Предварителна оценка на риска от наводнения. Черноморски район за басейново управление. Приложение 6: Критерии за значимост на сериозни минали

Размер: px
Започни от страница:

Download "Предварителна оценка на риска от наводнения. Черноморски район за басейново управление. Приложение 6: Критерии за значимост на сериозни минали"

Препис

1 Предварителна оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление Приложение 6: Критерии за значимост на сериозни минали наводнения според чл. 4.2.(в) от ДН Юли 2021 Предварителната оценка на риска от наводнения за Черноморски район за басейново управление е изготвен с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз, чрез Оперативна програма Околна среда , по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP Изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода по приоритетна ос 4 Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища за проект: BG16M1OP ПУРН втори цикъл Бенефициент по проекта е дирекция Управление на водите, в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите. Дейността е изпълнена от Международна банка за възстановяване и развитие, в рамките на Споразумение с Министерство на околната среда и водите за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на ПУРБ и ПУРН за Р България.

2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП СЪБИРАНЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ КЛАСИФИЦИРАНЕ НА МИНАЛИТЕ НАВОДНЕНИЯ СПОРЕД КРИТЕРИИ ЗА ЗНАЧИМОСТ НА НАВОДНЕНИЕ ПРОВЕРКА ЗА ВЕРОЯТНОСТ ОТ ПОВТОРНО НАСТЪПВАНЕ НА НАВОДНЕНИЕТО ПРОВЕРКА ЗА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАВОДНЕНАТА ТЕРИТОРИЯ И ПЛАНИРАНОТО Й ДЪЛГОСРОЧНО РАЗВИТИЕ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЕРИОЗНИ МИНАЛИ НАВОДНЕНИЯ, СПОРЕД ЧЛ. 4.2.(В) ОТ ДИРЕКТИВАТА ЗА НАВОДНЕНИЯТА

3 1. Въведение Директивата за наводненията (ДН) изисква в предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) да бъде включено описание на сериозните наводнения в миналото, когато може да се очакват значителни неблагоприятни последици, при възникване на подобни събития в бъдеще. Терминът сериозни минали наводнения е различен от минали наводнения със значителни неблагоприятни последици в смисъла на ДН. В този случай под сериозни се разбира наводнения с голям обхват и повторяемост, но които не са довели до значителни неблагоприятни последици или е неизвестно за такива. Въз основа на тази информация, както и на останалата посочена в чл. 4.2(а), (б) и (г) от ДН, държавите членки определят за всеки район на речен басейн или звено за управление, или за част от район на международен речен басейн, прилежащ към тяхната територия, тези райони, за които смятат, че съществува значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) или би могла да се предвиди вероятност за такъв. В настоящето приложение е представен алгоритъма за определяне на минали наводнения с незначителни негативни последици при тяхното настъпване, които в бъдеще могат да доведат до значителни такива, или т.нар. сериозни минали наводнения със значителни неблагоприятни последици по чл.4.2(в) от ДН

4 2. Подготвителен етап 2.1. Събиране информация за минали наводнения Информацията за този тип наводнения е идентична с тази за наводненията по чл.4.2(б) от ДН. Сериозните минали наводнения по чл. 4.2(в) по ДН са част от миналите наводнения, за които вече е събрана и систематизирана информация от заинтересовани страни, анкетни изследвания и други източници на информация. Начина на събирането на данните за тези наводнения се извършва основно чрез провеждане на анкетно изследване. Шаблон на анкетата, както и инструкция за попълването й са налични в Приложение 3. Обект на изследване в настоящето Приложение са всички минали наводнения, които не са покрили праговете за значителни неблагоприятни последици, след прилагането на първата стъпка по определянето на миналите наводнения по чл.4.2(б) от ДН (вижте Приложение 4: Критерии и прагове за определяне на минали наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2.(б) от ДН) Събиране и обработка на данни, необходими за прилагане на критериите за значителни неблагоприятни последици Информацията необходима за прилагане на алгоритъма за определяне на неблагоприятни последици от сериозните наводнения в миналото, включва две основни групи: Изпълнени хидротехнически или други мероприятия за защита от повторение на наводнението; Съвременно състояние и дългосрочно развитие на територията с цел проследяване на експозицията на елементите на риска. Първият тип данни са разгледани в Основния доклад, Приложение 1: Минали наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2(б) от Директивата за наводнения, т Вторият тип данни е описан в Основния доклад, Приложение 5: Климатичните промени и дългосрочното развитие на територията за целите на ПОРН и т от Приложение 3: Бъдещи наводнения с потенциални неблагоприятни последици според чл. 4.2(г) от Директивата за наводненията, т Основният доклад за Предварителна оценка на риска от наводнения е наличен на интернет страницата на МОСВ на следния линк: доклад - март 2021.dcx - 4 -

5 3. Класифициране на миналите наводнения според критерии за значимост на наводнение Първата стъпка в алгоритъма е филтриране на миналите наводненията според обхвата им, броя и размера на населените места, които са засегнали и повтаряемостта им. Целта е идентифициране на такива наводнения, за които е известно, че са засегнали големи по площ територии и са се случвали неколкократно, т.нар. сериозни наводнения. Това трябва да се направи чрез следните критерии: Критерии за местоположение на наводнението Брой населени места, засегнати от едно и също наводнение Праг на критерия: 3 населени места; Големина на засегнатите населени места, изразена като общ брой жители Праг на критерия: 500 души. Критерии свързани с характеристики на наводнението Големина на наводнената територия в рамките на всяко от засегнатите населени места Праг на критерия: 100 дка; Времева характеристика на наводнението (трябва да е изпълнен поне един от посочените критерии) Повторяемост на наводнението - Праг на критерия: 3 пъти в рамките на изследвания период; Продължителност на наводнението - Праг на критерия: 1 ден. За изпълнение на тази стъпка е необходимо в базата данни за минали наводнения по ПОРН да са въведени данните от анкетното изследване и друга релевантна информация, която е събрана. Единствено по отношение на критерий Големина на наводнената територия в рамките на всяко от засегнатите населени места трябва да се използва актуална информация за брой жители на ниво населено място, към момента на изпълнение на Методиката. Такава информация е налична в Националния регистър на населените места, изграден от Националния статистически институт (НСИ), съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието и храните и горите, в изпълнение на чл. 37, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Р. България. Анализът може да има два възможни резултата: Наводненията, които отговарят на поне 3 критерии, преминават към следващата стъпка на анализ; Наводненията, които отговарят на по-малко от 3 критерии, отпадат от разглеждане за минали наводнения, които в бъдеще могат да доведат до значителни неблагоприятни последици. Използват се при анализите за бъдещи наводнения по чл. 4.2(г) от ДН и определяне на РЗПРН

6 4. Проверка за вероятност от повторно настъпване на наводнението ДН разглежда тези наводнения, за които няма вероятност да настъпят отново като такива без значение. Поради тази причина всички минали наводнения трябва да бъдат проверени за това каква е вероятността да се повторят сега или в бъдеще. Този анализ се извършва чрез следните две проверки: Механизъм на наводнението: Наводнението се е случило по начин, който е невъзможно да бъде повторен. Например скъсване на язовирна стена е довело до наводнение в населено място, разположено под нея. Впоследствие е решено скъсаната язовирна стена да не бъде възстановявана и язовирът да бъде изведен от експлоатация. Това е достатъчна причина да се смята, че това наводнение не би могло да се повтори в бъдеще. Предприети мерки за защита: Трябва да бъде направена проверка, която да покаже дали след наводнението са предприети хидротехнически или други мерки, които ще предотвратят повторното му настъпване. За този анализ трябва да се използва детайлна информация за изпълнените мерки, за да може еднозначно да се покаже, че такова събитие не би могло да се повтори в бъдеще. За изпълнение на тази част от алгоритъма е необходима допълнителна информация, която не е налична за свободно ползване и достъпът до нея може да бъде затруднен. За целта трябва да се проверят изпълнени мерки в общински планове за бедствия, искания до Междуведомствена комисия по възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, както и съдействие от заинтересованите страни. Без наличие на изчерпателна информация за предприетите мерки, населените места не трябва да отпадат от разглеждане. Като резултат от този анализ, всички наводнения, за които все още има вероятност да се повторят в бъдеще, преминават към анализ в следващата стъпка от алгоритъма. Всички останали наводнения не се докладват по ПОРН и не се взимат предвид при определяне на РЗПРН. 5. Проверка за съвременното състояние на наводнената територия и планираното й дългосрочно развитие За определяне на наводненията по чл.4.2(в) ДН изисква и подход, при който да се определи какво би било значителна неблагоприятна последица, ако наводнението се повтори сега или в бъдеще в същия си обхват и интензитет. Поради факта, че при този тип наводнения много често липсва информация за границите на заливните територии, или те са с ниска пространствена точност, прилагането на критериите за значителни неблагоприятни последици за минали наводнения не е удачно, още повече, че тези наводнения трябва да се разглеждат и за бъдещи периоди. В предложения по Методиката за предварителна оценка на риска от наводнения от 2020 година подход се извършва проверка за промяна на елементите на риск от четирите категории в рамките на заливната територия на съответното наводнение, както и за планирано дългосрочно развитие. Осъществява се, чрез използването на лесни за изпълнение анализи за всяка категория, чрез прилагането на Критерии за проверка за потенциални значителни неблагоприятни последици сега или в бъдеще: - 6 -

7 Критерии по категория Човешко здраве Промяна на броя на населението в населеното място Праг на критерия: увеличение с поне 5% от датата на настъпване на събитието Промяна на площта на жилищните територии в рамките на заливната територия Праг на критерия: увеличение на жилищните територии в рамките на заливната равнина с поне 10% Планирани жилищни територии, според някой от плановете за устройство на територията в рамките на заливната територия Праг на критерия: планирани жилищни територии с площ поне 10 дка в рамките на заливната територия Критерии по категория Стопанска дейност Промяна на площта на територията за стопанска дейност в рамките на заливната територия Праг на критерия: увеличение на територията за стопанска дейност в рамките на заливната равнина с поне 10% Планирани територии за стопанска дейност, според някой от плановете за устройство на територията в рамките на заливната територия Праг на критерия: планирани територии за стопанска дейност с площ поне 10 дка в рамките на заливната територия Критерии по категория Околна среда Обявена нова защитена територия или зона в заливната територия Праг на критерия: наличие на поне 1 защитена зона/територия Критерии по категория Културно наследство Открит или новосъздаден културен обект в заливната територия с национално или световно значение Праг на критерия: наличие на поне 1 обект За изпълнение на тази стъпка от алгоритъма е необходима допълнителна информация, която в повечето случай е лесно достъпна брой население за населено място, площ на урбанизирана (с различни типове ползване и различна плътност на застрояване) територия, защитени територии и зони. Единствено при проверката за дългосрочно развитие на територията е необходимо набавянето на информация от планове за териториално развитие, които не винаги са налични в подходящ за работа в ГИС среда формат или изобщо не са достъпни

8 6. Определяне на сериозни минали наводнения, според чл. 4.2.(в) от Директивата за наводненията Следващата стъпка от анализа е определяне на сериозните минали наводнения. За целта се използва следния алгоритъм: Ако е преминат прага за критерий от категория човешко здраве или стопанска дейност, наводнението е със значителни неблагоприятни последици; Ако е преминат прага едновременно на критериите от категория околна среда и културно наследство, наводнението е със значителни неблагоприятни последици; Във всички останали случаи, наводнението се определя като такова с незначителни неблагоприятни последици. Получените минали наводнения със значителни неблагоприятни последици се докладват по ДН и се взимат предвид при определяне на РЗПРН. Тези с незначителни неблагоприятни последици не се докладват по ДН и не се взимат предвид при определяне на РЗПРН

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Решения за по-добър живот Европейски съюз Кохезионен фонд МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПРОЕКТ НА РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Microsoft Word - Fragebogen_Hist_ HW_BG_VRN_ doc

Microsoft Word - Fragebogen_Hist_ HW_BG_VRN_ doc Анкетен лист за минали наводнения на територията на общината 1 2 Имало ли е в миналото наводнения на територията на общината? да продължeте с не продължeте с 3 4 3 Информация за случилите се наводнения

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

РАЗДЕЛ 1 ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1  ВЪВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 4 МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННИ 4.1. Използвана методология Предварителната оценка на риска от наводнения е разработена съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО и Закона за водите. Член 146а от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Октомври, 2016 г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)  НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА   Октомври, 2016 г. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ. Ноември, 2016 г 1 Цели и обхват на ЕО Основни цели на ПУРН и връзката му

Подробно

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 БД БД БД БД и БД и БД и Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 т.1 и

Подробно

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ

О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪ О Б Я В А МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ГЛАВИНИЦА-СИТОВО КРАЙДУНАВСКА ДОБРУДЖА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 7.2. ИНВЕСТИЦИИ В

Подробно

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” .

„Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – I фаза” . Оперативна прграма Околна среда 2007 2013 ПРОЕКТ DIR - 5113024-1-48 Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна I фаза Бенефициент:

Подробно

lav4e.eps

lav4e.eps Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е С о ф и й с к а о б л а с т З А П О В Е Д РД-12-С-116

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ СМОЛЯН гр. Смолян, бул. България 14, тел./факс 0301/62078, email:odzg_smolyan@mzh.government.bg 3АПОВЕД РД-05-116, гр.смолян, 30.09.2015

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ" НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДОБРИЧ НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА ( НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА (ОКОНЧАТЕЛНИ ДАННИ) Брой и структури на населението Към 31 декември 2018 г. населението на област Добрич е 173 831 души, което представлява

Подробно

Microsoft Word - R05_G5_Byala

Microsoft Word - R05_G5_Byala РАЗДЕЛ 5 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ГЛАВА 5 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА БЯЛА РЕКА 5.5.1. Характеристика на басейна на р. Бяла река 5.5.1.1. Географско

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021) Васил Узунов началник отдел Планове за управление на водите БАСЕЙНОВ СЪВЕТ 24/22.06.2018

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

AKTUAL POVO

AKTUAL POVO МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЯМБОЛ Планиране, координация и осъществяване на оперативна защита при наводнения ПЛАНИРАНЕ НА ЗАЩИТА ОТ

Подробно

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте

РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява страте РЕЗЮМЕ Регионална схема за пространствено развитие на област Плевен Регионалната схема за пространствено развитие на област Плевен представлява стратегически документ с ясно обусловен пространствен характер

Подробно

Presentazione standard di PowerPoint

Presentazione standard di PowerPoint EU MERCI Съгласувани практически методи и процедури за ефективно изпълнение на политиката и мерките в подкрепа на енергийната ефективност на промишлеността в Европейския съюз EU-MERCI: Информационна база

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г

План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода г Утвърдил: Ваня Грашкина, Изпълнителен директор (01.03.2018 г. ) План за действие на НАЦИД за реализиране на мерките за подобрение от доклада за самооценка по CAF за периода 2018 2020 г. Тема 1: Привеждане

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА Приложение 9 София 1040, бул. Ал. Стамболийски 17 ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни дан ПРОВЕРКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ Административни данни попълва се от Комисия за оценка и разглеждане на постъпилите проекти Номер на проектното предложение (попълва се номера вх.

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно