Определяне степента на обструкция на дихателните пътища при пациенти с карцином на ларинкса

Размер: px
Започни от страница:

Download "Определяне степента на обструкция на дихателните пътища при пациенти с карцином на ларинкса"

Препис

1 Определяне степента на на дихателните пътища при пациенти с карцином на ларинкса Determination of Respiratory Obstruction in Patients with Carcinoma of the Larynx Маринов Ц. 1, М. Белитова 1, Т. Попов 2, Д. Конов 2, М. Цекова-Чернополска 2 1 Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, Катедра по анестезиология и интензивно лечение, МУ София 2 Клиника по УНГ болести, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, Катедра по УНГ болести, МУ София Marinov Ts. 1, M. Belitova 1, T. Popov 2, D. Konov 2, M. Tsekova-Chernopolska 2 1 Department of Anesthesiology and Intensive Care; University Hospital Queen Giovanna-ISUL ; Medical University Sofia 2 Department of ENT Surgery; University Hospital Queen Giovanna-ISUL ; Medical University Sofia Резюме Теоретични основи: Наличието на ларингеален карцином налага прецизна оценка за възможността за осъществяване на ендотрахеална интубация. Предварителният оглед на ларингеалните структури може да спомогне за избора на правилна техника за осъществяване на вентилацията. Целта на проучването е да се определи степента на на дихателните пътища при пациенти с карцином на ларинкса. Материали и методи: Клинично проспективно кохортно проучване, извършено върху 120 пациенти с карцином на ларинкса в Клиника по УНГ болести на УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София в периода година за определяне степента на ларингеална. Резултати: За директен оглед на ларинкса се използва фиброоптичен ларингоскоп Storz 8402 ZX с възможност за видеозапис. След извършване на директен оглед на ларинкса посредством фиброларингоскопия за определяне на степента на ларингеална се използва скалата на Cotton-Myer. Предоперативно на всички 120 пациенти беше определена степента на ларингеална. Установи се, че при 60 от тях степента е до 50% (1-ва степен), при 26 е 51 70% (2-ра степен), при 34 е 71 99% (3-та степен). Изводи: В заключение можем да кажем, че определянето на степента на ларингеална дава възможност за избор на техника за инструментация на дихателните пътища по време на трахеостомията при пациенти с карцином на ларинкса. Ключови думи: ларингеален карцином, ларингеална, фиброларингоскопия Abstract Theoretical basis: The presence of laryngeal carcinoma requires precise assessment of the feasibility of endotracheal intubation. Preliminary examination of the laryngeal structures is helpful in the selection of proper technique for ventilation. The Aim of the study is to determine the degree of laryngeal obstruction in patients with laryngeal carcinoma. Materials and Methods: A prospective cohort study for determining the degree of laryngeal obstruction including 120 patients with laryngeal carcinoma operated in the Department of Otorhinolaryngology at the University Hospital Queen Giovanna ISUL, Sofia, Results: Preoperative examination of the larynx is performed in all patients by Storz 8402 ZX fiber optic laryngoscope with video capability. The degree of laryngeal obstruction is determined by the Cotton-Myer scale. In 60 patients the degree of obstruction is up to 50% (1st degree), in 26 patients it is 51-70% (2nd degree), and in 34 patients the obstruction is 71-99% (3rd degree). Conclusion: Preoperative determination of the degree of laryngeal obstruction is essential for choosing the proper technique for ventilation during tracheostomy in patients with laryngeal carcinoma. Key wards: Carcinoma of the larynx, laryngeal obstruction, fibrolaryngoscopy 18

2 1 / 2018 International Bulletin of Otorhinolaryngology Увод Наличието на ларингеален карцином налага прецизна оценка за възможността за осъществяване на ендотрахеална интубация 1,2,3,4,5,6. Трудната интубация изисква изготвянето на предварителен план за осъществяване на вентилация, ако интубацията се окаже невъзможна 7,8,9,10. Необходимо е да се прецени възможността за извършването на ендотрахеална интубация след увод в обща анестезия или провеждането на трахеостомията да се осъществи при будно състояние на пациента със запазване на спонтанното дишане, като се приложи местна анестезия 11. Описани са случаи на пълна на горните дихателни пътища по време на опит за ендотрахеална интубация на пациенти в будно състояние със запазено спонтанно дишане, често предизвикана от туморно образувание 12,13,14,15. Предварителният оглед на ларингеалните структури може да спомогне за избора на правилна техника за осъществяване на вентилацията 16,17. Ларинготрахеалната стеноза за първи път е класифицирана от Cotton. Класификацията се основава на площта на стенозата по отношение на напречното сечение и се състои от 4 степени. Тя е предназначена основно за пациенти след продължителна интубация 18. Grundfast et al. предлагат по-описателна форма на класификацията. Степента на стенозата се описва чрез измерване на диаметъра в найтясното място и се взима предвид дължината на засегнатия участък 19. Според McCaffrey освен диаметъра и дължината на стенозата преобладаващ предиктор за изхода от заболяването е локализацията. Тя е ограничена до глотис, субглотис и горна част на трахеята 20. Anand et al. модифицират скалата на Cotton, като я разделят на 3 степени: лека (< 70%), умерена (71 90%) и тежка (> 90%). Дължината на стенозата се разделя по следния начин: < 1 см, между 1 3 см и > 3 см 21. Myer определя степента на стенозата чрез използване на стандартни ендотрахеални тръби като водач и наблюдава как те преминават през най-тясната точка. Сравнявайки с подходящи за възрастта размери ендотрахеални тръби, могат да се класифицират 4 степени на стеноза: клас I ( 50%), клас II (51 70%), клас III (> 70%) и клас IV (пълна ) 22. Freitag et al. 23 предлагат подобна скала за оценка на стенозата на дихателните пътища. Цел Целта на проучването е да се определи степента на на дихателните пътища при пациенти с карцином на ларинкса. Материали и методи Клинично проспективно кохортно проучване, извършено върху 120 пациента с карцином на ларинкса в Клиника по УНГ болести на УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София, в периода година за определяне степента на ларингеална. За директен оглед на ларинкса се използва фиброоптичен ларингоскоп Storz 8402 ZX с възможност за видеозапис (фиг. 1). Фиг. 1. Фиброоптичен ларингоскоп Storz 8402 ZX След извършване на директен оглед на ларинкса посредством фиброларингоскопия, за определяне на степента на ларингеална се използва скалата на Cotton-Myer, при която се класифицират 4 степени на в зависимост от процентното стеснение просвета на ларинкса, както следва (фиг. 2): 19

3 Скала на Cotton-Myer: Клас I ( 50%) Клас II (51 70%) Клас III (71 99%) Клас IV (пълна ) Фиг. 2. Скала на Cotton-Myer Резултати При всички 120 пациенти с карцином на ларинкса се проведе фиброларингоскопия. Манипулацията се осъществява чрез локална анестезия на горните дихателни пътища. Чрез анестезията се намалява чувствителността на рецепторите в назалната лигавица и се потиска ларингеалният рефлекс, намалява се кашлицата. Така фиброларингоскопията протича гладко, като пациентът усеща само лек дискомфорт. Използва се тънък ендоскоп, съдържащ фиброоптични влакна, които могат да бъдат управлявани. Въвежда се през носа и преминава в гърлото под пряка визуализация. Това изследване предвижда оглед на структурата на гърлото, включително и в задната част на носа, задната част на устата, ларинкса и хипофаринкса. Това е подходящ метод за оценка подвижността на гласните връзки и проходимостта на ларинкса или степента на та от наличен туморен процес. След провеждането на фиброларингоскопията пациентите се разделиха в групи според процентното стеснение на ларинкса от туморното образувание. Като основа за това се използва скалата на Cotton-Myer. При определянето на степента на ларингеална се установи, че при 60 от тях степента е до 50% (1-ва степен), при 26 е 51 70% (2-ра степен), при 34 е 71 99% (3-та степен). При нито един от изследваните пациенти не се установи пълна на ларинкса. Установи се, че пациентите с 1-ва степен на съвпадат с тези, подложени на ФЛР, докато тези с 2-ра и 3-та степен на съвпадат с подложените на ТЛ (фиг. 3), (фиг. 4). 60 пациенти 26 пациенти 34 пациенти I-ва степен II-ра степен III-та степен IV-та степен Фиг. 3. Различни степени на ларингеална 20

4 1 / 2018 International Bulletin of Otorhinolaryngology 60 до 50% % % Фиг. 4. Разпределение на пациентите според степента на ларингеална Дискусия Според Crosby, Henderson, Apfelbaum, Petrini и др. наличието на ларингеален карцином налага прецизна оценка за възможността за осъществяване на ендотрахеална интубация след увод в обща анестезия 1,2,3,4 или провеждането на трахеостомията да се осъществи при будно състояние на пациента със запазване на спонтанното дишане, като се приложи локална анестезия. Предварителният оглед на ларингеалните структури и определяне степента на ларингеална може да спомогне за избора на подходяща техника за осъществяване на вентилацията. Според Patel и Cook техниката за осъществяване на вентилация, използвана при различна степен на на горните дихателни пътища, остава дискутабилна 24,25. Скалата на Cotton-Myer се използва за определянето на степента на ларинготрахеална стеноза. В нашето проучване я използваме за определяне на процентното стеснение на ларинкса от туморния процес. В световната литература не съществува унифицирана скала за определяне на степента на на дихателните пътища. Комбинацията от посочените скали за ларинготрахеална стеноза, клиничното състояние на пациента с карцином на ларинкса, както и информацията от някои образни методи на изследване (КТ, МРТ), посочващи разпространението на туморния процес, имат голямо значение за анестезиолога, изправен пред предизвикателството да направи точна оценка на проходимостта на дихателните пътища, необходима му за правилен избор на метод за осъществяване на вентилацията по време на трахеостомията при пациенти, подложени на ларингектомии. Заключение В заключение можем да кажем, че определянето на степента на ларингеална при пациенти с карцином на ларинкса дава възможност за избор на техника за инструментация на дихателните пътища по време на трахеостомията при пациенти с карцином на ларинкса. Библиография 1. Crosby ET, Cooper RM, Douglas MJ, et al. The unanticipated difficult airway with recommendations for management. Can J Anaesth. 1998; 45: Henderson JJ, Popat MT, Latto IP, Pearce AC, Difficult Airway Society Difficult Airway Society guidelines for management of the unanticipated difficult intubation. Anaesthesia. 2004; 59: Apfelbaum JL, Hagberg CA, Caplan RA, et al. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Anesthesiology. 2013; 118: Petrini F, Accorsi A, Adrario E, et al. Recommendations for airway control and difficult airway management. Minerva Anestesiol. 2005; 71: Boisson-Bertrand D, Bourgain JL, Camboulives J, et al. Difficult intubation. French Society of Anesthesia and Intensive Care. A collective expertise (French) Ann Fr Anesth Reanim. 1996; 15: Braun U, Goldmann K, Hempel V, Krier C. Airway management. Guidelines of the German Society of Anesthesiology and Intensive Care. Anaesth Intensivmed 2004; 45: Murphy M, Hung O, Launcelott G, Law JA, Morris I. Predicting the difficult laryngoscopic intubation: are we on the right track? Can J Anesth. 2005; 52: Rosenblatt WH, Wagner PJ, Ovassapian A, Kain ZN. Practice patterns in managing the difficult airway by anesthesiologists in the United States. Anesth Analg. 1998; 87: Jenkins K, Wong DT, Correa R. Management choices for the difficult airway by anesthesiologists in Canada. Can J Anesth. 2002; 49: Zugai BM, Eley V, Mallitt KA, Greenland KB. Practice patterns for predicted difficult airway management and access to airway equipment by anaesthetists in Queensland. Australia. Anaesth Intensive Care. 2010; 38: Croskerry P. Cognitive forcing strategies in clinical decisionmaking. Ann Emerg Med. 2003; 41: McGuire G, el-beheiry H. Complete upper airway obstruction during awake fibreoptic intubation in patients with unstable cervical spine fractures. Can J Anesth. 1999; 46:

5 13. Ho AM, Chung DC, To EW, Karmakar MK. Total airway obstruction during local anesthesia in a non-sedated patient with a compromised airway. Can J Anesth. 2004; 51: Shaw IC, Welchew EA, Harrison BJ, Michael S. Complete airway obstruction during awake fibreoptic intubation. Anaesthesia. 1997; 52: Peterson GN, Domino KB, Caplan RA, Posner KL, Lee LA, Cheney FW. Management of the difficult airway: a closed claims analysis. Anesthesiology. 2005; 103: Rosenblatt W, Ianus AI, Sukhupragarn W, Fickenscher A, Sasaki C. Preoperative endoscopic airway examination (PEAE) provides superior airway information and may reduce the use of unnecessary awake intubation. Anesth Analg. 2011; 112: Маринов Ц. Анестезиологични и соматични проблеми при ларингектомии Дисертационен труд, стр Cotton RT. Pediatric laryngotracheal stenosis. J Pediatr Surg 1984; 19: num= &link_type=med&dopt=abstract. 19. Grundfast KM, Morris MS, Bernsley C. Subglottic stenosis: retrospective analysis and proposal for standard reporting system. Ann Otol Rhinol Laryngol 1987; 96: McCaffrey TV. Classification of laryngotracheal stenosis. Laryngoscope 1992; 102: ?access_num= &link_type=MED&dopt=Abstract 21. Anand VK, Alemar G, Warren ET. Surgical considerations in tracheal stenosis. Laryngoscope 1992; 102: gov/pubmed/ ?access_num= &link_type=med&dopt=abstract 22. Myer CM 3rd, O Connor DM, Cotton RT.. Proposed grading system for subglottic stenosis based on endotracheal tube sizes. Ann Otol Rhinol Laryngol 1994; 103: Freitag, L., et al. A proposed classification system of central airway stenosis. European Respiratory Journal, 2007, 30.1: Patel A, Pearce A. Progress in management of the obstructed airway. Anaesthesia. 2011; 66(Suppl 2): Cook TM, Morgan PJ, Hersch PE. Equal and opposite expert opinion. Airway obstruction caused by a retrosternal thyroid mass: management and prospective international expert opinion. Anaesthesia.2011; 66: Адрес за кореспонденция: д-р Цветомир Маринов Клиника по анестезиология и интензивно лечение УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ ул. Бяло море 8 22

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека

АНКЕТНА КАРТА – анкетирани 100 човека ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СФЕРАТА НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ Диана Георгиева Медицински факултет, СУ Св. Климент Охридски, София, България, УБ Лозец, Козяк 1, 1407 София, Тел: +359

Подробно

Радиотермоаблация

Радиотермоаблация Какво представлява радиотермоаблацията? та (РТА) е метод за унищожаване на чернодробните тумори първичен рак или чернодробни метастази, който се прилага в случаите, в които туморите не могат да бъдат отстранени

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 2 2015 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ

АВТОМАТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА СИТОПЕЧАТ ВЪРХУ ЦИЛИНДРИЧНИ ПОВЪРХНИНИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗЪБНА ПРЕДАВКА ОТ ВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В СРЕДА НА САЕ СИСТЕМА Милчо Ташев Резюме: В настоящата статия са представени получените резултати от изследване в среда на САЕ система една конкретна зъбна

Подробно

ПРИРОДОСЪОБРАЗНО СТОПАНИСВАНЕ НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ СМЪРЧОВИ ГОРИ

ПРИРОДОСЪОБРАЗНО СТОПАНИСВАНЕ НА ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ СМЪРЧОВИ ГОРИ Значение на фазата на старост за природосъобразното стопанисване на горите инж. Нено Александров¹ ¹ гл. ас. катедра Лесовъдство ЛТУ Природосъобразно стопанисване? Прилагане на лесовъдски системи, имитиращи

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version

Microsoft Word - MONO_UARD_2018_final version Influence of financial incentives on the quality of the offered medical service Влияние на финансовото стимулиране върху качеството на предлаганата медицинска услуга Цел Цел на изследването е да определи

Подробно

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна

СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна СТАНОВИЩЕ за дисертациионен труд на тема ЛИЧНОСТНИ ПРОМЕНИ ПРИ ИНСУЛТНА БОЛЕСТ на Красимира Иванова Маникатова за присъждане на образователна и научна степен доктор по Педагогическа и възрастова психология

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София   факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IAEE Sofia Symposium, 1 st Sofia Energy Economics Conference 7 December 2018, Sofia, Bulgaria Заплахата изтичане на въглерод спешна необходимост за предприемане на действия на национално ниво Константин

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ВАРНА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА Катедра по Орална и лицево челюстна хирургия К О Н С П Е К Т ПО КЛИНИКА НА ОРАЛНАТА И ЛИЦЕВО ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ за V курс ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

Подробно

CONTENTS ECDC/ERS Task Force Report EUROPEAN UNION STANDARDS FOR TUBERCULOSIS CARE р. 4 editorials BLOCKING THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTORS WITH

CONTENTS ECDC/ERS Task Force Report EUROPEAN UNION STANDARDS FOR TUBERCULOSIS CARE р. 4 editorials BLOCKING THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTORS WITH CONTENTS ECDC/ERS Task Force Report EUROPEAN UNION STANDARDS FOR TUBERCULOSIS CARE р. 4 editorials BLOCKING THE EPIDERMAL GROWTH FACTOR RECEPTORS WITH GEFITINIB (IRESSA ) IN NON-SMALL CELL LUNG CANCER

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2016_.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2016 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 38 458 379 амбулаторни листове, касаещи 5 198

Подробно

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc

Microsoft Word - Doklad_Diabetes_Reg_2015.doc ДАННИ ОТ РЕГИСТЪРА НА БОЛНИТЕ ОТ ЗАХАРЕН ДИАБЕТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (актуални към 01.01.2015 г.) 1. Начални данни, предоставени от НЗОК Анализирани са общо 39166527 амбулаторни листове, касаещи 5 190

Подробно

Microsoft Word - TAB_5.doc

Microsoft Word - TAB_5.doc Таблица 5: Граници на годишното постъпване на отделни радионуклиди в организма на персонала чрез вдишване (ГГП ИНХ ) или поглъщане (ГГП ПО ) и граница на средногодишната обемна активност (ГСГОА В ) на

Подробно

Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категори

Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категори Предоставяне на стойност към здравни специалисти във връзка с образователна подкрупа за участие в научни срещи и посещения на място Компания: Категория ТП Гедеон Рихтер АД Дата на оповестяване: 30.06.2018

Подробно

Clinique du poids Idéal

Clinique du poids Idéal Мултидисциплинарен подход в бариатричната хирургия: начален опит за българската здравна система Константин Гроздев, Теодора Ханджиева- Дърленска, Здравко Каменов, Елена Иванова, Огнян Георгиев, Георги

Подробно

price list

price list ЕЛ.АПАРАТУРА ЕЛМАРК Прод. Описание Мярка Цена 200001 авт.предп. 1P/ 6A EL бр 0.00 200002 авт.предп. 1P/10A EL бр 0.00 200003 авт.предп. 1P/16A EL бр 0.00 200004 авт.предп. 1P/20A EL бр 0.00 200005 авт.предп.

Подробно

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ

ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ ВТОРА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД В ТЕРАПИЯТА В СТАРЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИ ДЪЛГОЛЕТНИЦИ 22 24 февруари 2019 зала 6, НДК СОФИЯ НАУЧНА ПРОГРАМА Петък, 22 февруари 2019 14.00 14.15 Откриване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд на тема: СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ПРИ ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ на д-р Щерю Николаев Щерев, асистент към Ка

Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд на тема: СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ПРИ ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ на д-р Щерю Николаев Щерев, асистент към Ка Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд на тема: СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД ПРИ ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ХИАТАЛНИ ХЕРНИИ на д-р Щерю Николаев Щерев, асистент към Катедра Обща и Оперативна хирургия към Медицински Университет

Подробно

РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участи

РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участи РЕЗЮМЕТА НА РЕАЛНО ОТПЕЧАТАНИ ПЪЛНОТЕКСТОВИ ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ С ISSN И СБОРНИЦИ С ISBN НА ДОЦ. Д-Р РУМЕН ПЕТРОВ КОНСТАНТИНОВ Д.М. За участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле

Относно: Иван Павлов Дата: :46 До: DB Interconsult Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен сле Report ВЪВЕДЕНИЕ Този Report е финалният документ на системата ProProfile, получен след решаване на психологически тестове, идентифициращи начин на работа и възможност за заемане на определена длъжност.

Подробно

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ

Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИ Vocational Education Volume 19, Number 4, 2017 Професионално образование School for Teachers Училище за учители ГРАФИЧЕН МЕТОД ЗА РЕШАВАНЕ НА УРАВНЕНИЯ Информационните технологии инструментариум за решаване

Подробно

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со

Science & Technologies КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет Со КАЧЕСТВО НА КОМУНИКАЦИЯТА МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ Стайко Спиридонов, Ралица Златанова-Великова Медицински университет София, Факултет по Обществено здраве, 1527 София, България, е-mail: ralicazlatanova@abv.bg

Подробно

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ

БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БРОЙ 1 2013 1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДСТАВЯНИТЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ МАТЕРИАЛИ В БЪЛГАРСКО СПИСАНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Българско списание за образование е теоретично списание за науки

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ОДОБРЯВАМ: ДЕКАН НА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ: /Чл.-кор. проф. д-р Иван Митов, дм, дмн/ /П/ ПЛАН-РАЗПИСАНИЕ НА КУРСОВЕ И ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА

Подробно

Graphic1

Graphic1 Âúçäóõîðàçïðåäåëèòåëè/Äèôóçîðè ENGINEERING Въздухопроводи за равномерно подаване/ изтегляне на въздух КРАМ произвежда, доставя и монтира въздухоразпределители и въздухопроводи осигуряващи равномерно подаване/

Подробно

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де

Ултразвуково изпитване Номер Наименование Статус БДС 8241:1985 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения Де Ултразвуково изпитване 8241:1985 Контрол без разрушаване. Методи ултразвукови. Термини и определения 8241:1970 1330-4:2010 Изпитване (контрол) без разрушаване. Терминология. Част 4: Термини, използвани

Подробно

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс

Приложение 1а. Докторски програми в МУ София по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от г.) Подготовката на докторанти в Медицинс Приложение 1а. Докторски програми в МУ по научни специалности (Изм. с Решение 34.2 на АС от 23.04.2019 г.) Подготовката на докторанти в се осъществява само по акредитирани от НАОА докторски програми Ш

Подробно