела в AUX връзката в задната част на устройството. AUX кабела действа като антена. Задаване на яркостта на дисплея: Устройството разполага с три нива на яркост: За да настроите яркостта, натиснете бутона Дисплей. 100% 50% изключване на дисплей. Активиране/ деактивиране на Bluetooth: За да пуснете ваша собствена музика чрез Bluetooth, първо трябва да активирате Bluetooth. За да активирате Bluetooth, трябва: 1. Да натиснете бутона Режим. На дисплея ще се появи BLUE и ще започне да мига. 2. Вече може да свържете лампата към други устройства (например смартфон) чрез Bluetooth. Когато свържете устройство към лампата чрез Bluetooth ще чуете звуков сигнал и символът ще светне. Ако изключите Bluetooth връзката ще чуете звуков сигнал отново и символът ще спре да свети. 3. За да деактивирате Bluetooth, натиснете бутона Режим докато часа не се появи на дисплея. След това символът ще изчезне. 4. За да смените песните, които са съхранени на свързваното устройство, натиснете бутон (8) или бутон (9). 5. За да зададете силата на звука на лампата, натиснете и задръжте бутон (8) или (9). 6. Натиснете бутона Режим, за да излезете от режима Bluetooth. AUX връзка: Може да свържете външен аудио източник към лампата посредством AUX вход. 1. Свържете AUX кабела, който идва в комплект с лампата към аудио източник (например смартфон). 2. Свържете другия край на AUX кабела към AUX входа в задната част на лампата. 3. Натиснете бутона Режим три пъти. На дисплея се появява AUX. Външният аудио източник вече е свързан към лампата. 4. Може да настроите аудио настройките и на свързаното устройство, не на самата лампа. Също така може да настроите силата на звука на лампата. 5. Нтиснете бутон Режим, за да излезете от режима AUX. Изключване на лампата: Бележка: Всички запаметени данни ще бъдат изгубени, когато изключите лампата. За да изключите лампата, плъзнете бутона Вкл./Изкл. в задната част на устройството към позиция Изкл. (Off). VII. Почистване и поддръжка: Почиствайте устройството със суха кърпа. Не използвайте абразивни почистващи продукти. Уверете се, че в устройството не може да попадне вода. Ако това се случи, трябва да използвате устройството само след като е напълно изсъхнало. Никога не потапяйте устройството, USB адаптера, микро USB захранващия кабел и AUX кабела във вода или други течности. Пазете устройството от удари, влага, прах, химикали, големи температурни амплитуди и близки източници на топлина (печки, нагреватели). VIII. Регулаторна информация: Не изхвърляйте уреда в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Отнесете го в пункт за събиране или рециклиране, в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Този продукт отговаря на приложимите европейски и национални директиви

6 Използвайте устройството само на закрито. Енергийна ефикасност ниво 6. Уредът отговоря на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО. IX. Гаранционни условия: В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия: 1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура. 2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията. 3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба). Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица. Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център. Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии). 4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно. Повече информация за уреда ще намерите на www. polycomp.bg - 6 -

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА Електрическа кана SMEG KLF03 Интерсервиз Узунови АД Гр.София, ул. 20-и Април 6 1 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на нова електрическа кана за вода Smeg! За да извлечете

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ F G E O P D C H I M K L N B A J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BG ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА Този уред трябва да се използва само за почистване в дома, както е

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Бебефон 2.4 GHz: инструкция за експлоатация - SPY.BG БЕБЕФ ОН 2. 4 GHZ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ Това е едно практично устройство, което ще ви помогне да държите вашето дете винаги под око. Бебефона е четириканален, с възможност за поддръжка на 4 камери

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG

Full HD камера в настолен часовник с датчик за движение: инструкция за експлоатация - SPY.BG F U LL H D КАМЕ РА В НАС Т ОЛЕН ЧАС ОВ НИК С ДАТ ЧИК ЗА Д В ИЖ ЕНИЕ ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ 1. Заредете добре устройството, като го оставите на зарядното поне 4 часа. 2. Поставете microsd карта

Подробно

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б

D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за б D3015 Благодарим Ви, че закупихте новия продукт на Ремингтън. Преди да го използвате, прочетете внимателно инструкциите за употреба и ги запазете за бъдещи справки. Отстранете цялата опаковка на продукта

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно