МАРКЕТИНГОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ (AUGMENTED REALITY): В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ...

Размер: px
Започни от страница:

Download "МАРКЕТИНГОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ (AUGMENTED REALITY): В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ..."

Препис

1 146 ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ МАРКЕТИНГОВА ПЕРСПЕКТИВА ЗА ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ (AUGMENTED REALITY): В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ... Докт. Стелиана Василева, СА Д. А. Ценов Свищов Резюме: В резултат от навлизането на новите технологии, мобилните приложения, в частност, през последните няколко години се променя подходът за комуникация на компаниите, респ. брандовете, с клиентите. Освен качествoто на брандирания продукт, за привличането и задържането на потребители е важно да се създаде емоционална връзка с тях. Типичен пример за изграждане на подобна връзка с (потенциалните) клиенти e т. нар. добавена реалност (Augmented Reality/AR). Концепцията за смесване и/или добавяне на данни от реалния свят с компютърно-генерирани такива не се ограничава само до изображения и/или звук, а предлага и други сетивни подобрения. С появата на мобилни устройства, способни да възпроизвеждат добавена реалност, започва да се изследва огромният потенциал на AR. Настоящата разработка има за цел проучване на добавената реалност в контекста на маркетинга. Ключови думи: добавена реалност, маркетинг, вземане на решение за покупка, преживяване, удовлетвореност на клиентите. 1. Въведение През последните няколко години, компаниите осъзнават необходимостта от създаването на стойност за своите потребители, под формата на преживявания. Учените постулират[1], че съвременния свят се намира в т. нар. икономика на преживяването, при която функционалната полезност е приета за даденост и/или се разглежда като ирелевантна, а потребителите не винаги се фокусират върху продуктите, а върху опита/преживяването при самото потребление. Ето защо, компании, опериращи в различни сектори на икономиката, се преориентират от традиционния маркетинг към маркетинг чрез преживявания[2]. В маркетинга на преживяванията едно от основните схващания е, че стойността е интегрирана/включена не само в обекта на потреблението (материални стоки и услуги), но и преживяването при потреблението[3]. Днес, с помощта на технологичната революция, потребителите са в състояние да използват компютърни устройства,

2 Бизнес, мениджмънт и маркетинг 147 които улесняват максимално потребителя, като му доставят (допълнителна) информация за качествата и способностите на даден продукт невидими с просто око. Тези приложения дават възможност на брандовете да създадат продуктово-ориентирани преживявания за потребителите, включително развлечения, участие и взаимодействие. В съществуващата българска литература по темата, добавената реалност се среща, в превод от английски език, по различни начини добавена реалност, разширена реалност, допълнена реалност, увеличена реалност или подсилена реалност. Подобно на други учени[4], и понеже смисълът на тези технологии се състои в това, че те прибавят и/или обогатяват съществуващите реални предмети и обекти с ново, допълнително и несъществуващо преди това цифрово съдържание, достъпно в реално време, в разработката ще се използва терминът добавена реалност, който вече е навлязъл и се употребява в специализираната литература. Относителната липса на научни изследвания за добавената реалност в сферата на маркетинга, както и сравнително ограничените познания относно дългосрочните ефекти от AR, са сред основните причини, довели до разработването на доклада. 2. Добавена реалност преглед В настоящия параграф е направен кратък преглед на основните типове реалности, с цел да се разбере по-добре конструкта добавена реалност, както и неговото взаимодействие с останалите видове реалност (вж. фиг. 1). Милграм и Kишино[5] определят континуума реалност-виртуалност, в който AR се счита за част от смесената реалност. От фигурата е видно, че смесената реалност включва едновременно добавена реалност и добавена виртуалност и разглежда феномените на смесване на реални и виртуални обекти в реално време. Целта е да се създадат смесени среди, в които реалните и виртуалните (цифровите) обекти могат да съществуват и взаимодействат помежду си в реално време[6]. Фиг. 1. Основни конструкти схематично представяне [5].

3 148 ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ Augmented Reality представлява набор от технологии, при които на екрана на таблет, телефон или друго устройство се смесват реалният свят и определено виртуално съдържание. По-конкретно, добавената реалност се основава на техники, разработени във виртуална реалност (Virtual Reality), като взаимодейства не само с виртуалния свят, а има и определена степен на взаимозависимост с реалния. По този начин, AR обединява реалния и компютърно-генерирания свят и позволява към действителни обекти да се добавя определена информация. Таблица 1. Сравнителна характеристика между AR 2.0 и Web 2.0 [7] AR 2.0 Web 2.0 Приложенията (стартирани на персонално устройство) могат да изтеглят (нови) функции от отдалечени сървъри Потребителите могат да създават или да актуализират AR съдържанието на определени места Имат достъп до данни от източници като традиционните уеб услуги и ги комбинират с AR съдържание, за да ги покажат в триизмерното пространство Приложенията (стартирани в определен браузър) функционират като локални и насърчават потребителя да взаимодейства с тях Потребителите извличат данни и могат да ги променят Информация от различни източници може да се комбинира и да се създаде ново приложение с добавена стойност Чрез новите технологии може да се проведе цялостна реинтеграция на реалните процеси и взаимодействия в контекста на цифровата среда[6]. В англоезичната литература по темата се използва терминът Augmented Reality/AR 2.0 от комбинацията за добавена реалност и Web 2.0 (вж. табл. 1.). Подобно на Web 2.0, AR претърпява развитие. Появата на Web 2.0[8] значително променя начина, по който потребителите използват интернет вместо само да извличат съдържание (Web 1.0), потребителите вече са ангажирани в създаването и модифицирането на уеб материал (Web 2.0). По подобен начин, чрез приложенията за добавена реалност образите от действителността се комбинират с компютърно генерирано съдържание, като така се получават динамични изображения. 3. Добавена реалност и маркетинг За целите на разработката, ще се разглежда добавената реалност, засягаща предимно етапа преди покупка (вж. фиг. 2), поради факта, че AR оказва най-голямо влияние именно върху този етап [9]. На посочения етап, потребителят прави избор преди да вземе окончателно решение за покупка и в този смисъл, AR притежава способността да

4 Бизнес, мениджмънт и маркетинг 149 сложи продукта в ръцете на клиента, като по този начин му дава възможност да тества конкретния продукт, сякаш вече го притежава, да прекара повече време със съответния брандиран продукт и/или да го закупи[10]. Фиг. 2. Влияние на добавената реалност върху удовлетвореността на клиентите и процеса на вземане на решение за покупка [9, 11]. За пръв път AR е използвана за реклама в автомобилната индустрия[12]. Компаниите отпечатват специални листовки, които след като бъдат разпознати от уеб камера, показват триизмерен модел на рекламирания автомобил на екрана на компютърното устройство. Покъсно, този подход се разпространява в различни маркетингови ниши от компютърни игри и филми до обувки и мебели. Популярният QRкод, който представлява баркод, подобен на този, който се намира върху опаковките на продуктите, предлагани в търговската мрежа, също е пример за добавена реалност: (черно-бяло) изображение, съдържащо данни, които могат да бъдат прочетени от камерата на мобилен телефон. Като по-сложен пример за добавена реалност, може да се посочи пробването на дрехи, обувки, очила и пр. онлайн. За целта AR приложението трябва да се стартира на мобилен телефон, таблет или компютър, поставен на мястото на продажбата, но е възможно да се осъществи и чрез сайта на магазина. Чрез приложенията за добавена реалност потребителите получават много повече информация, което ги улеснява при вземането на решение за покупка на брандирания продукт. Действително, AR предлагат редица възможности и могат да бъдат използвани както за предлагане на купони за отстъпка на преминаващите покрай (нов) търговски обект (потенциални) клиенти, така и за виртуални билбордове и т.н. Въпреки горепосоченото, част от съществуващите разработки, които изследват темата за добавената реалност в контекста на маркетинга (вж. табл. 2.), разглеждат AR само като промоционален инстру-

5 150 ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ ЧРЕЗ СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ мент[13], а не като трайна маркетингова възможност, която може да бъде използвана от компаниите. Според други [14, 15], добавената реалност допринася за развитието на положителни взаимоотношения между потребителя и бранда и влияе върху вземането на решение за покупка (вж. табл. 3). Тъй като, през следващите няколко години се очаква AR да расте експоненциално и защото досега сме виждали само от 5 до 10% от това, за което AR може да се използва[16], компаниите трябва да са наясно каква посока да следват, за да постигнат положителен резултат от използването на добавена реалност като част от своите маркетинговите програми. AR Таблица 2. Приложенията за добавена реалност в контекста на маркетинга Реклама/Промоция/ Брандинг Промоция/реклама чрез AR; игри, използващи добавена реалност; 4D проекции; интерактивни магазини Продуктов мениджмънт Персонализирани приложения за добавена реалност и симулация (виртуални пробни); интерактивни магазини; съдържание, базирано на AR Обслужване на клиенти Техническа помощ чрез AR приложения (например при поправка на автомобил); Подходящи за носене технологии AR Таблица 3. Релация между ползите за потребителя и добавената реалност Утилитарни Хедонистични Предоставящи и Подходящи за носене, AR съдържание с функционална информация Реклама, използваща добавена реалност; 4D проекции двете ползи Виртуални пробни Заключение Технологиите, използващи добавена реалност, под една или друга форма вече привличат интереса на значителна част от компаниите. Представената по-горе класификация (вж. табл. 2 и 3) може да доведе до по-ясно разграничаване на възможностите за използване на AR в маркетинга. В допълнение към посоченото, настоящия доклад поставя редица въпроси, които трябва да бъдат проучени. Бъдещи разработки по темата следва да се фокусират върху изследване на промените, които настъпват в маркетинговите програми на компаниите, когато използват и/или комбинират AR с традиционен маркетинг.

6 Бизнес, мениджмънт и маркетинг 151 ЛИТЕРАТУРА 1. Bulearca, M. and Tamarjan, D. Augmented Reality: A Sustainable Marketing Tool?// Global Business and Management Research: An International Journal, 2010, 2 (2&3), Schmitt, B. Experiential Marketing. // Journal of Marketing Management, 1999, 15, 53-67, р Анастасова, Л. Съвременни подходи в маркетинга и маркетинговите изследвания, Научна конференция с международно участие, БСУ, 2015, 62-72, с Антонова, А. Светът отвъд новопоявяващите се информационни технологии, СУ Св. Климент Охридски, 2015, с Milgram, P., Kishino, F. A taxonomy of mixed reality visual displays.// IEICE Transactions on Information and Systems, (12), pp Антонова, А. Светът отвъд новопоявяващите се информационни технологии, СУ Св. Климент Охридски, 2015, с Таблицата е адаптирана по: Coquillart, S., Brunnett, G., Welch, G. Virtual Realities, Springer-Verlag/Wien, 2011, р Подробности по въпроса вж. Василева, С. Социалните медии кутия на Пандора или панацея за брандинга. // Предизвикателства пред информационните технологии в контекста на Хоризонт 2020 : Юбилейна научна конференция, Свищов, Fill, C. Marketing Communications: Interactivity, Communities and Content. 5th ed. Harlow: Prentice Hall, Owyang, J. The New Reality Will Be Augmented. // Customer Relationship Management, 2010, 1, 32-33, р Woodruff, R., Customer Value: The Next Source For Competitive Advantage.// Journal of the Academy of Marketing Science, 1997, 25(2), Spies, R., Ablaßmeier, M., Bubb, H. and Hamburger, W. Augmented interaction and visualization in the automotive domain. // Human- Computer Interaction. Ambient, Ubiquitous and Intelligent Interaction, 2009, 5612, Woods, A. Augmented Reality.// Revolution Magazine, 2009, Owyang, J. The New Reality Will Be Augmented. // Customer Relationship Management, 2010, 1, Clawson, T. Augmented Reality Don t Believe The Hype. // Revolution Magazine, 2009, Woods, A. Augmented Reality: Reality Check. // Revolution Magazine, 2009,

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика

СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Добрин Жеков Добрев ИУ Варна Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по НС Икономика и управление (Индустриален бизнес) в УНСС. Автор на

Подробно

Digital library 2.0

Digital library 2.0 Дигиталната библиотека (DL - Digital Library) е библиотека, в която колекциите се съхраняват в дигитален (цифров) формат, различен от книжния вариант, микроформите или друг формат, и които са достъпни

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, фак УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д. ик.н. Румен Върбанов Стоянов Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов, факултет Мениджмънт и маркетинг, катедра Бизнес информатика,

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: ( И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО

Подробно

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5

План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия BOSC Реализация на BOSC Забележки... 5 План за действие за създаване на Български облак за отворена наука Съдържание 1. Визия... 2 2. BOSC... 3 3. Реализация на BOSC... 3 4. Забележки... 5 1. Визия Българският облак за отворена наука (BOSC)

Подробно

Presentacia

Presentacia +359 889 473 168 / +359 885 780 750 office@webnime.com www.webnime.com Уебниме ООД гр. София, Красно село, бул. Цар Борис III, N99-101 гр. Варна, бул. Сливница 5, ет. 2, офис 2 Pančićeva 18, Stari grad,

Подробно

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития платформата, свързваща организатори на събития със зали, оборудване и услуги Само в Eventplus.bg филтри за търсене поспециализирани критерии Само в Eventplus.bg организаторите могат да търсят по специализирани

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 06.2010 Лесотехнически университет Натрупан опит и добри практики при използване на системи за електронно обучение в Лесотехнически университет Радослав Милчев

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7

Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Услуга Web Presence Описание на услугата Версия: 4.0 Май 2018 Страница 1 от 7 Съдържание 1 Обща информация... 2 2 Описание на услугата... 2 2.1 Предлагани пакети... 2 2.1.1 Business... 4 2.1.2 Business

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А Ц Е Н Т Ъ Р З А М А Г И С Т Ъ Р С К О О Б У Ч Е Н И Е КАТЕДРА МАРКЕТИНГ УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Елит Софтуер Your business in your hands Следпродажбена поддръжка и софтуерни ъпдейти Септември 2016 Съдържание 1 2 3 Продукт, удобен до незабележимост Поддръжка на място, при клиента Online портал и дистанционна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

Slide 1

Slide 1 Ръководител: доц. д-р Теменужка Йовчева ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЦЕС ВЪРХУ ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ В ПУ, ЧРЕЗ - създаване на условия за оползотворяване на наличния научен

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Промотиране и маркетинг на научните списания в социалните мрежи и международното научно пространство Илияна Кузмова Директор маркетинг arphahub.c om @ARPHAplatform Маркетингова ФУНИЯ на АКТИВНОТО промотиране

Подробно

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧНО РЕШЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ВИРТУАЛЕН УНИВЕРСИТЕТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Данни за използването на мобилни устройства в България

Данни за използването на мобилни устройства в България Данни за използването на мобилни устройства в България януари 2016 Пиеро97 Мобилно потребление в България Процент от хората, ползващи смартфон 48% 3 456 000 смартфона са в употреба (48% от цялото население).

Подробно

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития

EventPlus.bg - бъдете видими за организатори на събития платформата, свързваща организатори на събития със зали, оборудване и услуги Категория Ивент Център Визуална реклама Представете Вашия хотел като Ивент Център Ключови факти Местоположение Категория Капацитет

Подробно

Slide 1

Slide 1 GO GLOBAL ПАЗАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗНОС ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Таня Койчева Служба по търговско-икономически въпроси, гр. Лондон 18 юни 2019 г. Съдържание Макроикономически показатели Фактори на търсенето Сектори

Подробно

LP2 Stage 3

LP2 Stage 3 УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ ЕВРОПА МОДУЛ 3: ПРОМЕНЕНИ ПЕРСПЕКТИВИ. Помагалото е разработено по проект "Зелени предприемачи Европа". Проектът е финансиран и с подкрепата на Европейската комисия.

Подробно

Slide 1

Slide 1 Online pre-test Защо online pre-test? Какво можем да постигнем? Как работи и Как изглежда? Къде се случва всичко? Кой ни се довери? Защо online pre-test Pre-test предварителен тест Online pre-test е количествен

Подробно

Microsoft Word - document.rtf

Microsoft Word - document.rtf НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА 2 ОТ 2000 Г. ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ (ОБН., ДВ, БР. 48 ОТ 2000 Г.) ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Обн. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2006г. 1. В приложение

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.н. Вяра Красимирова Славянска, Висше училище по агробизнес и развитие на регионите Пловдив, на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 'доктор ' по професионално

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint За какво ще си говорим тук и сега? Все още млад татко 8+ опит в Дигиталния маркетинг Състезава се в тежка категория на Inbound Marketing техниките Над 600 реализирани кампании Над 90 клиента, 60 активни

Подробно

Sem 6

Sem 6 Дипломантски семинар Оформление на научния труд Препоръки за оформление отнасят се до писмен (печатен) научен текст някои препоръки са валидни по принцип, някои са специфични за България не се отнася до

Подробно

Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които с

Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които с Проект Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство БГ БЕНЕФИЦИЕНТ Проектът се изпълнява от дванадесет водещи организации, които са фундамент на националната научна инфраструктура в

Подробно

Microsoft PowerPoint - Creditchoice Ltd_presentation

Microsoft PowerPoint - Creditchoice Ltd_presentation НИЕ СРАВНЯВАМЕ ВИЕ ИЗБИРАТЕ Кредит Чойс ЕООД е регистрирано дружество на 03.04.2017 г., ЕИК 204530592 Основна дейност кредитно посредничество Регистрирана в БНБ по Закона за кредитите за недвижими имоти

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ „ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ” ЗА ЮНИ ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В РАЗДЕЛ ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, БЕЗ ТЪРГОВИЯТА С АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА ЮНИ 2011 1 ГОДИНА По предварителни сезонно изгладени 2 данни на НСИ през юни 2011 г. оборотът в раздел Търговия

Подробно

Онлайн продажби - Христо Митков, 2019г

Онлайн продажби - Христо Митков, 2019г Facebook, Linked In, Instagram, Youtube - Hristo Mitkov 1. ПОТРЕБИТЕЛСКО ПОВЕДЕНИЕ 2. ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМА И ПРОДАЖБИ НА ПРАКТИКА 3. СТИМУЛИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ ПРОДАЖБИТЕ Каква е общата стратегия на фирмата?

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно