КАСЕТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА СИГНАЛИЗАЦИЯ LSB52R ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "КАСЕТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА СИГНАЛИЗАЦИЯ LSB52R ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ"

Препис

1 1111 София Ул. Едисон 35, Тел , E-mil: sigmtron.bg ISO9001:2008 КАСЕТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ANNUNSIATOR MODULE LSB52R ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ MANUAL

2 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Касетата за технологичната сигнализация LSB 52R служи за привличане на вниманието на дежурни оператори в командните зали при възникване на аварийно или друго събитие, изискващо намесата на персонала. Това става чрез включване на звуков и светлинен сигнал. Касетата за технологична сигнализация LSB 52R е предназначена за обекти с голям брой контролирани сигнали. Наличието на комуникационен канал за връзка със системи за управление и възможността му да работи с постоянно-токови и променливотокови сигнали, свободно да се избира нормалното състояние на входния сигнал, произволно да се асоциират входните сигнали към петте алармени изхода, и не на последно място да работи със сигнали под 100 ms го прави изключително удобен при проектиране всякакъв вид технологични сигнализации. В процеса на изработка са възможни всякакви изменения в софтуера на касетата, поради факта че хардуера е In System Progrmble. НАЧИН НА РАБОТА При постъпване на сигнал на оперативните входове, касетата реагира със мигащо светлино поле, съответстващо на активирания вход, на лицевата част на панела и се задейства релеен изход за включване на звукова сигнализация. С активиране на квитиращият вход или при натискане на бутона за квитиране на лицевият панел, мигащата светлина преминава в режим на постоянно светене а релейният изход се дезактивира, докато отпадне сигнала на оперативния вход. ЛИЦЕВ ПАНЕЛ Върху лицевия панел са разположени 18 светодиодни индикаторни полета с размер 40х40 мм разположени в 3 групи по 6. Върху тях е поставено поликарбонатно фолио, върху което може да се oпише предназначението на всеки сигнал. Цветовете могат да бъдат червен, жълт, зелен,. Цвета на светене се задава от потребителя при поръчка. За създаване на нормални условия за работа на дежурните оператори е предвидена е възможност за регулиране на интензитета (яркост) на светене. На всеки входен сигнал отговаря светлинно поле. При активиране на някой вход, съответното светлинно поле започва да мига до момента на натискане на бутона за квитиране. Ако входният сигнал е останал активен, светлинно поле спира да мига и остава постоянно засветено до дезактивирането на сигнала. В противен случай то изгасва. ВХОДНИ СИГНАЛИ И АСОЦИИРАНЕ КЪМ ГРУПА LSB 52R има възможност да работи както входни AC/DC потенциали, така и с потенциално свободни контакти / сух контакт /, като всички входни сигнали са галванично разделени. Когато се използват външни напрежения, те не трябва да превишават 60 V AC/DC. Това ограничение се налага от компактният дизаин на касетата. В случай че те са по-високи, като разделител се използува разработеният от фирма Сигматрон външен оптокоплер с вградена каскадна защита срещу пренапрежения от всякакъв характер HVI265. С негова помощ,

3 потребителят може да използва входни напрежения до 265 V AC/DC или по високи отразено изрично в заявката. При използуване на сух контакт се използва вътрешното захранване 24V (48 V при заявка на потребителя). В този случай не се налага използуването на външен оптокоплер. Поляритета на всеки входен сигнал се конфигурира индивидуално от потребителя, в зависимост от конкретния случай с помощтта на конфигурационен софтуер, сегмент от който е показан на графиката. Срещу номера на всеки канал има поле за подтвърждение Inv и падащо меню Group. При маркиране на полето Inv касетата се настройва да работи с инверсна функция на входния сигнал. От падащото меню Group се избира към коя от петте групи да се асоциира този канал. При поръчка е необходимо за всеки вход да се специфицира вида на входния сигнал - сух контакт или напрежение 24V (48 V). ВХОДНИ СИГНАЛИ ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ Както вече беше казано, LSB 52R може да работи с постоянно токови сигнали. Освен това блокът може да работи и с импулсни сигнали, което позволява директното използване на сигнали от различни видове защити. Времето за възприемане на входния сигнал за всички входове и е ms на канал, според конфигурацията. На всеки 100 ms, прочетеният статус на входовете на касетата се извежда към светлинните полета и се активират изходните релета. РЕЛЕЙНИ ИЗХОДИ ЗА ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ В блока за технологична сигнализация са предвидени пет релейни изхода за включване на звукова сигнализация, по един за всяка група. Действието на звуковата сигнализация може да се избира при конфигуриране на касетата, както е показано. В конфигурационният софтуер в сегмента Auto Quit са дадени петте групи. Ако маркираме полето на дадена група, релето за звукова сигнализация след активиране на вход, ще се задействува за 3-5 секунди и автоматично ще отпадне след изтичане на това време. Ако не е маркирано полето за групата, релето за звукова сигнализация отпада след натискане на бутона за общо квитиране. По този начин потребителят може за всяка група да определи поведението на релейните изходи за управление на звукова сигнал;изация на касетата. РЕЛЕЕН ИЗХОД ЗА ПОВРЕДА В КАСЕТАТА В касета LSB 52R е предвиден и един допълнителен релеен изход за служебни нужди. Той се активира при нарушаване на нормалната работа на касетат или прекъсване на вътрешната комуникация. ВХОДОВЕ НА КАСЕТАТА Входовете на касетата са галванично разделени от основната схема и са защитени от проникване на комутационни смущения и пренапрежения от всякакъв характер. Защитните елементи са разположени далеч от основната схема за да се гарантира ефективността им без рискове от увреждането и. Задният панел на касетата с разположение на клемите е даден на графичното приложение. Схемата на свързване е отпечатена под клемите. Клемите са разединяеми.

4 КВИТИРАНЕ За квитиране на възникналите аларми се използва общ вход за квитиране за всяка група. При активирането му мигането на полетата, асоциирани към групата и активирани до момента прекъсва и всички алармени релейни изходи се изключват. На лицевия панел остават да светят постоянно индикаторите на входните сигнали с активни нива. ТЕСТ НА КАСЕТАТА В касета LSB 52R е предвидена възможност за тест на светлинните полета. Това става с чрез натискане на бутона за общо квитиране за съответната група за време по - голямо от 5 секунди. След изтичане на това време, всички индикатори на лицевия панел, асоциирани към съответната група започват да мигат, независимо от състоянието на съответните входове. Ако през време на теста се получи сигнал на някой от входовете, след прекратяване на теста той се извежда на светлинното поле, като се активира и релейният изход за звукова сигнализация. КВИТИРАНЕ И ТЕСТ НА ЗВУКОВАТА СИГНАЛИЗАЦИЯ В касета LSB 52R е предвидена възможност за квитиране на звуковата сигнализация без да се квитира светлинното поле. Това е полезна функция при сигнали, които постъпват и отпадат с честота, която активира непрекъснато звуковата сигнализация. Обикновенно това става в процеса на настройка на съоражения, при пусково-наладъчни работи по време на ремонт или настройка на параметри. Действието на входа за бързо квитиране на съответната група е дезактивиране на звуковата сигнализация, като съответното светлинно поле остава в мигащ режим до натискане на съответствуващия бутон за общо квитиране. Теста на звуковата сигнализация се извършва, като се активиране на някой от входовете на петте групи. Ако няма активиран и неквитиран вход се активира съответният релеен изход за звукова сигнализация за време от 5 секунди след което той се изключва сам, независимо от състоянието на входа. РЕГУЛИРАНЕ ЯРКОСТ НА СВЕТЛИННИТЕ ПОЛЕТА За управление яркостта на светене на светлинните полета са предвидени два входа за намаляване и увеличаване на яркостта. Типа на входния сигнал е сух контакт. При необходимост, към тях могат да се включат бутони, монтирани на таблото пред дежурните. В противен случай яркостта се настройва при пускане и съответните клеми остават свободни. Друга възможност за настройка на яркостта е чрез конфигурационният софтуер. СИНХРОНИЗАЦИЯ

5 В касета LSB 52R е предвидена възможност за синхронизация на мигането на светлинните полета по външен източник. Синхронизиращият сигнал може да бъде подаден от сух контакт или друг потенциално свободен ключ. При наличие на входни импулси, мигането е синхронизирано с тях, като фазата зависи от положението на микропревключвателя PHASE в полето OPTIONS. Ако входните импулси изчезнат за време по-голямо от 5 секунди, блокът преминава в режим на вътрешна синхронизация. За случаите, когато няма източник на синхронизираща честота, а има повече от една сигнална касета, е предвиден изход за синхронизиране. Честотата на генериране зависи от режима на работа Ако е в режим на външна синхронизация, тогава този изход е синхронен с външната честота. В противен случай той е синхронен с вътрешната. Това позволява синхронизацията на неограниен брой LSB18R чрез каскадно включване- изхода на предишната се включва към входа на следващата. СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА КАСЕТАТА Касета LSB 52R може да работи съвместно с втора касета LSB18R в режим Mster > Slve. Връзката между двете се осъщестява по сериен интерфейс. В този случай всички постъпили аларми на касетата се предават на втората като ехо. Квитирането е без приоритет и може да се извършва и от двете касети. В този режим серийният канал за комуникация е зает и не може да се използва за други цели. ИНСТАЛИРАНЕ Блокът за технологична сигнализация LSB 52R е предвиден за щитов монтаж. За целта е нобходимо да се направи светъл отвор с размери 280х138 mm. Първо се прави механичното закрепване на устройството с помощта на закрепващите скоби. Върху задната част на блока на два реда са разположени разединяеми клеми. Свързването на устройството става съгласно придружаващата го схема от квалифициран персонал. Комуникационните портове са разположени на долният ред. Над тях е написано кой куплунг за кой стандарт комуникация се отнася. Куплунга се свързва съгласно таблиците в т.12 КОНФИГУРАЦИЯ След монтиране на касетата за технологична сигнализация, потребителят има възможност да конфигурира касетата според нуждите си. В по горните глави бе посочен начина за конфигурация на входовете на касетата и изходите за управление на звукова аларма. За да се конфигурира касетата трябва изпълнят следните стъпки: Да се включи касетата чрез ком. Кабел към РС / RS232. Да се зареди конфигурационният сифтуер от дискетата в РС Да се прочете статуса с бутон Auto Scn, където по подразбиране адреса е 255 при нова касета и скоростта на комуникация е 9600

6 Да се въведат новите конфигурационни данни и запишат в касетата с Enter. Общият изглед на конфигурационният софтуер е даден на графичната схема. С това процеса на конфигурация е приключен. НАСТРОЙКА НА ЦВЯТ НА СВЕТЛИННИТЕ ПОЛЕТА Настройката на цвета на светене на полетата се задава посредством джъмпери. Необходимо е първо да се свали рамката на кутията и да се отстрани лицевият панел. Между трите групи светлинни полета се намират полетата за програмиране с джъмпери. Всичките възможни комбинации са седем; жълт, зелен, син, червен, виолет, циан и лунно бяло, и са дадени в таблицата по- долу. КОМУНИКАЦИЯ В касета LSB 52R е предвиден сериен канал за комуникация по стандартите RS232, RS485 и RS422. Протокола за комуникация на касетата е Modbus RTU. Касетата рабори като Slve. Изборът на скорост за комуникация се прави с помощта на микроключета B0, B1 и B2 в полето OPTIONS съгласно таблицата: Този канал за комуникация позволява съвместяването на различни източници на входни сигнали в една касета както от релейна апаратура, така и от системи за управление. Информацията за състоянието на сигналите се получава като логическо ИЛИ между информацията, получена от входовете и комуникацията. Поради това, входове четени по канала за комуникация не трябва да се оставят свободни. Конфигурирането на параметрите на Modbus RTU се прави от производителя или потребителя.

7 КУПЛУНГИ И КАБЕЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ В касетата има предвидени три куплунга RG45 - два за комуникационният канал и един за връзка с Аларм Рекордер AR512. От комуникационните куплинги единият е за работа с RS232/485/422. Другият разклонител за RS485/422. Разположението на сигналите в куплунгите и кабелите е дадено в таблицата. КОМУНИКАЦИЯ Активирането на описаните функции става със изпращане на Modbus финкция към касетата по комуникационният канал. УПРАВЛЕНИЕ НА КАСЕТАТА В МНЕМОРЕЖИМ Специалните функции вградени в касетата са предназначени за управление на мнемосхеми и са достъпни само софтуерно. За да се превклучи режима на работа на касетата се активира адрес 1072, след което касетата може да изпълнява само някоя от трите заложени в таблицата функции. За връщане към режим на касета за технологична сигнализация се дезактивира адрес 1072.

8 АДРЕСИРАНЕ НА КАСЕТАТА При изграждане на системи за сигнализация се налага устройствата за сигнализация да имат зададен собствен адрес. В касетата LSB18R това става при конфигурацията на кастата, като в полето Address се записва число от 1 до 254. По подразбиране адреса на всяко устройство преди първоначална конфигурация е 255. Адрес 0 не може да се използува. ЗАХРАНВАНЕ В касета LSB 52R е вградено импулсно захранване от V AC/DC. Изпълнено е с специализирани чипове на фирмата POWER INTEGRAТION, като са използувани оригинални методики и софтуер на фирмата производител, които гарантират надеждна работа в индустриални условия. ВРЪЗКА С РЕКОРДЕР AR512 Касетите LSB 52R са конструирани за съвместна работа с Аларм Рекордер АR512. Връзката между двете устройства се осъществява посредством кабел, на разтояние не- повече от 2 метра. Всяко аварийно събитие или активиран служебен вход, регистриран от касетата, се записва в Рекордера. AR512 има собствена сериен порт. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Оперативни входове 52 бр. безполярни Активиране на входовете* Безпот. Контакт, потенциален до 48V DC Време на сработване ms Разпознаване на входен сигнал Софтуерен алгоритъм за обработка Ток на вх.канал 5 10 ma Вход за квитир. Звук.аларма 5 бр. Безпот. Контакт, потенц. до 48V DC Начин на тест Задържане > 5сек. Квитиращ / тестов вход 5 бр. Безпот. Контакт, потенц. до 48V DC Клеми 2.5 mm 2 - разединяеми Релейни изходи 6 бр. 2А/250 V Светлинни полета 52 бр. Monochrome LED Br Размер на светлинните полета 40 х 40 mm Комуникация RS322;RS485/422 Скорост на комуникация до Протокол Modbus RTU Tип Slve Цвят на светлинното поле R,G,B Захранване V AC/DC или 24/36 V AC/DC Консумирана мощност 30 VA Работна температура о С Температура на съхранение о С Влажност 0 90 % без конденз Габарити DIN - 144x288x120

9 Монтажен отвор Закрепване към панел Материал на корпуса Степен на защита Оперативен живот 138x280 mm Пружинни скоби РС стъклонапълнен, негорим IP45 Лицев панел > 15 години при условията на съхранение и експлоатация.

10 ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Графичен навигатор за максимални възможности

11 2. Схеми на свирзрване. Схема на свързване на LSB 52 R ON Kîìóíèêàöèîííè ïîòîâå Îïèñàíèå íà ðàçïîëîæåíèåòî íà ñèãíàëèòå íà êóïëóíã RG45 AR512 1 COM RS232/422/ /485 1,2 +5V 1 COM 3 MISO 2 RxD_ MOSI 3 TxD_ SCK 4 RTS_ SS 5 RxD_ RxD_422+ 7,8 GND 6 RxD_422-6 RxD_422-7 TxD_422+/ TxD_422+/ TxD_422-/485-8 TxD_422-/ Sync b 21b 31b 41b 51b 01b 02b 03b 04b 05b 06b 07b 08b 09b 10b b 13b b 15 15b 16 16b 17 17b 18 18b 19 19b 20 20b b 23 23b 24b 24 25b 25 26b 26 27b 27 28b 28 29b 29 30b b 33 33b 34 34b 35 35b 36 36b 37 37b 38 38b 39 39b 40 40b b 43b 43 44b 44 45b 45 46b 46 47b 47 48b 48 49b b b 53 53b 54 54b 55 55b 56 56b b 58 58b 59 59b 60 60b 61 61b 62 62b 63 63b 64 64b GND GND GNDb +12V R 820R- 820R+ 150R 820R- 820R+ ON AR512 RS / /422 Alrm Recorder Êîìóíèêàöèÿ V AC/DC õîä Êâèòèðàíå ÁÑ 1 Êâèòèðàíå ÁÑ 2 Êâèòèðàíå ÁÑ 3 Êâèòèðàíå ÁÑ 4 Êâèòèðàíå ÁÑ 5 Îáùî êâèòèðàíå 1 Îáùî êâèòèðàíå 2 Îáùî êâèòèðàíå 3 Îáùî êâèòèðàíå 4 Îáùî êâèòèðàíå 5 ßðêîñò + ßðêîñò - Â

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

Presentazione di PowerPoint

Presentazione di PowerPoint Общо продуктово описание Типология: безжично пожароизвестяване Общо описание: самостоятелна безжична пожароизвестителна система Настоящото решение и предназначено основно за онези инсталации, при които

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ГАЗСИГНАЛИЗАТОР GAS ALARM DG910/2 2 независими канала 3 релейни изхода за сигнализация Светлинна и звукова сигнализация за активирани релейни изходи Буферно захранване (опция)

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

?????? ?? ?????? ?? ???? ???????

?????? ?? ?????? ?? ???? ??????? ПРЕХОДЕН МОДУЛ RS- 03/02.7 Общо описание Преходния модул RS- е предназначен за осъществяване на комуникация между централи, производство на и персонален компютър, използвайки интернет мрежата. Работата

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8326 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2010 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1, Reset2

Подробно

Microsoft Word - STI-pH2.doc

Microsoft Word - STI-pH2.doc МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ph МЕТЪР STI ph2 ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ www.stinnovators.com 2 СЪДЪРЖАНИЕ 1. ВЪВЕДЕНИЕ...3 2. ОПИСАНИЕ НА КЛЕМОРЕДА И ВКЛЮЧВАНЕ НА ПРИБОРА...4 3. ОПИСАНИЕ НА ИНДИКАЦИЯТА

Подробно

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc

Microsoft Word - TI61V02_Ekspl_Montaj_RFID V doc 1 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация. Сигурността

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

УниПОС

УниПОС Пожароизвестителна централа FS5100 ПАСПОРТ Редакция 5.05 Съдържание 1. Въведение... 5 2. Терминология... 5 3. Предназначение... 7 4. Характеристики... 7 4.1. Модули... 7 4.1.1. Видове... 7 4.1.2. Характеристики...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Паспорт

Паспорт Пожароизвестителна централа FS5200 ПАСПОРТ Редакция 5/02.11 Съдържание 1. Въведение...5 2. Терминология...5 3. Предназначение...7 4. Характеристики...7 4.1. Блокове...7 4.1.1. Видове...7 4.1.2. Блок Основен...8

Подробно

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc

Microsoft Word - WI60V01_Instr_exploat_RFID_2011.doc 1. Предназначение на продукта Блиндираната врата управлявана чрез безконтактна карта е продукт предназначен да повиши сигурността на вашето жилище или офис, както и да улесни ежедневната експлоатация.

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Контролен блок CP

Контролен блок CP L8542396 Rev.05/08/04 Управляващ блок за двигател за плъзгаща врата до 400 кг. / 230v Инструкция за работа 1 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ Ние декларираме по този начин, че нашият продукт Отговаря на следните

Подробно

FS4000N_Pasport_v7_bg_0214_RC1

FS4000N_Pasport_v7_bg_0214_RC1 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ЦЕНТРАЛА FS 4000 ПАСПОРТ 8/03.15 СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение... 3 2. Терминология... 3 3. Предназначение... 5 4. Характеристики... 5 4.1. Пожароизвестителни линии... 5 4.2. Прагове на тока

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац

Термограф Cargo Log Master Ръководство за работа и настройки през WiFi, V1.0 Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимац Включете захранването със задържане на бутон Power. Следва начална анимация с 3 светодиода и възходящ звук на дисплея, при което се изписват ID номер на термографа, версията на фърмуера и сайта на производителя.

Подробно

KU12-3

KU12-3 Инвест Електроникс ЕООД КРАЙНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО Упътване за монтаж и експлоатация (версия 1.1 / януари 2008) Инвест Електроникс си запазва правото на промяна на този документ без предизвестие СЪДЪРЖАНИЕ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

L

L L8542711 Rev. 12/04/02 ЦЕНТРАЛА RI.624 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОР ЗА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА ДО 600 КГ Инструкция за експлоатация Централа RI.624 може да се използва за управление на 24Vdc мотори с мощност не поголяма

Подробно

КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled

КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled КОНТРОЛЕР GUARD NET РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ RF Enabled 2 1. Общи сведения за управление на достъпа в помещения или на определена територия. Наличието на две линии RS485, едната от които галванично развързвана,

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви

Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви Охранителна алармена система Автоматична система за наблюдение Интелигентен външен датчик SIR10S Tri Watcher Ръководство за инсталиране Благодарим ви за използването на тази охранителна алармена система

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно