Методика за предварителна оценка на риска от наводнения

Размер: px
Започни от страница:

Download "Методика за предварителна оценка на риска от наводнения"

Препис

1 Методика за предварителна оценка на риска от наводнения Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Източнобеломорски район

2 ПОРН - Цели Бърз преглед върху заплахата и риска от наводнения в цялата страна, като идентифицира райони, в които те са по-високи на базата на определени критерии. Анализите трябва да се базират на налична или лесно достъпна актуална информация, както за заплахата, така и за риска, като се отчетат и климатичните промени и влиянието им върху заплахата и риска от наводнения. Крайната цел на ПОРН е определяне на райони в страната, за които съществува: Значителен потенциален риск от наводнения; Вероятност за значителен потенциален риск от наводнения. 2

3 ПОРН - Обхват Карти на речните басейни; Описание на възникнали в миналото наводнения със значителни неблагоприятни последици; Определяне на територии с потенциална заплаха от наводнение с обезпеченост 1%. Оценка на потенциалните неблагоприятни последици от бъдещи наводнения за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност; Оценка на риска от наводнения и определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения. Информиране на обществеността. 3

4 ПОРН Нормативна уредба Директива за наводненията изисквания само обхвата на оценката; Ръководства за докладване по Директивата изисквания относно отделните елементи на оценката и крайният формат на резултатите от нея. Закон за водите: ПОРН се извършва по методика по чл. 187, ал. 2, т. 6. от ЗВ 4

5 ПОРН Методика г. Предварителна оценка на риска от наводнения в главните речни басейни на Република България; Критерии и методи за определяне и класифициране на риска и определяне на РЗПРН; Унифицирани критерии за класифициране на риска по местоположение на наводненията г. Предварителна оценка на риска от наводнения в главните речни басейни на Република България; Основен теоретичен доклад, Методичен доклад и 9 приложения за всеки от елементите на ПОРН; Утвърдена със заповед на Министъра на околната среда и водите на г. 5

6 Методика за ПОРН от 2020 г. Теоретична обосновка и подход при актуализацията на Методиката за ПОРН Методика за предварителна оценка на риска от наводнения Основен методичен доклад Приложение 1: Минали наводнения със значителни неблагоприятни последици според чл. 4.2(б) от ДН; Приложение 2: Сериозни минали наводнения, според чл. 4.2(в) от Директивата за наводненията; Приложение 3: Бъдещи наводнения с потенциални неблагоприятни последици според чл. 4.2(г) от ДН; Приложение 4: Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици; Приложение 5: Климатичните промени и дългосрочното развитие на територията за целите на ПОРН; Приложение 6: Определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения РЗПРН; Приложение 7: База данни и картографски продукти за целите на ПОРН; Приложение 8: Примери за определяне на потенциални бъдещи дъждовни наводнения; Приложение 9: Методика за ПОРН резюмирана версия. 6

7 Минали наводнения със значителни неблагоприятни последици - подход Минали наводнения възникнали на територията на РБУ Критерии за значими неблагоприятни последици Минали наводнения със значителни неблагоприятни последици Проверка за вероятност за повторение Минали наводнения с вероятност за повторение Проверка за съвременно състояние и дългосрочно развитие Определени минали наводнения със значителни неблагоприятни последици Обект на изследване Възникнали в миналото наводнения със значителни неблагоприятни последици върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност, за които може да се очаква да се повторят и в бъдеще. чл. 4.2.б от ДН и чл. 146а.(2) от ЗВ 7

8 Минали наводнения със значителни неблагоприятни последици - подход + Инструкция за попълване на анкета за описание на минали наводнения Налични на сайтовете на всяка БД. Могат да се попълват при всяко ново наводнение. 8

9 Сериозни минали наводнения, при чието настъпване сега или в бъдеще могат да се очакват значителни неблагоприятни последици - подход Минали наводнения без значителни неблагоприятни последици Критерии за избор на сериозни наводнения чл. 4.2.в от ДН Определени сериозни наводнения за проверка на критерии за значимост Проверка за вероятност за повторение Минали наводнения с вероятност за повторение Проверка за съвременно състояние и дългосрочно развитие Определени минали наводнения които ако настъпят сега или в бъдеще биха имали потенциални значителни неблагорпиятни последици Обект на изследване Възникнали в миналото наводнения без значителни неблагоприятни последици, които ако се повторят сега или в бъдеще могат да доведат до такива за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност. 9

10 Бъдещи наводнения, за които могат да се очакват потенциални неблагоприятни последици - подход Критерии за първоначален подбор риск, дългосрочно развитие, климатични промени Землища в РБУ Определени землища за анализ за потенциални бъдещи наводнения Критерии за специфичен тип наводнения Определени землища за анализ за всеки типове наводнения Моделиране на заплахата от наводнения при обезпеченост 1% Потенциални заливни равнини за всяко наводнение Критерии за потенциални неблагоприятни последици Определени потенциални бъдещи наводнения със значителни неблагоприят ни последици Обект на изследване Определяне на територии, в които съществува вероятност за настъпване на бъдещи наводнения при които могат да потенциалните неблагоприятни последици ще са значителни за човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност. чл. 4.2.г от ДН и чл. 146а.(4) от ЗВ 10

11 Райони със значителен потенциален риск от наводнения - подход Общи правила за определяне на РЗПРН Преглед на РЗПРН от предишен цикъл на ДН Правила за прецизиране на границите на РЗПРН Обект на изследване Райони, за които се предполага, че съществува значителен потенциален риск от наводнения или би могла да се предвиди вероятност за такъв. Землища със значими минали и потенциални бъдещи наводнения в РБУ Определени предварителни РЗПРН Определени РЗПРН за РБУ чл. 5 от ДН и чл. 146г от ЗВ 11

12 Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици Категория Методика/ДН Човешко здраве/ Human health Стопанска дейност Economic activity Околна среда / Environment Културно наследство/ Cultural heritage Подкатегория - Методика Човешко здраве Общество Недвижимо имущество Инфраструктура Стопанска дейност от първичен сектор Стопанска дейност от вторичен и третичен сектор Състояние на водните тела Защитени територии Замърсяване с опасни вещества Други неблагоприятни последици върху околната среда Културни ценности Не е използван Подкатегория - ДН Human Health Community Property Infrastructure Rural Land Use Economic Activity Waterbody Status Protected Areas Pollution Sources Other potential adverse environmental impacts Cultural Assets Landscape Използвани категории за оценка на риска според ДН: човешко здраве, стопанска дейност, околна среда и културно наследство. Методични подходи и съображения: Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай ( ); Класификацията на икономическите дейности (НСИ, 2008); Обезпечеността с информация за елементите на риск, свързана с национални регистри и данните за наводнения. Големия брой и разнообразието на определените критерии цели всеобхватно представяне и изследване на различните аспекти на наводненията в страната. 12

13 Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици За определяне на значимостта на неблагоприятните последици от минали и потенциални бъдещи наводнения, Методиката определя следната йерархична структура от елементи: категория > подкатегория > критерий > индикатор 13

14 Критерии и прагове за определяне на наводнения със значителни неблагоприятни последици Минали наводнения по чл. 4.2.б Минали наводнения по чл. 4.2.в Потенциални бъдещи наводнения по чл. 4.2.г Човешко здраве: 5 критерия; 6 индикатора. Стопанска дейност: 10 критерия; 56 индикатора. Околна среда: 4 критерия; 7 индикатора. Културно наследство: 2 критерия; 2 индикатора. Човешко здраве: 3 критерия. Стопанска дейност: 2 критерия. Околна среда: 1 критерий. Културно наследство: 1 критерий. Човешко здраве: 2 критерия; 2 индикатора. Стопанска дейност: 6 критерия; 27 индикатора. Околна среда: 3 критерия; 5 индикатора. Културно наследство: 1 критерий; 1 индикатор. 14

15 Заключение Методика за ПОРН от 2020 г. актуализира нормативните документи, използвани при първото докладване на ДН през г. Общ документ, включващ в себе си подходи и стъпки, както за извършване на дейностите по определяне на минали и бъдещи наводнения със значителни неблагоприятни последици, така и райони със значителен потенциален риск от наводнения. Подходите са съобразени с информационната обезпеченост в Р. България. По отношение на критериите и прагове за значителни неблагоприятни последици от наводнения са въведени световни практики за обхващане на основните категории риск. Съставена е специализирана анкета за описание на минали наводнения, която да бъде използвана от органите на местната власт и институциите, имащи отговорности към управлението на риска от наводнения в периода между два цикъла на ДН. Съставя специализирана база данни на национално ниво за заплахата и риска от наводнения, която би могла да се използва и за други анализи, статистики и дейности свързани с риска от наводнения. 15

16 Методика за ПОРН Благодарим за вниманието! Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Източнобеломорски район 16

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Решения за по-добър живот Европейски съюз Кохезионен фонд МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПРОЕКТ НА РАЙОНИ СЪС ЗНАЧИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛЕН РИСК ОТ НАВОДНЕНИЯ

Подробно

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ПЛОВДИВ КОНСУЛТАЦИЯ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН www.bd-ibr.org www.earbd.org РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА ПО ВОДИТЕ Директива 2000/60/ЕС или Рамковата директива

Подробно

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин

Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 Съдържание на ПУРБ р.марица (р.бяла) начин на изпълнение краен срок р.тунджа (р.фишера) начин Работна програма за разработване на ПУРБ Приложение 9-9 БД БД БД БД и БД и БД и Раздел 1. Общо описание на характеристиките на района за басейново управление (съгласно Глава Х, Раздел VІ, чл.157 т.1 и

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междин РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Басейнова дирекция Дунавски район Резултати от проведените обществени консултации на Междинния преглед на установените проблеми в управление на

Подробно

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb

ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbb ffi PENYEII14KA EbNTAPTfl MuxucrepcrBo Ha okonhara cpeaa u EaceIHoea AupeKqtnfl sa ynpabnehhe [yhabck14 par_oh c UeHrrp l-lnebeh BOAHTe Ha BOAITe vtbbpxtaabam:.pymeh TIEHKOB AI,IPEKTOP HA EACEI,I 3A YTIPABJIEHI4E

Подробно

РАЗДЕЛ 1 ВЪВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1  ВЪВЕДЕНИЕ РАЗДЕЛ 4 МЕТОДОЛОГИЯ И ДАННИ 4.1. Използвана методология Предварителната оценка на риска от наводнения е разработена съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕО и Закона за водите. Член 146а от Закона

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН (2016-2021) Васил Узунов началник отдел Планове за управление на водите БАСЕЙНОВ СЪВЕТ 24/22.06.2018

Подробно

Р А З Д Е Л 1 ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАСЕЙНА НА Р. АРДА ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В БАСЕЙНА НА Р

Р А З Д Е Л 1 ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАСЕЙНА НА Р. АРДА ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В БАСЕЙНА НА Р ТОМ 2 АРДА РАЗДЕЛ 1 ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА БАСЕЙНА НА Р. АРДА ГЛАВА 2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ В БАСЕЙНА НА Р. АРДА 1. Категории повърхностни води в басейна на Арда Във водосбора

Подробно

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност

Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейност Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите-русе Повишаване ефикасността на работата и подпомагане дейността на РИОСВ - Русе с GIS Трансформиране на администрацията

Подробно

Microsoft Word - Fragebogen_Hist_ HW_BG_VRN_ doc

Microsoft Word - Fragebogen_Hist_ HW_BG_VRN_ doc Анкетен лист за минали наводнения на територията на общината 1 2 Имало ли е в миналото наводнения на територията на общината? да продължeте с не продължeте с 3 4 3 Информация за случилите се наводнения

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От проф. д-р Иван Гатев Марков Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Член на научното жури, Заповед / г.

Р Е Ц Е Н З И Я От проф. д-р Иван Гатев Марков Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Член на научното жури, Заповед / г. Р Е Ц Е Н З И Я От проф. д-р Иван Гатев Марков Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий Член на научното жури, Заповед 038-374/25.05.2015г. на Ректора на СУ Св. Климент Охридски Тема на дисертационния

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА УП

Проект на План за управление на риска от наводнения за Източнобеломорски район за басейново управление г. НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА УП Проект на НАЦИОНАЛНИ ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ Басейнова дирекция Източнобеломорски район, http://www.earbd.org 1 на действие Наименование Приложимост Локални особености Икономическа

Подробно

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА Октомври, 2016 г.

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО)  НА  ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА   Октомври, 2016 г. ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА БАСЕЙНОВО УПРАВЛЕНИЕ. Ноември, 2016 г 1 Цели и обхват на ЕО Основни цели на ПУРН и връзката му

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по проект „Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско уч Проект Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Инструменти за управление на качеството

Подробно

Microsoft Word - R05_G5_Byala

Microsoft Word - R05_G5_Byala РАЗДЕЛ 5 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ ГЛАВА 5 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ В БАСЕЙНА НА РЕКА БЯЛА РЕКА 5.5.1. Характеристика на басейна на р. Бяла река 5.5.1.1. Географско

Подробно

Институт за управление на проекти и програми

Институт за управление на проекти и програми ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. ОСР, гр. Русе, 29.06.2017 г. Петя Донова Областната

Подробно

Slide 1

Slide 1 FINANCIAL MECHANISMOF THE EUROPEAN ECONO MIC AREA 2009 2014 ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМНА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 ПРОУЧВАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИТЕ ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ТЕЛА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

Подробно

5Ozenka-prior

5Ozenka-prior ОЦЕНКА И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ Министерство на финансите Дирекция Вътрешен контрол 1 Роля на оценката на риска(1) Рисковете са идентифицирани, какво разбрахме до момента за тях? Наименование и място

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

AKTUAL POVO

AKTUAL POVO МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ЯМБОЛ Планиране, координация и осъществяване на оперативна защита при наводнения ПЛАНИРАНЕ НА ЗАЩИТА ОТ

Подробно

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_

Microsoft PowerPoint - PP_EARBD_ ПРИ БАСЕЙНОВ СЪВЕТ БД ИЗТОЧНОБЕЛОМОЛСКИ 11 декември 2007, гр.пловдив след Заседание 7/20.09.2007г на Басейновия съвет инж. Мария Бабукчиева Басейнова дирекция Източнобеломорски район. І кръг срещи КОИ

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ТОМ 1 ИБР

ТОМ 1 ИБР ТОМ 3 ТУНДЖА РАЗДЕЛ 10 КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН На национално ниво компетентен орган за управление на водите и прилагане на Директива 2000/60/ЕС е Министърът на околната среда и водите. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification

Microsoft PowerPoint - IT_tool_notification СОФТУЕРЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА НОТИФИЦИРАНЕ НА СМЕСИТЕ В ТОКСИКОЛОГИЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ Семинар Българско законодателство по ЗБОС (І част) новости, актуализация, помощ по прилагането БКХП 28 март 2019 г. Елена Зидарова,

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността

Дейности за актуализация на ПУРБ на ИБР и мерки за консултации с обществеността Васил Узунов началник сектор ПУРБ Доклад за изпълнението на Програмите от мерки към 22.12.2012 г. (Към 22.12.2012 г. трябва да е започнало изпълнението на всички мерки предвидени за плановия период - 2010-2015

Подробно

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc

Microsoft Word - Naredba_Dobrovolni_formirovania.doc Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът за създаване на доброволни формирования за подпомагане органите на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението при Министерството на вътрешните

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Slide 1

Slide 1 ПРОЕКТ Модернизация на съдебната система посредством система за управление на качеството с вграден механизъм за гражданско участие, отчетност, мониторинг и контрол Основни цели на проекта Подобрение и

Подробно

НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от09.02.2015г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбатасеуреждаторганизациятанаединнатасистемазатуристическа

Подробно

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ

Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от на МЗ Доклад за оценка на здравната технология съгласно чл. 17, ал. 5 от Наредба 9 от 1.12.2015 на МЗ I. Анализ на здравния проблем. 1. Анализът на здравния проблем включва: 1.1. Описание на здравния проблем,

Подробно

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“

Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление“ Концепция за създаване на Държавна агенция Електронно управление Настоящи структури за реализиране на е-управление и налагане на политики за областта на информационните технологии и електронните съобщения

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно