32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПОРТФОЛИО

Размер: px
Започни от страница:

Download "32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПОРТФОЛИО"

Препис

1 32.СРЕДНО УЧИЛИЩЕ С ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ПОРТФОЛИО

2 СЪДЪРЖАНИЕ ИСТОРИЯ БАЗА ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЙНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ПОСТИЖЕНИЯ ПАРТНЬОРИ КОНТАКТИ

3 ИСТОРИЯ 32.Средно училище с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски"в град София е училище със 125-годишна история. То е приемник на авторитетната в миналото Трета девическа гимназия. Училището е обособено през 1903 година като Трета девическа гимназия Княгиня Мария Луиза с отделянето от създаден през 1896 година клон на Първа девическа гимназия. В началото на 1905/1906 учебна година гимназията била превърната в Държавно софийско педагогическо училище. През 1922/1923 учебна година към педагогическото училище се прибавили и гимназиални класове. Училището е било наречено Трета държавна образцова девическа гимназия и педагогическо училище Св. Климент Охридски". Тук стажували всички учители, завършили учителски специалности към СУ "Св. Климент Охридски".

4 ИСТОРИЯ Нова страница в историята на училището било построяването на новата сграда, старото крило на сегашното училище на ул."софроний Врачански" и бул. "Христо Ботев". Основният камък бил положен на година. В сградата учели ученички от Трета девическа и ученици от 4-та мъжка гимназия. С постановление, публикувано във вестник "Учителско Дело" от година, Трета девическа гимназия се преобразува в 32. Средно смесено училище с 11 класа, като в същата сграда се намира и 33 СПУ "Ернст Телман". През 1975 година в сградата остава само днешното училище, което от следващата година се нарича 32. Единно средно политехническо училище с преподаване на руски език. По-късно, наред с руския език е въведено изучаването на английски език. От есента на 1992 г. в училището се извършва прием на ученици след завършен VII клас в езикова паралелка с интензивно изучаване на чужд език - английски или руски с конкурсен изпит. От тогава училището носи името си 32. СОУ с усилено изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски. При строежа на метрото през 1999 г. част от южното крило, което помещава и амфитеатрални зали, е разрушено и сградата е реновирана. През 2018 година училището е преименувано на 32. СУИЧЕ Св. Климент Охридски. Училището е награждавано с: -орден "Кирил и Методий" - II степен през 1966 година; - орден "Кирил и Методий" - I степен през 1981 година.

5 ИСТОРИЯ 32. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" е училище с изучаване на чужди езици, като задължителен чужд език за всички ученици от I до XII клас е английски език. 32. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" приема ученици след завършен седми клас по наредба на МОН в следните профили: профил Чужд език - английски език с профилиращи предмети: Първи чужд език - английски език Втори чужд език- немски/испански/френски/руски език През целия курс на обучение се изучават отделни предмети на английски език: биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, свят и личност и философия. От учебната 2017 / 2018 година, с влизането на новия ЗПУО, в училището влизат в действие нови учебни програми и планове. Във втори гимназиален етап от учебната 2020 / 2021 година, по избор на учениците, се въвеждат трети и четвърти профилиращи предмети. Трети профилиращ предмет - български език и литература Четвърти профилиращ предмет - математика/ история и цивилизация / информационни технологии

6 ИСТОРИЯ През учебна 2021 / 2022 година, в резултат на бързоразвиващите се информационни и комуникационни технологии и чрез предварително проучване на интересите на учениците, училището осъществява прием на ученици след завършен седми клас по наредба на МОН и в следните профили : Природни науки и Софтуерни и хардуерни науки, като продължава традициите си с паралелките от профил Чужди езици. Освен модерната материална база училището предлага комфорт и уют на работещите и учащите в него, което превръща 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски" в предпочитано иновативно училище, заемащо авторитетна позиции сред образователните институции в гр. София и страната. В училището се обучават 1960 ученици от I до XII клас в 72 паралелки.

7 32.СУИЧЕ се отличава с традициите, които създават чувството за принадлежност, усещането за част от институционалната общност се възпитава. ХИМН НА 32.СУИЧЕ ЛЕТОПИСНА КНИГА от 1984 година УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК ЗНАМЕ

8 Детски представителен хор на 32.СУИЧЕ "Св. Климент Охридски"

9 Концерт спектакъл в Зала 1 на НДК по случай годишнината на 32.СУИЧЕ Св. Климент Охридски.

10 База 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски" разполага с модерна материална база: класни стаи за учениците от I до IV клас и специализирани кабинети по всички дисциплини за учениците от V до XII клас оборудвани с интерактивен дисплей и проектор, интерактивна дъска; безжична интернет връзка; преносими компютри за всеки учител. В училището има богата библиотека. За нуждите на общоучилищните мероприятия има конферентна зала, а спортните инициативи се провеждат в просторен физкултурен салон, два по-малки салона и изградени открити игрища. В процес на изграждане е мултифункционалният център по природни науки и математика.

11 Материална база

12 Цели и задачи Мисия Визия Стратегия Ценности и приоритети

13 ВИЗИЯ Училище с традиции училище с бъдеще Визията на 32. СУ с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски"преминава през неговото минало и настояще. Утвърдило се през годините като водещо средно учебно заведение в българската образователна мрежа, неговата визия е да бъде модел за училищна институция подготвяща ученици с висока академична компетентност и практически умения, като притегателен образователен център, в който основна образователна ценност е високото качество на овладените знания и умения.

14 ВИЗИЯ Желаната насока за развитие на образованието в 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски" е да продъжава да бъде привлекателен център за модерно обучение. Учебният процес ще се базира върху: - осигуряване през целия курс на обучение на учениците, през всички етапи- начален, прогимназиален и гимназиален специализирани, адекватни на пазара на труда учебни програми; програми за извънкласни и извънучилищни дейности, базирани на международни проекти и партньорства с неправителствени и бизнес организации; -осигуряване на практически ориентирана образователна система съчетаване на пряко обучение, с постоянно текущо оценяване, свързана с участие в национални и международни проекти, програми за обучение на студенти в качеството на базово училище към СУ Св. Климент Охридски, и международна мобилност; - създаване на модерна училищна STEM среда, насърчаване и подкрепа за развитието на способностите на всеки ученик в посока изграждане на съвременни STEM умения;

15 МИСИЯ Училище, предоставящо качествено образование Мисията на 32. СУ с изучаване на чужди езици Св. Климент Охридски" като общинска образователна институция е: да е ориентирано към своите ученици като изгражда предприемчиви, социално отговорни личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят; да допринася за напредъка на българското средно образование чрез достьпно интердисциплинарно и специализирано обучение по национални и международни стандарти; да поставя в служба на обществото своя потенциал и да реагира на пазарните и социалните интереси като създава нови приноси и практики. да развива и възпитава учениците като модерни граждани на Европейския съюз и света, които обаче не забравят корените с и и ценят традициите в една мултикултурна среда, която се из гражда благодарение на проектната дейност на институцията.

16 Стратегия Стратегията на 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски" определя рамката за развитие на образованието и обучението в периода година и е насочена към повишаване на качеството на образованието, което може да се постигне чрез интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Прилагането на стратегията ще доведе до развиване на ключови умения, компетентности и нагласи за учене през целия живот, отговарящи на потребностите на младите хора в условията на новата информационна епоха и на глобализиращия се свят.

17 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ Изграждане на училищна общност, в която ученици, родители и учители заедно са отговорни за възпитанието, образованието и формирането на креативни, социално ангажирани и пълноценно интегрирани в обществото личности.

18 ОСНОВНИ ЦЕЛИ ФОРМИРАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ, КРЕАТИВНИ, КРИТИЧНО МИСЛЕЩИ, ОТГОВОРНИ И ПЪЛНОЦЕННО ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩЕСТВОТО ЛИЧНОСТИ. ФОРМИРАНЕ НА УВАЖЕНИЕ И ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ КУЛТУРИ И НАРОДИ. ПОЛАГАНЕ НА СОЛИДНА ОСНОВА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ. За постигане на поставените цели се стремим към: Усъвършенстване и повишаване квалификацията на учителите. Стимулиране и развитие на интересите и творческите заложби на учениците. Превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ученици. Привличане на учителите и учениците в управлението на училището. Отимизиране на план-приема на ученици. Усъвършенстване на системата за оценка и контрол на качеството на образователния процес. Усъвършенстване на вътрешната нормативна уредба. Повишаване ролята на училищното настоятелство в управлението на училището. Разработване на проекти и участие в европейски и национални програми за развитие на образованието. Привличане на родителите в подкрепа на училището. Подобряване и модернизиране на материалната база на училището.

19 ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО Осигуряване на равен достъп до качествено образование чрез използване на ИТ от учителите в преподаването по различните учебни предмети и прилагането на интерактивните методи на преподаване. Акцентиране върху подготовката по БЕЛ и чуждоезиковото обучение. Подготовка на педагогическия колектив за създаването на ефективна система на вътрешно оценяване и стимулиране на педагозите. Повишаване на доверието към учителската общност чрез въвеждане в работата с родителите и обществеността критериите за прозрачност на всички нива. Диалог между учителите и родителите. Създаване на условия за максимално участие в квалификационните форми към РУО на МОН и другите квалификационни институции.

20 Ценности и приоритети Осигуряване на високо качество на обучението в 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски " Развитие на професионалната учебна общност в училището (първата ПУО е сформирана от екипа педагогически специалисти, преподаващи в прогимназиален етап през учебната година, като условие за осъществяване на иновацията "Академия за живота"( г.), а втората през месец септември 2021 г. за осъшествяване на иновативния проект РОБОSTEAM откриватели в начален етап). Формиране на екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение; Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели;

21 Ценности и приоритети Стимулиране на активното участие на учениците и техните родители в училищния живот и развитието на училището; Поддържане на позитивен психологически климат за работа и учене в училище; Развитие на умения за създаване и поддържане на здравословен начин и условия на живот; Прилагане на модерни и ефективни методи и подходи при администрирането на училището; Успешно взаимодействие със социалната среда, държавните и обществените организации, свързани с проблемите на образованието и възпитанието на младите хора.

22 ДЕЙНОСТИ Дейностите и приоритетите на 32.СУИЧЕ са съобразени с интересите на ученика и нуждите на обществото. Дейностите са диференцирани в три категории дейности, насочени към учениците, към родителите и към учителите. Повишаване качеството на образованието чрез въвеждане на информационните технологии в преподаването на различните учебни предмети и чрез участието на учителите в квалификационните структури на училищно, общинско, регионално и национално ниво както и чрез използването на Интернет в работата на учителите и на Интернет свързаност на училището. Учениците се включват в различни проекти и извънучилищни дейности. Приоритет е популяризирането на постиженията на учениците и учителите в училищния вестник, сайт и фейсбук страница. Стремим се да повишим на доверието към учителската общност чрез прозрачност в дейностите. Подобряване на дисциплината в училище чрез мотивиране на учениците за учене посредством спазване на изискванията за ред, законност и на нормативната уредба в образованието и чрез прилагането на училищния правилник. Изграждане на ефективна и обективна система за вътрешно оценяване на качеството на обучение чрез надеждни механизми за измерване на резултатите в образователния процес и стимулиране на учителския труд на училищно ниво в условията на делегираните бюджети.

23 Дейности Иновации Участие в програми и проекти Прием

24 Иновации Иновацията променя образователната среда и отговаря на интересите на учениците според техните наклонности и индивидуални потребности. От 2018/2019 учебна година 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски "е иновативно училище. В иновативните паралелки на прогимназиален етап се разработват и провеждат интердисциплинарни уроци, а в основата им е проектно-базираното обучение, което има за цел реализиране на по-добро качество на образователния процес чрез интердисциплинарен подход, проектно-базирано обучение, учене чрез сътрудничество и използване на ИКТ, което да мотивира учениците и тяхната удовлетвореност от учебния процес, да стимулира активно учене, критично мислене и креативност.

25

26

27 Иновации В училищната стратегия за развитие е заложено проектът за иновативно училище с начало през учебната 2018/2019 година в прогимназиален етап да бъде разширен с иновация в начален етап. Текущият проект РОБОSTEAM откриватели 2020/2021 учебна година има за цел повишаване качеството на образователния процес за развитие на ключови умения и компетентности; повишаване мотивацията и постиженията на учениците в начален етап, чрез създаване на иновативна образователна среда и интерактивно педагогическо взаимодействие на основата на STEAM подход, проектно-базирано обучение и първи стъпки в моделиране и роботика, като част от научно-техническото творчество.

28 Участие в програми и проекти От 2002 г. 32. СУИЧЕ участва активно и много успешно в множество европейски проекти, а от 2010 г. е част от Европейско-азиатска училищна мрежа. Проектната дейност е изключително важна част от изграждането и утвърждаването на институцията като иновативно училище, отворено към новото и модерното в образованието. Всеки реализиран проект по програмите финансирани от ЕК-Сократ, Коменски, Учене през целия живот и Еразъм+ е прераснал в дългосрочно сътрудничество и след приключване на проектните дейности. Важен фактор за доброто развитие както на учениците, така и на учителите е участието на институцията в различни проекти на различните програми: Erasmus +, Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, сектор Училищно образование, Проекти Партньорства за училищен обмен.

29 Обучение на учители от 32.СУИЧЕ по програма Erasmus+, проект ON- OFF4TEACHER Националното състезание по правопис на английски език Spelling Bee 2021 "Обичайте природата, живейте природосъобразно" Euroscola 15. February 2019 Fostering Leadership Development Amongst Teachers - LIDO ПРОЕКТИ Възпитаниците на 32.СУИЧЕ имат възможност за изява в различни европейски проекти, национални програми и общински форуми.

30 ПРОЕКТИ START-UP through VIRTUAL LEARNING COOPERATION в гр. Манавгат, Турция Project: THE JOURNEY OF LEARNING FROM DATA TO KNOWLEDGE WITH MATHS AND TECHNOLOGY Be Tolerant Beautify Our World в гр. Карайсали, Турция гр. Люблин, Полша, по проект PL01-KA _3 I like to move it, move it!,финансиран по програма Еразъм+, КД2 Иновативен проект РОБОSTEAM откриватели YESSS - Young Entrepreneurs at Secondary Schools в гр. Кония, Турция 30

31

32 Участие в национални програми и проекти НП Ученически олимпиади и състезания", модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади НП Без свободен час в училище НП Осигуряване на съвременна образователна среда, модул Културните институции като образователна среда НП Занимания по интереси НП Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти НП Иновации в действие НП Информационни и комуникационни технологии в училище ИКТ

33 Наред с овладяването на чужди езици, възпитаниците на 32.СУИЧЕ получават висококачествено обучение и по други дисциплини. Силно проявеният интерес към учебни предмети от природо математически и хуманитарен цикъл, които става повод за създаването на паралелки с втори профилиращ предмет български език и история философия, математика и информационни технологии съчетан с интензивно изучаване на чужд език. Креативният устрем на същевременно модерният ритъм на училищния климат е свързан и със засилено изучаване на информатика, в съответствие със съвременния свят. Предимство на обучаваните в гимназията е профилираното засилено изучаване на БЕЛ, което ги прави успеваеми на ДЗИ и конкурентни при кандидатстване във ВУЗ. Професионализмът на учителския колектив, съчетан с мотивацията на учениците и добре организираният училищен живот са стимул за бъдещото развитие на гимназията и нейния просперитет. Като една от водещите институции в София-град, гимназията е фактор за акумулиране и реализиране на образователни идеи и възпитателни цели, извор на творчество и нестандартно мислене, съчетано с актуалния импулс на времето.

34 ПРИЕМ ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС В 32.СУИЧЕ Св. Климент Охридски за учебната 2021/2022 година са приети 144 първокласници. Ранното чуждоезиково обучение е приоритет на училището, поради което изучаването на английски език, който е първи чужд език за всички ученици в нашето училище се изучава от първи клас. Във втори клас започва изучаването на втори чужд език, като предлаганите езици са немски, испански и руски. ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС 32. СУИЧЕ "Св. Климент Охридски" приема ученици след завършен седми клас по наредба на МОН в следните профили: профил Чужд език - английски език с профилиращи предмети: Първи чужд език - английски език Втори чужд език- немски/испански/френски/руски език През учебна 2021 / 2022 година, училището осъществи прием на ученици след завършен седми клас и в следните профили : Природни науки и Софтуерни и хардуерни науки Балообразуващи оценки: 2 х изпит по български език и литература 2 х изпит по математика Оценка от Свидетелството за основно образование по български език и литература Оценка от Свидетелството за основно образование по математика

35 Учениците имат възможност да участват в организирани спортни секции волейбол, баскетбол, футбол, тенис, шах, туризъм. Традиционно отборите на 32.СУИЧЕ печелят призови места на областни и национални състезания. 35

36 В 32. СУИЧЕ за системното подпомагане на ученическия колектив: ПОДКРЕПА психолозите и педагогическия съветник провеждат тренинги с петите класове за по добрата им адаптация от начален към прогимназиален етап на обучение за създаване на екипност, подобряване модела на общуване и изграждане на толерантност; с осмите класове от външна организация се извършва обучение за опознаване, емпатия и екипност; с деветите класове психолозите и педагогическия съветник провеждат тренинги с цел заздравяване и изграждане на емоционални връзки и сплотеност в класа, усъвършенстване на сътрудничеството и взаимодействието между учениците.

37 Организационна структура Ръководство Педагогически персонал Обществен съвет Настоятелство Ученически съвет

38 Ръководство Директор : д-р Нели Костова Зам. директор УД : Валентина Велкова Зам. директор УД : Росанка Гогова Зам. - директор УД: Красимира Павлова Зам. - директор УД: Детелина Бояджиева Зам. директор УД : Петър Алексиев Зам. директор АСД : Катя Найденова Ръководител направление ИКТ: Юлиян Топалов Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. 38

39 Педагогически колектив Общ брой педагогически специалисти 129 Главни учители 4 Старши учители 71 Учители 43 Психолози 3 Педагогически съветник - 1

40 Обществен съвет От 2017г. в 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски" е учреден Обществен съвет - орган за подпомагане развитието на училището. Негови основни дейности и задачи са: приема Стратегията за развитие на училището; предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес; дава становище за разпределението на училищния бюджет; съгласува училищния учебен план; сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове; участва в създаването и приемането на Етичния кодекс на училищната общност и други

41 Настоятелство Училищното настоятелство е независимо, самоуправляващо доброволно сдружение с нестопанска цел, създадено за подобряване и усъвършенстване учебно-възпитателния процес и подобряване на материалната база. Негови цели са: да обединява усилията на училищното ръководство, родителската и друга общественост с тези на държавни и общински органи и организации, физически и юридически лица за перспективно развитие на училището. да подпомага учебно-възпитателния процес, стопанското и материалното осигуряване на училището. да подпомага училищното ръководство за развиване на творческите способности и повишаване на квалификацията на учителския колектив. да подпомага и развива връзките на училището с други учебни заведения, фирми, научни, културни и просветни институции.

42 Ученически съвет В 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски" активно функционира Ученически съвет. Учениците успешно се включват в училищни и общински мероприятия, благотворителни инициативи, кампании свързани с отбелязване на международни дни, празници и други. Ученическият съвет развива активна дейност по отношение на: ежеседмични оперативни заседания; отбелязване на важни дати и събития; организиране на благотворителни събития; разработване и реализиране на различни проекти, свързани с ученическия живот. Съставът на Ученическия съвет се актуализира всяка година и включва един председател, двама негови заместници и членове по един представител от всяка паралелка. Ученическият съвет е отворена структура.

43

44 Постижения на учители За високопрофесионалната си и всеотдайна работа с учениците на 32. СУИЧЕ Св. Кл. Охридски", за успехите на учениците в олимпиади, състезания и конкурси в различни области, преподаватели в училището са носители на следните отличия: почетно отличие Неофит Рилски на МОН - удостоени пет преподаватели; пластика /СОВА/ и грамота за заслуги и принос в столичното образование на РУО София-град притежават пет преподаватели

45 Постижения на учениците Училището ни се гордее със забележителните постижения на нашите ученици, които не са самоцел, а резултат от съвместната работа с учителите. Олимпиади: Европейската олимпиада по статистика за ученици 2020 година -класирани за втори етап на националната олимпиада в категория А, Х - ХII клас Цветина Йотова, 12В клас - Национален кръг на Олимпиада по английски език, 2020/2021 Национален кръг на Олимпиада по ГО- четирима класирани, двама лауреати, 2020/2021 Олимпиада по биология и здравно образование Национален кръг, 2020/2021

46 Национални и регионални състезания: Победител за България в конкурса по превод Juvenes Translatores към Европейската комисия в Брюксел - Лъчезар Попов Състезание по речеви и комуникативни умения на английски език - Йоанна Иванова XI-клас, 4 място на Областния кръг в София. Международното състезание World Scholar s Cup Sofia Round 2021-трето място за отборен дебат (DebateTeam) в категорията Senior (VIII-XI клас) и трето място за отборна викторина (Bowl Team) в категорията Junior (V-VII клас) Рангел Жилов от VIII-в клас - Национален кръг на състезание по речеви и комуникативни умения на английски език за първа възрастова група Състезание по английски език - Kangaroo Global Linguistics Състезание по английски правопис Spelling Bee Участие в шестото издание на Международния младежки фестивал на изкуствата ĦOLQA G. F. Abela Junior College в Малта Математическо кенкуру - Състезание по математика Състезание Знам и мога IV клас

47 Занимания по интереси за 2021/2022 учебна година и клубна дейност Клуб "Искам да успея", Антоанета Стефанова Клуб по детска литература "Приказен свят«стела Стефанова Приложни изкуства Катерина Златанова Аз мога да общувам Борислава Петрова Клуб "Моят свят, облечен в звуци«надежда Илиева Забавна математика Анелия Митова-Манчева "Забавна математика Светлана Спасова Екологично образование, здравословно хранене Венета Стаматова Somos los mejores! Мария Николова Sigo aprendiendo Мария Николова Математика Валя Кусева Хочу знать русский язык Надежда Иванова Пътешествие в компютърния свят Иванка Николова Занимателен английски език Венислава Гегова Езикът в реалността и в изкуството Елена Христова Знам историята Катерина Желязкова English Art Светла Рашкова клуб "Архимед" Рая Ганева Как да опазим Земята Ива Петрова Як скитник Таня Белясин Клуб "Млад учен" Мария Георгиева Нашата планета, нашето бъдеще Ива Петрова Аз пиша, аз правя вестник Петър Михайлов Художествено слово на руски език Надежда Иванова

48 Партньори СУ Св. Климент Охридски Фондация "Америка за България Център за развитие на човешките ресурси Асоциация на Кеймбридж училищата Еразъм+ Руски център, Столична библиотека Център за творческо обучение Програма за училища посланици на Европейския парламент

49 От три години 32. СУИЧЕ си партнира с Детска лидерска академия, чиято цел е да открие естествените лидери сред децата и да ги подкрепи да развият качества и умения, с чиято помощ да реализират лидерския си потенциал в най- пълна степен.

50 Контакти София бул. Христо Ботев 63 тел: 02 /

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

портфолио

портфолио ПОРТФОЛИО на Катина Лалкова Старши учител по Биология и ЗО и Човекът и природата в СУ Никола Войводов гр. Враца ЛИЧНИ ДАННИ Име, фамилия:катина Лалкова Настояща месторабота: старши учител по Биология и

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.: , факс: ,

СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. Евл. Георгиев 34, тел.: , факс: , СОФИЙСКА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ бул. "Евл. Георгиев" 34, тел.:866-12-71, факс:963-34-83, e-mail: sgcag_botev@abv.bg www. sgcag.info Утвърждавам!:... инж. Доротея

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“

НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ НПМГ Акад. Л. Чакалов Профил: Софтуерни и хардуерни науки Създаване на профила През 2013 година създаден профил Информатика Първия випуск се дипломира през 2018 година когато се честваше 50 години от създаването

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ СУ Васил Левски училище, което съчетава магията на традицията, опитът на миналото, силата на настоящето и перспективността на бъдещето. Тук не само се обучават ученици, а се изграждат характери, възпитават

Подробно

Прием

Прием График Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 03.07.2019г. 04.07.2019г. 05.07.2019г. 08:00 18:00 стая 11 стая 12 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 12.07.2019г.

Подробно