МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 26 май 2022 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ВАРИАНТ 1

Размер: px
Започни от страница:

Download "МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА. ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 26 май 2022 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ВАРИАНТ 1"

Препис

1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 26 май 2022 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ВАРИАНТ 1 ЧАСТ 1 (Време за работа - 60 минути) Отговорите на задачите от 1. до 30. вкл. отбелязвайте в листа за отговори! 1. Схемата на човешките потребности според А. Маслоу се представя като: А) пирамида; Б) кръг; В) квадрат; Г) спирала. 2. Кое от изброените НЕ е част от психичните защитни механизми? А) изтласкване; Б) аперцепция; В) идентификация; Г) рационализация. 3. Емпатията е: А) психична защита; Б) условен рефлекс; В) пасивно поведение; Г) съпреживяване. 4. Едипов комплекс е част от теорията на: А) хуманистичната психология; Б) бихевиоризма; В) психоанализата; Г) структурализма. 5. Кое от изброените е предмет на изследване в психологията на З. Фройд? А) сънищата; Б) тестовете за интелигентност; В) биохимията на мозъка; Г) логиката. 6. Кое от изброените НЕ е част от личността? А) паметта; Б) темперамента; В) навиците; 1

2 Г) гените. 7. Дедукцията е формален метод в: А) психологията; Б) естетиката; В) логиката; Г) антропологията. 8. Кое от изброените е импликация? А) Ако Петър е футболист, то той е спортист; Б) Петър е футболист и е философ; В) Петър не е футболист; Г) Петър е или футболист, или е философ. 9. Възможно ли е от истинни предпоставки логически валидно да следват неистинни изводи? А) понякога може; Б) не може; В) изводите са едновременно истини и неистини; Г) няма достатъчно основание да се каже. 10. Законът за изключеното трето е основен закон на: А) логиката; Б) етиката; В) психоанализата; Г) либералната демокрация. 11. Таблиците за истинност НЕ се отнасят до: А) конюнкцията; Б) импликацията; В) експликацията; Г) дизюнкцията. 12. Умозаключението е: А) метафора; Б) хипотеза; В) извод; Г) сравнение. 13. Несигурността на познанието е основен принцип при: А) скептицизма; Б) хедонизма; В) стоицизма; Г) рационализма. 14. Според стоиците човекът e: А) абсурден и осъден да бъде свободен; Б) мислеща тръстика; В) двуного без пера; 2

3 Г) разумно същество, подчинено на необходимостта. 15. Моралният закон според Кант има формата на: А) кодекс; Б) императив; В) божествена заповед; Г) перформатив. 16. Кое от изброените съответства на понятието добродетел при Аристотел? А) добър вид; Б) добър резултат; В) добро намерение; Г) добър навик. 17. Името на коя философска школа произхожда от гръцката дума за удоволствие? А) хедонизъм; Б) стоицизъм; В) екзистенциализъм; Г) пиронизъм. 18. Диалектиката според Сократ е: А) изкуство; Б) реторика; В) пледоария; Г) защитна реч. 19. Придобилата популярност в социалните мрежи езиково неправилна фраза Всеки сам си преценя може да се определи като: А) рационализъм; Б) фундаментализъм; В) релативизъм; Г) механицизъм. 20. Конституцията е: А) основен закон; Б) рамкова програма; В) специален закон; Г) устройствен план. 21. Естественото право се основава на: А) авторитета на монарха; Б) наказателното право; В) човешката природа; Г) гражданското право. 22. Кое от изброените НЕ е предмет на правото: А) държавната уредба; Б) законите; В) престъпленията; 3

4 Г) морала. 23. Мандатът на президента на Република България е: А) 4 години; Б) 5 години; В) 6 години; Г) 7 години. 24. Правото се отнася към хората като към: А) лица; Б) личности; В) индивиди; Г) жители. 25. Метафизика е съчинение на: А) Питагор; Б) Аристотел; В) Платон; Г) Сократ. 26. Човекът е абсурден във философията на: А) платонизма; Б) хедонизма; В) екзистенциализма; Г) християнството. 27. Просвещението е епоха на: А) Разума; Б) Авторитета; В) Вярата; Г) Чудото. 28. Емпиричното познание е основано на: А) чувствата; Б) дедукцията; В) въображението; Г) опита. 29. Рене Декарт е сигурен, че съществува, защото: А) усеща; Б) вярва; В) мисли; Г) чувства. 30. Индуктивният метод е централна тема във философията на: А) Платон; Б) Бейкън; В) Декарт; Г) Хегел. 4

5 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 26 май 2022 г. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ВАРИАНТ 1 ЧАСТ 2 (Време за работа минути) 31. В листовете за свободни отговори напишете анализ на следния казус: Георги е студент по медицина. Всеки ден след многото лекции и упражнения той полага по два часа доброволен труд в Ковид отделение. Един ден поради натрупана умора заспива и пропуска важно писмено изпитване. Професорът предварително е предупредил, че няма да приеме извинения за направено отсъствие. Всички студенти се съобразяват с изискването на преподавателя, единствено Георги - не. Насочващи въпроси за анализа на казуса: Как бихте постъпили вие, ако сте на мястото на професора? Справедливо ли е професорът да извини отсъствието? Как бихте постъпили на мястото на Георги? Ще защитите ли Георги, ако бяхте негов състудент? 32. В листовете за свободни отговори напишете философско есе по един от зададените фрагменти! 1. Онези, които вървят много бавно, но винаги следват правия път, могат да направят много повече от други, които тичат, но се отдалечават от него. Декарт, Разсъждение за метода 2. И ако можем да бъдем учени с учеността на другите, то мъдри можем да бъдем само със собствената си мъдрост. Монтен, Опити 1

6 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ ВАРИАНТ 1 Общообразователна подготовка г. КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ Въпрос Отговор Точки 1 А 1 2 Б 1 3 Г 1 4 В 1 5 А 1 6 Г 1 7 В 1 8 А 1 9 Б 1 10 А 1 11 В 1 12 В 1 13 А 1 14 Г 1 15 Б 1 16 Г 1 17 А 1 18 А 1 19 В 1 20 А 1 21 В 1 22 Г 1 23 Б 1 24 А 1 25 Б 1 26 В 1 27 А 1 28 Г 1 29 В 1 30 Б 1

7 Казус Критерий Описва и използва при анализа дадената/наличната информация за фактите и обстоятелствата в конкретната ситуация Описва участниците в казуса и анализира техните възгледи/ценности/интереси и отношения Точки до 2 т. до 2 т. Формулира проблем/въпрос/конфликт/дилема в казуса до 3 т. Разпознава психологически, етически, естетически, философски или научни възгледи/теории, които обясняват позициите на участниците или конфликта между тях Формулира алтернативни позиции и решения (минимум две напр. от гледна точка на различни участници/страни в казуса ) Преценява предимствата и недостатъците, включително последиците на алтернативните решения до 8 т. до 6 т. до 4 т. Избира най-подходящото решение и обосновава избора си до 6 т. Използва коректно и прецизно философска терминология до 2 т. Спазва книжовната норма на българския език и подходящ аналитичен стил на изложението до 2 т. общо 35 КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ФИЛОСОФСКО ЕСЕ (35 точки) допустима разлика общо 8 т. 1. Ниво на разпознаване на философската проблематика (философските проблеми), заложена/и във фрагмента до 5 точки; 2. Ниво на философска осмисленост и интерпретация на проблемите до 10 точки; 3. Ниво на употреба и владеене на логическия и понятиен инструментариум при формулиране на позиция и излагане на аргументация в нейна подкрепа до 10 точки; 4. Степен на самостоятелност при тълкуването на проблема във фрагмента до 7 точки; 5. Ниво на езикова и стилистична култура до 3 точки

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението

СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Пенка Костова Тодорова За дисертация на тема: Формиране на ценностни ориентации у учениците в началното училище чрез обучението по религия Разработена от Росица Борисова Георгиева

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

Критическият спор като процес на аргументация

Критическият спор като процес на аргументация ПРОЦЕСЪТ НА АРГУМЕНТАЦИЯ SEMM 621 Практика: Езиково редактиране на магистърската дипломна работа ас. Георги Цонев КАКВО Е АРГУМЕНТАЦИЯ? Аргументацията е езикова, социална и мисловна дейност, която има

Подробно

ттттттттттjjjjjjj

ттттттттттjjjjjjj С Т А Н О В И Щ Е За дисертационния труд на ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ХАДЖИЕВА на тема: ПОТРЕБНОСТИ И САМООЦЕНКА ПРИ СПОРТУВАЩИ И НЕСПОРТУВАЩИ СТУДЕНТИ за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР

Подробно

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог

ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ Антония Цокова Психолог ЗАЩИТНИ МЕХАНИЗМИ Психологически стратегии, чрез които хората редуцират или избягват на подсъзнателно равнище негативните състояния конфликти, тревожност

Подробно

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc

Microsoft Word - Bulgarian MS 2010.doc Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission LEAVING CERTIFICATE 2010 MARKING SCHEME BULGARIAN HIGHER LEVEL 1 Български Схема за оценяване и критерии Първа част (30 /100) 1. Какво е значението

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2017 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ МЕДИЦИНА

Подробно

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/

С код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ С 0 4 0 1 код на спец. код на дисциплина та БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН НА СПЕЦИАЛНОСТ "СОЦИОЛОГИЯ" Наименование на учебната дисциплина Випуск 2015/ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ - 115

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Иван Камбуров за дисертационния труд на Райна Николова Йосифова редовен докторант в катедра Философия на Философски факултет ЮЗУ

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Иван Камбуров за дисертационния труд на Райна Николова Йосифова редовен докторант в катедра Философия на Философски факултет ЮЗУ РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Иван Камбуров за дисертационния труд на Райна Николова Йосифова редовен докторант в катедра Философия на Философски факултет ЮЗУ Етико-естетическият език като форма на философска

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от г.; Актуализирана ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан: CS 206 ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ Приета: прот. 8 от 28.04.2005 г.; Актуализирана прот. 16 от 17.06.2016 г. Лектор: Акад. Проф. Иван

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за дисертацията на Илия Руменов Тодоров на тема Любовта като осъзнатост и осъзнатостта като любов в перспективата на Хегеловата диалектика на понятието за придобиване на образователната и научна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател

РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образовател РЕЦЕНЗИЯ НА ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ НА ТЕМА: ОСОБЕНОСТИТЕ НА ЛИЧНОСТТА И ПРОФЕСИОНАЛНО ОРИЕНТИРАНЕ В ПЕРИОДА НА ЮНОШЕСТВОТО за придобиване на образователна и научна степен доктор в Област на висше образование:

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Проф СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТФИЛОСОФСК У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ На проф. д-р Недялка Видева за дисертационния труд за придобиване на докторска степен на Петър Горанов на тема: Микрологични аспекти на субекта в една етика на желанието /Естетизации и микро-идеологизации/

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико

ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езико ИДЕНТИЧНОСТ Важно е да се разграничават различните философски концепции за идентичност. Като формална характеристика и връзка, като например във езиковата философия и математиката, или дали става въпрос

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина

Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: Аудиторни часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семина Учебен план на специалност Български език и гражданско образование Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2016 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ КУРС ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ БРОЙ АНКЕТИРАНИ ОПАЗВАНЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 1 1- ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИАЛНИ ГРИЖИ I-ВИ, II-РИ, III-ТИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:... Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Славянски филологии Специалност: (код и наименование).разбирането и говоренето като когнитивни процеси Бакалавърска програма:

Подробно

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от г. лекто ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ УЧЕБНА ПРОГРАМА Утвърждавам: Декан EN372 ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ Актуализирана : Протокол.16 от 17.06.2016 г. лектор д-р Гинко Георгиев АНОТАЦИЯ Курсът Електроснабдяване

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ I-ВИ КУРС, МАГИСТЪР

Подробно

Sem 0

Sem 0 Дипломантски (магистърски) семинар Въведение Цел на дисциплината Целта на дисциплината е да разшири и задълбочи знанията на студентите, свързани с провеждането на научни изследвания в сферата на информационните

Подробно

Slide 1

Slide 1 УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ 2018 01-08 ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗА ОБЕКТИВНОСТТА И ЧЕСТНОСТТА ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЕХНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СПЕЦИАЛНОСТ МЕДИЦИНСКА КОЗМЕТИКА I-ВИ КУРС, ОКС ПРОФЕСИОНАЛЕН

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно