ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЛОВЕЧ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЛОВЕЧ"

Препис

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЛОВЕЧ ПОРТФОЛИО

2 СЪДЪРЖАНИЕ: ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ 3 БАЗА 7 МИСИЯ И ЦЕЛИ 9 ОСНОВНИ ЦЕЛИ 21 ПРИЕМ 22 ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ 23 ПРОЕКТИ 30 ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 43 2

3 ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИЯ Възникването и развитието на училище Св. Св. Кирил и Методий е свързано с разрастването и просперитета на село Гозница, днес квартал на град Ловеч. То е създадено доста късно през периода 1825 / 1835 г., когато турската държава по законодателен ред установява правото на покупко-продажба на земята. Тогава част от жителите на селата Голец и Микре, а по-късно и от Владиня, Радювене и Угърчин, закупуват земя и полагат основите на ново село. Това е една от причините за покъсното откриване на училището през 1890 г. През първата година училище посещават ученици от селата Гозница и Продимчец, като 1/5 от децата са на училищна възраст. В следващите години заниманията се провеждат в слети по две отделения, обучението се е осъществява от двама учители. Учебните занятия се посещават по-редовно през зимата от Димитровден до Гергьовден. Първият учител в училището е Пано Рогозаров един от будните учители преди Освобождението. Роден е през 1842 г. и е завършил прочутото тогава училище в гр. Щип при Йосиф Ковачев, където усвоил звучния метод на преподаването. В с. Гозница е учителствал само една година, но името му като първи учител се помни дълго време от учениците и жителите на селото. Първото училище е разположено в сграда, строена за обществени нужди преди годината на откриването му. Поради това е негодна за провеждане на учебен процес. Запазена е до 1981 г. и е известна като старото училище. В началото на 20 век в с. Гозница започва заселване на нови жители. В този период държавната политика е насочена към строителство на училища и през 1903 година е взето решение за изграждане на нова сграда по П-образен план с един 3

4 етаж, четири класни стаи и една учителска стая в същия двор, където е старото училище. Строежът продължава до 1907 година, а новата сграда е открита през декември същата година. Главен учител тогава е Хито Йотов роден в с. Гозница, завършил за начален учител в Казанлък. Той преподава от 1902 до 1928 г. През този период в училището са работили учителите Йото Ангелов, Тодор Върбанов, Недю Василев, Ната Стоянова, Ачо Ангелов. През 1921 / 1922 г. се открива прогимназия събитие, което за кратко внася съживление сред жителите на Гозница. След две години прогимназията е закрита, но е открита отново през 1931 / 1932 година. Като такава просъществува до 1983 / 1984 година, когато училището се преобразува в ЕСПУ. Периодът 1931 / 1961 година се характеризира с текучество на персонала. Въпреки това се наблюдава увеличение на броя на редовните учители. От общо 27 учители 22 са редовни. Повишава се качеството на учебния процес, прилага се нагледност в обучението, наблюдение в близки местности и из страната. Стремежът на учениците към по-високо образование нараства. Средно образование продължават над 142 младежи, а висше 22. За този период свързват своя живот със съдбата на училището дългогодишните начални учители Йонко Чернев и Коста Христов не само с голям педагогически стаж, но и с трайно присъствие в съзнанието на хората, в обществените дела. Заслуги за развитие и утвърждаване на прогимназията имат Тодор Чернев редовен прогимназиален учител, главен учител от откриването й до 1933 г. и Тонко Ангелов Мехурски - директор от 1933 до 1945 г., завършил Шуменския историкоучителски институт и избран за директор с решение на учителския съвет от 4 октомври 1933 г. Полагана е постоянна грижа за подобряване на материално-техническата база. През 1935 г. е направена каменна ограда и са създадени условия за ученическа трапезария. През 1939 г. с участие на населението се строи училищният салон, който е познат като салон на селото. При построяването се включва младежта, със собствени усилия правят тухлите и доставят материалите. През 1955 г. е обзаведено общежитие, което материално улеснява издръжката на учениците от Скобелево и Продимчец. През 1959 г. е построена училищна работилница в отговор на политиката за свързване на обучението с нуждите на производството и физкултурен салон. През 1964 г. се създават условия за полудневна детска градина. Нарастващите нужди на образованието налагат разширяване на училищната сграда, което стартира на 3 май 1962 г. Започва изграждане на втори етаж на съществуващото училище. На 15 септември същата година първият етаж и част от втория са готови и учениците започват обучение. Бързината на строежа се дължи на директора на училището Иван Богданов, който с голямо желание се заема с 4

5 разширяване на материалната база, и на ентусиазма на учителския колектив и на жителите на селото, които активно се включват. Иван Богданов е заемал директорския пост от 1945 до 1972 г. Учителите са били в основата на културния живот на селото. С тяхното активно участие са организирани и представяни литературни програми, вечеринки, сказки, битови вечери, вечери на професията. Тържествено се чества денят на Кирил и Методий. Характерните обичаи коледуване, ладуване, лазаруване и др. са с активното участие на ученическия хор под ръководството на Виолета Христова. За утвърждаване авторитета на училището са допринесли дългогодишните учители Виолета Костова, Виолета Христова, Яна Томчева, Веска Ангелинова, Величка Терзиева, Петър Павликянов, Дафина Райновска, Лалка Минкова, Филка Илиева, Надя Стойчева, Пенка Бонева, Цветанка Кънчева, Генка Хинкова, Нено Костовски и други. В началото на 60-те години жителите на квартала значително се увеличават и то предимно от млади семейства, ангажирани в промишлената зона на град Ловеч. Училищната сграда вече не е достатъчна да побира учениците, поради което на 9 юни 1973 година е започнато строителство на 24-класно училище. На 15 септември 1981 година започва да функционира нова сграда, която осигурява условия за ефективен учебен и извънкласна дейност, за пълноценно хранене и отдих на учители и ученици. През 1983 / 1984 година училището от основно прераства в ЕСПУ със СПТУ и УПК по индустриално строителство. Две години по-късно училището се разделя на две училища СОУ Св. св. Кирил и Методий и СПТУ по индустриално строителство, които се помещават в една сграда. Директор в периода от 1973 до 1992 г. е Йорданка Нешева. В периода след 1990 година в резултат от демографския срив, броят на учениците, които посещават училище, силно намалява. През 1997 г. СОУ Св. св. Кирил и Методий се преобразува в ОУ Св. св. Кирил и Методий. В периода г. директор на ОУ Св. св. Кирил и Методий е Николай Томов. 5

6 През 2006 и 2020г. училищният отбор за гражданска защита се представя изключително добре и завоюва правото да участва в Републиканското първенство. 6

7 Изправен пред новите предизвикателства, колективът на училището не свежда глава. От 2004 г. са реализирани няколко проекта Социално приобщена Европа, проект Енергийна ефективност, Музиката ни обединява, От социални помощи към осигуряване на заетост. В някои от проектите чрез извънкласни форми на работа и сформираните секции децата разкриват своите интереси и таланти. В проекта Социално приобщена Европа заработват седем секции, обединили деца с различни интереси. Проектът Музиката ни обединява довежда до сформирането на вокална група Ювега. Упоритият труд не остава без резултат групата многократно се изявява на училищна и общинска сцени. Най-голямата награда и признание на проекта е участието й на фестивала Море и спомени в гр. Поморие. Промените в образователната система довеждат и до структурни промени в училището. От 2008 г. то е обявено за средищно. От следващата учебна година е открито и новото общежитие към училището. Учебна год. директор на училището е Валентин Андреев Новата структура довежда до нови предизвикателства, с които колективът се справя с чест. От 2011 год. до август 2020 год. директор на училището е Валя Тодорова. От август 2020 год. до настоящия момент директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е Елеонора Тодорова. БАЗА Основно училище Св. Св. Кирил и Методий е средищно училище. Всички класни стаи разполагат с интернет. Училището разполага с добра база за работа и обучение на деца и ученици от Предучилищна група до седми клас. Обзаведен е един компютърен кабинет, снабден с електронни устройства за всеки ученик. Има интерактивна дъска разположена в библиотеката на училището. Там се провеждат учебни часове по график, обучения на ученици, обучени на учители, обучения на непедагогическия персонал. Изградена е електронна система за видео наблюдение и автоматично пожароизвестяване- за контрол на достъпа - за електронно уведомяване, комуникация и обмен на файлове между учителите чрез използване на Тиймс. 7

8 Училището разполага с библиотека и читалня. За нуждите на общоучилищните мероприятия има озвучителна система, а спортните инициативи се провеждат в просторен физкултурен салон и изградено игрище на открито. 8

9 МИСИЯ И ЦЕЛИ Учителската общност на ОУ Св. Св. Кирил и Методий осъзнава своята мисия за създаване на възможно най-добрите условия за развитие на личността на всеки ученик, съчетана с качествено обучение, гражданско образование и висока екологична култура. ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ловеч ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен: - начален етап: 1 4 клас; - прогимназиален етап: 5 7 клас. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с участието на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на ЗПУО. Ще бъдат разработени съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците. Ще се приложат различните форми на обучение, заложени в ЗПУО дневна и самостоятелна, с цел да се отговори на потребностите и да бъде даден достъп до образование, както и за да се предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище. 9

10 Ще продължи изграждането и модернизирането учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети. С цел създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, в училището ще продължи да функционира екип за подкрепа на личностното развитие и оказването на обща и допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация, повишаване на успеваемостта по конкретни учебни предмети. Екипът на училището ще продължи да се ръководи от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление. Ще продължи целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси на учениците. Ще бъде продължена работата по проекти, като се създаде цялостна организация, в която ще бъдат включени ученици и техните семейства, педагози, представители на Обществения съвет и на местните общности. 10

11 В следващия 4-годишен период ще продължи изграждането на навици за здравословен начин на живот, като се запази целодневната лекарска грижа, както и традиционните форми на предходните проекти: Здравословен понеделник, Училищен плод. 11

12 12

13 13

14 14

15 Ще бъдат организирани повече спортна инициативи за успешен старт към въвеждане на по-задълбочено и целенасочено обучение в областта на физическата култура и спорт. 15

16 Ще продължи обогатяването на книжното богатство на нашата библиотека, за да я превърнем в любимо място за отдих и творчество. За да бъдат съхранени и изградени дух на родолюбие, ще се разширят инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции града и на родината, ще продължи изучаването на обичаите и традициите. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 Като се отчитат влиянието и значението на външните и вътрешните фактори по отношение на възможностите за развитие на училището и прилагайки съвременни технологии на планиране се достига до следните ключови цели: ОСНОВНИ ЦЕЛИ РАЗШИРЯВАНЕ НА АВТОНОМНОСТТА НА СУБЕКТИТЕ В УЧИЛИЩЕ. ХУМАНИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСА НА ОБРАЗОВАНИЕ. ИНОВАТИВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО. ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОЗИТИВНА ЕТИКА. ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ, КРЕАТИВНИ, КРИТИЧНО МИСЛЕЩИ, ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ. ФОРМИРАНЕ НА УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ И НАРОДИ. ПОЛАГАНЕ НА СОЛИДНА ОСНОВА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. 21

22 За постигане на поставените цели се стремим към: Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности. Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите. Използване на различни форми за мотивиране на персонала. Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране. ПРИЕМ В ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ловеч са създадени отлични условия за обучение на учениците. Те се обучават в Предучилищна група, начален етап от I до IV клас и прогимназиален от V до VII клас. В следобедните часове са обособени четири ЦДО групи и една интернатна група. Учениците могат да ползват училищен стол и да бъдат настанявани в седмично ученическо общежитие. ПГ 12 места I клас - 22 II клас - 22 III клас - 22 IV клас - 22 V клас - 26 VI клас - 26 VII клас 26 I ЦДО - 23 II ЦДО - 23 III ЦДО - 23 IV ЦДО - 23 Интернтна група

23 ДЕЙНОСТИ И ПРИОРИТЕТИ Дейностите и приоритетите на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ловеч са съобразени с интересите на ученика и нуждите на обществото. Училището се опира на гъвкава и мотивирана система от механизми, които осигуряват ползотворен и продуктивен климат за работа. Дейностите са диференцирани в три категории дейности, насочени към учениците, към родителите и към учителите. Високо развитие на родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети. Разнообразяване живота на учениците в училище чрез включването им в различни проекти и извънучилищни дейности по предмети, стимулиране и мотивация за участия в състезания. 23

24 24

25 25

26 Търсене на възможности за популяризиране на постиженията на учениците и учителите в пресата и в училищния сайт. %D1%81%D0%B2-%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D0%B8- %D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9- %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4- %D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1% /?ref=page_internal 26

27 Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на учениците за учене посредством спазване на изискванията за ред, законност и на нормативната уредба в образованието и чрез прилагането на училищния правилник. Обучение в сътрудничество между основните партньори в училищната общност ученици, учители и родители. Прилагане на нови и разнообразни форми за работа с родители. 27

28 Осъществяване на сътрудничество между учителите от училището с учители от други училища, с цел обмен на добри педагогически практики. Ефективна управленска дейност чрез демократизиране на управлението на училищната общност с включване на максимален брой учители във вземането на управленски решения, чрез учaстието им в дирекционни съвети, методически съвети и комисии. Организиране на по-добра вътрешноучилищна информационна система. Осигуряване и организиране на квалификацията на учителите. Провеждане на тиймбилдинг и обучения на колектива, семинари и др. Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно оценяване на качеството на обучение чрез надеждни механизми за измерване на резултатите в образователния процес и стимулиране на учителския труд на училищно ниво в условията на делегираните бюджети. 28

29 ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез използване на ИТ от учителите в преподаването по различните учебни предмети и прилагането на интерактивните методи на преподаване. 29

30 Акцентиране върху подготовката по БЕЛ, чуждоезиковото обучение, информационни технологии и всички учебни предмети. Подготовка на педагогическия колектив за създаването на ефективна система на вътрешно оценяване и стимулиране на педагозите. Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане в работата с родителите и обществеността критериите за прозрачност на всички нива. Диалог между учителите и родителите. Създаване на условия за максимално участие в квалификационните форми към РИО на МОН и другите квалификационни институции. ПРОЕКТИ Възпитаниците на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ловеч имат възможност за изява в различни проекти, национални програми и общински форуми. Дизайн шампиони Дизайн шампиони е образователна програма на Red Paper Plane с качествени и подробно разработени образователни проекти, свързани с различни професии и човешки дейности. С Дизайн шампиони при децата се развиват водещи умения и нагласи за 21-ви век креативност, решаване на проблеми, емпатия, общуване, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, упорство, адаптивност, лидерство и др. Учениците всеки месец изпълняват мисии, разработени с метода дизайн мислене. Всяка мисия преминава през 3 етапа опознаване, избиране, създаване. 30

31 По програмата Дизайн шампиони през месец март първокласниците от нашето училище влязоха в ролята на архитекти. С тази мисия децата опознаха работата на архитекта, създадоха си свое студио, научиха повече за някои от най-известните архитекти в света, запознаха се с известни сгради в Ню Йорк. След усърдна работа по групи учениците направиха чертеж и макет на две сгради жилищен блок и детска градина. А през месец април първокласниците с нетърпение очакват следващата си мисия Космонавт. 31

32 "Роботика за България" Отборът на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" по роботика е включен в програмата "Роботика за България" за учебната 2021/2022. В него участват ученици от четвърти и пети клас. Неговото име е "RoboGik" и е плод на идея на учениците и техните ментори - г-жа Весела Димитрова - учител в начален етап и г-жа Даниела Вълева - ресурсен учител. С много ентусиазъм, желание и висока мотивация протича обучението на децата, които са част от отбора. Програмата Роботика за България стартира през 2015 г. и е насочена за обучение на ментори и създаване на отбори по роботика в концепцията на международното състезание за ученици FIRST LEGO League (FLL). Целта е да се стимулира интереса на учениците от 10 до 16 годишна възраст към науката и технологиите. Програмата се реализира от Фондация Работилница за граждански инициативи (ФРГИ), по идея и с подкрепата на развойния център на SAP в България. 32

33 33

34 Обичам моето училище Цел на проекта Целта на проекта Обичам моето училище е да подкрепи образованието, да подобри и осигури комфортна и релаксираща учебна среда в училищата, да повиши реализацията на креативния потенциал и осъзнатост на децата до 18- годишна възраст чрез декорация. Редица изследвания доказват, че хармоничното съчетаване на цветове и форми в училищната среда, оказва позитивна промяна на психичното и физическото състояние на децата. В еднообразните училищни сгради често липсва свежест на цветове, характерни за природата. Липсва мотивираща атмосфера, вдъхновяваща децата да учат с любов и желание. Учениците губят естествената емоционална връзка с красивото в живота и знанието. Често нямат и вътрешно усещане за естетика. Ние искаме да поставим в училищните сгради свежестта на цветовете от природата, за да може детето да се чувства спокойно и комфортно в училище. Целта ни е чрез красиви и вдъхновяващи изображения фототапети, да вдъхновим децата да търсят нови знания, да вярват в себе си и да следват мечтите си. Искаме всяко дете да каже: Обичам моето училище!. Проектът има за цел да възпита у учениците естетическа нагласа, желание за взаимопомощ и отговорност към заобикалящата ги среда. Доброволческата работа по групи дава възможност на децата да се научат на работа в екип ученици, учители и родители да се обединят, споделяйки една обща цел. Чрез артистични ателиета за създаване на декорацията в училище, ние развиваме техния креативен потенциал, изграждайки хармонична, свързана общност. Очаквани резултати: подобряване на визуалната учебна среда спокойствие и комфорт в класните стаи мотивация и удовлетвореност на учениците усъвършенстване на личностните качества отговорност и уважение към природата и заобикалящата ги среда естетично отношение към света екипност и партньорство между ученици, учители и родители премахват се старите мебели, ламперии и коркови и дървени табла, с цел про тивопожарна защита Ползи за: ученици учат в естетическа среда. Създаване на ценности и идеали. Мотивация да постигат мечтите си. 34

35 училище повишава репутацията, популярността и увеличаване броя на учениците всяка година учители удовлетворение от мотивацията на децата и хармоничната среда създаване на сплотен, подкрепящ се учителски и учителско-ученически колектив родители удовлетворение от мотивацията на децата и красивата среда в училище общественост повдигане репутацията на училището на местно, регионално и национално ниво Благотворителната организация Лайт Сорс дарява визуален интериорен проект на цялото училище, избира цветове на стаите, коридорите, мебели, настилки на пода,. Изработва графичен дизайн на индивидуални тапети за всяка стая, коридори и фоайета и прочие. Задълженията на училището е да поеме финансовата част за подобряване и боядисването на сградата в зададените цветове в интериорния дизайн. То трябва да работи на кабинетна система, за да може всяка стая да си има свой дух и предназначение. Дейностите ще се извършват през летните ваканции (август септември) на 2022, 2023 и 2024 година. Социално икономическа интеграция на уязвими групи - интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование в гр. Ловеч Основна цел на проекта: Проектът има за цел да създаде ефективен модел за устойчива социалноикономическа интеграция за хора от уязвимите групи на територията на Община Ловеч, насочен към повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и спиране на предаването на бедността през поколения. Проектното предложение включва редица мерки и дейности за трайна интеграция на пазара на труда, чрез активиране на икономически неактивни лица, професионално информиране и консултиране, насърчаване на предприемачество за намиране на работа, предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност. За целта по взаимодопълващ начин ще се използват възможностите, на две оперативни програми ОП НОИР и ОП РЧР. 35

36 Чрез реализация на заложените дейности ще бъде изградена интегрирана социалноздравна услуга в общността, в активно партньорство с неправителствения сектор, която ще даде възможност за промоция на здравето, по-добро качество на живот на хората от уязвимите групи. Социално-икономическата интеграция е процес, който изисква продължителни и целенасочени усилия по отношение, както на децата, така и на възрастните с цел да се намали до минимум делът на отпадналите от образование, като се работи и с активното участие на родителите и учениците от уязвимите групи. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" функционират две групи, сформирани по Дейност 1, а именно: "Шарена палитра" за извънкласни занимания по изобразително изкуство и "Славейче" за извънкласни занимания по музика. Във всяка от групите са включени по 12 ученици. По Дейност 3 е назначен и сътрудник на терен, който осъщестява регулярен ежемесечен контакт със семействата на учениците за повишаване на мотивацията за подобряване на учебните резултати. Проект BG05M2ОP "Подкрепа за приобщаващо образование" Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация. Специфичните цели на проекта са: 1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, в детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование, в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително чрез оборудване на специализирани кабинети и разработване на дидактически материали за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби; 2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование, в т.ч. чрез квалификация на педагогическите специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби; 36

37 3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование. Целевите групи по проекта са: 1. деца и ученици със специални образователни потребности от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 2. деца и ученици с хронични заболявания от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 3. деца и ученици в риск от детски градини и от училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките, изкуствата и спорта от детски градини и училища, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование; 6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие; 7. специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и дирекциите Социално подпомагане (ДСП), от центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) и от Държавния логопедичен център (ДЛЦ); 8. родители на деца и ученици от детските градини и училищата, осигуряващи обучение за придобиване на основна степен на образование. Проект BG05M2OP Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Специфичните цели са: Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда; Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене; Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда. 37

38 Допустими дейности Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. Дейност 3 Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда. Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). Дейност 5 Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Занимания по интереси за учебната 2020/2021 г.: Група: Природни обекти в България Участници : 15 ученици от V клас Ръководител: Цветелина Трифонова - учител по география и икономика Цели: -Да се изградят умения за емоционално отношение към родината. -Да се създадат условия учениците да изпитват желания да обогатят своята култура. -Толерантно отношение към репертоарния план и чуждото мнение и участие в изготвянето му. -Да се създаде интерес и да се изграждат умения за индивидуална и колективна творческа любителска изява и активност. -Усвояване на основни природни и исторически обекти в страната. -Да се изгради положително отношение към обектите в страната.... Група: "Здравословен начин на живот" Участници: 15 ученици от II клас Ръководител: Христалина Недева - старши учител в прогимназиален етап Здравето е най-важният фактор, който ни прави щастливи. То зависи от нашето хранене, прием на течности, движение, сън, хигиена, чисти мисли и добри дела. 38

39 Основните акценти при здравословния начин на живот са рационално хранене, правилна хидратация, активно движение, опазване на околната среда и увереност в собствените сили и възможности. Това са и основните въпроси, които ще бъдат разглеждани в клуб Здравословен начин на живот, при което учениците ще усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации. ЦЕЛИ: Учениците: Да усвоят знания за здравословен начин на живот и за взаимовръзката между човека и околната среда; Да придобият знания за здравословно хранене как и с какво да се храним, за да бъдем здрави; Да разберат значението на плодовете и зеленчуците за човешкото здраве; Да осъзнаят факта, че движението е неразделна част от здравословния начин на живот; Да осъзнаят ползата от добрата хидратация за човешкия организъм; Повишат мотивацията си за лично екологично възпитание и култура. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Учениците: Да изградят в съзнанието си модели за целесъобразен и здравословен начин на живот; Да оценят значението на здравословния режим на хранене за правилното функциониране на човешкия организъм; Да усвоят умения и компетентности за самоконтрол на собственото си здраве и предпазване от рискови за здравето ситуации; Да се стимулират да споделят и реализират свои идеи, да подобряват работата си в екип; Повишат мотивацията си за учене, чрез придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания; Придобият знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка. Основна цел Проект - BG05M2OP "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и 39

40 сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация. Специфичните цели на проекта са насочени към: Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за включващо образование; Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от маргинализирани общности, включително роми. В ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" е сформирана група от пет деца в предучилищна възраст, които са влючени в Дейност 1 - Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи, по проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование". Тази дейност е насочена към деца, които се затрудняват с използването на български език. Обучението се провежда по програма, изготвена от ръководителя на групата г-жа Поля Василева- старши учител ПГ. Обучението се осъществява в пакети от 10 педагогически ситуации, а всяко обучение приключва с изучаването на един пакет, за което детето получава удостоверение. Проект - BG05M2ОP "Подкрепа за успех" Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояването на учебното съдържанието различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднени в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на образование и за успешна социална, професионална и личностна реализация. В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Фокусът е към ученици от начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните им потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и мотивиране на учениците за задържане в училище и предотвратяване на преждевременното напускане. Училището ще работи с 5 групи по Дейност 3 - дейността обхваща допълнителни обучения по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и /или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебно съдържание в 40

41 съответствие с индивидуалните потребности на всеки ученик чрез осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие съгласно чл.17, 27, 30 от Наредбата за приобщаващото образование. Дейностите по проект "Подкрепа за успех" през учебната 2021/2022 година предвиждат допълнително обучение по БЕЛ и Математика за ученици от начален етап; по БЕЛ - за ученици от прогимназиален етап, които ще предотвратят пропуски по учебните предмети. Първи клас - Допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици; Ръководител - Весела Димитрова Втори клас - Допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици; Ръководител - Даринка Русева Трети клас - Допълнително обучение по математика - 5 ученици; Ръководител - Илиянка Ганева Четвърти клас - Допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици - Валентин Андреев Седми клас - допълнително обучение по БЕЛ - 5 ученици - Иванета Стойчева Образователен медиатор - Георги Николаев Георг " Родители - успех - удовлетворени, смели, позитивни, енергични, хармонични" Проектът "РОДИТЕЛИ - УСПЕХ УДОВЛЕТВОРЕНИ, СМЕЛИ, ПОЗИТИВНИ, ЕНЕРГИЧНИ, ХАРМОНИЧНИ" се изпълнява от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Ловеч и е финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Основни дейности по проекта: - Сформиране на родителски клуб "Ключ към успеха" - Провеждане на тематични родителски срещи с родители на първокласници "Да си първокласник, то не е шега" на следните теми: "Уча се да чета"; "Мога да чета"; "Моите любими книги" - Провеждане на работна среща по метода "Отворено пространство" с участието на родители от малцинството и родители от мнозинството. Осъществяване на съвместни дейности - Организиране на три мотивационни кампании Основни цели на проекта: 41

42 - Подобряване на връзката и комуникацията между участниците в учебния процес - дете/ученик - родител - учител - Включване на родителите като партньори в живота на училищната общност - Понижаване на нивото на негативните нагласи и стереотипи спрямо представителите на етническите малцинства - Подобряване на уменията на родителите за оказване на подкрепа на децата в семейна среда - Повишаване нивото на професионална квалификация на работещите учители - Повишаване нивото на чувствителност на родителската общност, спрямо образованието като важна ценност Период на изпълнение: От месец октомври 2020 г. до месец юли 2021 година 42

43 ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО Колективът на ОУ Св. Св. Кирил и Методий, гр. Ловеч се състои от директор, учители и педагогически съветник. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на професионално квалификационни степени. ОУ Св. Св. Кирил и Методий гр. Ловеч, ул. Бачо Киро 5 кв. Гозница тел:

44 1. Елеонора Димитрова Тодорова - Директор 2. Тотка Стойнова Бешева - главен счетоводител Екип 3. Поля Лазарова Василева - старши учител подготвителна група 4. Даринка Драгнева Русева - старши учител начален етап 5. Илиянка Ганева Влаева - старши учител начален етап 6. Валентин Цанов Андреев - старши учител начален етап с 7. Весела Димитрова Димитрова - учител начален етап 8. Иванета Тихомирова Стойчева - старши учител общообразователен предмет по БЕЛ 9. Христалина Василева Недева - старши учител общообразователен предмет БЗО, ЧП и ХООС 10. Хинко Нешев Илиев - старши учител общообразователен предмет ФВС 11. Биляна Миткова Преснакова - учител общообразователен предмет Математика и Информационни технологии 12. Галя Иванова Иванова- учител общообразователен предмет Английски език 13. Цветелина Христова Трифонова - учител общообразователен предмет География и икономика, История и цивилизации 14. Таня Георгиева Илиева - старши учител ГЦОУД 15. Марияна Георгиева Георгиева - старши учител ГЦОУД 16. Мирослав Димчев Димитров - страши учител ГЦОУД 17. Светлана Николаевна Евтимова - страши учител ГЦОУД 18. Марина Недкова Петкова - старши възпитател 19. Цветелина Недкова Петкова - старши възпитател 20. Глория Людмилова Георгиева - педагогически съветник 21. Даниела Стоянова Вълева - ресурсен учител 22. Георги Николаев Георгиев - образователен медиатор 23. Галина Гечева Митева - медицинска сестра 24. Георги Николаев Георгиев - домакин 25. Теодора Дянкова Тотева - технически изпълнител/чр 26. Радинка Тодорова Христова - охрана 27. Станислава Владева Динчева - хигиенист 28. Нели Иванова Нешева - хигиенист 30. Красимир Тодоров Баев - работник, поддръжка 31. Николай Атанасов Христов - шофьор 32. Николай Петров Диков - шофьор 33. Георги Димитров Георгиев - шофьор 44

45 УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ Училището има изградени традиции в ученическото самоуправление. Ученическият съвет развива активна дейност по отношение на - ежемесечни оперативни заседания - отбелязване на 9 май Ден на ученическото управление - отбелязване на важни дати и събития. Състав на ученическият съвет: IV клас Илдъс Асанова Еминова V клас Даная Алев Емилиева Василева Ася Вескова VI клас Звезделин Мариянов Красимиров Митко Надков Маринов Алекс Мариянов Красимиров VII клас Валентина Мигленова Асенова-секретар VII клас Калоян Емилиев Асенов-председател на УС VII клас Клер Найденова Тодорова-заместник председател 45

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52 СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 Подкрепа за успех. Министерството на образованието и науката (МОН)

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ 2014-2020 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно