ДЕТСКА ГРАДИНА 152 ЛЮЛЯЧЕ гр.софия, р-н Люлин ул. Ванче Михайлов 3 тел и П Р О Г Р А М А

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕТСКА ГРАДИНА 152 ЛЮЛЯЧЕ гр.софия, р-н Люлин ул. Ванче Михайлов 3 тел и П Р О Г Р А М А"

Препис

1 ДЕТСКА ГРАДИНА 152 ЛЮЛЯЧЕ гр.софия, р-н Люлин ул. Ванче Михайлов 3 тел и УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д. Лозанова/ Приета с Протокол на заседание на ПС 1/ г. Съгл. Заповед 01-09/ г. П Р О Г Р А М А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦАТА ПО БДП

2 Безопасността на децата- участници в пътното движение е един от найсложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на живота и здравето на децата и учениците днес и с подготвянето им като знаещи, културни, дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден. Това изисква усилията на цялото общество и в частност на образователната система, чийто приоритет на работата с децата е развитие на определен начин на мислене и усъвършенстване на защитните механизми, които осигуряват личната им безопасност и сигурността на другите участници в пътното движение. Настоящата Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода е съобразена с основната цел на Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия на Р България за подобрява не БДП за периода г.; Закона за движението по пътищата; Закона за автомобилните превози; Решение на МС 542/ г.; Наредба 5/ г. на МОН за предучилищното възпитание и поготовка, Наредба 13/ г. на МОН за гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование, Наредба 10/ г. на МОН за организация на дейностите в училищното и предучилищното образование, Концепция за обучението на децата по БДП в българското училище и детски градини на МОН и др.

3 ЦЕЛ: Да се изградят елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци ЗАДАЧИ: 1. Да се развие сензориката на децата за различни цветове и форми, движение, анализиране на информация за светлинни и звукови сигнали. 2. Да различават улично платно, тротоар. 3. Да знаят, че не трябва да се движат сами. 4. Да знаят къде е опасно да се движат и защо. 5. Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе. 6. Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация. 7. Да спазват определени правила при движение. 8. Да умеят да се придвижват самостоятелно на къси разстояния. 9. Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация. 10. Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците. Г Р А Ф И К за провеждане на педагогически ситуации по БДП за учебната 2022/2023 година Първа група Конструиране и технологии Конструиране и технологии 1. Моят дом ; 2. Пътувам с мама и татко ; 3. Моите играчки ; 4. Разпознавам звук и цвят ; 5. Пътувам с мама и татко на екскурзия. Втора група 1. Нашата улица ; 2. Къде играят децата? ; 3. Пресичам безопасно ; 4. Светофар-другар ; 5. Моят велосипед. м г. 10-та седмица

4 Трета група 1. Кварталът, в който живея ; 2. Познавам ли пътните знаци? ; 3. Могат ли хората без превозни средства? ; 4. Какво трябва да знае малкият пешеходец? ; 5.Какво трябва да знае малкият велосипедист? 6. На площадката по БДП Четвърта група 1. Кварталът,в който живея ; 2. Познавам ли пътните знаци? ; 3. Могат ли хората без превозни средства?; 4. Какво трябва да знае малкият пешеходец? ; 5. Какво трябва да знае малкият велосипедист? ; 6. На площадката по БДП ; 7. Знаем и спазваме правилата. м г.-32-ра седмица м г.-32-ра седмица м г.-36-та седмица Работата по така формулираните задачи трябва да доведе до единство на всички компоненти на функционалната грамотност и съвременната култура на поведение. От децата се очаква да започнат да формират начални знания и умения за безопасно поведение. С това се поставят основите на възпитаване на съвременна транспортна култура. ПРИОРИТЕТИ: 1. Подобряване на материално - техническа база, която да отговаря на съвременните изисквания за качествен възпитателно - образователен процес: 1.1 Поддържане и обогатяване на материално-техническата база по безопасност на движението. Използване на компютърни игри и програми за обучение по безопасност на движението. отг.: гл. учител и учители 1.2. Насочване и насърчаване на педагогическия екип за разработка и защита на проекти по безопасност на движението с външно участие и финансиране;

5 взаимодействие с институции и организации и участие в прояви, провеждани по безопасност на движението. отг.: гл. учител и учители 1.3. Насочване и насърчаване участието на учители и деца в разработване на учебни пособия за провеждане на дейностите по възпитание и обучение по БДП в детското заведение. отг.: гл. учител и учители 1.4.Изграждане и поддържане на дворна площадка по безопасност на движението. отг.: директор 1.5. Включване на велосипеди, тротинетки, акумулаторни автомобили в обучението по БДП с участие на родители. отг.: директор и учители 2. Иницииране на съпричастие на родителите за намаляване на предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на деца Периодична информираност на родителите по конкретни въпроси, свързани с безопасността на децата им чрез теми разглеждани на родителските срещи. отг.: учители 2.2. Иницииране и съдействие за разработване, разпространение и разгласяване чрез сайта на детското заведение тематични информационни материали, предназначени за родители, свързани с възрастовите особености в поведението и реакциите на децата им като пешеходци, пътници, велосипедисти. отг.: гл.учител 2.3. Разясняване на ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на децата, употреба на защитни средства. отг.: гл.учител и учители 2.4. Създаване на условия и предпоставки за активен принос на родителите при изграждането, оборудването и обогатяването на материалната база на детското заведение за качествен възпитателно-образователен процес по БДП и при организирането на дейности, свързани с безопасността на движението по пътищата - детски празници, състезания, изложби на детски рисунки и пр.

6 отг.: гл. учител и учители 3. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с общински и районни структури по безопасност на движението. Иницииране на съвместни действия с представители от неправителствени организации и граждански сдружения, с бизнес компаниите и др., за решаване на конкретни проблеми, свързани с опазването живота и здравето на децата в пътното движение Поставяне в района около детското заведение указателни знаци от нов тип, маркиращи предимството на децата при пресичане на пътното платно. Подкрепа за използването на нови технологии за контрол на движението легнали полицаи, камери за заснемане на нарушения на указаните ограничения на скоростта, неправилно паркиране в района на детското заведение, неспирането на пешеходната пътека и др. отг.: директор 3.2. Привличане на неправителствени и младежки организации за организиране и провеждане на публични информационни и образователни кампании за опазване живота и здравето на децата при движението по пътищата. отг.: директор 3.3. Осигуряване на превантивна медицинска, психологическа и законодателна информация, свързана с последиците от ПТП и разнообразяване, активизиране и масовизиране на дейностите по въпроси, свързани с БДП; провеждане на обучение за придобиване на знания и умения по първа медицинска помощ с цел повишаване на здравната култура на децата. отг.: гл. учител, 3.4. Участие в общинските кампании под надслов "Не на агресията по пътищата", "Имаш само един живот, пази го", "Да опазим децата на пътя", Най-добър млад водач", Безопасността на пътя е живот", Пази детето и др. отг.: гл. учител и учители 3.5. Провеждане на ежегоден конкурс по изобразително изкуство С очите си видях бедата", изготвяне на комикси, листовки по темата, изложби. отг.: гл. учител и учители 3.6. Провеждане на състезания, свързани с безопасността на децата на пътя с отличаване на най-добре представилите се участници.

7 отг.: гл. учител,учители 4. Продължаване на обучението на учителите по методиката за преподаване на БДП Продължаващо обучение по прилагане на съвременни подходи и практики на преподаване на правилата за безопасно движение по пътищата в организирани форми и в системата на вътрешно-училищната квалификационна и методическа дейност. отг.: гл.учител 4.2. Създаване и поддържане на информационна база данни за нивото на квалификация на учителите по безопасност на движението по пътищата в детското заведение. отг.: гл.учител 4.3. Популяризиране на добрите педагогически практики за обучение по безопасност на движението, чрез семинари, работни срещи на учителите по БДП, информационен бюлетин. отг.: гл.учител Успешното изпълнение на основната цел на програмата е възможно само чрез взаимодействието и партньорството на ДГ 152 Люляче с : Общинската и районна администрации; РПУ; Български червен кръст Съюз на българските автомобилисти Родители Съюз на транспортните синдикати в България Съвет по безопасност на движението на децата към СО Дирекция ПИСТ към СО 5. Организация и провеждане на обучение по БДП: - подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и науката учебна документация за различните възрастови групи чрез обучение по модули и чрез дейности в други форми; - Дейностите по обучението се включват в училищния учебен план и Списък-образец 2; - в детската градина се създава комисия по БДП за подпомагане контрола на ръководството и осигуряване на условия за пътна безопасност на децата; - съставът на КБДП се утвърждава със заповед на директора,след информиране на ПС;

8 - КБДП работи по годишен план; - КБДП в края на учебната година информира ПС за резултатите от дейността си. 6. Осигуряване на безопасен междуселищен превоз на децата: При налагащ се междуселищен превоз на децата същият да се извършва в съответствие с разпоредби на министъра на образованието и науката и нормативни актове на други компетентни орган. 7. Управленски и информационни дейности: Планиране- изготвяне и утвърждаване на:. план на директора, като част от общия план;. списък- образец 2;. годишен план за работата на ДГ 152;. годишен план на КБДП;. план за квалификационна дейност/като част от общия план/ Анализ и оценка на изпълнението и коригиращи решения- годишен анализ, стандартизирана информация в началото и в края на учебната година за резултатите от обучението по БДП състезания, кампании, участия в проекти и пр. - поддържане на регистри: - на обучени учители, директор, членове на КБДП; - поддържане на информационна рубрика на сайта. 8. Квалификация на участниците в дейностите по БДП: - придобиване на квалификация от учителите по методика на преподаване по БДП; - периодично обучение на 4 години/актуализиране и поддържане на знанията на учителите по БДП/. - проследяване на новоизлязла литература по въпросите за БДП. - провеждане на открита практика от учителите на III и ІV възрастови групи. 9. Форми на работа Основна форма на взаимодействие е педагогическата ситуация. Според етапа на обучение и възрастта се използват обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации. В детската градина предимство имат игрово-познавателните. Предвид

9 възрастовите особености на децата при провеждане на ситуациите по БДП се осигурява подходяща психо-емоционална нагласа и познавателната активност се стимулира чрез гатанки, етюди, проблемни казуси, игра, експеримент, песен и др. При възприемане на пътните явления и сигнализация се включат различни анализатори: слухови, зрителни, моторно-двигателни. В хода на ситуацията се осъществява динамичен преход от една дейност в друга - обучение, игра, практически упражнения. При прилагане на индивидуален подход към децата в игрите и ситуациите по БДП се осъществява рефлексия и реализиране в следните аспекти: интелектуален, комуникативен, личностен и кооперативен. В ситуациите може да се използва комбинация от трите вида методи: информационно-познавателни (наблюдение, разговор, разказ, беседа, пътни казуси), игрово-познавателни (сюжетно-ролеви игри, дидактични игри, игров тренинг, ТРИЗ - игри, компютърни игри, подвижни и др.) и практико-изпробващи (експеримент, практически упражнения, макетиране в различен план на измерване). Интересен метод на организация на обучението са проектите, които включват и родителите и ги правят съпричастни към проблема на детската безопасност на пътя. В съвместни празници, игри и развлечения, екскурзии, седмици на безопасното движение се повишават компетенциите на всички участници в обучителния процес по БДП. Работа с родителите 1. Уеднаквяване изискванията на детската градина и семейството при възпитаване у децата съзнание за безопасно движение по улицата. 2. Включване на родителите, чрез работа по проекти и организирани дейности по БДП. Финансовото осигуряване изпълнението на настоящата програма ще се реализира чрез бюджета на детското заведение, допълнителни финансови средства по проекти и активното съдействие на родителите. Като инструмент за организация и управление на дейностите, свързани с опазване живота и здравето на децата в пътното движение тази Програма има отворен характер в рамките на целите, очертани от Програмата на МОН за изпълнение на Националната стратегия. Тя подлежи на текуща актуализация в съответствие с промените в обществената среда, във вижданията за постигане на целите, във финансовите, организационни и други възможности за изпълнение на задачите. Планът за дейностите по БДП е неделима част от годишния план на ДГ,, Люляче и е приет на Педагогически съвет с Протокол 1/ г. При необходимост този план може да бъде актуализиран. ДЕТСКА ГРАДИНА 152 ЛЮЛЯЧЕ

10 гр.софия, р-н Люлин ул. Ванче Михайлов 3 тел и Утвърждавам:... Директор:/Д. Лозанова/ Г Р А Ф И К за провеждане на педагогически ситуации по БДП за учебната 2022/2023 година Първа група Конструиране и технологии Конструиране и технологии 1. Моят дом ; 2. Пътувам с мама и татко ; 3. Моите играчки ; 4. Разпознавам звук и цвят ; 5. Пътувам с мама и татко на екскурзия. Втора група 1. Нашата улица ; 2. Къде играят децата? ; 3. Пресичам безопасно ; 4. Светофар-другар ; 5. Моят велосипед. м г. 10-та седмица

11 Трета група 1. Кварталът,в който живея ; 2. Познавам ли пътните знаци? ; 3. Могат ли хората без превозни средства? ; 4. Какво трябва да знае малкият пешеходец? ; 5.Какво трябва да знае малкият велосипедист? 6. На площадката по БДП Четвърта група 1. Кварталът, в който живея ; 2. Познавам ли пътните знаци? ; 3. Могат ли хората без превозни средства?; 4. Какво трябва да знае малкият пешеходец? ; 5. Какво трябва да знае малкият велосипедист? ; 6. На площадката по БДП ; 7. Знаем и спазваме правилата. м г.-32-ра седмица м г.-32-ра седмица м г.-36-та седмица

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/ ; факс:0517/ П Р О Г Р А ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ ОБЛАСТ ВАРНА п.к. 9250 гр. Дългопол, ул.г. Димитров,105; тел.0517/2 21 85; факс:0517/2 21 35 e-mail: оbshtina@dalgopol.org П Р О Г Р А М А за опазване живота и здравето на децата в пътното

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА ИВАН ИЛИЕВ гр.благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, ул. Борис Ангелушев тел: 073/885288, 885289;email: pgi@pgiblg.com УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР: /Ася Бояджиева - Пенкова/ ПЛАН

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ

ÄÚÐÆÀÂÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÍÎ ÈÇÈÑÊÂÀÍÅ ДЪРЖАВНО ОБРАЗОВАТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 1. Място и роля на възпитанието и обучението по Безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012

ОБЛАСТНА КОМИСИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В ОБЛАСТ РУСЕ 2012-2020Г. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2018-2019 г. 1. Повишаване на информираността на обществото, родителите,

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Презентация PowerPoint

Презентация PowerPoint Годишен отчет на педагогическите съветници за учебната 2015 2016 година Консултативна дейност Индивидуално консултиране на ученици, свързано с разрешаване на проблемни ситуации; с личностно, интелектуално

Подробно

Лични данни:

Лични данни: ПОРТФОЛИО на Зарка Петрова Гайдарова старши начален учител СОУ Вичо Грънчаров гр.горна Оряховица Лични данни: Гайдарова, Зарка, Петрова СОУ Вичо Грънчаров Старши начален учител Средно общообразователно

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П

ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ.ДИМИТЪР ТАЛЕВ 102: ТЕЛ.:032/ Ш/ , I П ЦЕНТЪР ЗА1.1ЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА 1НА ПОДК1 ША- ЕПА- ГР.ПЛОВДИВ УЛ."ДИМИТЪР ТАЛЕВ" 102: ТЕЛ.:032/69-25-21.69-25-23. Ш/69-25-21. 69-25-23, 67-22-16 I ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА

Подробно

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд

Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, къд Здравейте! Знаете ли какво е улица и защо всички казват, че уличното движение крие много опасности? Улицата е път между сградите в населено място, където се движат пешеходци и автомобили. Тя крие опасности

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Подробно

План квалификация

План квалификация Основно училище Васил Левски с.торос общ.луковит УТВЪРЖДАВАМ: Директор:/Валя Неева/ ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА І. ЦЕЛИ ОСНОВНА ЦЕЛ: Постигане на съизмеримост с европейските

Подробно

Powered by TCPDF (

Powered by TCPDF ( Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане

Подробно

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: , сайт: www

ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел , факс: ,   сайт: www ПГ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ Проф. д-р Асен Златаров Видин, 3700, Южна промишлена зона, тел. 600 805, факс: 601 797, e-mail: thti_vd@yahoo.com, сайт: www.pgaz.org, http://www.facebook.com/pg.asen.zlatarov.vidin

Подробно