РЕЦЕНЗИЯ. от проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн Началник на Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов София, председател на научно жури

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ. от проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн Началник на Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов София, председател на научно жури"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Николай Стефанов Габровски, дмн Началник на Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ Н. И. Пирогов София, председател на научно жури Относно: процедура за защита на дисертационен труд на доц. д-р Николай Светославов Янев, дм на тема Алгоритъм за клинично приложение на виртуално планиран, моделиране и 3Д принтиране при локални, регионални и микросъдови реконструкции на комплексни лицево-челюстни дефекти за придобиване на научната степен доктор на науките, Област 7. Здравеопазване и спорт, Професионално направление 7.1. Медицина, Научна специалност Неврохирургия Рецензията е изготвена въз основа на Заповед на Изпълнителния директор на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов, РД / г. на основание на чл. 32, ал. 2 и 3 от Правилника за развитие на академичния състав в УМБАЛСМ Н.И.Пирогов ЕАД, София, съгласно решение на Научен съвет с протокол НД-01-2/ г. Доц. Янев представя дисертационен труд, автореферат и останалите необходими документи в съответствие с Правилника за развитие на академичния състав в УМБАЛСМ Н.И.Пирогов София. Биографични данни на автора Доц. д-р Николай Светославов Янев, дм, е роден на 5 юли 1976 г. в гр. Русе. През 1994 г завършва средно образование в 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт Иван Вазов София През 2002 г. придобива магистърска степен по стоматология, а през 2010 г. магистърска степен по медицина и двете образования завършени с отличен успех в МУ София. Награден е за отличен успех от Университета. Притежава специалност по лицево-челюстна хирургия от МУ София, както и докторска степен по медицина, за успешна защита на дисертационен труд на тема: Механизъм насочено лечение на болката

2 експериментални модели и фармакологични въздействия, разработена в Катедрата по фармакология и токсикология на МУ София. В периода работи в Англия, последователно в University College London Hospital и Royal Derby Hospital, където достига до найвисоката клинична позиция в болничната система на Великобритания Консултант Хирург (Consultant Oral and Maxillofacial Surgeon). От 2013 г. има призната специалност по Орална и лицево-челюстна хирургия във Великобритания (UK GMC Specialty registration Oral and Maxillofacial Surgery Specialist), а от 2018 г. европейско призната диплома по орална и лицево-челюстна хирургия от Борда по орална и лицевочелюстна хирургия към Европейския съвет на медицинските специалности (UEMS), с права на Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery (FEBOMFS) В периода г. разделя работните си ангажименти наполовина между България и Англия, като у нас работи в Специализираната болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия София, а в Англия в Royal Derby Hospital. От 2018 г е доцент към Научноизследователския институт на МУ Плевен, а от 2019 г. доцент към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов София. През 2017 г. осъществява първата изцяло виртуално планирана комплексна лицево-челюстна резекция с микроваскуларна реконструкция в България, стабилизирана с пациент-специфичен лазерно-синтерован имплант. През същата година е номиниран за Лекар на годината от Българския Лекарски Съюз. В периода ръководи отделението по ЛЧХ на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов. Доц.Янев членува в редица престижни международни организации и е представлявал България в Европейската асоциация по черепночелюстно-лицева хирургия (European Association for Craniomaxillofacial Surgery EACMFS) и в Международната асоциация по орална и лицевочелюстна хирургия (International Association for Oral and Maxillofacial Surgery IAOMS) в периода г. 2

3 Характеристика и оценка на дисертационния труд Дисертационният труд на доц. д-р Николай Янев се състои от 246 стандартни страници и е онагледен с 12 таблици и 147 фигури. Структуриран е правилно. Съдържа: използвани съкращения, въведение, литературен обзор, цел и задачи, собствени изследвания, материал и методи, резултати и обсъждане, заключение, изводи, библиография. Библиографията включва 253 литературни източника, 15 на кирилица и останалите на латиница. Литературният обзор е високо информативен и представя световните стандарти във виртуалното планиране, моделиране и 3Д принтиране при микросъдовите реконструкции на комплексни лицевочелюстни дефекти. Предоставен е и обзор върху основните микросъдови реконструктивни подходи. Написан е на добър медицински език. Представена е българската школа по лицево-челюстна хирургия с нейните водещи специалисти и постижения, както и специалностите Пластичновъзстановителна хирургия, Ортопедия, травматология и хирургия на ръката и Неврохирургия, работещи активно по въпросите на микроваскуларната и дигитално-асистираната хирургия. Целта на дисертационния труд е: Създаване на алгоритъм за клинично приложение на методите на виртуално 3Д планиране, моделиране и принтиране при локални, регионални и микросъдови реконструкции на обширни костни дефекти в лицево-челюстната област, след осъществяване на съответното хирургично лечение и проследяване на резултатите от него. Тя е ясно формулирана и изпълнена чрез пет задачи: - Систематизиране на необходимите подготвителни изследвания и стъпките в процеса на виртуално планиране, моделиране и съответна костна лицево-челюстна хирургична интервенция. - Производство на индивидуални 3Д челюстни модели при пациенти с костни резекции и реконструкции и индивидуализиране на стандартни реконструктивни импланти по тях, като първоначален етап на приложение на дигиталните методи в хирургичната практика. - Цялостен процес на дигитално планиране, моделиране, оперативно симулиране, производство на хирургични трансферни водачи и 3Д пациент-специфични импланти. 3

4 -Интраоперативно приложение на индивидуализираните стандартни импланти по произведените 3Д челюстни модели, както и на 3Д принтираните пациент-специфични импланти и хирургични водачи. - Обобщаване на алгоритъм за приложение на методите на виртуално 3Д планиране, моделиране и принтиране при локални, регионални и микросъдови реконструкции на обширни костни дефекти в лицево-челюстната област. За изпълнение на целта и поставените задачи, доц. Янев използва различни съвременни методи: клинични подходи; параклинични методи вкл. лабораторни, инструментални, информационни, технологични и медико-инженерни, както и оперативни методи при подготовката, хирургичното лечение и проследяването на пациентите с реконструктивни операции на комплексни лицево-челюстни дефекти. Задачите са изпълнени успешно и резултатите от тях са представени аналитично и конкретно. Изведените от тях изводи оценявам като принос в съвременната медицинска наука и клинична практика. Създаденият за първи път у нас протокол за компютър-томографско изследване на пациенти, с предстоящи микросъдови реконструктивни операции в областта на главата и шията, с донорна област в отдалечена част на тялото доц. д-р Янев успешно прилага на практика. Произведени са сетове от хирургични водачи за трансфериране на виртуалния план в реалната операция. При използването на реконструктивните водачи е отчетена много добра прецизност на адаптацията към донорните костни структури и абсолютно съвпадение на планираната позиция и ангулация на отворите за фиксиране на костния трансплантат в позицията в позицията му към пациент-специфичния имплант и в отношението му с реципиентната костна структура. Индивидуализираните стандартни титанови импланти по произведените 3Д челюстни модели са свързани с приложението на микроваскуларни и регионални аксиални реконструкции. Създаденият от доц. Янев алгоритъм за приложение на дигиталноасистираните методи в случаи на локални, регионални и микросъдови реконструкции на сложни и обширни дефекти в лицево-челюстната област може да бъде въведен като стандарт при този тип операции. 4

5 От личните ми впечатления във връзка с работата на доц. Янев съм убеден, че настоящият научен труд е изцяло негово дело и резултат от дългогодишния му личен опит, споделен и оценен не само у нас, но и във Великобритания, където до 2018 г. той работи активно като Consultant Maxillofacial Surgeon, Head and Neck Department, Royal Derby Hospital, UK Приемам и се солидаризирам с приносите от дисертационния труд, именно: 1. Създаден е специализиран протокол за компютър-томографско изследване на пациенти, при които пред-стои микросъдова реконструктивна операция в областта на главата и шията, с донорна област в отдалечена част на тялото. Той позволява генерираната образна информация да бъде директно експортирана в планиращия сървър и едномоментно използвана за целите на дигиталните планиращи методи. 2. Осъществена е първата серия от изцяло виртуално планирани и 3Д моделирани микросъдови реконструкции на обширни дефекти в лицево-челюстната област, стабилизирани с лазерно синтеровани пациент-специфични импланти. Този клиничен проект е базиран на международно технологично сътрудничество и на реализиран в България собствен хирургичен опит. 3. Верифицирано е приложението както на индивидуализирани стандартни импланти, така и на пациент-специфични импланти с двата основни реконструктивни метода на сложни лицево-челюстни дефекти микросъдови и регионални аксиални ламба. 4. Приложени са за първи път в клиничната практика у нас серия от виртуално планирани резекционни и реконструктивни хирургични водачи за екзактен пренос на виртуалния план във всяка една от осъществените реални оперативни интервенции. 5. Виртуално са конструирани и клинично са приложени серия от иновативни хибридни мултисегментни мандибуларни пациентспецифични импланти при фибуларни микросъдови реконструкции, с основа на импланта възстановяваща контура на челюстта по индивидуалните характеристики на пациента и стабилизираща част на импланта, позволяваща позициониране на фибуларния костен участък в оптимална алвеоларна мандибуларна позиция, с оглед правилно интраорално възстановяване и дентално протезиране. 5

6 6. Виртуално са конструирани, произведени с комбинирана 3Д технология и клинично приложени двучастови Titan-РЕЕК мандибуларен и краниофациален импланти. 7. Осъществено е виртуално планиране и клинично приложение на навигирани дентални импланти, в предходно виртуално планирани микросъдови фибуларни реконструкции, стабилизирани с 3Д принтирани пациент-специфични импланти. 8. Създаден е алгоритъм за клинично приложение на методите на виртуално 3Д планиране, моделиране и принтиране при реконструкции в лицево-челюстната област, който би могъл да бъде използван на интердисциплинарна база от всички специалисти, работещи в тази комплексна зона на човешкото тяло. По темата на дисертационния труд са представени 15 публикации в специализирани научни издания и 6 участия в научни форуми. Дисертационният труд напълно отговаря на всички изисквания на Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника на УМБАЛСМ Н.И.Пирогов ЕАД, София, за неговото приложение. В заключение: Въз основа на гореизложеното намирам, че дисертационен труд на Доц. д-р Николай Светославов Янев на тема: Алгоритъм за клинично приложение на виртуално планиран, моделиране и 3Д принтиране при локални, регионални и микросъдови реконструкции на комплексни лицево-челюстни дефекти, има необходимите качества и отговаря на всички крититерии за присъждане на образователна и научна степен доктор на науките. юни 2022 г. София РЕЦЕНЗЕНТ: (проф.д-р Николай Габровски, дмн) 6

-.docx

-.docx СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христина Костадинова Лалабонова, дмн, Ръководител катедрa Лицево-челюстна хирургия при МУ- ФДМ- Пловдив, специалист по Орална хирургия, Лицево-челюстна хирургия, Обща дентална медицина,

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ "Св.Климеwг Охридски"

СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ Св.Климеwг Охридски СТАНОВИЩЕ Uт доцеит д-р Гсорги В. ХАДЖИДЕКОВ, цм от Катедрата по Физика, биофизика и рецтгепология на Медицинския Факултет на СУ "Св.Климеwг Охридски" върху труда : ИМПJ7АНТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ НА РЕВИЗИОННОТО

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн

Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологичн Регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя

РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обя РЕЦЕНЗИЯ върху научните трудове на доц. д-р Боян Добрев Балев дм, от Катедрата по образна диагностика и лъчелечение на МФ на МУ- Варна кандидат по обявения конкурс ДВ. брой 18/2016 г. за заемане на академичната

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р НАДЕЖДА ПЕТРОВА МАДЖАРОВА, ДМН Хоноруван преподавател към ПУ Паисий Хилендарски Пловдив Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в областта на висшето

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ

1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществ 1 г РЕЦЕНЗИЯ J7 OT V u v i V» *-i ',TJ [Пс^у.лиа... (22 2 (2. _ i доц. Данелина Емилова Вачева, д.м. Медицински университет - Плевен, Факултет Обществено здраве, Катедра Физикална медицина, рехабилитация,

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър О ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ..ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" Рецензия на Проф. д-р Риналдо Шишков, дмн Професор в катедра психология при ВСУ Черноризец храбър Относно дисертационен труд на д-р Теменужка Матева за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА ОБЯВЯВА МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦЯ ЗА 2014г. по Заповед на МЗ РД-21-6/ г. Специалности за лица с образователно-квалиф и за лица с образователно-квалификационна степен магистър по "медицина" 1 от 7 заемани по 34/29.12.2006 г. заемани по 34/29.12.2006 г. 2 Акушерство и гинекология ОБЩО: 0 0 0 13 18 5 36 Акушерство и гинекология

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност

Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Р Е Ц Е Н З И Я От Проф.д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова Ръководител Катедра педиатрия, МУ-Плевен Относно: Участие в конкурс за академичната длъжност Професор Област на висше образование 7. Здравеопазване

Подробно

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н

1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Н 1 До Председателя на научното жури, назначено със заповед на Ректора на МУ - Плевен РЕЦЕНЗИЯ От проф д-р Ангел Николов Димитров, дмн, външен член на Научното жури; Репуликански консултант по Акушерство

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ РЕЦЕНЗИЯ От проф.д-р Петър Тивчев, ортопед -травматолог Относно: научния труд на Д-р Неделчо Цачев на тема ФИКСАЦИЯ НА НЕСТАБИЛНИТЕ ПЕРТРОХАНТЕРНИ ФРАКТУРИ С ЦЕФАЛОМЕДУЛАРНИ ПИРОНИ за придобиване на образователната

Подробно

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax ,

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел , fax , УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ «Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД - ПЛЕВЕН ул. Г.Кочев 8а, тел. 886 444, fax. 804 212, www.umbalpln.com, e-mail :umbal@umbalpln.com С Т А Н О В И Щ Е от Проф.д-р

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен

До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен До председателя на научното жури: РЕЦЕНЗИЯ От Доц. д-р Свилен Маслянков, д.м. Клиника по Хирургия, МУ София, УМБАЛ Александровска Относно: Предоставен за рецензия дисертационен труд на тема : Алгоритъм

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанск ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ ХАРАКТЕРИСТИКА Докторска програма: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност Област на висшето образование: 3. Социални,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/ г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д- МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ Приет с решение на АС на МУ-Варна Протокол 37/16.07.2018 г. УТВЪРЖДАВАМ: РЕКТОР НА МУ ВАРНА: /проф. д-р Красимир Иванов, д.м.н./ У Ч Е Б Е Н П Л А Н В СИЛА

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev

Microsoft Word - stanovishte_PStanchev СТАНОВИЩЕ по конкурс за професор в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки, Научна специалност: 01.01.12 Информатика

Подробно