ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ"

Препис

1 ТЕХНИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ ЧРЕЗ СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ (СУНИ) ТРИНАДЕСЕТА КОНКУРСНА СЕСИЯ 2022 Г. 1

2 СЪДЪРЖАНИЕ I. ВЪВЕДЕНИЕ 3 II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА 3 1. Регистрация в системата 3 2. Вход в системата 4 III. СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ 4 1. Избор на отворена процедура 4 2. Генериране на форма на формуляр 5 3. Запис на формуляра в системата 5 4. Преглед и редакция на формуляр 6 IV. НАСОКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР 6 1. Проверка на формуляра за допуснати грешки Приключване на проектно предложение 21 V. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 22 VI. КОМУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ОЦЕНКА 23 2

3 I. ВЪВЕДЕНИЕ Проектните предложения по 13-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд се подават чрез Системата за управление на националните инвестиции СУНИ на адрес: като е необходим квалифициран електронен подпис! II. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА Подаването на проектното предложение се извършва чрез модул Електронно кандидатстване в СУНИ, като за целта следва да създадете профил, в случай че нямате такъв. С цел избягване на възникнали затруднения в последния момент, избягвайте подаването на проектни предложения в последния час преди изтичане на крайния срок за кандидатстване по процедурата (системата автоматично ще се затвори с настъпването му 17:00 часа на г.). Проверката на формуляра за кандидатстване, приключването, електронното подписване и подаването му отнемат време и съответно изискват добро планиране. Подадено проектно предложение е единствено това, което е получило регистрационен номер от СУНИ. 1. Регистрация в системата Модулът за електронно кандидатстване на Системата за управление на национални инвестиции (СУНИ) достъпвайки до ел. адрес: Регистрацията се извършва като се изберете модул Електронно кандидатстване от началния екран: След това избирате Вход в системата и Нов потребител : 3

4 Системата генерира форма за попълване на регистрационни данни. След като се уверите, че въведената от Вас информация е коректна потвърдете създаването на нов профил, като следва да имате предвид, че Системата ще изпрати електронно съобщение на посочения електронен адрес, съдържащо линк за потвърждаване на регистрацията. 2. Вход в системата Ако имате вече създаден профил в системата изберете бутона Вход, намиращ се в горния колонтитул на страницата. Въведете потребителското си име (е-мейл адресa), с който сте извършили регистрацията и зададената парола. При успешно вписване системата зарежда Вашия профил и настройки. III. СЪЗДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ФОРМА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ РАЗВОЕН ПРОЕКТ 1. Избор на отворена процедура За да прегледате отворена процедура изберете от основното меню СХЕМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ. Системата визуализира дървовидната структура с всички отворени схеми. Разгънете дървото чрез избор с ляв бутон на мишката и изберете чрез кликване върху хипервръзката Министерство на иновациите и растежа > Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия > Национален иновационен фонд. Системата ще визуализира страница с подробна информация за процедурата (вкл. кратко описание, краен срок за подаване на проектни предложения, приложени документи за кандидатстване и информация). 4

5 2. Генериране на форма на формуляр Можете да създадете нов електронен формуляр чрез избор на бутона НОВО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от отворения подробен изглед на отворена процедура (функционалността е достъпна само за регистрирани потребители). 3. Запис на формуляра в Системата За да запишете въведената информация във формуляра за кандидаитстване е необходимо да използвате бутонът Запис на формуляра в системата. Записаният формуляр е видим в раздел Формуляри, таб Работни формуляра. От раздел Формуляри, подраздел Работни формуляри в системата имате възможност да прегледате, редактирате, изтриете и изтеглите като файл формуляра в системата така, че той да е достъпен и видим в профила Ви отвсякъде, независимо къде работите, от офиса или от вкъщи: 5

6 Ако не изберете изрично командата за запис Запис на формуляра в системата от менюто долу, формулярът няма да остане записан в системата. Системата не извършва автоматично записване на формуляра в профила Ви, необходимо е периодично да избирате командата Запис на формуляра в системата и особено при излизане от страницата Редакция на формуляр за кандидатстване. 4. Преглед и редакция на формуляр При повторно влизане в системата в менюто Формуляри може да видите всички Ваши формуляри разделени в две групи: Работни и Приключили. Работните формуляри са тези, по които все още не е въведена цялата информация и не са приключени. Приключените формуляри са тези, които са готови за подаване, но все още не са подадени. Тук имате възможност да изберете желания формуляр и да го заредите в системата за преглед или редакция: IV. НАСОКИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯР 6

7 За подаване на проектното предложение е необходимо да бъдат попълнени всички полета съобразно формуляра за кандидатстване. Тук следва да посочите продължителността за изпълнение на проекта (като имате предвид, че минималната е 6 месеца, а максималната 18). До 2000 символа До 3000 символа 7

8 8

9 В случай че е предвидено изпълнението на проекта съвместно с партньор/и, в т. 3 Данни за партньори следва да попълните неговите данни. Ако партньорите са повече от един, използвайте бутон добави за всеки от тях. Тук следва да посочите тематичната област в която попада проектното предложение. Обръщаме внимание, че системата позволява добавяне на повече области, но съгласно ПУСНИФ 2022 г., следва да посочите само една! 9

10 Посочва се заложената за координатора безвъзмездна финансова помощ за ИНИ в Приложение 1 (бюджет). Посочва се заложената за координатора безвъзмездна финансова помощ за ЕР в Приложение 1 (бюджет). Посочва се заложената за координатора Надбавка МСП в Приложение 1 (бюджет). Същата се попълва само в един от двата реда в зависимост от статуса на предприятия. Посочва се заложената за координатора Надбавка за ефективно сътрудническо в Приложение 1 (бюджет). Същите данни следва да попълните и за всеки един от партньорите в случай че е предвидено проектът да се изпълнява съвместно с такива! 10

11 След като нанесете всички стойности в т. 5 Бюджет за кандидата и всеки един от партньорите (в случай че е приложимо), найотдолу в конкретната точка, както и в т. 6 Финансова информация обобщени данни ще се визуализира общата стойност на заявената за проекта безвъзмездна финансова помощ (същата следва да отговаря на заложената в Приложение 1 (бюджет))! 11

12 Пример: Фаза 1, Задача 1, Дейност 1 (информацията която нанесете тук ще се визуализира автоматично в графика по-долу). До 4000 символа До 3000 символа До 3000 символа Тук не следва да посочвате стойност С бутон добави може да добавите толкова фази, задачи и дейности, колкото сте предвидили за изпълнение на проекта, като за всяка подробно попълните полетата описание, начин на изпълнение и резултат, съобразно дадените по-горе инструкции. В следващите няколко стъпки ще видите пример относно означението на отделните фази/задачи/дейности! 12

13 След като сте нанесли всички фази, задачи и дейности, съобразно заложеното начало на всяка една от тях и определената продължителност, ще се визуализира следния график: Минималната продължителност за изпълнение на проект не може да бъде по-малко от 6 месеца и повече от 18 месеца. 13

14 Системата позволява въвеждане на не повече от 60 броя членове на екипа. Нов член на екипа се добавя с натискане на бутона Добави. Задължително е въвеждането на всеки един участник от екипа поотделно, който ще бъде пряко ангажиран с изпълнението на проекта: До 3000 символа Описаната процедура следва да бъде заложена и в Приложение 1 (Бюджет). Следва да посочите заложената стойност в Приложение 1 (бюджет) До 4000 символа 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 Представя се във формат.xlsx или.xls В случай че е приложимо - представя се във формат.pdf Представя се за всеки кандидат/партньор във формат.pdf Представя се за всеки кандидат/партньор във формат.pdf Представя се за всеки кандидат/партньор във формат.xlsx,.xls или.pdf Представя се за всеки кандидат/партньор във формат.pdf Представя се за партньор организация за научни изследвания и разпространение на знания във формат.pdf Представя се за всеки кандидат/партньор във формат.pdf Представя се за всеки кандидат/партньор. Декларацията от кандидата следва да бъде подписана с квалифициран електронен подпис! Документът се представя във формат.p7s,.p7m,.rar,.zip или.7z 19 Тук следва да прикачите автобиографиите на всеки един член, който е вписан в екипа по т. 8. във формат.pdf или архивиран в.rar,.zip или.7z

20 Внимание: При подаване на проектното предложение, моля да не криптирате или заключвате прикачените към формуляра за кандидатстване файлове. Криптираните или заключени файлове не позволяват преглед от страна на Оценителната комисия и могат да доведат до отхвърляне на подадения проект. 1. Проверка на формуляра за допуснати грешки По всяко време преди да сте приключили проектното предложение имате възможност да проверявате формуляра за грешки/непопълнени полета и други контроли, заложени в системата чрез избор на команда Провери формуляра за грешки : При избор на командата системата извежда списък от допуснатите грешки. Във формуляра за кандидатстване всички грешки са маркирани в червени полета. Системата извършва два вида проверки такива, които ако не се отстранят, системата не Ви позволява да приключите проектното предложение (маркирани с червено поле) и такива, които са само предупредителни съобщения за грешки, като системата не Ви спира да приключите проектното предложение (маркирани в оранжево поле). И при двата вида грешки Системата извежда списък с тях, като маркира съответните полета във формуляра. 20

21 2. Приключване на проектно предложение След като попълните формуляра и след като са описани и прикачени всички приложения имате възможност за приключване на проектното предложение. Това става чрез натискане на бутона Продължи под формуляра, като системата извършва проверка за грешка: Ако системата не открие допуснати грешки и/или предпоставки за възможни грешки след извършената проверка формулярът се зарежда в режим за преглед и можете да промените статуса на документа на приключен чрез избор на бутон ПРИКЛЮЧИ. След избора на командата за приключване, системата прехвърля формуляра в списъка с приключили и готови за подаване формуляри:

22 V. ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Подавайки проектно предложение през своя профил, кандидатът приема комуникацията по време на оценка да става през системата чрез този профил. Изискването на информация/документи ще се осъществява единствено през него! Стъпки за подаване: 1. Затворете всички отворени интернет браузъри. 2. Изтрийте всички файлове, свързани с опити за подписване на проектното предложение. 3. Отворете Вашия интернет браузър. 4. Заредете страницата на СУНИ Влезте в системата с Вашето потребителско име и парола. 6. Изберете бутон Подай предложение. 7. Маркирайте, че сте съгласни по време на оценката комуникацията с Вас да се извършва посредством посочения от Вас в профила адрес и натиснете бутон Продължи. 8. Изберете бутон Избери от приключени. (Ако изготвеният от Вас проект не е наличен във Вашия профил, в секция Формуляри, екран Приключени следва да го заредите от външен файл избирайки бутон Зареди от Външен файл. 9. Изберете желания от Вас проект и натиснете бутон Подай предложение. 10. Системата проверява за наличието на грешки във формуляра за кандидатстване. 11. Натиснете бутон Продължи. 12. Изберете от стъпка 1 бутон Изтегляне на проектно предложение. 13. Запаметете сваления файл на Вашия компютър, на място където няма други файлове с разширение.suni. 14. Използвайки посочения от издателя на електронния подпис софтуер за подписване на файлове, подпишете сваления файл с разширение.suni. Файлът следва да бъде подписан с т.нар. отделена сигнатура (Detached signature), а разширението на генерирания файл следва да бъде.p7s Потребителите на електронен подпис B-Trust е необходимо задължително да използват посочения от издателя софтуер Desktop Signer или онлайн в сайта на Борика, като се избере тип на подписване PKCS 7 и се провери в Настройките на софтуера дали форматът на типа на електронния подпис/signature type е Detached (p7s), нивото/signature level да е Baseline_B и Хеш алгоритъм/hash algorithm - SHA

23 14.2. При работа под операционни системи MAC OS и при липсваща възможност за работа в тях на посочения от издателя на електронния подпис софтуер за подписване на файлове, потребителите могат да използват функционалностите на софтуерния продукт Infonotary e-docsigner, като изберат схема на подписване Комуникация с НАП. Посочената схема генерира файл с разширение.p7s При необходимост от съдействие, свързано с подписване с квалифициран е-подпис, издаден от Evrotrust на файл с разширение.suni, бихте могли да се обърнете за съдействие към ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД. 15. Генерираният от софтуера файл с подпис с разширение.p7s обикновено е с размер между 3 КB и 9 КB. 16. Върнете се обратно в системата и в т. 3 Заредете подписите натиснете бутон Изберете файл. 17. Посочете генерирания от софтуера за подписване файл с разширение.p7s и го заредете в системата. 18. При коректна работа системата ще Ви изведе информация за прикачения електронен подпис и можете да пристъпите към подаване на Вашия проект чрез избор на бутон Подай проектното предложение. 19. Ако при зареждане на файла с подпис системата ви изведе съобщение отново Невалиден подпис или подписа/ите (файлове с разширение.p7s ) не се отнасят за зареденото в системата и приключило проектно предложение. Моля, след изтриване на заредения файл изпълнете отново стъпките по-горе, рестартирайте компютъра и повторете действията от т.2 на настоящото указание, спазвайки стриктно описаните действия. След подаване на проектно предложение системата изпраща автоматично съобщение с регистрационния номер на проектното предложение на електронната поща асоциирана с потребителския профил. VI. КОМУНИКАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ОЦЕНКА При извършване на оценка за административно съответствие и допустимост в случай на необходимост от представяне на разяснения или документи от страна на кандидатите, същите ще бъдат изискани през Системата, за което ще получите съобщение на посочената от Вас електронна поща. За да прегледате получения въпрос по подадените от Вас проектни предложения от основното меню изберете Проектни предложения и изберете раздел Въпроси от комисията. Може да видите датата на 23

24 изпращане на въпроса от страна на Агенцията, както и срока, в който можете да изпратите отговор. При избор на бутон Преглед имате възможност само да прегледате получения въпрос от оценителната комисия. За да отговорите на въпроса е необходимо да използвате бутона Нов отговор Възможно е и отключване на секции от проектното предложение, които са отключени за редакция и нанасяне на исканите от Агенцията корекции: За да изготвите отговор на постъпил въпрос, изберете команда Нов отговор. 24

25 Системата визуализира форма за въвеждане на данни за писмо. Въведете свободен текст (отговор на поставения въпрос, допълнителни разяснения относно нанесените корекции и др.) в полето Отговор и прикачете файлове към отговора, ако е необходимо. Извършете необходимата редакция в отключената секция от проектното предложение, ако е приложимо. Може да запазвате въведените данни като чернова чрез избор на линка Запис на отговора в системата. След като изготвите писмото изберете бутон Продължи. Системата запазва въведените данни в режим Чернова и визуализира данните за преглед. След като се уверите, че въведените данни са коректни и желаете да приключите въвеждането на отговора към Агенцията активирайте командата Приключи. След като сте изготвили отговора на постъпилия въпрос и сте го приключили, същият е в готовност за изпращане, но все още не е изпратен. Ако сте сигурни, че желаете да го изпратите изберете команда ВЪРНИ ОТГОВОР. Сваляне и подписване с електронен подпис на изготвен отговор За да изпратите Вашия отговор електронно, е необходимо да разполагате с квалифициран електронен подпис. За повече информация относно видовете електронни подписи,, как се използват и как се подписва с електронен подпис, можете да се обърнете към Вашия доставчик на удостоверителни услуги и/или към Отговорната организация. За да изпратите отговора, е необходимо да изтеглите изготвения отговор като електронен документ чрез избор на зеления бутон ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОТГОВОР НА ВЪПРОС : 25

26 ВАЖНО: В случай че при прикачване на подписа/ите с разширение.p7s, системата изведе съобщение Невалиден подпис., моля да следвате следните стъпки за успешно изпращане на подготвения от Вас отговор на въпрос от Агенцията: 1. Затворете всички отворени интернет браузъри. 2. Изтрийте всички файлове, свързани с опити за подписване на проектното предложение. 3. Отворете Вашият интернет браузър. 4. Заредете страницата на СУНИ Влезте в системата с Вашето потребителско име и парола. 6. При подаване на отговор на оценителна комисия е необходимо отговорът да бъде приключен. 7. Изберете бутон Върни отговор в проектното предложение. 8. Системата проверява за наличието на грешки във формуляра за кандидатстване. 9. Натиснете бутон Продължи. 10. Изберете от стъпка 1 бутон Изтегляне на отговор на въпрос. 11. Запаметете сваления файл на Вашия компютър, на място където няма други файлове с разширение.asuni. 12. Използвайки посочения от издателя на електронния подпис софтуер за подписване на файлове, подпишете сваления файл с разширение.asuni. Файлът следва да бъде подписан с т.нар. отделена сигнатура (Detached signature), а разширението на генерирания файл следва да бъде.p7s За потребители на електронен подпис B-Trust е необходимо задължително да използват посочения от издателя софтуер Combo Lite в режим на Опростен интерфейс и да проверят в Настройките на софтуера дали формата на електронния подпис е.p7s) При работа под операционни системи MAC OS и при липсваща възможност за работа в тях на посочения от издателя на електронния подпис софтуер за подписване на файлове, потребителите могат да използват функционалностите на софтуерния продукт Infonotary e-docsigner, като изберат схема на подписване Комуникация с НАП. Посочената схема генерира файл с разширение.p7s При необходимост от съдействие, свързано с подписване с квалифициран е-подпис, издаден от Evrotrust на файл с разширение.suni, бихте могли да се обърнете за съдействие към ЕВРОТРЪСТ ТЕХНОЛЪДЖИС АД. 26

27 13. Генерираният от софтуера файл с подпис с разширение.p7s обикновено е с размер между 3 КB и 9 КB. 14. Върнете се обратно в системата и в т. 3 Заредете подписите натиснете бутон Изберете файл. 15. Посочвате генерирания от софтуера за подписване файл с разширение.p7s и го заредете в системата. 16. При коректна работа системата ще Ви изведе информация за прикачения електронен подпис и можете да пристъпите към подаване на Вашия отговор чрез избор на бутон Върни отговор. 17. Ако при зареждане на файла с подпис системата ви изведе съобщение Невалиден подпис, рестартирайте компютъра и повторете действията от т.2 на настоящото указание, спазвайки стриктно описаните действия. След подаване на отговор на въпрос от оценителна комисия системата изпраща автоматично съобщение с регистрационния номер на отговора на електронната поща асоциирана с потребителския профил. Настоящите указания не са изчерпателни и при подаване на конкурсна документация, следва да съблюдавате заложените изисквания в Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд (ПУСНИФ 2022 г.), Правилника за оценка на проектни предложения и прилежащите към тях документи. 27

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграция на от етническите малцинства www.coiduem.bg 30.08.2019

Подробно

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани

Подаване на информация в ИСИС - описание с примерни екрани Подаване на информация в Портала на Интегрираната статистическа информационна система (ИСИС) Описание с примерни екрани Подаването на информация в Портала на ИСИС е възможно само след подписването ѝ с

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР

Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАР Препоръчваме да се използват следните браузери: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. За явяване на изпит и успешна регистрация е необходимо ПРЕДВАРИТЕЛНО: 1. Да се заплати определената такса и платежният

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа

Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа Mobi-B мобилен портфейл Инструкция за работа СЪДЪРЖАНИЕ Изтегляне и регистрация... 3 Регистриране на нова карта... 3 Добавяне на последваща карта... 5 Изтриване на карта... 6 Подмяна на мобилен телефон...

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

“ Ада – софт “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет

“ Ада – софт  “ – софтуер за автоматизиране на финансово – счет Офис София ж.к. Младост 1, бл.27 тел.: (02) 974 43 50 (02) 974 37 39 e-mail: office@ada-soft.bg РАЗРАБОТКА, ПРОДАЖБА И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ СОФТУЕР. ОДИТ РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА ISO 9001:2008 от Bureau

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната 2019-2020 година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани

Подробно

Smart Review_.indd

Smart Review_.indd Изпращане на файлове през Kodak Insite За да използвате функционалността на програмата, е необходимо да имате регистрация в системата, която може да бъде създадена от екипа на Жанет 45. Ще получите имейл

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ПЛАТФОРМА ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ 1 ООД В тези инструкции ще намерите: 1. Как да влезем в плаформата за обучение?

Подробно

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1

Microsoft Word - Techn zad 2017-M1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ за предоставяне на достъп до специализирана уеб-базирана електронна платформа, позволяваща провеждане на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП

Ръководство за външни потребители Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Портал и електронни услуги, предоставяни от НАП Подаване на ДДС декларации и документи по електронен път Съдържание 1. Процедура за подаване на декларации, дневници и справки по ЗДДС... 4 2. Описание... 5 3. Вход в системата от клиент на... 6 4. Избор

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно