І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА, НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ

Размер: px
Започни от страница:

Download "І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА, НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ"

Препис

1 There are no translations available. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО КРИМИНОЛОГИЯ София 1000, ПК 934, тел , Б Ю Л Е Т И Н Брой 10, година Х, март2010 г. І. ПРИКЛЮЧЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НАПРЕСТЪПНОСТТА, НЕЙНАТА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ ПРЕЗ 2009г. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ МВР 1. Превенция и разкриване на производството и разпространението на подправени парични знаци (ст.н.с. І ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. ІІІ ст. Б. Гюров) предстои публикуването на 2 монографии. 2. Противодействие на престъпността, свързана с електронни платежни средства (ст.н.с. І ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова) предстои публикация. 1 / 7

2 3. Общественото доверие към полицията (н.с. І ст. В. Гюрова, н.с. ІІІ ст. Н. Казазян) предстои публикация. ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 1. Виктимизацията в сферата на бизнеса (съвместно регионално изследване на Групата за из след ва ния на престъпността към ВСУ с Ад ми нистра цията на областния управител, р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.). 2. Виктимизация на студентите от ВСУ (Група за из след ва ния на престъпността към ВСУ). ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН 1. Пробацията правно регулиране, приложение и изпълнение (доц. П. Шопова, д-р). 2. Общественото мнение за множествената дискриминация и изграждане на антидискриминационно правосъзнание (проф. Ст. Наумова, д-р, проф. С. Матеева, д-р, Н. Йонкова). 3. Правната информираност на държавните служители (изследване в рамките на проекта Да инвестираме в хората по оперативна програма Административен капацитет, финансирана от ЕС) (проф. Ст. Наумова, д-р). ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН 1. Непълнолетните и насилието (колектив с ръководител ст.н.с. І ст. В. Златанова, 2 / 7

3 д.с.н.). НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 1. Развитие на пробационната служба в България (туининг проект с британската затворническа и пробационна администрация) издадени методически пособия. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ИНСПЕКТОРАТ 1. Анализ на инцидентите в Министерството на отбраната и Българската армия (полк. Н. Чирпанлиев, д-р). ІІ. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОВЕЖДАЩИ СЕ ПРЕЗ 2010 г. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ МВР 1.Превантивната дейност на полицията за ограничаване на детската виктимизация (ст.н.с. ІІ ст. К. Китанов, д-р). 2. Дейност на полицията за ограничаване на измамите (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р). 3. Полицейско противодействие на битовите убийства (ст.н.с. ІІ ст. Китанов, д-р, н.с. ІІІ ст. Б. Гюров). 4. Дейност на полицията за ограничаване на младежката престъпност ( г.) (ст.н.с. ІІ ст. Н. Белова, д-р). 3 / 7

4 5. Превенция на престъпността, свързана с усвояване на средства от фондове на Европейския съюз (ст.н.с. І ст. Ю.Бояджиева, д.ю.н., н.с. І ст. Е. Трайкова). 6. Състояние и перспективи за усъвършенстване на полицейските структури (ст.н.с. ІІ ст. Божидар Геков, д-р). 7. Фактори за повишаване ефективността на патрулно-постовата дейност, осъществявана от охранителната полиция (н.с. І ст. В. Гюрова, н.с. ІІІ ст. Н. Казазян). 8. Полицията и решаването на социални конфликти (н.с. І ст. В. Генова, н.с. І ст. К. Колев). ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН 1. Правно-социологически аспекти на законодателния процес (проф. Ст. Наумова, д-р). 2. Екологично правосъзнание и право на информация за състоянието на околната среда (проф. Ст. Наумова, д-р). 3. Да живееш в общество, в което си обект на следене (участие на н.с. І ст. Г. Маринова, д-р в работна група Държавна политика и уредба на следенето по проект на COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите). ИНСТИТУТ ПО ПСИХОЛОГИЯ - МВР 4 / 7

5 1. Анализ и систематизиране на профилни характеристики на извършители на тежки престъпления срещу личността (колектив с р-л ст.н.с. ІІ ст. Н. Стойчев, д-р). 2. Психологични и социално-психологични причини за осъществяване на суицид при служители от МВР (колектив с р-л ст.н.с. І ст. Н. Стойчев, д.пс.н.). ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР - ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ 1.Социалните промени и престъпността в област Смолян фактори и тенденции (Група за из след ва ния към ВСУ,р-л проф. Б. Станков, д.ю.н.). НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИ СЪВЕТ ПО ЗАТВОРНО ДЕЛО КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ИЗПЪЛНЕНИЕНА НАКАЗАНИЯТА ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 1. Повишаване капацитета на пенитенциарната система ( г.) (туининг проект с британската затворническа и пробационна администрация). КЛИНИКА ПО СЪДЕБНА ПСИХИАТРИЯ И СЪДЕБНА ПСИХОЛОГИЯ ПРИ ДЪРЖАВНАТА УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА ПО НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ 1. Дееспособност при деменция и депресия д-р Деница Топузова. І ІІ. НОВИ КНИГИНА КРИМИНОЛОГИЧНА И СРОДНА ТЕМАТИКА 5 / 7

6 1. Баръмски, Ив. Усъвършенстване дейността на пътната полиция при настъпване на пътнотранспортни произшествия. С., изд. НИКК-МВР, Белова, Н.Детска престъпност и полицейска превенция. С.,изд. НИКК-МВР, Генова, В.Административно обслужване в звената Контрол на общоопасните средства.с.,изд. НИКК-МВР, Гюрова, В., В. Генова, К. Колев.Методическо указание за изработване на Харта на клиента за административните услуги, предоставяни от полицията. С.,изд. НИКК-МВР, Да инвестираме в хората (сборник с обучителни материали, под редакцията на Ст. Наумова и И. Илиева). 6. Категория цель в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии (Материалы ІV Российского конгресса уголовного права, мая 2009 года, отв. ред. проф. д.ю.н. В.С. Комиссаров, М., Проспект, Маджаров, Е. Психологично портретиране на осъдени на пробация. С.,.. 8. Маринова, Г. Екстрадицията и Европейската заповед за арест. С., Сиби, Пенев, Й., Р. Янев, Р. Радулов, Е. Николов, Р. Рачев, Св. Марков. Оперативно-издирвателна дейност за противодействие на икономическата престъпност. С., Академия-МВР, 2009 (поверително). 10.Славчев, Б., В. Вучков. Сигурност и обществен ред. С., Фенея, / 7

7 11.Станков, Б.Организираната престъпност (трето издание). С., Албатрос, ІV. МЕРОПРИЯТИЯ НА БАК 1. Сбирки на Семинара по криминологияс ръководители проф. Б. Панев, д-р и проф. Б. Станков, д.ю.н.: Изпиране на мръсни пари криминологична характеристика, противодействие и проблеми (м. май) лектор: гл. ас. Руси Янев, д-р. Дискусия на тема Остарял ли е критерият на чл. 93, т. 7 от НК за тежки престъпления (м. октомври) встъпление от проф. Б. Панев, д-р. 7 / 7

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.006 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

В сила от г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 В сила от 01.07.2012 г. КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г. (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г.,

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc

Microsoft Word - Predlojenie Merki_ 18_jan_ 2013.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Предложение за целите, приоритетите и мерките в областта на административния капацитет и техническата помощ, които да бъдат финансирани

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ НА БЮЛЕТИН НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ НА БЮЛЕТИН НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЪДЪРЖАНИЕ НА БЮЛЕТИН НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 4/2010 Георги Пенчев Система и обща характеристика на престъпленията против околната среда по Наказателния кодекс (субект, форма на вината,

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

Reducing disparities Strengthening relations

Reducing disparities Strengthening relations СЕМИНАР Домашното насилие и насилието, основано на полов признак в контекста на правата на човека Обмяна на добри практики от Норвегия за работа с жертви на домашно и основано на пола насилие 02-04 декември

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ

Дисциплина ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019 30.1.2019

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat

Microsoft Word - Prane.na.pari.predpechat Кратко съдържание Предговор... 9 Списък с използвани съкращения... 11 Списък на схеми и таблици... 13 Въведение... 15 Първа глава. Що е изпиране на пари?... 17 Втора глава. Основни методи и механизми,

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стоп УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Професор д-р Димитър Панайотов Димитров, Университет за национално и световно стопанство, ръководител катедра Национална и регионална

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

Приложение № 10

Приложение № 10 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ 1000 София, ул. 6-ти септември 29, тел.: +359 2 982 4971; факс: +359 2 946 1339 БЮДЖЕТ ЗА 2015 г. и АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА 2016 и 2017

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Приложение към Заповед 308/15.09.2017 г. УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР : /инж. Веселин Нинов/ И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ВЪТРЕШНА КОМУНИКАЦИЯ В СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП ШУМЕН И НЕГОВИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ

Подробно

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ

ИЗПИТЕН ГРАФИК на специалност Математика, Стопанска математика-неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година Дисциплина РЕДОВ Стопанска -неспециалисти,за 1 семестър (зимен), 1 курс, 2018 / 2019 учебна година 208.2019-08.09.2019 ЗАЛА ЗАЛА ЗАЛА 1. Линейна алгебра и аналитична геометрия 2. Диференциално и интегрално смятане 18.1.2019

Подробно

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ

СПРАВКА ПРОЕКТИ ОБЛАСТ РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ 1. 2. 3. Финансираща програма 6та рамкова програма на Европейската комисия НП От социални помощи към осигуряване на заетост Програма Старт

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ „Н Утвърдил Директор: /п/ / Мариела Петрова / П Л А Н ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА

Подробно

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА АГРАРНА ИКОНОМИКА УТВЪРЖДАВАМ: Ректор: (Проф. д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

Подробно