ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД. от год.

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД. от год."

Препис

1 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА РОМИР ЗЕМЕН" 2400, гр. Радмир, бласт Перник, ул. Евлги Гергиев 3, тел: ; ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛ т гд. Кмисията за пдбр пректни предлжения п прцедура за представяне безвъзмезд финсва пмщ МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ- Радмир-Земен, т Стратегията за Вден т бщнстите местн развитие СНЦ МИГ-Радмир-Земен Првеждане етап Оценка административнт сътветствие и дпустимстта. През първия краен срк за прием пректни предлжения г. п прцедура МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ-Радмир- Земен, финсира чрез Оператив прграма Инвации и кнкурентспсбнст в ИСУН 2020 са регистрирани бщ 3 бря пректни предлжения, т кит 3 бря пректи предлжения са пдадени в рамките крайния срк за пдаване пректни предлжения г., 17:00 часа. Рег. пректнт предлжение: Таблица 1: Регистър пректните предлжения Име кандидата: Дата и час регистриране: г., 16:51 ч г., 13:40 ч.

2 ВАРОДОБИВ г., 14:51 ч. Заключение т етап Оценка административнт сътветствие и дпустимстта. Пректни предлжение, предлжени за тхвърляне. При извършета ценка етап АСД п прцедура МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ-Радмир-Земен няма тхвърлени пректни Оттеглени пректни При извършета ценка етап АСД п прцедура МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ-Радмир-Земен няма ттеглени пректни Пректни предлжения, предлжени за п-татъш ценка На г. въз снва приключените ценителни листа администратр сесия Председател извърши ббще ценка АСД пректни предлжения регистрирани пд нмера, и. На г. се генерира т система ИСУН 2020 Прткл за ценка Административн сътветствие и дпустимст S1-RP1. ПП рег. нмер Наименвание Кд рганизацията п КИД А ООД СТИЙЛ метални кнструкции и части т тях Пвърхнстн брабтване и сяне пкритие върху метал Таблица 4: Оббще ценка АСД Адрес за креспнденция България, гр.радмир 2400, бласт Перник, бщи Радмир, гр. Радмир 2400, ж.к. Гърляница, - No 43 България, гр.радмир 2400, ул. ГАРАТА 1 Наименвание Кд пректа п КИД 2008 призвдителнстта и експртния 3А призвдителнстта и експртния чрез инвестиции в технлгичн метални кнструкции и части т тях Пвърхнстн брабтване и сяне пкритие върху метал размер размер съфинсиране Резултат т Статус , ,00 Премива , ,09 Премива

3 ВАРОДОБИВ вар и гипс България, гр.земен 2440, ул. ТИЧЪК 47 призвдителнстта и експртния "Кариери и Вардбив" теритрията МИГ-Радмир- Земен чрез закупуване машини вар и гипс , ,41 Премива Въз снва извършета ценка, КППП предлага 3 (три) пректни предлжения, п кит бщия размер е ,59 лв. етап Административн сътветствие и дпустимст (след извършване крекциите в бюджета, въз снва кнстатациите КППП бщия размер ще бъде редуциран ,58 лв.) да бъдат дпусти д техническа и финсва ценка: ПП рег. нмер Таблица 5: Пректни предлжения, предлжени за премиване етап Техническа и финсва ценка Кандидат Наименвание размер BG16RFOP BG16RFOP BG16RFOP ВАРОДОБИВ призвдителнст та и експртния 3А призвдителнст та и експртния чрез инвестиции в технлгичн призвдителнст та и експртния "Кариери и Вардбив" размер съфинсиране , , , , , ,41

4 теритрията МИГ-Радмир- Земен чрез закупуване машини. Првеждане етап Техническа и финсва ценка. Техническата и финсва ценка п прцедура пдбр пректи МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ-Радмир- Земен е извърше за перида т г. д г. Техническата и финсва ценка пректните предлжения, пстъпили п прцедурата и премили етап Административн сътветствие и дпустимст се извърши в сътветствие с Услвията за кандидастване и утвърдения бразец ценител таблица, съхраняван с ИСУН След извършване ценка за административн сътветствие и дпустимст д техническа и финсва ценка са дпусти бщ 3 (три) пректни Оббще техническа и финсва ценка. След извършванет техническа и финсва ценка п прцедура МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ-Радмир- Земен бяха плучени следните ценки: Таблица 7: Плучени ценки етап ТФО Пректн предлжение Кандидат ВАРОДОБИВ Наименвание пректнт предлжение призвдителнстта и експртния 3А призвдителнстта и експртния чрез инвестиции в технлгичн призвдителнстта и експртния "Кариери и Вардбив" теритрията МИГ- Радмир-Земен чрез закупуване машини. Тчки

5 На г. в 10:50 часа е извършен класиране пректните предлжения в ИСУН 2020 т Председателя КППП Администратр сесия S1-ST1. Таблица 8: Класиране пректните предлжения Преде н нмер С та ту с Одбрен БФП Прцедура Нмер ПП Наименва ние Кандидат Дата регис траци я Ста тус Анул иран класи ране Оббще ценка 1 О д бр ен ,00 МИГ- Радмир- Земен, Мярка Пвишаване призвдите лнстта и експртния МСП теритрията МИГ- Радмир- Земен Пвишаван е призвдит елнстта и експртния птенциал 3А 3А СТИЙЛ ООД :51 Рег ист рир ан Не Тип Прем ива Тчки Да ТФО Да 84 2 О д бр ен ,84 МИГ- Радмир- Земен, Мярка Пвишаване призвдите лнстта и експртния МСП теритрията МИГ- Радмир- Земен Пвишаван е призвдит елнстта и експртния птенциал ГАЛКО чрез инвестиции в технлгич н ГАЛКО :40 Рег ист рир ан Не Тип Прем ива Да Тчки ТФО Да 75 3 О д бр ен ,74 МИГ- Радмир- Земен, Мярка Пвишаване призвдите лнстта и експртния МСП теритрията МИГ- Радмир- Земен Пвишаван е призвдит елнстта и експртния птенциал "Кариери и Вардбив" теритрият а МИГ- Радмир- Земен чрез закупуване машини. КАРИЕРИ И ВАРОДО БИВ :51 Рег ист рир ан Не Тип Прем ива Тчки Да ТФО Да 69

6 На г. се генерира т система ИСУН 2020 Прткл за Техническа и финсва ценка S1-RP2. клас ира нет н тчк и Пректн предлже ние 1 BG16RFO 2 BG16RFO 3 BG16RFO Наименвание кандидата ВАРОДОБИВ Среднаритметичн а ценка (брй тчки) Таблица 9: Оценка ТФО Иска сума Препръча сума Съфинси ране бюджет пректа (първча лен) размер бюджета (препръчан) , , , , ,00 90% , , , , ,93 90% , , , , ,15 90% % БФП Заключение т етап Техническа и финсва ценка. а сума ( дпустими разхди ОДР 100%) пректните предлжения, предлжени за финсиране: ,08 лева. Сума дбрета безвъзмезд финсва пмщ (БФП 90%) ,58 лева. Съфинсиране т кандидатите 10% ,50 лева. Брй пректни предлжения предлжени за финсиране 3 бря. ата лич сума безвъзмездта финсва пмщ п прцедурата е ,00 лева. Въз снва извършета техническа и финсва ценка п прцедура за пдбр пректни предлжения прцедура МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния М СП теритрията МИГ-Радмир-Земен, КППП предлага да бъде тпуста дбрените за финсиране пректни предлжения, безвъзмезд финсва пмщ в размер ,58 лева. Таблица 10: Списък пректните предлжения, кит са предлжени за финсиране д размера предварителн пределените и бявени финсви средства, п сътветта прцедура, класирани съгласн бщия брй плучени тчки, размер безвъзмездта финсва пмщ (иска и препръча) за всяк предлжение, бщия бюджет тделните пректни предлжения (първчален и препръчан) и прцента безвъзмезд финсва пмщ спрям дпустимите разхди

7 клас ира нет н тчк и Пректн предлже ние 1 BG16RFO 2 BG16RFO 3 BG16RFO Наименвание кандидата ВАРОДОБИВ Среднаритметичн а ценка (брй тчки) Иска сума Препръча сума бюджет пректа (първча лен) размер бюджета (препръчан) , , , ,00 90% , , , ,93 90% , , , ,15 90% % БФП, спрям ОДР В резултат извършета ценка и класиране пректните предлжения в рамките финсвия ресурс п прцедурата: няма пректни предлжения, кит са премили успешн ценката, н за кит да не е дстигл финсиране п прцедура пдбр пректи МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ-Радмир-Земен за представяне безвъзмезд финсва пмщ. В резултат извършета ценка и класиране пректните предлжения в рамките финсвия ресурс п прцедурата: няма тхвърлени пректни В резултат извършета ценка и класиране пректните предлжения в рамките финсвия ресурс п прцедурата: няма пректни предлжения, ттеглени т кандидатите. Оценителен дклад е генериран в ИСУН г. в 15:21 часа. Преписът-извлечение сътветства взетите решения и е идентичен с текста т Оценителен дклад КППП т г., п прцедура за представяне безвъзмезд финсва пмщ МИГ-Радмир-Земен, Мярка призвдителнстта и експртния МСП теритрията МИГ-Радмир-Земен.

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна

Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански П Р О Т О К О Л 119 Събрание на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански МИГ Сандански» Дата на провеждане:

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2

СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ КУБРАТ Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG06RDNP001 19.030 МИГ Завет-Кубрат подмярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разрешаването

Подробно

Сдружение "МИГ Харманли"

Сдружение МИГ Харманли Утвърждавам:...П* /Величко Сянков Председател на УС/ *Заличена информация на осн.чл.2 от ЗЗЛД ОБЯВА за прием на проектни предложения по подмярка 7.6. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1

Обява за прием на проектни предложения по мярка 4.2.1 О Б Я В А МИГ НОВИ ПАЗАР КАСПИЧАН Открива процедура за подбор на проектни предложения ПО МЯРКА 4.2.1 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ Сдружение Местна инициативна група Нови

Подробно

Европейски съюз ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА МАРИЦ

Европейски съюз ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА МАРИЦ Европейски съюз ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОБЩИНА МАРИЦА Утвърждавам:... п/п.. Председател на УС на МИГ Община

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯПО МЯРКА 6.4.1 СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ от КППП и Върховния управителен орган на МИГ Нови пазар-каспичан по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.089

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 2013 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO001-1.2.03 НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ г. Утвъ ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 г. Утвърждавам, Председател на УС: ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ НА

Подробно

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc)

(Microsoft Word - \316\341\377\342\340 \357\360\350\345\ Copy.doc) О Б Я В А за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Мъглиж, Казанлък, Гурково Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група -

Подробно

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРД ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони УТВЪРДИЛ:.. /инж. Милчо Доцов Председател на УС/ Обява за

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 05.12.2018 г. от 16.00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул.

ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. ПРОТОКОЛ 1 ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕНА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-РАДОМИР-ЗЕМЕН Днес, 28.06.2018г. в гр. Радомир, в МКИЦ Европа, ул. Св.св. Кирил и Методий 23 от 18.00 часа се проведе

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ПРОТОКОЛ 01/14.01.2019 г. от проведено заседание на Управителен съвет на СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА Днес, 14.01.2019 г. /понеделник/ от 18.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. Климент Охридски

Подробно

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx

Microsoft Word - М1_ОБЯВА.docx ОБЯВА за прием на проектни предложения по мярка 1 Инвестиции в земеделски стопанства към СВОМР на СНЦ МИГ ПОМОРИЕ Местна инициативна група Поморие обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО Протокол от Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група - Гоце Делчев Гърмен - Хаджидимово Днес, 07.09.2018 г., в 09:00 часа, в офиса на Сдружението, намиращ

Подробно

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони Подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на страт ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 4.2 ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ БЯЛА СЛАТИНА

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

ДО

ДО Европейски съюз Европейски структурни и инвестиционни фондове ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 5 / 25.03.2019 г. Днес 25.03.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" 21, от 9:00 ч. се проведе заседание

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО П Р О Т О К О Л от заседание на Управителния съвет на Сдружение

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ХИСАРЯ гр. Хисаря, 4 ОБЯВА за прием на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие за територията на МИГ Хисаря 1. Наименование на мярката от стратегията за ВОМР: Мярка 1 Подкрепа за инвестиции

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙО ОБЯВА МИГ Белово, Септември, Велинград с подкрепата на ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 2020 ОБЯВЯВА процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.074 МИГ Белово, Септември, Велинград

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 52 Протокол 5 от 21.03.2016 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Подобряване на производственият капацитет в МСП Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общ размер на безвъзмездната

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà

ïðîòîêîë èçâëå÷åíèå Òðúñòåíèê è Îðåõîâèöà Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я " З е м е д е л и е " - П л е в е н ОДОБРЯВАМ, ДИРЕКТОР ОДЗ - ПЛЕВЕН:.../п/

Подробно

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ

О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИ О Б Щ И Н А В А РН А ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ" ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КМЕТ НА РАЙОН В. ВАРНЕНЧИК Ж.К. В. ВАРН ЕНЧИК БЛ.302, ВХ. 17 ВАРНА до БОРИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ ОБЩИНА

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО ЮГ ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 2017 ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕЗ 17 ГОДИНА ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ 1. Преки чуждестранни инвестиции В област Пловдив преките чуждестранни

Подробно

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни)

Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи през 2018 година (предварителни данни) ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) 1. Преки чуждестранни инвестиции По предварителни данни преките чуждестранни

Подробно

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378>

<4D F736F F D20322EC4EEEAF3ECE5EDF2E0F6E8FF20F2E5F5EDE8F7E5F1EAE820EDE0E4E7EEF020CFD E646F6378> та) ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА ЕСО ЕАД, ЕКСПЛОАТИРАНИ ОТ МЕР ВАРНА РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ Пълното

Подробно

АНКЕТА

АНКЕТА О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Б Е Л Е Н Е град Белене - 5930, ул. България 35, тел. 0658/3 10 61, e-mail: obs.belene@gmail.com, www.belene.bg П Р А В И Л Н И К ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ

Подробно

IZMENENIQ_kym_Mejdunarodniq_kodeks_za_konstrukciqta_i_oborudvaneto_na_korabi_prevozvasi_opasni_himikali_v_nalivno_systoqnie_

IZMENENIQ_kym_Mejdunarodniq_kodeks_za_konstrukciqta_i_oborudvaneto_na_korabi_prevozvasi_opasni_himikali_v_nalivno_systoqnie_ ИЗМЕНЕНИЯ към Междунардния кдекс за кнструкцията и брудванет на краби превзващи пасни химикали в налив състяние (IBC Code) Приети с Резлюция MSC.50() на Кмитета п мрска безпасст на Междунардната мрска

Подробно

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год

Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ Община РАЗГРАД на проект Наименование на проекта Период за изпълнение на проекта месец/година - месец/год Табл.1. СПИСЪК С ИНДИКАТИВНИ ОСНОВНИ ПРОЕКТИ на проект Наименование на Период за изпълнение на месец/година - месец/година Обекти на интервенция, включени в Зона за въздействие, в която попада обекта на

Подробно

Вх. 5/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Видин С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл

Вх. 5/ ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Видин С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл ДО ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр. Видин С П О Р А З У М Е Н И Е на масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на

Подробно

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци

Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграци Ръководство за работа на Кандидат-бенефициери Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към Център за образователна интеграция на от етническите малцинства www.coiduem.bg 30.08.2019

Подробно

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р /

списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 Р М Л 1 8 -Г Р / списък С КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРО Д АЖ БА НА ЦВЕТЯ ЗА 8-М И МАРТ, 2018 г. по ред Вх. Заяви те л А д р е с 1 5 4 3 /1 3.0 2.2018г. А к с е н и я М е то д и е в а С а н д о в а ж к "М л а д о с т 1",

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072, z

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072,   z ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА ЗАТВОРА-гр.Бобов дол 2670 гр.бобов дол, ул. Васил Коларов 1, тел. факс 0702/62093, тел. МВР 57072, e-mail: zatvorbd@abv.bg Приложение 1 към рег. 112/14.01.2016г.

Подробно

Microsoft Word - 11P168.doc

Microsoft Word - 11P168.doc Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 6 8 от 17 юни 2011 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2011 Г. ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Пазарджик РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик,бул. България 2,ет.2; тел: 034/ 44 55 69; тел: 034/ 40 23 23; факс: 034 44 55 14 e-mail: rik13@cik.bg Протокол 19 НС/09.03.2017г. Днес, 09.03.2017г.,

Подробно

До

До П Р О Т О К О Л РД-18-40/19.04.2017 г. ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: Дата: 19 април 2017 г. Ден: Сряда Място: Областна администрация с адрес: ул. Демокрация 44А, етаж

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP ГРАЖДАНСКИ СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05SFOP001-3.003 ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ВТОРИ

Подробно