ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2018 ПЪТНА КАРТА ЗА ГЛОБАЛЕН ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД проф. д-р инж. Христо Василев, маг. инж. Антон Тодоров, маг. инж.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2018 ПЪТНА КАРТА ЗА ГЛОБАЛЕН ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД проф. д-р инж. Христо Василев, маг. инж. Антон Тодоров, маг. инж."

Препис

1 ЕНЕРГИЕН ФОРУМ 2018 ПЪТНА КАРТА ЗА ГЛОБАЛЕН ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД 2050 проф. д-р инж. Христо Василев, маг. инж. Антон Тодоров, маг. инж. Николай Беров ROADMAP FOR "GLOBAL ENERGY TRANSITION 2050" Abstract CO 2 emissions from the economic activity of mankind are the cause of global warming, with recent research and forecasts unambiguously showing that if the existing global energy policy with the pervasive development of fossil energy is maintained by 2050, it is possible to increase the average annual temperature of the earth with C. This would lead to catastrophic consequences and a significant increase in extreme and destructive natural phenomena. The Roadmap for Global Energy Transition 2050 looks at alternative scenarios to reduce CO 2 emissions, the related to this particular actions required and expected temperature changes. Резюме CO 2 емисиите от икономическата дейност на човечеството са причина за глобално покачващите се температури, като последните изследвания и прогнози недвусмислено показват, че ако се запази съществуващата глобална енергийна политика с преобладаващо развитие на фосилната енергетика до 2050 г., е възможно покачването на средната годишна температура на земята да надхвърли C. Това би довело до катастрофални последици и значително увеличение на екстремни и разрушителни природни явления. Пътната карта за Глобален енергиен преход 2050 разглежда алтернативни сценарии за намаляване на CO 2 емисиите, свързаните с това конкретни необходими мероприятия и очакваните температурни промени. 237

2 ИЗЛОЖЕНИЕ През декември 2015 година беше подписано Парижкото споразумение за климата. Съгласно споразумението, глобалните емисии от СО2, трябва да се ограничат до такива количества, че нарастването на средната годишна температура на земята да не надхвърля 2 0 С към 2030 година. На Фиг.1 са представени три сценария за нарастване на глобалните емисии до 2050 г. Експертите по климата доказват, че ако глобалните кумулативни емисии от СО2 след 2015 година не надхвърлят 790 Gt, то с вероятност 66% нарастването на температурата на земята няма да превиши 2 о С. Ако се запази съществуващата глобална енергийна политика с пробладаващо развитие на фосилната енергетика, към 2037 година, емисиите ще превишат 790 Gt и към 2050 година ще достигнат кумулативна стойност от 1230 Gt, като годишните емисии на СО2 са 38.8 Gt. Това ще доведе до нарастване на средната годишна температура на земята с о С. За да се постигне целта от 2 о С, кумулативните емисии трябва да се намалят с 470 Gt, а годишните емисии да бъдат намалени с 25.1 Gt и досигнат стойност от 9.7Gt. За да се ограничи нарастването на температурата до 1.5 о С с вероятност 50%, то годишните емисии към 2050 година трябва да достигнат 0 Gt. Фиг. 1: Кумулативни емисии от СО2 в Gt (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION -2018) В момента около 1.2 млрд. души (Африка, Индия и др.) нямат достъп до електрическа енергия. На Табл. 1 е представена прогнозата на ООН за нарастване броя на населението на земята до 2100 година. 238

3 Табл. 2: Кумулативни емисии от СО2 в Gt Година Население на земята в млрд. души Нарастване спрямо предходния период в млрд. души Липсата на електричество е причина за неконтролируемата раждаемост, високата смъртност, епидемии и др. Новите енергийни технологии (вятърни и PV централи, буферни батерии и др.) създават условия до 2030 година всички жители на земята да имат достъп до електричество. Отчитайки нарастването на населението до 2030 с 1 млрд млрд, които се очаква да получат достъп до електричество се получава че за период от 13 години трябва да се осигури допълнително електричество за 2.2 млрд. души. В енергийната история на човечеството не е имало такова предизвикателство. В същото време климатичните промени задължават човечеството да ограничи чувствително емисиите от СО2. Естествено възниква въпроса: Възможно ли е всичко това да се случи?? ДА!! Наличните енергийни технологии (за енергийна ефективност, производство, съхранение, пренос и др.) позволяват да се осигурят допълнителните количества енергия и същевременно се ограничат емисиите на СО2 съгласно Парижкото споразумение. В Табл.2 са представени относителните енергийни разходи MWh / жител на първична енергия, на крайно енергийно потребление, на консумацията на електрическа енергия. Също така са представени и относителните емисии в t СО2/жител. Описание на показателя Дименсия цел цел 1. Относително потребление на първична енергия MWh/жител Относително крайно енергийно потребление MWh/жител Относителна консумация на електрическа енергия MWh/жител Относителни емисии на СО2 t CO2 /жител Това е изходната позиция от която е разработена пътната карта за Глобален енергиен преход На Фиг.2 е представено очакваното годишно намаление на емисиите от СО2 към 2050 година от 35 Gt през 2022 до 9.7 Gt през Това увствително намаление се дължи синергичното действие на възобновяемата енергия 41% и енергийната ефективност 40%. Най-значими ще бъдат намаленията на емисиите в елктроенергетиката и транспорта. 239

4 Фиг. 2: Очаквано годишно намаление на емисиите от СО2 към 2050 г. в Gt На Фиг.3 е представена годишната консумация на първична енергия в глобален мащаб в EJ/гoд. 1 EJ = J, 1 EJ = 280 TWh Към 2015 година глобалната консумация на първична енергия е около 500 EJ или TWh. Ако се запази глобалната енергийна политика реализирана до подписването на Парижкото споразумение (2015 год), то глобалната консумация през 2050 ще бъде 700 EJ, при това само с 27% ВЕИ. Прилагайки механизмите на пътната карта за Глобален енергиен преход 2050, към 2050 г., глобалната консумация на първична енергия ще бъде 490 EJ от които 66% от ВЕИ. Фиг. 3: Глобална годишната консумация на първична енергия 240

5 На Фиг.4а е показано изменението на глобалната крайна годишна енергийна консумация за различните енергоносители в PJ/год. 1 PJ = J, 1 PJ = 0.28 TWh На Фиг.4б е показано нарастването на генерираната електрическа енергия в TWh/год. След 2015 година използването на въглища за производство на електрическа енергия постепенно намалява и към 2050 клони към 0. Чувствително е увеличението на електрическата енергия произведена от слънце и вятър. На Фиг.4в е показано нарастването възобновяемите генериращи мощности от 1600 GW през 2015 до GW през 2050 т.е десетократно увеличение. Най-значимо е нарастването от слънце и вятър. Фиг. 4а, 4б, 4в: Изменението на глобалната крайна годишна енергийна консумация за различните енергоносители На Фиг.5а е показано годишното нарастване на относителния дял на възобновяемата енергия. За да могат да се постигнат целите заложени в Парижкото споразумение, годишното нарастване от 1.8% до 2015 трябва да достигне 2.8% след На Фиг.5б е представен относителния дял на възобновяемата енергия в %, като целта е да достигне 65% през Най-значително е нарастването на електрическата енергия, следствие електрификацията на сектор Топлинна енергия чрез въвеждането на топлинни помпи и електрификацията на сектор Транспорт. 241

6 Фиг. 3а и 5б: Годишно нарастване на относителния дял на възобновяемата енергия На Фиг.6а е представено глобалното нарастване на консумацията на електрическа енергия от TWh до TWh На Фиг.6б е показано изменението на глобалното крайното енергийно потребление в индустрията и сградния фонд. Въпреки увеличаващото се население на земята крайното енергийно потребление в тези два сектора намалява до 2050 с около PJ/год. На Фиг.6в е показано изменението на крайното енергийно потребление в транспорта. Към 2050 година има намаление с около PJ/год. Фиг. 4а, 6б, 6в: Представено глобалното нарастване на консумацията на електрическа енергия в бита, индустрията и транспорта На Фиг.7 е показано намалението на потреблението на фосилните енергоносители. Намалението към 2050 г. е следното: 242

7 въглища EJ / год т.е. около 5 пъти петрол EJ / год т.е. около 3 пъти природен газ - 88 EJ / год т.е. около2 пъти Фиг. 5: Очаквано намаление на потреблението на фосилни енергоносители На Фиг.8 са представени очакваните изменения на относителните емисии на СО2 на страните в света с най-голям дял на емисии. Интерес представлява енергийната политика на Индия, която съгласно Парижкото споразумение ще има 7 кратно намаление на емисиите спрямо референтния сценарий. Фиг. 6: Очаквани изменения на относителните емисии на СО2 на страните в света с най-голям дял на емисии (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION -2018) 243

8 На Фиг.9 е представено крайното енергийно потребление в транспорта. Възобновяемата енергия нараства от 4% през 2015 на 58 % през Найголям дял във възобновяемата енергия има електричеството 28%. Фиг. 9: Kрайно енергийно потребление в транспорта (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION -2018) На Фиг.10 са представени нарастванията на превозите с около 110% за периода Въпреки това крайното потребление през 2050 г. е с около 11% по-ниско с около 11% спрямо Електромобилите се очаква да достигнат 965 милиона през Емисиите на СО2 се намаляват около 2.5 пъти, а необходимите инвестиции за декарбонизация на транспортния сектор са $ 14.2 трилиона за периода На Фиг.11 е показано изменението на енергийното оборудване в сградния фонд към 2050 година. Най-голямо нарастване се очаква в топлинни- Фиг. 10: Нарастване на превозите за периода (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION -2018) 244

9 те помпи от 20 милиона ( 2015) до 253 милиона (2050). Емисиите от СО2 се намаляват с Gt, а необходимите инвестиции са $ 39.6 трилиона. Фиг. 11: Изменение на енергийното оборудване в сградния фонд към 2050 На Фиг.12 е показано изменението на крайното енергийно потребление в сградния фонд. През 2050 година сградния фонд ще изразходва около PJ/год по-малко енергия в сравнение с Относителния дял на възобновяемата енергия ще достигне 77%, при 48% електрическа енергия т.е. електрификация на отопление-охлаждане и топла вода. 245

10 Фиг. 12: Изменение на крайното енергийно потребление в сградния фонд На Фиг.13 е показано изменението на крайното енергийно потребление в индустриалния сектор, като през 2050 година потреблението нараства с около PJ/год спрямо Делът на възобновяемата енергия нараства от 14% на 63%. Най значимо нарастване в енергийното оборудване е в соларните термични колектори, около 3000 пъти. Емисиите от СО2 се намаляват с около 47%, а необходимите инвестиции са $5 трилиона. Фиг. 13: Изменение на крайното енергийно потребление в индустриалния сектор На Фиг.15 е представено глобалното нарастване на производството на електрическа енергия с около 90 % през 2050 спрямо 2015, като възобновяемата енергия достига 85%. Производството от АЕЦ към 2050 е 4% от глобалния електроенергиен микс. Най-голям дял имат вятърните и PV централи, съответно 36 22%. 246

11 Фиг. 14: На Фиг.16 е показано нарастването на потреблението на електрическа енергия. Нарастването 2050/2015 е повече от 2 пъти. Показани са данни за очакваните инсталирани мощности към 2050 за различните ВЕИ. За PV централите се очаква да бъдат инсталирани 7122 GW!!! При ефективност на централите 24% след 2028 година, необходимата площ за инсталиране на 7122 GW e около км 2 т.е. 0.05% от земната суша. Намалението на емисиите от СО2 е повече от Gt. На Фиг.17 са представени кумулативните инвестиции за постигане на целта от 2 0 С съгласно пътната карта за Енергиен преход Необходимите годишни инвестиции представляват около 2% от годишния кумулативен GDP.Също така са представени и необходимите инвестиции за реализирането на референтния сценарий. Разликата е $27 трилиона но разглеждания вариант има голям социално-икономически ефект. 247

12 Фиг. 15: Глобално нарастване на производството на електрическа енергия Фиг. 16: Нарастване на потреблението на електрическа енергия 248

13 Фиг. 17: Кумулативни инвестиции за постигане на целта от 20 С съгласно пътната карта за Енергиен преход 2050 (Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION -2018) На Фиг.18 е представено нарастването на работните места в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност. Към 2030 година общия брой работни места в двата сектора ще бъде окол 49 милиона, а към милиона. Фиг. 18: Нарастване на работните места в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност Източник: IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION -2018) 249

14 ЗАКЛЮЧЕНИЕ С навлизането на съвременните технологии в областта на ВЕИ и енергиината ефективност, както и комерсиализацията на постиженията и иновациите в областта, се очаква обособяването на изцяло нови индустрии, променящи качеството на живот и енергийните нужди на човечеството. Тези технологии осигуряват икономически достъпни алтернативи за електропроизводство и високоефективно потребление, като предоставят възможност за драстично намаление на емисиите CO2 и практическото достигане на въглеродно неутрална глобална икономика. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА [1] IRENA - GLOBAL ENERGY TRANSFORMATION A ROADMAP TO [2] IRENA - COST-COMPETITIVE RENEWABLE POWER GENERATION: [3] Renewable Capacity Statistics - IRENA, 2018 [4] Renewable Power Generation Cost in IRENA, 2018, Abu Dhabi [5] Market Integration of RES and transition to clean energy - Bart Biebuyck Sofia,20 th of April

Slide 1

Slide 1 Българската енергетика: 1 Рискове и политики за смекчаване на последиците д-р инж. Богомил Манчев, Изпълнителен директор инж. Георги Халев, Директор, Ядрена енергетика Относно презентацията: 2 Описва общата

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint НАЦИОНАЛНА БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ ИКЕМ Електрическа мобилност и енергиен преход в България 8-ма Регионална енергийна конференция София, 17 май 2019 г. ЗА ИКЕМ - ИКЕМ е учреден на

Подробно

Center for the Study of Democracy Presentation

Center for the Study of Democracy Presentation Индекс на рискове за енергийната сигурност на България Пресконференция гр. София, 25 септември 2013 г. Мартин Цанов, Анализатор, Икономическа програма Съдържание Измерване на енергийната сигурност: значение

Подробно

Diapositive 1

Diapositive 1 Централното топлоснабдяване в България Дял в енергийния баланс на страната Илия Николаев Председател Асоциация на Топлофикационните Дружества в България Панел 1 Стабилен енергиен пазар: Фактор на икономически

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ivanka Dilovska.ppt [Compatibility Mode] 1 НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПАЗАРНИЯ МОДЕЛ: Емисии и интеграция на ВЕИ София, 22.11.2012 Иванка Диловска Председател на Управителния съвет на Институт за енергиен мениджмънт 2 Баланс ВЕИ - Електроенергиен

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение 1.1.3 Очаквани промени по двата сценария за трите бъдещи времеви периода по отношение на средните температури и количество валежи за територията на страната и по райони за басейново управление,

Подробно

Publenef template

Publenef template Supporting PUBLic Authorities to Implement Energy Efficient Policies Моделиране на сценарии- пътни карти на енергийни политики за по-добро качество на въздуха в българските градове Милена Агопян Асоциция

Подробно

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието, младежта и науката Оперативна програма “Развитие на човешките

Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 Република България Министерство на образованието,  младежта и науката Оперативна програма  “Развитие на човешките ЛЯТНА ШКОЛА 2013 СРАВНЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ВЪГЛЕРОД ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗРАХОДВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ С ТЕЗИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ. АНАЛИЗ НА ПРАВИЛАТА НА ОТЧИТАНЕ НА ЕМИСИИ ОТ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Подробно

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка

Приложение Таблица Песимистичен сценарий Показатели Описание мярка риложение 6.10-3 Таблица 6.10-3. - есимистичен сценарий оказатели Описание мярка 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Население Население

Подробно

Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите Инвестиционни приоритети и начини за тяхното финансиране в България Семинар: Модернизиране на енергийните системи чрез инструменти на Европейската схема за търговия с емисии 12 ноември София Боряна Каменова

Подробно

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7

Prilojenie_3_ERD_041-G-Zhivkov 1-Bl 7 за енергийни характеристики на сграда в експлоатация Номер 335АТД020 Валиден до: 06.07.2023 г. СГРАДА С БЛИЗКО ДО НУЛАТА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ДА НЕ СГРАДА ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРЕЗ: 1983г.

Подробно

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка

Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Показатели Описание мярка Сценарии за развитие в Дунавски район за басейново управление на водите (ДРБУВ) Р Население О Население П Население Б Население Население в района на Реалистична прогноза за населението Р ДРБУВ в ДРБУВ

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IAEE Sofia Symposium, 1 st Sofia Energy Economics Conference 7 December 2018, Sofia, Bulgaria Заплахата изтичане на въглерод спешна необходимост за предприемане на действия на национално ниво Константин

Подробно

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ

БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА - ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ През 2012 г. брутният вътрешен продукт (БВП) възлиза на 78 089 млн. лв. по текущи цени. Преизчислен в съпоставими цени за 2005 г., БВП се е

Подробно

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14

Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 Отчет за изпълнение на Плана за оптимизиране на разходите на Топлофикация София ЕАД за 2018 г. в изпълнение на чл. 18, ал.1 от Наредба Е-РД-04-4 от 14 юли 2016 г. на Министерство на енергетиката В изпълнение

Подробно

Системни решения за отопление и охлаждане на логистични центрове Ховал ЕООД

Системни решения за отопление и охлаждане на логистични центрове Ховал ЕООД Системни решения за отопление и охлаждане на логистични центрове Ховал ЕООД Системно решение, което пести енергия и пари, гарантира приятни условия на труд Отопление, охлаждане и вентилация, чрез децентрализирани

Подробно

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка

Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Показатели Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка Базов сценарий (бизнес на всяка цена) Пр Описание Обяснения към базовия сценарий 2003 Помощна колона мярка 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Население 2 Население в района на ЧРБУ Реалистична

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 14 ГОДИНА През октомври 14 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с.5 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението)

Подробно

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА

ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА ДОХОДИ, РАЗХОДИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ДОМАКИНСТВАТА ПРЕЗ НОЕМВРИ 2009 ГОДИНА Общият доход средно на лице от домакинство през ноември 2009 г. е 307.07 лв. и спрямо същия месец на 2008 г. намалява с 4.1%. Основната

Подробно

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година

Стопанска конюнктура през февруари 2017 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ФЕВРУАРИ 17 ГОДИНА През февруари 17 г. общият показател на бизнес климата 4 запазва приблизително равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението).

Подробно

Стопанска конюнктура през декември 2016 година

Стопанска конюнктура през декември 2016 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ДЕКЕМВРИ 16 ГОДИНА През декември 16 г. общият показател на бизнес климата 4 остава на нивото си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Подобрение

Подробно

Стопанска конюнктура през април 2018 година

Стопанска конюнктура през април 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, АПРИЛ 18 ГОДИНА През април 18 г. общият показател на бизнес климата 4 нараства с 2.8 пункта в сравнение с предходния месец (фиг. 1 от приложението), като

Подробно

Agriculture & Climate Change

Agriculture & Climate Change Селското стопанство и промените в климата Приспособяване & Намаляване на въздействията в контекста на европейската политика Dr. Holger A. Kray Lead Operations Officer, Agriculture & Rural Development The

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Русе възлиза на 218 556 души, което представлява 3.1% от общия

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз Проучване на прилагането на

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

Slide 1

Slide 1 2010 2009 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ СЕКТОР НА ИКОНОМИКАТА КЪМ 1 ЯНУАРИ 2010 Г. 2008 Пресконференция 21.02.2011 г. Задължения и БВП (в млн. лв.) 121 592 147 740 156 607 67 021 81 006 45

Подробно

Стопанска конюнктура през юни 2019 година

Стопанска конюнктура през юни 2019 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮНИ 19 ГОДИНА През юни 19 г. общият показател на бизнес климата 4 намалява с 1.3 пункта в сравнение с май (фиг. 1 от приложението) в резултат на по-неблагоприятния

Подробно

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words

Microsoft PowerPoint - conference-dimitrov words Влияние на природния газ откъде? Професор д-р Константин Димитров Prof. d-r Konstantin Dimitrov Енергия Енергията движещата сила на икономическото развитие Енергията един от стълбовете за устойчиво развитие

Подробно

Стопанската конюнктура през март 2013 година

Стопанската конюнктура през март 2013 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, МАРТ 13 ГОДИНА Общият показател на бизнес климата 4 през март 13 г. бележи намаление спрямо нивото си от предходния месец с 1.8 пункта (фиг. 1 от приложението)

Подробно

Folie 1

Folie 1 Енергиен и CO 2 баланс на различните процеси за третиране на отпадъците Волфганг Мюлер Universität Innsbruck Institut für Infrastruktur Arbeitsbereich Umwelttechnik Professur Abfallbehandlung und Ressourcenmanagement

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.1.2018 A8-0392/296 296 Катлен Ван Бремпт, Йо Лайнен от името на групата S&D Член 26 параграф 5 уводна част 5. Произведените от горскостопанска биомаса биогорива, нетранспортни течни горива от биомаса

Подробно

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато

ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато ДО Г-Н БОЯН БОЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР Д О К Л А Д Относно: Определяне на цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергиен обект за

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (О НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ ДОБРИЧ (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2015 г. населението на област Добрич е 180 601 души, което представлява

Подробно