Ръководство за монтаж Terra AC

Размер: px
Започни от страница:

Download "Ръководство за монтаж Terra AC"

Препис

1 Ръководство за монтаж Terra C Авторско право 2021 BB. Всички права запазени

2 Авторско право Всички права върху авторските права, регистрираните търговски марки и търговските марки са на съответните им собственици. Авторско право Инфраструктура за BB EV. Всички права запазени. 2 BCM.V3Y01.0-BG 002

3 Съдържание Съдържание 1 Относно този документ Предназначение на този документ Целева група История на редакциите Език Илюстрации Мерни единици Типографски установени практики Как да използвате този документ Общи символи и сигнални думи Специални символи за предупреждения и опасности Свързани документи Производител и данни за връзка Абревиатури Терминология Съгласуване на ориентацията Описание Кратко описание Предназначение Продуктов етикет (IEC портфолио) Продуктов етикет (UL портфолио) Работен принцип Общ преглед Общ преглед на системата Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвън Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел CE) Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел MID) Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел UL) Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел UL с дисплей) Опции Дисплей Заряден кабел за електрическо превозно средство (EV), тип Щепселна кутия, тип BCM.V3Y01.0-BG 002 3

4 Съдържание Заряден кабел за електрическо превозно средство (EV), тип 1 (UL портфолио) G комуникация Управление на натоварването Елементи на управлението Светодиодни (LED) индикатори Въвеждането в експлоатация трябва да се извърши от приложението TerraConfig Описание на дисплеите (опция) Екран за стартиране Екран в режим на готовност/изчакване Екран за разрешение Екран за подготовка за зареждане Екран за зареждане Екран за завършено зареждане Съобщения за показване на неизправност Безопасност Отговорност Необходими квалификации за монтажния инженер Лични предпазни средства Декларация за съответствие на FCC Декларация за съответствие на Industry Canada Общи инструкции за безопасност Знаци на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Изхвърлете станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) или части от станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Инструкции за безопасност при заземяване Специални инструкции за безопасност (портфолио на IEC) Инструкции за безопасност по време на монтаж Специални инструкции за безопасност (портфолио на UL) Допълнителни важни инструкции за безопасност Монтаж Обща процедура за монтаж Разопаковане на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Подготовка на мястото Избор на мястото Подготовка на обекта (IEC портфолио) BCM.V3Y01.0-BG 002

5 Съдържание 5.3 Подготовка на обекта (UL портфолио) Механичен монтаж Обща процедура за механичен монтаж Подгответе отворите за монтажните винтове Поставете горните монтажните винтове Монтаж на станцията за зареждане на електрическо превозно средство на стената Електрически монтаж Обща процедура за електрически монтаж Поставяне на входния C кабел Свързване на входния C кабел Свързване на входния C кабел, 1-фазен (IEC портфолио) Свързване на входния C кабел, 3-фазен (IEC портфолио) Свързване на входния C кабел (UL портфолио) Закрепване на кабелите Комуникационни връзки Поставяне на Ethernet кабела Свързване на Ethernet кабела Поставяне на проводниците за комуникация с интелигентния електромер Свързване на проводниците за комуникация с интелигентния електромер Поставяне на Nano-M2M SIM карта Сменете зарядния кабел за електрическо превозно средство (EV) Сменете зарядния кабел за електрическо превозно средство (EV), 1-фазен (IEC портфолио) Сменете зарядния кабел за електрическо превозно средство (EV), 3-фазен (IEC портфолио) Сменете зарядния кабел за електрическо превозно средство (EV), (UL портфолио) Въвеждане в експлоатация Обща процедура за въвеждане в експлоатация Пуск под напрежение на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Задаване на настройката на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Достъп до части Отстраняване на капака на кутията...56 BCM.V3Y01.0-BG 002 5

6 Съдържание 9.2 Монтиране на капака на кутията Отстраняване на ревизионния капак Отстранете ревизионния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) без дисплей) Отстранете ревизионния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) с дисплей) Монтиране на ревизионния капак Монтирайте ревизионния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство EVSE без дисплей) Монтирайте ревизионния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство EVSE с дисплей) Отстранете вътрешния капак Отстранете вътрешния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство EVSE без дисплей) Отстранете вътрешния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) с дисплей) Монтирайте вътрешния капак Монтирайте вътрешния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) без дисплей) Монтирайте вътрешния капак (станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) с дисплей) Отстраняване на неизправности Процедура за отстраняване на неизправности Таблица с отстраняване на неизправности (IEC портфолио) Таблица с отстраняване на неизправности (UL портфолио) Прекъсване на зареждането на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Технически данни Тип на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Основни спецификации Условия на околната среда Маса Съответствие на защитното устройство Съответствие на защитното устройство (IEC портфолио) Съответствие на защитното устройство (UL портфолио) Съответствие на защитното устройство (Сингапур) Части, включени в доставката Необходими инструменти при монтаж Изисквания за стената Ниво на шума Размери C вход с щепселна кутия, кабел тип BCM.V3Y01.0-BG 002

7 Съдържание C вход със заряден кабел за електрическо превозно средство (EV) Изисквания за необходимото пространство за монтаж Спецификации за C входа Основни спецификации VC 3-фазен с нула (TT, TN) (IEC портфолио) VC 1-фазен (IEC портфолио) VC (UL портфолио) Спецификации на входящия променлив ток (IEC портфолио) Спецификации на входящия променлив ток (UL портфолио) Общи спецификации на логическия интерфейс Спецификации на кабелите Кабел за входящия променлив ток (IEC портфолио) Кабел за входящия променлив ток (UL портфолио) Спецификации за Ethernet кабела Спецификации за RS485 кабела Вход за сухи контакти Изход за сухи контакти Спецификации на заряден кабел за електрическо превозно средство (EV) (IEC портфолио) Спецификации на заряден кабел за електрическо превозно средство (EV) (UL портфолио) Спецификации за C изхода Спецификации на изходящия променлив ток (IEC портфолио) Спецификации на изходящия променлив ток (UL портфолио) Спецификации на въртящия момент...86 BCM.V3Y01.0-BG 002 7

8 Относно този документ 1 Относно този документ 1.1 Предназначение на този документ Документът се отнася единствено до тази станция за зареждане на електрически превозни средства (EVSE Electric vehicle supply equipment, (Terra C)), включително вариантите и опциите, изброени в раздел Oттук нататък в този документ станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) се нарича станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Документът дава информацията, необходима за изпълнение на тези задачи: Монтаж Въвеждане в експлоатация 1.2 Целева група Документът е предназначен за квалифицирани монтажни инженери. За описание на изискваната квалификация вижте раздел История на редакциите Вариант Дата Описание 001 Март 2020 г. Първоначален вариант 002 Април 2021 г. Основна ревизия на документацията 1.4 Език Оригиналните инструкции на този документ са на английски език (EN-US). Всички останали езикови варианти са преводи на оригиналните инструкции. 1.5 Илюстрации Не винаги е възможно да бъде показана конфигурацията на Вашата станция за зареждане на електрически превозни средства (EVSE). Илюстрациите в този документ показват типична настройка. Те са само за инструкции и описание. 1.6 Мерни единици Използват се мерните единици SI (метрична система). Ако е необходимо, документът показва други единици в скоби () или в отделни колони в таблици. 1.7 Типографски установени практики Ако последователността е важна, списъкът и стъпките в процедурите са означени с цифри (123) или букви (abc). 8 BCM.V3Y01.0-BG 002

9 Относно този документ 1.8 Как да използвате този документ 1. Уверете се, че познавате структурата и съдържанието на този документ. 2. Прочетете главата за безопасност и се уверете, че познавате всички инструкции. 3. Следвайте стъпките в процедурите напълно и в правилната последователност. 4. Съхранявайте документа на сигурно място, до което имате лесен достъп. Този документ е част от станцията за зареждане на електрически превозни средства (EVSE). 1.9 Общи символи и сигнални думи Сигнална дума Описание Символ Опасност Предупреждение Внимание Бележка Ако не се придържате към инструкцията, това може да доведе до нараняване или смърт. Ако не се придържате към инструкцията, това може да доведе до нараняване. Ако не се придържате към инструкцията, това може да причини повреда на станцията за зареждане на електрически превозни средства (EVSE) или на друга Ваша собственост. Бележките предоставят повече информация, за да улеснят извършването на стъпките, като пример. - Информация за състоянието на станцията за зареждане на електрически превозни средства (EVSE), преди да започнете процедурата. - Изисквания към персонала за процедура. Вижте раздел Вижте раздел Общи указания за безопасност за процедура. - Информация за резервни части, необходими за процедура. - Информация за поддържащо оборудване, необходимо за процедура. BCM.V3Y01.0-BG 002 9

10 Относно този документ Сигнална дума Описание Символ - Информация за части (консумативи), необходими за процедура. - Уверете се, че захранването на станцията за зареждане на електрически превозни средства (EVSE) е изключено. - Необходими са електротехнически познания, които съответстват на местните правила. - Захранване с променлив ток Бележка: Възможно е не всички символи и сигнални думи да присъстват в този документ Специални символи за предупреждения и опасности Символ Вид риск Общ риск Опасно напрежение, създаващо риск от електрически удар Риск от прищипване или смачкване на части от тялото Въртящи се части, способни да причинят риск от заклещване Бележка: Възможно е не всички символи да присъстват в този документ. 10 BCM.V3Y01.0-BG 002

11 Относно този документ 1.11 Свързани документи Име на документа Информационен лист за продукта Ръководство за монтаж Ръководство за потребителя Декларация за съответствие (CE) Целева група Всички целеви групи Квалифициран инженер за монтаж Собственик Всички целеви групи Можете да откриете всички съпътстващи документи тук: new.abb.com/ev-charging/terra-ac-wallbox Производител и данни за връзка Производител Инфраструктура за BB EV George Hintzenweg X, Rotterdam Нидерландия Данни за връзка Инфраструктура за BB EV във Вашата страна може да Ви окаже подкрепа във връзка с EVSE. Можете да намерите данните за връзка тук: new.abb.com/ev-charging 1.13 Абревиатури Абревиатура C CN CPU DC EMC Електрическо превозно средство (EV) EVSE MID NFC NoBo OCPP PE PPE RFID Определение Променлив ток CN мрежа Централен процесор Постоянен ток Електромагнитна съвместимост Електрическо превозно средство Станция за зареждане на електрическо превозно средство Директива относно измервателните уреди Близкополева комуникация Уведомен орган Протокол за свободна точка на зареждане Заземител Лични предпазни средства Радиочестотна идентификация BCM.V3Y01.0-BG

12 Относно този документ Бележка: Възможно е не всички абревиатури да присъстват в този документ Терминология Термин Мрежов операционен център на производителя Кутия Изпълнител Електроснабдител Местни правила Протокол за свободна точка на зареждане Собственик Оператор на обекта Потребител Определение Съоръжение на производителя за дистанционна проверка на правилната работа на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Корпус на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), включващ вътрешните компоненти Трето лице, което собственикът или операторът на обекта наема, за да извършва инженерни, строителни и електрически монтажни дейности Дружество, отговарящо за транспорта и разпределението на електроенергия Всички правила, които се прилагат за станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) през целия жизнен цикъл на станцията. Местните правила също включват националните закони и разпоредби. Отворен стандарт за комуникация със станции за зареждане Законен собственик на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Субект, отговарящ за всекидневното управление на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Не е необходимо операторът на обекта да е собственикът. Собственик на електрическо превозно средство (EV), ползващ станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) за зареждане на електрическо превозно средство (EV) Бележка: Възможно е не всички термини да присъстват в този документ. 12 BCM.V3Y01.0-BG 002

13 Относно този документ 1.15 Съгласуване на ориентацията Z Y X B D C B C D Предна страна: с лице към станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) по време на нормална употреба Лява страна Дясна страна Задна страна X Y Z По посока на X (положителната стойност е надясно) По посока на Y (положителната стойност е назад) По посока на Z (положителната стойност е нагоре) BCM.V3Y01.0-BG

14 Описание 2 Описание 2.1 Кратко описание Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE, Terra C) е зарядна станция на променлив ток, която можете да използвате, за да доставяте електрическа енергия на електрическо превозно средство (EV). Terra C предлага индивидуални, интелигентни и мрежови решения за зареждане за Вашето дружество или дом. Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) може да се свърже с интернет чрез GSM, WiFi или LN мрежа. 2.2 Предназначение Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е предназначена за зареждане на електрически превозни средства (EVs) чрез променлив ток. Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е предназначена за употреба на закрито или на открито. Техническите данни на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) трябва да съответстват на свойствата на електрическата мрежа, условията на околната среда и електрическото превозно средство (EV). Вижте глава 11. Използвайте станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) само с аксесоари, предоставени от производителя или съответстващи на местните правила. C входът на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е предназначен за монтаж с проводник в съответствие с приложимите национални разпоредби. Опасност: Общ риск Ако използвате станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) по различен от описания в свързаните документи начин, можете да причините смърт, нараняване и материални щети. Използвайте станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) само по предназначение. 14 BCM.V3Y01.0-BG 002

15 Описание 2.3 Продуктов етикет (IEC портфолио) XXX XXXX I J B Cert. No. xxxx/xxxxxxx Checksum: xxxxxxxx FW Version xxxxxx K L M C TC Wxx-[L]-WWYY-zxxxx D XXXXXXXXXX B C D E F G H E F G H Terra C W22-T-RD-M-0 ctive energie Cl. B (1) 3x220/ x240/415V (32) Weight: 3.0kg George Hintzenweg 81, 3068 X, Rotterdam, IP54 The Netherlands Made in China Марка Баркод със сериен номер Баркод с номера на частта на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Номер на модел на продукт Клас на точност MID Оценка на електромагнитната съвместимост (EVSE) Маса на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Адрес на производителя I J K L M N O 50Hz 1000imp/kWh -30ºC-55ºC CE знак Маркировка MID и номер на нотифицирания орган Номер на MID сертификат Софтуерна контролна сума MID Версия MID FW Степен на защита срещу проникване Позоваване на ръководството Бележка: Данните на илюстрацията са само примерни. Намерете продуктовия етикет на Вашата станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), за да видите приложимите данни. Вижте раздел N O BCM.V3Y01.0-BG

16 Описание 2.4 Продуктов етикет (UL портфолио) B C SN: TCW7-[L]-WWYY-zxxxx PN: XXXXXXXXXX MODEL: Terra C WX-P8-XX-XXX-X D TC Wx-[L]-WWYY-zxxxx E XXXX XXXXXX F For use with electric vehicles Pour utilisation avec des véhicules électriques 240V ~ / 60Hz 32 TYPE 3-30ºC~50ºC Ventilation Not Required ucune ventilation requise Raintight Étanche à la pluie Weight: 7.0kg Dusttight Étanche à la poussière Poids: 7.0kg G H B C D Сериен номер Номер на част от станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Номер на модел на продукт Баркод със серийния номер на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) E F G H Баркод с номера на частта на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Номинална мощност на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Температура на околната среда Маса на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Бележка: Данните на илюстрацията са само примерни. Намерете продуктовия етикет на Вашата станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), за да видите приложимите данни. Вижте раздел BCM.V3Y01.0-BG 002

17 Описание 2.5 Работен принцип B C D E F G H * * I CPU M IN K L N O OUT G * * * * * * * * * * * * RFID P 2 J Q B C D E F G H Светодиоди Ethernet WiFi 4G RFID Bluetooth Система за CPU Изолация I J K L M N O P C/DC захранване C вход Защита от пренапрежение Защита от късо съединение на земята (нулата) Измерване на C входа Изолиращо C реле Контролен спомагателен механизъм C изход 1. Потребителят открива заявка за сесия за зареждане (черни линии). 2. Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) проверява състоянието на електрическото превозно средство (EV) (лилави линии). 3. Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) продължава, а C мощността се прехвърля на електрическото превозно средство (EV) (жълти линии). 4. Сесията за зареждане започва. C мощността протича от електрическата мрежа към електрическото превозно средство (EV) (червени линии). 5. Електрическите интерфейси на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) комуникират с бордовия компютър (сини линии). (*): Връзки между частите на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) и системата за CPU. Стрелката показва посоката на входящите и на изходящите сигнали. BCM.V3Y01.0-BG

18 Описание 2.6 Общ преглед Общ преглед на системата B E F G D C B C D EVSE C вход за електрическата мрежа Електрическо превозно средство (EV) Място за паркиране E F G RFID карта или смартфон Структура за монтаж на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Заряден кабел за електрическо превозно средство (EV) Част Функция EVSE Вижте раздел 2.2. Структура C вход за електрическата мрежа Заряден кабел за електрическо превозно средство (EV) Електрическо превозно средство (EV) За монтиране на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) и за поддръжката ѝ в правилно положение. За доставяне на електричество към станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) За отвеждане на ток от станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) към електрическо превозно средство (EV) Електрическо превозно средство (EV), чиито батерии трябва да бъдат заредени 18 BCM.V3Y01.0-BG 002

19 Описание Част Място за паркиране RFID карта или смартфон Функция Местоположение на електрическото превозно средство (EV) по време на сесията за зареждане За упълномощаване на потребителя да използва станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвън Бележка: Илюстрацията показва модела на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) без дисплей. G F H E I B C D B C D E Свързване на зарядния кабел на електрическо превозно средство (EV) Отвори за връзките на интелигентния електромер Отвор за Ethernet кабела Отвор за C кабела Светодиодни (LED) индикатори F G H I Капак на кутията Корпус RFID четец Продуктов етикет BCM.V3Y01.0-BG

20 Описание Част Свързване на зарядния кабел на електрическо превозно средство (EV) Отвори Светодиодни (LED) индикатори Капак на кутията Корпус RFID четец Продуктов етикет Функция За свързване на зарядния кабел на електрическо превозно средство (EV) Отвори за кабелите, влизащи в станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Указват състоянието на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) и сесията за зареждане. Вижте раздел Спират достъпа на потребителя до частите за монтаж и поддръжка на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Ограничават достъпа на неквалифицирани лица до вътрешността на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Разрешават стартирането или спирането на сесия за зареждане с RFID карта Показват идентификационните данни на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Вижте раздел Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел CE) B C D E F G 20 BCM.V3Y01.0-BG 002

21 Описание B C D Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Гнездо за Nano-M2M SIM карта Връзка на интелигентния електромер E F G Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Клемен блок за C входа Клемен блок за зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Част Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Гнездо за Nano-M2M SIM карта Връзка на интелигентния електромер Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Клемен блок за C входа Клемен блок за зарядния кабел на електрическото превозно средство (EV) Функция За спиране на достъпа до електрическите компоненти на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) За свързване на Ethernet кабела За свързване на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) към интернет чрез 4G мрежа За свързване на кабелите за Modbus RTU - RS485 Не се използва За свързване на C кабела към електрическата мрежа За свързване на зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел MID) B C D E F G H I BCM.V3Y01.0-BG

22 Описание B C D E Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Конектор с електрически импулс Гнездо за Nano-M2M SIM карта Клемен блок за C входа F G H I Вторична Ethernet връзка Връзка на интелигентния електромер Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Клемен блок за зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Част Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Конектор с електрически импулс Гнездо за Nano-M2M SIM карта Клемен блок за C входа Вторична Ethernet връзка Връзка на интелигентния електромер Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Клемен блок за зарядния кабел на електрическото превозно средство (EV) Функция За спиране на достъпа до електрическите компоненти на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) За свързване на Ethernet кабела Да се използва само от производителя. Не сменяйте и не свързвайте кабели към този вход сами. За свързване на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) към интернет чрез 4G мрежа За свързване на C кабела към електрическата мрежа За да използвате една Ethernet кабелна връзка за множество станции за зареждане на електрическо превозно средство (EVSEs). Няма комуникация между станциите за зареждане на електрическо превозно средство (EVSEs). За свързване на кабелите за Modbus RTU - RS485 Не се използва За свързване на зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) 22 BCM.V3Y01.0-BG 002

23 Описание Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел UL) B C D E F G H B C D Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Гнездо за Nano-M2M SIM карта Вторична Ethernet връзка E F G H Връзка на интелигентния електромер Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Клемен блок за C входа Клемен блок за зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Част Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Гнездо за Nano-M2M SIM карта Вторична Ethernet връзка Връзка на интелигентния електромер Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Функция За спиране на достъпа до електрическите компоненти на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) За свързване на Ethernet кабела За свързване на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) към интернет чрез 4G мрежа За да използвате една Ethernet кабелна връзка за множество станции за зареждане на електрическо превозно средство (EVSEs). Няма комуникация между станциите за зареждане на електрическо превозно средство (EVSEs). За свързване на кабелите за Modbus RTU - RS485 Не се използва BCM.V3Y01.0-BG

24 Описание Част Клемен блок за C входа Клемен блок за зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Функция За свързване на C кабела към електрическата мрежа За свързване на зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Общ преглед на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) отвътре (модел UL с дисплей) B C D E F G H B C D Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Гнездо за Nano-M2M SIM карта Клемен блок за C входа E F G H Вторична Ethernet връзка Връзка на интелигентния електромер Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Клемен блок за зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Част Ревизионен капак Основна Ethernet връзка Гнездо за Nano-M2M SIM карта Функция За спиране на достъпа до електрическите компоненти на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) За свързване на Ethernet кабела За свързване на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) към интернет чрез 4G мрежа 24 BCM.V3Y01.0-BG 002

25 Описание Част Клемен блок за C входа Вторична Ethernet връзка Връзка на интелигентния електромер Клемен блок за вход и изход на сухи контакти Клемен блок за зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) Функция За свързване на C кабела към електрическата мрежа За да използвате една Ethernet кабелна връзка за множество станции за зареждане на електрическо превозно средство (EVSEs). Няма комуникация между станциите за зареждане на електрическо превозно средство (EVSEs). За свързване на кабелите за Modbus RTU - RS485 Не се използва За свързване на зарядния кабел или щепселната кутия на електрическото превозно средство (EV) 2.7 Опции Дисплей Дисплей За повече информация относно дисплея вижте раздела BCM.V3Y01.0-BG

26 Описание Заряден кабел за електрическо превозно средство (EV), тип Щепселна кутия, тип 2 Щепселна кутия Щепселната кутия за зарядния кабел за електрическо превозно средство (EV) от тип 2 се предлага със и без капаче Заряден кабел за електрическо превозно средство (EV), тип 1 (UL портфолио) 26 BCM.V3Y01.0-BG 002

27 Описание G комуникация Можете да се свържете към 4G мрежа Управление на натоварването Управлението на натоварването гарантира, че наличният електрически капацитет на сградата или дома не е надвишен. Редица устройства споделят връзка към електрическата мрежа, която има максимален капацитет. Общото потребление на енергия на устройствата, които използват връзката към електрическата мрежа, не трябва да надвишава капацитета на мрежата. Функцията за управление на натоварването предотвратява превишаването на капацитета на електрическата мрежа и предотвратява повреда в предпазителите. В моменти, когато има голяма необходимост от електричество, станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) ще спре сесията за зареждане. Потокът ще се увеличи отново, когато има наличност в електрическата мрежа. Също така функцията за управление на натоварването гарантира, че наличният товар е оптимално споделен. 2.8 Елементи на управлението Светодиодни (LED) индикатори B C D E B C Светодиод за грешка Светодиод за зареждане Светодиод за откриване на кабели и електрически превозни средства (EV), както и за разрешение за електрически превозни средства (EV) D E Светодиод за интернет връзка Светодиод за вкл./изкл. на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) BCM.V3Y01.0-BG

28 Описание Таблица 1: Светодиод за грешка Състояние на светодиода Включено Изключено Състояние на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Грешка Няма грешка Таблица 2: Светодиод за зареждане Състояние на светодиода Включено Изключено Мига Състояние на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Електрическото превозно средство (EV) е напълно заредено или е спряло да се зарежда Не се зарежда Зарежда се Таблица 3: Светодиод за откриване на кабели и електрически превозни средства (EV), както и за разрешение за електрически превозни средства (EV) Състояние на светодиода Включено Изключено Мига Състояние на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Свързано е електрическо превозно средство (EV). Връзката е разрешена. Не е свързано електрическо превозно средство (EV) Свързано е електрическо превозно средство (EV) и изчаква разрешение Таблица 4: Светодиод за интернет връзка Състояние на светодиода Включено Изключено Мига Състояние на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Свързано към интернет Не е свързано към интернет В процес на установяване на интернет връзка 28 BCM.V3Y01.0-BG 002

29 Описание Таблица 5: Светодиод за вкл./изкл. на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Състояние на светодиода Включено Изключено Мига Състояние на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е включена Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е изключена Станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) се настройва 2.9 Въвеждането в експлоатация трябва да се извърши от приложението TerraConfig Приложението TerraConfig е налично в pple Store и Google Play Store. Въвеждането в експлоатация трябва да се извърши от приложението Описание на дисплеите (опция) Екран за стартиране По време на стартирането на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), дисплеят показва екрана за стартиране. BCM.V3Y01.0-BG

30 Описание Екран в режим на готовност/изчакване B Total : ,622 KWh :30 SN : TCW G4567 v C D E Общa доставена енергия D Сериен номер B Дата E Версия на фърмуера C Наръчник (сертифициран по MID) Дисплеят показва екрана в режим на готовност/изчакване, когато станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е в неактивен режим. След това станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е на разположение за сесия за зареждане Екран за разрешение Дисплеят показва различни екрани за разрешение, в зависимост от ситуацията. Дисплеят показва този екран за разрешение, когато кабелът за зареждане е свързан към електрическо превозно средство (EV), но сесията за зареждане не е разрешена: Total : ,622 kwh :30 SN : TCW G4567 v Дисплеят показва този екран за разрешение, когато сесията за зареждане е разрешена, но кабелът за зареждане не е свързан към електрическо превозно средство (EV): 30 BCM.V3Y01.0-BG 002

31 Описание Total : ,622 kwh :30 SN : TCW G4567 v Екран за подготовка за зареждане Total : ,622 kwh :30 SN : TCW G4567 v Екран за зареждане Дисплеят показва екрана за зареждане по време на сесията на зареждане. Дисплеят показва този екран за зареждане за еднофазна станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE): B C Total : ,622 kwh :30 231,5V 31,86 7,3 kw 20,180kWh 02:41 SN : TCW G4567 v B Напрежение и ток в реално време Активна мощност в реално време C Доставена енергия и продължителност на сесията на зареждане Дисплеят показва този екран за зареждане за 3-фазна станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE): BCM.V3Y01.0-BG

32 Описание Total : ,622 kwh :28 231,5V 31,86 21,9 kw 60,541kWh 02:41 SN : TCW G4567 v Напрежение и ток в реално време на фаза Екран за завършено зареждане B Total : ,622 kwh : : :35 60,541kWh 02:41 SN : TCW G4567 v Начален и краен час B Доставена енергия и продължителност на сесията на зареждане Съобщения за показване на неизправност Дисплеят показва различни изображения за установени неизправности, в зависимост от вида на неизправността. Изключете кабела за зареждане и го свържете отново: Total : ,622 kwh :35 0x0010 SN : TCW G4567 v Код за грешка 32 BCM.V3Y01.0-BG 002

33 Описание Свържете се с Вашия доставчик на услуги: Total : ,622 kwh :35 0x0010 SN : TCW G4567 v Код за грешка Електрическото превозно средство (EV) не е готово за сесията за зареждане: Total : ,622 kwh :30 SN : TCW G4567 v BCM.V3Y01.0-BG

34 Безопасност 3 Безопасност 3.1 Отговорност Производителят не носи отговорност пред купувача на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) или пред трети страни за щети, загуби, разноски или разходи, направени от купувача или трети страни, ако някоя от целевите групи, посочени в свързаните документи, не спазва правилата по-долу: Спазвайте инструкциите в свързаните документи. Вижте раздел Не използвайте по погрешен начин и не злоупотребявайте със станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Правете промени в станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) само ако производителят ги е одобрил писмено. Тази станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е проектирана да се свързва и да комуникира информация и данни чрез мрежов интерфейс. Отговорност единствено на собственика е да предоставя и непрекъснато да осигурява сигурна връзка между станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) и мрежата на собственика или всяка друга мрежа. Собственикът установява и поддържа всички подходящи мерки (като, но не само, монтаж на защитни стени, прилагане на мерки за удостоверяване, криптиране на данни и инсталиране на антивирусни програми) за защита на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), мрежата, нейната система и интерфейса срещу всякакъв вид нарушения на сигурността, неоторизиран достъп, смущения, прониквания, изтичане и/или кражба на данни или информация. Производителят не носи отговорност за щети и/или загуби, свързани с такива нарушения на сигурността, неоторизиран достъп, смущения, прониквания, изтичане и/или кражба на данни или информация. 3.2 Необходими квалификации за монтажния инженер Квалифицираният монтажен инженер напълно познава станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) и безопасния му монтаж. Монтажният инженер е квалифициран в съответствие с приложимите местни правила за извършване на работната дейност. Квалифицираният монтажен инженер спазва всички местни правила и инструкциите в ръководството за монтаж. Отговорността на собственика на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е да се увери, че всички квалифицирани монтажни инженери спазват местните правила, инструкциите за инсталиране и спецификациите на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). 34 BCM.V3Y01.0-BG 002

35 Безопасност 3.3 Лични предпазни средства Символ Описание Защитно облекло Защитни ръкавици Защитни обувки Защитни очила 3.4 Декларация за съответствие на FCC Внимание: Промени или модификации, които не са изрично одобрени от страната, отговорна за съответствието, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването. Бележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство от клас B, съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищен монтаж. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде монтирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при даден друг монтаж. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио или телевизионно приемане, което може да се установи чрез изключване и включване на оборудването, на потребителя се препоръчва да опита да коригира смущенията, прилагайки една или повече от следните мерки: Преориентирайте или преместете приемната антена. Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. Свържете оборудването към контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Консултирайте се с търговеца или опитен радио/телевизионен техник за помощ. BCM.V3Y01.0-BG

36 Безопасност 3.5 Декларация за съответствие на Industry Canada Това устройство съдържа освободен(и) от лиценз предавател(и)/приемник(ци), които отговарят на освободените от лиценз RSS канал(и) на Канада за иновации, наука и икономическо развитие. Експлоатацията е предмет на следните две условия: Това устройство може да не причинява смущения. Това устройство трябва да приема всякакви смущения, включително такива, които могат да причинят нежелателна работа на устройството. Декларация за излагане на радиочестотни вълни Това оборудване отговаря на ограниченията за излагане на IC радиация, определени за неконтролирана среда. Това оборудване трябва да бъде монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 см между радиатора и тялото ви. 3.6 Общи инструкции за безопасност Този документ, свързаните с него документи и включените предупреждения не отменят Вашата отговорност да използвате здравия си разум, когато работите със станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Извършвайте само процедурите, показани в свързаните документите и за които сте квалифицирани. Спазвайте местните правила и инструкциите в това ръководство. Ако местните правила противоречат на инструкциите в това ръководство, се прилагат местните правила. Ако и до степента, разрешена от закона, в случай на несъответствие или противоречие между изискванията или процедурите, съдържащи се в този документ, и всички подобни местни правила, спазвайте по-строгите измежду изискванията и процедурите, посочени в този документ, и местните правила. 3.7 Знаци на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Символ Вид риск Общ риск Опасно напрежение, създаващо риск от електрически удар Риск от прищипване или смачкване на части от тялото 36 BCM.V3Y01.0-BG 002

37 Безопасност Символ Вид риск Въртящи се части могат да причинят риск от заклещване PE Знак, означаващ, че трябва да прочетете ръководството, преди да монтирате станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Отпадъци от електрическо и електронно оборудване Бележка: Възможно е не всички символи да присъстват на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). 3.8 Изхвърлете станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) или части от станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) Неправилното боравене с отпадъците може да има отрицателен ефект върху околната среда и човешкото здраве поради потенциални опасни вещества. Като изхвърлите правилно този продукт, допринасяте за повторната му употреба, рециклирането на материали и опазването на околната среда. Спазвайте местните правила за отпадни части, опаковъчни материали или за станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Изхвърляйте електрическото и електронното оборудване поотделно в съответствие с Директива WEEE /19/ЕС относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Както показва символът на зачеркнатото кошче за боклук с колела на Вашата станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), не смесвайте и не изхвърляйте станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) с битовите си отпадъци в края на нейния експлоатационен живот. Вместо това предайте станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) на мястото за събиране на отпадъци за рециклиране във Вашата местност. За повече информация се свържете с държавния отдел за обезвреждане на отпадъци във Вашата страна. BCM.V3Y01.0-BG

38 Безопасност 3.9 Инструкции за безопасност при заземяване Предпоставки Уверете се, че станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е свързана към заземена, метална, система с постоянно окабеляване или проводник за заземяване на оборудване, който трябва да бъде свързан с проводниците на веригата и свързан към клемата за заземяване на оборудването или проводника на продукта. Уверете се, че връзките към станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) съответстват на всички приложими местни правила Специални инструкции за безопасност (портфолио на IEC) Инструкции за безопасност по време на монтаж Предпоставки 1. Уверете се, че няма напрежение на входните C кабели по време на цялостната монтажна процедура. Дръжте неквалифициран персонал на безопасно разстояние по време на монтаж. Използвайте само електрически проводници с достатъчен размер и изолация, за да се справите с номиналния ток и напрежение. Уверете се, че капацитетът на натоварване на мрежата съответства на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Заземете станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) правилно. Вижте раздел 3.9. Уверете се, че окабеляването в станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) е защитено от повреди и няма как да бъде затиснато при отваряне или затваряне на кутията. Уверете се, че няма как да влезе вода в кутията. Предпазете станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) чрез устройства и мерки за безопасност, посочени от местните разпоредби. Ако е необходимо да премахнете предпазните устройства, незабавно ги монтирайте след работа. 38 BCM.V3Y01.0-BG 002

39 Безопасност Облечете правилните лични предпазни средства. Вижте раздел Специални инструкции за безопасност (портфолио на UL) Допълнителни важни инструкции за безопасност Предупреждение: Спазвайте основните предпазни мерки за електрически продукти, включително инструкциите в този раздел. Внимание: За да намалите риска от пожар, свързвайте тази станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) само с ток, снабден с максимална защита от свръхток 40, в съответствие с Националния електрически кодекс, NSI/NFP 70. Прочетете всички инструкции, преди да използвате тази станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Уверете се, че има възрастни, които контролират тази станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), когато тя се използва около деца. Не пъхайте пръстите си в конектора на електрическо превозно средство (EV). Не използвайте този продукт, ако гъвкавият захранващ кабел или кабелът за зареждане на електрическо превозно средство (EV) са разкъсани в краищата, имат нарушена изолация или други признаци на повреда. Не използвайте тази станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE), ако корпусът или конекторът на електрическо превозно средство (EV) са счупени, напукани, разкрити или показват други признаци на повреда. Монтирайте изолиран заземителен проводник, който е идентичен по размер, изолационен материал и дебелина със заземените и незаземени захранващи проводници на разклонителна верига, с изключение на това, че е зелен, със или без една или повече жълти ивици, като част от разклонителната верига, която доставя станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Свържете заземителния конектор от предишната точка към масата при станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) или, когато се доставя от отделно изведена система, към захранващия трансформатор. За монтажа на окабеляването за променлив ток вижте раздел За изискванията за въртящ момент за винтовете на клемния блок за променливотоково захранване вижте раздел ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ BCM.V3Y01.0-BG

40 Монтаж 4 Монтаж 4.1 Обща процедура за монтаж Предпоставки 1. Всички необходими разрешителни за съгласуване с местните правила са предоставени. 2. Входният C кабел е налице. Няма напрежение на входните C кабели по време на цялостната монтажна процедура. Инструменти за монтаж. Вижте раздел Процедура 1. Разопаковайте станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Вижте раздел Подгответе обекта. Вижте глава Отстранете капака на кутията. Вижте раздел Извършете механичния монтаж. Вижте раздел Извършете електрическия монтаж. Вижте раздел Монтирайте капака на кутията. Вижте раздел Извършете процедурата за въвеждане в експлоатация. Вижте раздел Разопаковане на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) 1. Отворете кутията. 2. Извадете станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) от кутията. 3. Отстранете всички опаковъчни материали от станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). 4. Изхвърлете опаковъчния материал. Вижте раздел Уверете се, че всички части са доставени в съответствие с поръчката. Вижте поръчката и раздел Направете проверка за повреди на станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) и частите за монтаж. 7. Ако откриете повреда или частите не са в съответствие с поръчката, свържете се с местния представител на производителя (Инфраструктура за BB EV). Вижте раздел BCM.V3Y01.0-BG 002

41 Подготовка на мястото 5 Подготовка на мястото 5.1 Избор на мястото 1. Намерете подходящо място на стената. Относно спецификациите за стената вижте раздел Уверете се, че е налице правилното захранване. За спецификациите на захранването вижте раздел Спазвайте пространствените изисквания. Вижте раздел Подготовка на обекта (IEC портфолио) Предпоставки 1. Мястото трябва да е подходящо за монтаж на станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Вижте раздел 5.1. Бележка: Информация за сертифицирана по MID станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE): Измервателният уред е предназначен за монтиране в механична среда M1, с удар и вибрации с ниска значимост, съгласно Директива 2014/32/ЕС. Измервателният уред е предназначен за монтиране в електромагнитна среда E2, съгласно Директива 2014/32/ЕС. Процедура 1. Уверете се, че пространството и въздушният поток около станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) са достатъчни. Вижте раздел Уверете се, че правилните кабели са налични на мястото. Входен C кабел. Вижте раздел Кабел RS485. Вижте раздел Ethernet кабел. Вижте раздел BCM.V3Y01.0-BG

42 Подготовка на мястото 5.3 Подготовка на обекта (UL портфолио) Предпоставки 1. Мястото трябва да е подходящо за монтаж на станция за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE). Вижте раздел 5.2. Процедура 1. Уверете се, че пространството и въздушният поток около станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) са достатъчни. Вижте раздел Уверете се, че правилните кабели са налични на мястото. Входен C кабел. Вижте раздел Кабел RS485. Вижте раздел Ethernet кабел. Вижте раздел BCM.V3Y01.0-BG 002

43 Механичен монтаж 6 Механичен монтаж 6.1 Обща процедура за механичен монтаж Бележка: Монтажните винтове и дюбели, включени в доставката, са приложими за работа с тухлена стена. Ако искате да монтирате станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) на различен тип стена, свържете се с местния представител на производителя (Инфраструктура за BB EV). 1. Подгответе отворите за монтажните винтове. Вижте раздел Поставете горните монтажните винтове. Вижте раздел Монтирайте станцията за зареждане на електрическо превозно средство (EVSE) на мястото. Вижте раздел Подгответе отворите за монтажните винтове Предпоставки Нивелир Бормашина Монтажен шаблон. Вижте раздел Дюбели за горните монтажни отвори. Вижте раздел 11.6 Дюбели за долните монтажни отвори. Вижте раздел Процедура 1. Задръжте монтажния шаблон () към стената. 2. Уверете се, че монтажът се извършва върху нивелирана повърхност. Използвайте нивелира. 3. Отбележете мястото за монтажните отвори (B) и (C). 4. Пробийте горните монтажни отвори (B) и долните монтажни отвори (C). D B Бележка: За диаметъра на отворите вижте дюбелите за горните и долните монтажни отвори. E C 5. Поставете дюбелите за горните монтажни отвори (D) в горните монтажни отвори. 6. Поставете дюбелите за долните монтажни отвори (D) в долните монтажни отвори. BCM.V3Y01.0-BG

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM

U9BB SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM U9BB8458 28SEPT2018 Документ за експлоатация Bluetooth мрежа и чип-ключ за системата за защита на машината SAFETY.CAT.COM Съдържание страница Име на изделието (марка, модел, тип)... 2 Характеристики...

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

Manual Printer 1100

Manual Printer 1100 Инструкции за експлоатация Дейзи 1100 Мерки за безопасност При използване на устройството, моля спазвайте следните мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни повреди в резултат на случайни

Подробно

Installation manuals

Installation manuals 4P359542-2S Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Мрежова карта за безжична LAN връзка Ръководство за монтаж Начална страница: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г

Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и г Мотора CENTREO Прочетете внимателно тези инструкции преди да използвате мотора. Технически данни на моторите от серията CENTREO Таблицата за избор и границите на използване им, упоменати в нея са дадени

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

MAS830

MAS830 Цифров мултиметър MAS830 /MAS830, MAS830B, MAS830L, MAS838/ Ръководство за експлоатация 1. Въведение Цифровият мултиметър серия MAS830 e малък, преносим уред с разрядност на дисплея 3½. Характеризира се

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

HPRECV3BK_Notice.indd

HPRECV3BK_Notice.indd BLUETOOTH ТОНКОЛОНА Инструкции за употреба AUX DC 5V SD MIC LED Характеристики на продукта 1. Bluetooth безжична технология 2. AUX вход за слушалки 3. FM радио 4. Поддържа карта памет( MP3 аудио формати

Подробно