Потребителско ръководство

Размер: px
Започни от страница:

Download "Потребителско ръководство"

Препис

1 Радиочасовник Серия 3000 R3306 Потребителско ръководство Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на

2 Съдържание 1 Важно 2 Сигурност 2 Уведомление 2 2 Вашият радиочасовник 3 Въведение 3 Какво има в кутията 3 Общ преглед на радиочасовника 3 3 Първи стъпки 4 Поставяне на батерии 4 Свързване към захранване 4 Задаване на часа 4 4 Слушане на FM радио 5 Настройване на FM радиостанции 5 Автоматично запаметяване на FM радиостанции 5 Ръчно запаметяване на FM радиостанции 5 Избор на предварително зададена радиостанция 5 Регулиране на силата на звука 5 5 Други функции 6 Настройка на час за аларма 6 Задаване на таймер за заспиване 6 Регулиране яркостта на дисплея 6 6 Информация за продукта 7 7 Отстраняване на неизправности 7 1

3 1 Важно Сигурност Прочетете тези инструкции. Спазвайте всички предупреждения. Следвайте всички инструкции. Не запушвайте никакви вентилационни отвори. Инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя. Не монтирайте в близост до източници на топлина като радиатори, климатици, готварски печки или други уреди (включително усилватели), които генерират топлина. Поставете захранващия кабел така, че върху него да не стъпват хора и да не бъде защипван, особено при щепсели, разклонители и в точката, където кабелът излиза от радиочасовника. Използвайте само приставки/аксесоари, посочени от производителя Изключвайте уреда от контакта по време на гръмотевична буря или когато не се използва за дълги периоди от време. Обърнете се към квалифициран сервизен персонал за всички сервизни услуги. Сервизно обслужване е необходимо, когато уредът е бил повреден по някакъв начин, например ако захранващия кабел или щепселът са повредени, ако е разлята течност или в уреда са попаднали предмети, уредът е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изпускан. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ при използване на батерии - За да избегнете теч на батерията, който може да доведе до телесно нараняване, материални щети или повреда на радиочасовника. Поставяйте всички батерии по правилния начин, с + и -, както са обозначени на уреда. Вадете батериите, когато уредът няма да се използва за дълго време. Батерията не бива да се излага на прекомерна топлина като пряка слънчева светлина, огън или други подобни. Този радиочасовник не бива да се излага на капки или пръски от течности. Не поставяйте никакви източници на опасност върху радиочасовника (например предмети пълни с течност, запалени свещи). Когато щепселът на Директен плъгин адаптер се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане лесно достъпно за работа. 2 Уведомление Всички промени или модификации, направени на това устройство, които не са изрично одобрени от MMD Hong Kong Holding Limited могат да отменят правомощията на потребителя да оперира с продукта. С настоящото TP Vision Europe B.V. декларира, че този продукт е в съответствие с основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС. Можете да намерите Декларацията за съответствие на Този продукт отговаря с изискванията за радиочестотни смущения на Европейската общност. Този продукт е проектиран и произведен с висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват повторно. Този символ означава, че продуктът не бива да се изхвърля като битов отпадък и трябва да се занесе в подходящ приемен пункт за рециклиране. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и акумулаторните батерии заедно с обикновени битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и акумулаторни батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Този символ означава, че продуктът съдържа батерии, обхванати от Европейската директива 2013/56/ЕС, която не може да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти и батерии. Спазвайте местните правила и никога не изхвърляйте продукта и батериите заедно с нормални битови отпадъци. Изхвърлянето на стари продукти и батерии по правилния начин допринася за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

4 2 Вашият радиочасовник Общ преглед на радиочасовника Честита нова покупка и привет от Philips! За да се възползвате максимално от поддръжката, предлагана от Philips, регистрирайте своя продукт на Въведение С този радиочасовник можете да: слушате FM радио зададете две аларми да звънят в различни часове. Какво има в кутията Проверете и идентифицирайте съдържанието на пакета: Главен модул Захранващ адаптер Ръководство за бърз старт Лист за безопасност Гаранция Включете или превключете в режим на готовност. PRESET / SET TIME Запаметяване на радиостанции. Избор на предварително зададена радиостанция. Задаване на часа. HR / MIN / TUN Задаване на часове и минути. Настройване на FM радиостанции. SNOOZE / BRIGHTNESS Отлагане на алармата. Регулиране яркостта на дисплея. Панел с дисплей Показва текущото състояние. SLEEP / SCAN Настройка на таймера за заспиване. Автоматично сканиране и запаметяване на радиостанции. AL1 / AL2 / VOL Настройка на аларма. Регулиране на силата на звука

5 3 Първи стъпки Винаги следвайте последователно инструкциите в тази глава. Етикетът с типови данни се намира отдолу на радиочасовника. Свържете захранващия адаптер към контакта на стената. Поставяне на батерии Батериите могат да правят резервно копие само на настройките на часовника и алармата. Внимание Риск от експлозия! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Никога не изхвърляйте батериите в огън. Батериите съдържат химически вещества и трябва да се изхвърлят по подходящ начин. Не смесвайте различни видове батерии: например алкални с въглерод-цинкови. Използвайте само батерии от един и същ вид за уреда. Поставете 2 батерии AAA (не са включени в комплекта) с правилна полярност (+/-), както е показано. Задаване на часа Можете да задавате часа само в режим на готовност. 1 В режим на готовност, натиснете и задръжте SET TIME за 2 секунди. 2 Натиснете HR, за да зададете часа и MIN, за да зададете минутите, след което натиснете SET TIME за потвърждаване. Часът е зададен. Свързване към захранване Внимание Риск от повреда на продукта! Уверете се, че напрежението на захранването отговаря на напрежението на гърба или дъното на продукта. Риск от токов удар! Когато вадите захранващия кабел от контакта, винаги го хващайте за щепсела. Никога не дърпайте кабела. 4

6 4 Слушане на FM радио Можете да запаметите максимум 20 FM радиостанции. Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения. За по-добър обхват разгънете докрай FM антената и регулирайте позицията ѝ. Настройване на FM радиостанции 1 Натиснете, за да включите радиочасовника. 2 Натиснете и задръжте TUN за 2 секунди. Радиочасовникът автоматично намира станция с добър сигнал. 3 Повторете стъпка 2 за настройване на още радиостанции. За ръчно настройване на радиостанция: Натискайте TUN, за да изберете честота. Решетката за настройка на радиочасовника е 50 KHz, радиочестотата на дисплея ще се увеличава с 0,1 MHz при двукратно натискане на TUN. Автоматично запаметяване на FM радиостанции В режим FM тунер натиснете и задръжте SCAN за повече от 2 секунди. Уредът автоматично запаметява всички налични FM радиостанции и започва да предава първата станция. Ръчно запаметяване на FM радиостанции 1 В режим FM тунер настройте на някоя FM радиостанция. 2 Натиснете и задръжте PRESET за 2 секунди, за да влезете в режим за програмиране. Предварително зададеният номер започва да мига. 3 Натискайте TUN, за да изберете номер. 4 Натиснете PRESET отново за потвърждаване. 5 Повторете стъпки 1 до 4 за запаметяване на още FM радиостанции. Съвет За да премахнете запаметена радиостанция, запаметете друга станция на нейно място. Избор на предварително зададена радиостанция Вариант А: В режим FM тунер натискайте PRESET, за да изберете предварително зададен номер. Вариант Б: 1 В режим FM тунер натиснете PRESET. 2 Натиснете TUN, за да изберете предварително настроена радиостанция. Регулиране на силата на звука Докато слушате, натиснете VOL, за да регулирате силата на звука. 5

7 5 Други функции Настройка на час за аларма Отлагане на алармата Когато алармата прозвучи, натиснете SNOOZE. Алармата се отлага, като ще звънне отново 9 минути по-късно. Настройка на аларма Можете да настройвате алармата само в режим на готовност. Уверете се, че сте настроили часовника правилно. 1 В режим на готовност натиснете и задръжте AL1 или AL2 за 2 секунди, за да зададете часа на алармата. 2 Натиснете HR, за да зададете часа и MIN, за да зададете минутите, след което натиснете AL1 или AL2 за потвърждаване. Задаване на таймер за заспиване Този радиочасовник може да премине в режим на готовност автоматично след предварително зададен период. Натискайте SLEEP, за да зададете период (в минути). Радиочасовникът автоматично преминава в режим на готовност след зададения период. За да деактивирате таймера за заспиване: Натискайте SLEEP, докато се появи [OFF] (изключено). Съвет Уредът излиза от режима за настройка на аларма, когато бездейства в продължение на 10 секунди. Избор на източник за аларма Можете да изберете FM радио или звуков сигнал като източник за аларма, като натиснете AL1 или AL2 в режим на готовност. Съответната икона за аларма ще светне. Активиране/деактивиране на таймера на алармата Натискайте AL1 или AL2, за да активирате или деактивирате таймера на алармата. Ако таймерът на алармата е активиран, индикаторът за аларма се включва. Ако таймерът на алармата е деактивиран, индикаторът за аларма се изключва. Алармата звъни отново на следващия ден. За да спрете алармата, натиснете съответно AL1 или AL2. Регулиране яркостта на дисплея Натискайте BRIGHTNESS, за да избирате от различни нива на яркост: Високо Средно Ниско 6

8 6 Информация за продукта 7 Отстраняване на неизправности Информацията за продукта подлежи на промяна без предварително уведомление. Усилвател Номинална изходна мощност Тунер (FM) 400 mw RMS Предупреждение Никога не премахвайте корпуса на този уред. За да бъде валидна гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте уреда сами. Ако срещнете проблеми при използването на устройството, проверете следните неща, преди да поискате сервизно обслужване. Ако проблемът не се реши, посетете уебсайта на Philips Когато се свържете с Philips, се погрижете устройството да бъде наблизо и да разполагате с номера на модела и серийния номер. Обхват на настройване Решетка за настройване Чувствителност - Моно, 26 db S/N съотношение Общо хармонично изкривяване Съотношение сигнал-къмшум Обща информация Променливотоково захранване (захранващ адаптер) Потребление на енергия при работа Потребление на енергия в готовност Размери (Ш x В x Д) Тегло (основен модул) 87,5-108 MHz 50 KHz <22 dbf <3% > 50 dba Марка: Philips Модел: AS EE060 Вход: V~ 50/60 Hz; 0,15 A Изход: 5V 0,6A < 3 W < 1 W 186 x 96 x 65 mm 296 g Няма захранване Уверете се, че AC щепселът на уреда е свързан правилно. Уверете се, че има мощност в AC контакта. Няма звук Регулирайте силата на звука Уредът не реагира Откачете и свържете отново AC щепсела, след което включете уреда отново. Лош радио сигнал Дръжте радиочасовника далеч от други електронни устройства, за да избегнете радиосмущения. Извадете докрай антената и променете позицията ѝ. Алармата не работи Настройте часовника/алармата правилно. Настройката за часовник/аларма е изтрита Захранването е прекъснато или захранващият щепсел е откачен. Рестартирайте часовника/таймера. Сменете батериите. 7

9 2021 MMD Hong Kong Holding Limited. Всички права запазени. Техническите характеристики подлежат на промяна без уведомление. Philips и емблемата с щит на Philips са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се използват по лиценз. Този продукт е произведен и се продава на отговорността на MMD Hong Kong Holding Limited или някой неин филиал и MMD Hong Kong Holding Limited носи гаранционната отговорност във връзка с този продукт. TAR3306_12_UM_V1.0

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Microsoft Word _ _DT.doc

Microsoft Word _ _DT.doc Ръководство с инструкции Моля, прочетете следващите инструкции внимателно, преди да свържете този таймер с електрически уреди. Внимание! Не включвайте два или повече таймера заедно! Не потапяйте таймера

Подробно

Серия 1000 Високоговорител тип саундбар Ръководство за потребителя HTL1508 Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на

Серия 1000 Високоговорител тип саундбар Ръководство за потребителя HTL1508 Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на Серия 1000 Високоговорител тип саундбар Ръководство за потребителя HTL1508 Регистрирайте продукта си и потърсете поддръжка на www.philips.com/support Съдържание 1 Важно 2 Помощ и поддръжка 2 Важни инструкции

Подробно

CD275/270 Bulgarian quick start guide

CD275/270 Bulgarian quick start guide Ръководство за бързо инсталиране CD270/CD275 Какво има в кутията Слушалка * Базова станция (CD275) Зарядно устройство * Базова станция (CD270) Адаптер за електрозахранване * Телефонен кабел ** Ръководство

Подробно

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat

E-01 - Lyric T6 Wi-Fi Thermostat T3, T3R Програмируем термостат BG Ръководство за потребителя T3 Програмируем термостат T3R Безжичен програмируем термостат Съдържание 1) Интерфейс на термостата...3 Общ преглед на екраните и бутоните...3

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd

_ _BDA_Eiswuerfelbereiter_Klarstein.indd Уред за направата на кубчета лед 10029294 10029295 Уважаеми клиенти, Поздравления за закупуването на това устройство. Моля прочетете внимателно следните инструкции за връзка и употреба и ги следвайте,

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039

Microsoft Word - IN 5061 Krokoměr PR039 Упътване за употреба IN 5061 Крачкомер insportline PR039 Въведение Благодарим ви, че избрахте този крачкомер. Това е кракомер, който показва време, брой стъпки, калории и др. полезна информация. За да

Подробно

XL30 Bulgarian quick start guide

XL30 Bulgarian quick start guide Регистрирайте продукта си и получете поддръжка на www.philips.com/welcome XL300 XL305 Кратко ръководство за потребителя Важни инструкции за безопасност Предупреждение Електрическата мрежа е категоризирана

Подробно

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless)

Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Наръчник за използване Звуков Бебе Монитор PNI B6000 безжична (wireless) Преди да свързвате или използвате този продукт, моля, прочетете внимателно тези инструкции и запазете това ръководство за бъдеща

Подробно

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я Р Ъ К О В О Д С Т В О З А П О Т Р Е Б И Т Е Л Я ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ Инструкциите за безопасност при употреба, включени в това Ръководство за

Подробно

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п

СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно п СЕРВИЗНО РЪКОВОДСТВО БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V КАТАЛОЖЕН RTM315 СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ЗА РАБОТА С БОРМАШИНА АКУМУЛАТОРНА 14.4V Редовно проверявайте техническото състояние на ръкохватката,

Подробно

Регистрирайте закупения продукт и получете техническа поддръжка на сайта SDV5122P BG Ръководство за потребителя 3

Регистрирайте закупения продукт и получете техническа поддръжка на сайта   SDV5122P BG Ръководство за потребителя 3 Регистрирайте закупения продукт и получете техническа поддръжка на сайта www.philips.com/welcome SDV5122P BG Ръководство за потребителя 3 Съдържание 1 Важно 4 Безопасност 4 Рециклиране 4 Български 2 Вашият

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG

Упътване за употреба на Midea Ultimate Comfort | MIDEA.BG Упътване за употреба Midea Ultimate Comfort Спецификации на дистанционното Съдържание Модел ŒŸÎË fiÿ ÒfiŸ Спецификации на дистанционното... 2 Захранване Ú Æß æø ªÆ ª Œ Ò Œ Функционални бутони... 3 Работа

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г

Проверил: Р.Ч./ г ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА JS0309 ЗЕГЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За ваша безопасност, преди да използвате машината, внимателно прочетете тази инструкция за употреба. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Когато

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

Manual_BG

Manual_BG Ho me Control Motion Se nsor Сензор за движение за домашен контрол първи стъпки 2 Благодарим ви, че се доверихте на този devolo продукт. Внимателно прочетете всички инструкции, преди да настроите уреда,

Подробно