НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ г."

Препис

1 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ г. гр. София, 2020 г.

2 ВЪВЕДЕНИЕ Националната програма за намаляване на риска от бедствия (Националната програма, Програмата) се разработва на основание чл. 6в, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) за изпълнение на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия г. (). Националната програма съдържа стратегически цели, оперативни цели и дейности за реализиране на. Националната програма е със срок на действие 5 години и обхваща периода г. Тя следва да подпомогне изпълнението на, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. Националната програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа да изградим отново, но по-добре. Настоящата програма взема предвид Националния план за защита при бедствия, приетата през 2019 г. Национална стратегия за адаптация към изменението на климата и План за действие, както и съпътстващите ги секторни оценки, следвайки международния подход за осигуряване на съгласуваност на политиките за намаляване на риска от бедствия, за адаптиране към промените в климата и за устойчиво развитие. Програмата взема предвид и изготвените, в изпълнение на изискванията на Решение 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза, Обобщен доклад за елементите от оценките на риска от бедствия в Република България и Доклад за способностите за управление на риска в Република България. 2

3 Националната програма има за цел да спомогне и за осигуряването на цялостен, всеобхватен и интегриран подход към управлението на риска и постигането на устойчивост при бедствия, което е и една от препоръките, залегнали в доклада от извършената през 2015 г. обща партньорска проверка на системата за управление при бедствия в страната, осъществена по линия на Програма за партньорски проверки в рамките на сътрудничеството в та на гражданската защита и управлението на риска от бедствия на ЕС за г. В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата. 1. ОЧАКВАНИЯ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ. Бедствията имат значителен ефект върху социалното и икономическо състояние на обществото, поради това намаляването на причинените от тях щети и загуби е жизненоважен компонент на усилията за осигуряване на сигурност и просперитет във всеки един район в България. Съответно, реализирането на Националната програма за намаляване на риска от бедствия се фокусира, но не се ограничава до: Намаляване уязвимостта на населението от бедствия; Подобряване на координацията и ефикасността при реализиране на дейностите за намаляване на риска от бедствия в отделните сектори и недопускане дублиране на дейности; Повишаване на инвестираните средства в дейности за намаляване на риска от бедствия; 3

4 Подобряване споделянето на информация и данни за риска от бедствия; Използване на публично-частно партньорство за постигане на по-добри резултати в та на намаляване на риска от бедствия; Повишаване използването на иновации и технологии в та на намаляване на риска от бедствия. 4

5 2. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПЕРИОДА г. Националната програма за намаляване на риска от бедствия определя и дейности в отделните приоритетни и за действие, с които следва да бъдат постигнати стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия г. Включени са, освен всичко останало, и дейности, където е уместно, за адресиране на препоръките, съответно от доклада за извършената през 2015 г. обща партньорска проверка на системата за защита при бедствия и оценката на сектор Управление на риска от бедствия към Националната стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата. 1. Постигане на устойчивост на обществото при бедствия. Разбиране на риска от бедствия 1.1. Въвеждане на система за повишаване на обществената осведоменост и изграждане на познания за риска от бедствия в компетентните органи, частния сектор, доброволните формирования и населението и споделяне на опит, извлечени поуки, реализирани добри практики, тренировки и обучения Провеждане на разяснителни кампании сред населението/ информационни дни/ обучения за органите на / състезания/ конкурси, свързани със защитата при бедствия за деца Организиране и участие на съставните части на единната спасителна система и на населението в обучения, тренировки и учения, включително и международни, при различни видове бедствия Разработване, публикуване и периодично актуализиране на карти на риска чрез използване на географски информационни системи Подобряване на диалога и сътрудничеството между МВР, МОН, БЧК МВР, МОН, БЧК, съставни части на единната спасителна система 5

6 1.2. Изграждане на система за измерване, съхраняване, споделяне и предоставяне на данни за загубите от бедствия, и информация за последиците върху икономиката, социалния сектор, здравеопазването, образованието, околната среда и културното наследство. заинтересованите страни за осигуряване на информирано вземане на решения при управление на риска от бедствия, чрез прилагането на научните постижения Насърчаване на обучението в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование за риска от бедствия, включващо превенция, готовност, реагиране и възстановяване Изграждане и използване на центрове за обучение на населението за действия при бедствия Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучение за защита при бедствия в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование Въвеждане на механизми за систематизиране провеждането на обучение за защита при бедствия на органите на другите държавни органи и населението Разработване на национална система за събиране на данни за загуби от бедствия, която да осигурява информирано вземане на решения, както и данни за целите на докладването за напредъка на България по изпълнението на глобалните цели от Рамката за МОН, НИМХ, БАН, висши училища МОН, МВР, висши училища, БЧК МВР, БЧК, МОН, висши училища, БЧК МВР, НСИ, НИМХ, БАН, висши училища 6

7 намаляване на риска от бедствия от Сендай Разработване и поддържане на национален риск регистър Разработване и приемане на национална методология за оценка на причинените от бедствията щети и загуби., МВР, НСИ, БАН, НИМХ, висши училища 2. Изграждане на капацитет за управление на риска от бедствия на всички административ ни нива на управление. Засилване на институционалното управление на риска от бедствия 2.1. Интегриране на намаляването на риска от бедствия в публичния и частния сектор, с цел повишаване на устойчивостта и осигуряване на непрекъснатост на доставките на основни стоки/услуги Засилване ролята на платформите за намаляване на риска от бедствия на национално, но и общинско ниво Провеждане на обучения за повишаване на капацитета за управление на риска от бедствия на служителите от съответната администрация, служби, други оперативни структури за изпълнение на дейности по защита при бедствия Извършване на периодична оценка на риска от бедствия и оценка на способностите за управление на риска, включително и за целите на докладването по линия на Механизма за гражданска защита на Съюза Извършване на прегледи на нормативните актове свързани с управлението на риска от бедствия и Съвети за намаляване на риска от бедствия 7

8 иницииране на промени, при необходимост Въвеждане на система за осигуряване непрекъснатост на доставките на основни стоки/ услуги Насърчаване участието на частния сектор, професионални и научни организации в управлението на риска от бедствия. Съвети за намаляване на риска от бедствия 2.2. Прилагане на единен и цялостен подход към управлението на риска от бедствия на всички административни нива Изготвяне, преразглеждане и актуализиране на ни и общински планове за защита при бедствия и планове за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия, в съответствие с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия. Съвети за намаляване на риска от бедствия Разработване и актуализация на ни и общински програми за намаляване на риска от бедствия и годишни планове за изпълнението им. Областни и общински съвети за намаляване на риска от бедствия Изготвяне на указания за разработването и изпълнението на ните и общински програми за намаляване на риска от бедствия Изготвяне и изпълнение на годишни планове за изпълнение на 8

9 Националната програма за намаляване на риска от бедствия Изготвяне на годишни доклади за състоянието на защитата при бедствия на национално, но и общинско ниво. Съвети за намаляване на риска от бедствия 2.3. Повишаване способностите на институциите за управление на риска от бедствия Разработване и приемане на Стратегия за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, съответстваща на настоящите добри международни и европейски практики и насоки и Закона за защита при бедствия. Разработване на план за действие/ програма за изпълнение на Стратегията с ясно определени приоритети, цели, задачи, отговорни органи, срокове и източници на финансиране. местната власт, МВР, БЧК Въвеждане на механизъм и процедури за тестване на технологичната среда, предназначена за взаимодействие при бедствия. МТИТС, чрез ГДГВА, СКЦ АМТС и ДПРВД Засилване на трансгранично сътрудничество при бедствия чрез сключване на двустранни и многостранни споразумения. МВР, БЧК Създаване на Европейски център за логистика чрез изграждане на склад за готовност при бедствия. БЧК 9

10 Повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и прилагане на принципа да изградим отново, но по-добре във фазата на възстановяване Изграждане на система за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на единната спасителна система, включваща и механизми за мониторинг и оценка Развитие, при необходимост, на допълнителни способности за реагиране при различни видове инциденти, аварии и бедствия Разработване на механизми за извършване на оценка и анализ на предприетите действия непосредствено преди, по време на и след бедствия Изготвяне на национална програма за провеждане на обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система Въвеждане на механизъм за мониторинг и оценка на проведените обучения, тренировки и учения на съставните части на Единната спасителна система Повишаване осигуреността със специализирана екипировка и оборудване на изградените способности за реагиране при бедствия на България Разработване на Насоки за координация и взаимодействие с ЕС, НАТО, ООН и други международни организации по оказване и получаване на международна помощ при бедствия Повишаване на способностите за реагиране чрез ефективно използване на обучителната програма на Механизма за гражданска защита на Съюза, както и други курсове и програми за обучение. БЧК Съставни части на Единна спасителна система МВР 10

11 3. Постигане на съгласуваност при провеждане на политиките за устойчиво развитие, адаптиране към промените в климата и намаляване на Засилване на институционалното управление на риска от бедствия Изграждане, поддържане и разширяване на системата за ранно предупреждение на населението и органите на чрез използването на съвременни технологии Ефективно възстановяване след бедствия при задължително спазване на принципа да изградим отново, но подобре Въвеждане на механизми за осигуряване на свързаност между отделните сектори по отношение на намаляването на риска от бедствия Изграждане на Европейски център за обучение на парамедици и други специалисти за реагиране при инциденти, аварии и бедствия Анализиране на наличните системи за мониторинг и изготвяне на прогнози, с цел усъвършенстване на системата за ранно предупреждение Използване на съвременните технологии и иновации за изграждане на ефективна система за ранно предупреждение на населението и органите на Изграждане на система за оценка на потребностите след бедствия Въвеждане на планиране на възстановяването след бедствия при спазване на принципа да изградим отново, но по-добре Включване на адекватни мерки за намаляване на риска от бедствия в интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 и в плановете за интегрирано развитие на общините Изготвяне на доклади с приоритетните дейности за намаляване на риска от бедствия, за които е необходимо финансиране. БЧК Съвети за намаляване на риска от бедствия общински съвети, МРРБ, специализирано търговско дружество по Закона за регионалното развитие Съвети за намаляване на риска от бедствия 11

12 риска бедствия. от 4. Постигане на устойчивост на финансирането на защитата при бедствия. Въвеждане на политики за финансово управление на риска от бедствия; 4.1. Подобряване разбирането и адекватно оценяване на въздействието на бедствията върху публичните финанси Изготвяне и изпълнение на Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие за периода след 2020 г., която се съобразява с въздействието на промените в климата Изготвяне и изпълнение на планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) г., които вземат предвид въздействието на промените в климата Насърчаване на научните изследвания и разработки в та на намаляването на риска от бедствия Стимулиране на застраховането и други механизми за трансфериране на риска сред населението и частния сектор, с цел по-бързо възстановяване след бедствия Осигуряване на базата на публично-частно партньорство на нисколихвени или безлихвени кредити на население в риск от или засегнато от бедствие Въвеждане на механизми за осигуряване на ликвидност след бедствия с голям мащаб, с цел по-бързо и ефективно реагиране и възстановяване МРРБ МОСВ МОН, БАН, висши училища 12

13 Инвестиране в намаляване на риска от бедствия Повишаване ефективността на инвестициите, включително чрез иновативни решения, за намаляване на риска от бедствия и недопускане възникване на нови рискове. (катастрофичен фонд, параметрично/ суверенно застраховане, катастрофични облигации и др.) Насърчаване учредяването и развитието на инструменти за взаимно подпомагане (напр. фонд Общинска солидарност и др.) Мониторинг на разходваните финансови средства при превенция, реагиране, възстановяване и подпомагане Повишаване на устойчивостта на доставките на основни стоки/ услуги Изграждане, поддържане, укрепване, реконструкция и модернизация на системи, обекти, инфраструктура, съоръжения и др. с цел намаляване на риска от бедствия, включително оборудване за наблюдение и оперативно управление Въвеждане на подход за извършване на публични и частни инвестиции, отчитащи риска от бедствия Повишаване дела на финансовите средства на национално, но и общинско ниво за изпълнение на дейности за намаляване на риска от бедствия. Съвети за намаляване на риска от бедствия доставчици на основни стоки и услуги 13

14 3. Отчитане на напредъка по изпълнението на Националната програма за намаляване на риска от бедствия. За изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия се приемат годишни планове, които съгласно разпоредбите на чл. 6в, ал. 5 от ЗЗБ, задължително съдържат: 1. оперативни цели; 2. дейности; 3. бюджет; 4. срок за реализация; 5. очаквани резултати; 6. индикатори за изпълнение; 7. отговорни институции. Изпълнението на Националната програма за намаляване на риска от бедствия се осъществява посредством съответните годишни планове и се отчита с доклада за състоянието на защитата при бедствия, който съдържа информация за реализираните мерки и идентифицираните предизвикателства. Докладът се базира и на информацията получена, съответно от общинските и ните съвети за намаляване на риска от бедствия, в изпълнение на чл. 6г, ал. 8, чл. 6д, ал. 8, чл. 64б, т.6 и 65б, т. 3 от ЗЗБ. Съветът по чл. 62, ал. 3 от ЗЗБ изготвя годишен доклад до за състоянието на защитата при бедствия. Идентифицираните предизвикателства в докладите, изготвени в периода г., следва да бъдат съобразени при разработването на следващата Национална програма за намаляване на риска от бедствия. Това е важно условие, понеже с времето рисковете от бедствия, а и потребностите и възприятието на населението за тях, се променят. 14

15 4. Финансиране Източниците за финансиране на дейностите за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия са бюджетите на министерствата и ведомствата, общинските бюджети, фондовете на Европейския съюз и на други международни организации. Когато финансирането на дейностите по Националната програма е за сметка на държавния бюджет, финансовите средства се осигуряват в рамките на одобрените бюджети за съответните министерства и ведомства и бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Допълнителни финансови средства се осигуряват, като допълващо финансиране към одобрения бюджет на съответния компетентен орган и/или към осигурените средства от други източници, за реализиране на превантивни дейности и дейности по подготовка за реагиране чрез решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към. Тези средства трябва да са в рамките на предвидените по резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и да са част от определения лимит, съгл. чл. 56, ал. 2 от Закона за защита при бедствия и Постановлението на за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за съответната година. Дейностите следва да имат принос за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия, както и за изпълнението на една или повече от от Националната програма за намаляване на риска от бедствия. Също така, от съществено значение е дейностите да водят до решаване на конкретни проблеми, свързани с намаляване на риска от бедствия и/или повишаване на готовността, и/или изграждане на способности за реагиране на национално, но или общинско ниво. 15

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc

Microsoft Word - Action_Plan_Strategy09_last.doc Министерство на финансите Одобрен:/п/ Пламен Орешарски ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2009 г. за изпълнение на Стратегията за развитие на финансовото управление и контрол и в Република България за 2008 г. 2010 г.

Подробно

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E

<4D F736F F D203720CDCF20C8CAD220E220F1E8F1F2E5ECE0F2E020EDE020EFF0E5E4F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20E820F3F7E8EBE8F9EDEEF2EE20EEE1F0E0E7E Приложение 7 към т. 1, буква ж НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ" 1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРОГРАМАТА Достъпът до информационните

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ; Проучване на общественото мнение отн

София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс / ;     Проучване на общественото мнение отн София 1000, бул. Ал. Дондуков 11, ет. 2 тел./факс 987 13 14/ 987 33 05; www.bam-bg.org, e-mail: office@bam-bg.org Проучване на общественото мнение относно изпълнението на Общински план за развитие (ОПР)

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Polititki na EC v regionalen aspekt

Polititki na EC v regionalen aspekt УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Политиката на ЕС в регионален аспект по отношение на туризма 1. 1.1. Регионална политика на ЕС /политика на регионите/ 1.2. Туризмът

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc

Microsoft Word - Plan_Sliven_2009.doc Цели на та за 2009 г. Наименование на та: - Сливен 1 2 3 4 5 6 7 Цели за 2009 г. Стратегически цели Стратегически Дейности Очакван резултат Индикатор за изпълнение документ 1. Добро административно обслужване

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Инвестира във вашето бъдеще! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Пр РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА Проект: BG051PO001-3.1.08 0018 Усъвършенстване на системите за управление в Колеж по икономика и администрация - Пловдив І. Основни

Подробно

Slide 1

Slide 1 ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Правец, 15 декември 2015 година 1.27 млрд. евро Приоритетна ос 1 Технологично развитие и иновации 23,25% от бюджета: Подкрепа за развитие на сътрудничеството между бизнеса

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ СВИЩОВ П О Л И Т И К А за осигуряване на качеството в Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов 2016 г. 1 КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА Ръководството на Стопанска академия Д. А. Ценов Свищов,

Подробно

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ»

Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» Проект «ПОДКРЕПА» изпълняван от Държавна агенция за закрила на детето по Оперативна програма «Техническа помощ» ПРОЕКТ, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА БФП Проект ПОДКРЕПА Приоритетна ос 1: Подпомагане

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно