Потребителско ръководство

Размер: px
Започни от страница:

Download "Потребителско ръководство"

Препис

1 Радиочасовник Серия 3000 R3505 Потребителско ръководство Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на

2 Съдържание 1 Важно 2 Сигурност 2 2 Вашият радиочасовник 3 Въведение 3 Какво има в кутията 3 Общ преглед на радиочасовника 3 7 Информация за продукта 9 8 Отстраняване на неизправности 9 9 Уведомление 10 3 Първи стъпки 4 Поставяне на батерии 4 Свързване към захранване 4 Задаване на часа 4 Включване 4 4 Слушане на DAB+ радио 5 Настройване на DAB+ радиостанции 5 Автоматично запаметяване на DAB+ радиостанции 5 Ръчно запаметяване на DAB+ радиостанции 5 Избор на предварително настроена DAB+ радиостанция 5 Показване на DAB+ информация 5 Използване на меню DAB+ 6 5 Слушане на FM радио 6 Настройване на FM радиостанции 6 Автоматично запаметяване на FM радиостанции 6 Ръчно запаметяване на FM радиостанции 7 Избор на предварително зададена радиостанция 7 Показване на RDS информация 7 Използване на меню FM 7 6 Други функции 8 Настройка на час за аларма 8 Задаване на таймер за заспиване 8 Регулиране на силата на звука 8 Регулиране яркостта на дисплея 8 BG 1

3 1 Важно Сигурност Предупреждение Никога не премахвайте корпуса на този високоговорител. Никога не използвайте смазка върху никоя част на този радиочасовник. Никога не поставяйте този радиочасовник върху други електроуреди. Дръжте радиочасовника далеч от пряка слънчева светлина, гол пламък или горещина. Погрижете се винаги да имате лесен достъп до захранващия кабел, щепсела или адаптера, за да можете да изключите радиочасовника от захранването. Прочетете тези инструкции. Спазвайте всички предупреждения. Следвайте всички инструкции. Не запушвайте никакви вентилационни отвори. Монтирайте в съответствие с инструкциите на производителя. Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина. Поставете захранващия кабел така, че върху него да не стъпват хора и да не бъде защипван, особено при щепсели, разклонители и в точката, където кабелът излиза от радиочасовника. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевична буря или когато не се използва за дълги периоди от време. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за всички сервизни услуги. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако захранващия кабел или щепселът са повредени, ако е разлята течност или в уреда са попаднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ при използване на батерии - За да избегнете теч на батерията, който може да доведе до телесно нараняване, материални щети или повреда на радиочасовника. Поставяйте всички батерии по правилния начин, с + и -, както са обозначени на уреда. Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време. Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни. Този радиочасовник не бива да се излага на капки или пръски от течности. Не поставяйте никакви източници на опасност върху радиочасовника (например предмети пълни с течност, запалени свещи). Когато щепселът на адаптера Direct Plug-in се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно достъпно за работа. 2 BG

4 2 Вашият радиочасовник Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на Въведение С този радиочасовник можете да: слушате FM радио и радио с Digital Audio Broadcasting+ (DAB+); зададете две аларми да звънят в различни часове. Какво има в кутията Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета: Главен модул Променливотоков захранващ адаптер Ръководство за бърз старт Листовка за безопасност и гаранция Общ преглед на радиочасовника Включете или превключете в режим на готовност. PRESET / SET TIME Запаметяване на радиостанции. Изберете предварително зададена FM или DAB+ станция Задаване на часа. HR / MIN / TUN Настройване на радиостанции. Задаване на часове и минути. SNOOZE / BRIGHTNESS Отлагане на алармата. Регулиране яркостта на дисплея. Панел с дисплей Показва текущото състояние. AL1 / AL2 / VOL + Настройка на аларма. Регулиране на силата на звука. MENU / INFO Влизане в менюто DAB+. Показване на DAB/RDS информация за станцията. SCAN / SELECT Автоматично сканиране/запаметяване на радиостанции Потвърждаване на избор. SLEEP Настройка на таймера за заспиване. FM / DAB Избор на FM или DAB+ режим. BG 3

5 3 Първи стъпки Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава. Поставяне на батерии Батериите могат да правят резервно копие само на настройките на часовника и алармата. Внимание Риск от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън. Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин. Поставете 2 батерии AAA (не са включени в комплекта) с правилна полярност (+/-), както е показано. Задаване на часа Можете да задавате часа само в режим на готовност. Свързване към захранване 4 BG Внимание Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на захранването отговаря на напрежението на гърба или дъното на продукта. Риск от токов удар! Когато вадите променливотоковия адаптер от контакта, винаги го хващайте за щепсела. Никога не дърпайте кабела. Използвайте само променливотоковия захранващ адаптер, посочен от производителя или продаден заедно с уреда. Етикетът с типови данни се намира отдолу на радиочасовника. 1 В режим на готовност, натиснете и задръжте SET TIME за повече от 2 секунди. 2 Натиснете TUN, за да изберете формат на часа <24 HR> или <12 HR>, след което натиснете SET TIME за потвърждаване. 3 Натиснете HR, за да зададете часа и MIN, за да зададете минутите, след което натиснете SET TIME за потвърждаване. 4 Натиснете TUN, за да зададете дата, месец и година [DD-MM-YY], след което натиснете SET TIME за потвърждаване. 5 Натиснете TUN, за да изберете <UPDATE FROM RADIO> (Актуализиране от радиото) или <NO UPDATE> (Без актуализиране), след което натиснете SET TIME за потвърждаване. Показва се [SAVED] и часът е зададен. Включване Натиснете, за да включите радиочасовника. Уредът превключва към последния избран източник. За да превключите в режим на готовност, натиснете отново. Показва се часовникът в реално време.

6 4 Слушане на DAB+ радио Настройване на DAB+ радиостанции 1 Натиснете, за да включите радиочасовника. 2 Натискайте DAB / FM, за да изберете режим DAB. За повече от 2 секунди ще се показва [DAB] и ще се включи икона за DAB. Уредът ще пусне последната настроена станция и ще покаже името ѝ. При употреба за пръв път ще се показва [PRESS SELECT TO SCAN] ( Натиснете SELECT за сканиране ). 3 Натиснете SCAN / SELECT. Уредът автоматично запаметява всички DAB+ радиостанции и започва да предава първата налична станция. Ако не бъдат намерени DAB+ станции, се показва [NO SIG] (няма сигнал DAB+). За да настроите станция от списъка с наличните станции: В режим DAB натискайте TUN, за да преминавате през наличните DAB+ станции. Автоматично запаметяване на DAB+ радиостанции В режим DAB, натиснете и задръжте SCAN / SELECT за повече от 2 секунди. Уредът сканира всички налични DAB+ радиостанции и предава първата налична станция. Съвет По време на този процес никоя DAB+ радиостанция не се запаметява в предварително зададените. В DAB+ излъчването ще се добавят нови станции и услуги. Редовно извършвайте пълно сканиране, за да бъдат налични новите DAB+ станции и услуги. Ръчно запаметяване на DAB+ радиостанции Можете да запаметите максимум 20 предварително зададени DAB+ радиостанции. 1 Настройте на някоя DAB+ радиостанция. 2 Натиснете и задръжте PRESET за повече от 2 секунди, за да активирате режим за програмиране. 3 Натискайте TUN, за да изберете номер. 4 Натиснете PRESET отново за потвърждаване. 5 Повторете стъпки 1 до 4 за запаметяване на още DAB+ радиостанции. За да премахнете предварително настроена DAB+ радиостанция, запаметете друга станция на нейно място. Избор на предварително настроена DAB+ радиостанция 1 В режим DAB натиснете PRESET. 2 Натискайте TUN, за да изберете предварително зададена радиостанция, след което натиснете SELECT за потвърждаване. Показване на DAB+ информация Докато слушате DAB+ радио, натискайте MENU / INFO, за да превъртите през следната информация (ако има такава): Име на станция Сегмент с динамичен етикет (DLS) Сила на сигнала Тип на програмата (PTY) Име на група канали Канал и честота Честота на грешките в сигнала Побитова скорост и състояние на аудио Час Дата BG 5

7 Използване на меню DAB+ 1 В режим DAB, натиснете и задръжте MENU / INFO за повече от 2 секунди, за да отворите менюто DAB+. 2 Натискайте TUN, за да превъртате опциите на менюто: [Scan]: сканиране на всички налични DAB+ радиостанции. [Manual]: ръчно настройване на определен канал/честота и добавяне към списъка със станции. [DRC]: добавяне или премахване на стойност за компенсация на разликите в динамичния обхват между радиостанциите. [Prune]: премахва всички невалидни станции от списъка със станции. [System]: регулиране на системните настройки: 3 За да изберете опция, натиснете SELECT. 4 Повторете стъпки от 2 до 3, ако под някоя от опциите са налични под-опции. [System] [Reset]: нулиране на всички настройки до стойностите по подразбиране. [SW VER] (софтуерна версия): показва софтуерната версия на уреда. [Language]: задаване на езика на системата (Engish / Deutsch / Italiano / Francais / Nederlands / Norsk) Ако в рамките на 15 секунди не бъде натиснат никой бутон, менюто излиза. 5 Слушане на FM радио Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения. За по-добър обхват разгънете докрай FM антената и регулирайте позицията ѝ. Настройване на FM радиостанции 1 Натиснете, за да включите радиочасовника. 2 Натискайте FM / DAB, за да изберете режим FM. 3 Натиснете и задръжте TUN за повече от 2 секунди. Радиочасовникът автоматично намира станция с добър сигнал. 4 Повторете стъпка 3 за настройване на още радиостанции. За ръчно настройване на радиостанция: В режим FM тунер натискайте TUN, за да изберете честота. Автоматично запаметяване на FM радиостанции В режим FM тунер натиснете и задръжте SCAN за повече от 2 секунди. Уредът автоматично запаметява всички налични FM радиостанции и започва да предава първата станция. 6 BG

8 Ръчно запаметяване на FM радиостанции Можете да запаметите максимум 20 FM радиостанции. 1 Настройте на някоя FM радиостанция. 2 Натиснете и задръжте PRESET за повече от 2 секунди, за да активирате режим за програмиране. 3 Натискайте TUN, за да изберете номер. 4 Натиснете PRESET отново за потвърждаване. 5 Повторете стъпки 1 до 4 за запаметяване на още FM радиостанции. Съвет За да премахнете запаметена радиостанция, запаметете друга станция на нейно място. Избор на предварително зададена радиостанция 1 В режим FM тунер натиснете PRESET. 2 Натискайте TUN, за да изберете предварително зададена радиостанция, след което натиснете SELECT за потвърждаване. Използване на меню FM 1 В режим FM тунер натиснете и задръжте MENU / INFO за повече от 2 секунди, за да отворите менюто FM. 2 Натискайте TUN, за да превъртате опциите на менюто: [Scan]: настройки на сканиране. [System]: регулиране на системните настройки: 3 За да изберете опция, натиснете SELECT. 4 Повторете стъпки от 2 до 3, ако под някоя от опциите са налични под-опции. [Сканиране] (настройка на сканиране) [All] (всички станции): сканиране на всички налични FM радиостанции. [Strong] (само силни станции): сканиране само за FM радиостанции със силен сигнал. [System] [Reset]: нулиране на всички настройки до стойностите по подразбиране. [SW Version]: показва софтуерната версия на уреда. [Language]: задаване на езика на системата (Engish / Deutsch / Italiano / Francais / Nederlands / Norsk) Показване на RDS информация RDS (Radio Data System) е услуга, която позволява на FM радиостанциите да показват допълнителна информация. Докато слушате, натискайте MENU / INFO, за да превъртите през следната информация (ако има такава): Честота на станция Име на станция Име на програма BG 7

9 6 Други функции Настройка на час за аларма Настройка на аларма Можете да настройвате алармата само в режим на готовност. Уверете се, че сте настроили часовника правилно. 1 В режим на готовност натиснете и задръжте AL1 или AL2 за повече от 2 секунди, за да зададете часа на алармата. 2 Натиснете HR, за да зададете часа и MIN, за да зададете минутите, след което натиснете AL1 или AL2 за потвърждаване. 3 Натиснете TUN, за да зададете вида на алармата (ежедневна, еднократна, в работни дни или през уикендите), след което натиснете AL1 или AL2, за да потвърдите. 4 Натиснете TUN, за да зададете източник на алармата (FM, DAB или звуков сигнал), след което натиснете AL1 или AL2, за да потвърдите. 5 Натиснете TUN, за да зададете силата на звука, след което натиснете AL1 или AL2, за да потвърдите. Съвет Уредът излиза от режима за настройка на аларма, когато бездейства в продължение на 15 секунди. Активиране/деактивиране на таймера на алармата Натискайте AL1 или AL2, за да активирате или деактивирате таймера на алармата. Ако таймерът на алармата е активиран, индикаторът за аларма се включва. Ако таймерът на алармата е деактивиран, индикаторът за аларма се изключва. Алармата звъни отново на следващия ден. За да спрете алармата, натиснете съответно AL1 или AL2. Отлагане на алармата Когато алармата прозвучи, натиснете SNOOZE. Алармата се отлага, като ще звънне отново 9 минути по-късно. Задаване на таймер за заспиване Този радиочасовник може да премине в режим на готовност автоматично след предварително зададен период. Натискайте SLEEP, за да зададете период (в минути). Радиочасовникът автоматично преминава в режим на готовност след зададения период. За да деактивирате таймера за заспиване: Натискайте SLEEP, докато се появи [OFF] (изключено). Регулиране на силата на звука Докато слушате, натискайте VOL +, за да регулирате силата на звука. Регулиране яркостта на дисплея Натискайте BRIGHTNESS, за да регулирате яркостта на дисплея. HIGH (висока) MED (средна) LOW (ниска) 8 BG

10 7 Информация за продукта 8 Отстраняване на неизправности Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително уведомление. Усилвател Номинална изходна мощност Тунер 1 W RMS FM: 87,5 108 MHz Обхват на настройване DAB 174,92 239,20MHz Решетка за настройване 50 KHz Чувствителност - моно, 26 db S/N < 22 dbf съотношение Общо хармонично < 3% изкривяване Съотношение сигнал-къмшум > 50 dba Обща информация Променливотоково захранване (захранващ адаптер) Марка: Philips; Модел: AS EE060 Вход: V. 50/60 Hz; 0,15 A Изход: 5 V 0,6 A Потребление на енергия < 3 W при работа Потребление на енергия < 1 W в готовност Размери 131 x 54 x 131 mm (Ш x В x Д) Тегло 267,3g (главен модул) Предупреждение Никога не премахвайте корпуса на продукта. За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте уреда сами. Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уебсайта на Philips (www. philips.com/support). Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер. Няма захранване Уверете се, че AC щепселът на уреда е свързан правилно. Уверете се, че има мощност в AC контакта. Няма звук Регулирайте силата на звука Уредът не реагира Откачете и свържете отново AC щепсела, след което включете уреда отново. Лош радио сигнал Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения. Извадете докрай антената и променете позицията ѝ. Алармата не работи Настройте часовника/алармата правилно. Настройката за часовник/аларма е изтрита Захранването е прекъснато или захранващият щепсел е откачен. Рестартирайте часовника/таймера. BG 9

11 9 Уведомление Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited могат да отменят правото на потребителя да оперира с продукта. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на com/support. батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Изваждане на батериите за изхвърляне За да премахнете батериите за еднократна употреба, вижте раздела за инсталиране на батерията. Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност. Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно. Този символ означава, че продуктът не бива да се изхвърля като битов отпадък и трябва да се занесе в подходящ приемен пункт за рециклиране. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и 10 BG

12 Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт. TAR3505_12_UM_V1.0

Серия 1000 Високоговорител тип саундбар Ръководство за потребителя HTL1508 Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на

Серия 1000 Високоговорител тип саундбар Ръководство за потребителя HTL1508 Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на Серия 1000 Високоговорител тип саундбар Ръководство за потребителя HTL1508 Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на www.philips.com/support Съдържание 1 Важно 2 Помощ и поддръжка 2 Важни инструкции

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

XL30 Bulgarian quick start guide

XL30 Bulgarian quick start guide Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на www.philips.com/welcome XL300 XL305 Кратко ръководство за потребителя Важни инструкции за безопасност Предупреждение Електрическата мрежа е категоризирана

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Регистрирайте закупения продукт и получете техническа поддръжка на сайта SDV5122P BG Ръководство за потребителя 3

Регистрирайте закупения продукт и получете техническа поддръжка на сайта   SDV5122P BG Ръководство за потребителя 3 Регистрирайте закупения продукт и получете техническа поддръжка на сайта www.philips.com/welcome SDV5122P BG Ръководство за потребителя 3 Съдържание 1 Важно 4 Безопасност 4 Рециклиране 4 Български 2 Вашият

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ НА НОВО ПОКОЛЕНИЕ РАДАРНИ ДЕТЕКТОРИ Септември/ 2015 Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране Инструкция за експлоатация на радарен детектор Cobra SPX7700 Инсталиране на радара 1. Монтирайте радара като го закрепите на прозореца със скобата или го залепете върху таблото на автомобила 2. Включете

Подробно

Register your product and get support at Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя

Register your product and get support at   Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4984 HP4983 HP4982 HP4981 HP4980 BG Ръководство за потребителя 7k j 7l i a h b c d e f g Български Поздравяваме ви за покупката

Подробно