ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Т О К О Л

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Т О К О Л"

Препис

1 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Т О К О Л 5 Днес, г. (сряда) се проведе заседание на Факултетния съвет на Педагогическия факултет. На заседанието са присъствали: съгласно приложения списък Дневен ред: 1 Избор за заемане на академичната длъжност Доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по - Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка(подвижни игри) (в съответствие с чл. 73 ал. 6 от Правилника за длъжности във ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ). 2 Информация за проведена публична защита за присъждане на научна степен доктор на науките (в съответствие с чл. 44, ал.4 и чл. 36, ал. 3 от Правилника за длъжности във ВТУ Св. Св. Кирил и Методий ) на доц. д-р Мариана Булева- Петрова 3 Информация за проведена публична защита за присъждане на ОНС доктор (в съответствие с чл. 36, ал. 3 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. Св. Кирил и Методий. Красимира Стефанова Петрова Диляна Христова Чуховска Агим Реджепи 4 Работа с докторанти Атестиране на докторант. Стефан Гостилов Атестиране на докторант Иван Модев Промяна на тема на Катерина Златкова-Дончева Промяна на тема на Марта Николова 5 Откриване на процедура по публична защита на дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор на ас. Стефан Гостилов на Иван Модев 6 Предложение за нови и нови версии на учебни планове Нов учебен план на специалност Начална училищна педагогика и специална педагогика ОКС Бакалавър Нов учебен план на специалност Ограмотяване на деца и възрастни от етнически малцинства в България (за завършили в същото професионално направление) ОКС Магистър редовно задочно и дистанционно обучение Нова версия на учебен план Методика на обучението по български език и литература ОНС Доктор Еднократна промяна в учебен план на специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание задочно обучение 7 Избор на нов хоноруван преподавател 1

2 8 Текущи Творчески отпуск на преподавател Нов конспект за прием на докторанти по научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство Информация относно ISO 2016 ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ РЕШИ: Въз основа на предложение от проф. д-р Людмил Петров, председател на научното жури за провеждане на конкурс и избор на кандидат за заемане на академичната доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, обявен за нуждите на катедра Теория и методика на физическото възпитание и публикуван в Държавен вестник (ДВ 88 от г.) избира гл. ас. д-р Мирослава Маринова Петкова да заеме академичната длъжност доцент в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (Подвижни игри). Приема решението на научното жури за присъждане на научната степен Доктор на науките на доц. д-р Марияна Николаева Булева-Петрова в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по музика и счита, че няма процедурни нарушения. Приема решението на научното жури за присъждане образователна и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) на Красимира Стефанова Петрова и счита, че няма процедурни нарушения. Приема решението на научното жури за присъждане образователна и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2.Педагогика, научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Предучилищна педагогика) на Деляна Христова Чуховска и счита, че няма процедурни нарушения. Приема решението на научното жури за присъждане образователна и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3.Педагогика на обучението по, научна специалност Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка на Агим Реджепи и счита, че няма процедурни нарушения. Въз основа на предложение от катедра Предучилищна педагогика, представено по реда на чл. 24, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий, на основание чл. 24, ал. 6 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий приема отчета и дава оценка много добра за работата по изпълнение 2

3 на ИУП на Стефан Николов Гостилов, докторант самостоятелна форма на обучение към катедра Предучилищна педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по, научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство. Въз основа на предложение от катедра Педагогика, представено по реда на чл. 24, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий, на основание чл. 24, ал. 6 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий приема отчета и дава оценка много добра за работата по изпълнение на ИУП на Иван Тодоров Модев, докторант самостоятелна форма на обучение към катедра Педагогика, област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научната специалност Теория на възпитанието и дидактика (Управление на образованието). Въз основа решение на катедра Педагогика (Протокол 3 от г.), съобразно чл. 20, ал. 8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий, предлага темата на дисертационния труд на Катерина Иванова Златкова-Дончева, докторант редовно обучение към катедра Педагогика, да бъде променена от Иновативни технологии в междуинституционалното сътрудничество за социално-педагогическа подкрепа на деца в риск на Социалнопедагогическа подкрепа на деца в риск чрез иновативен модел на Мобилен център. Въз основа решение на катедра Начална училищна педагогика (Протокол 3 от г.), съобразно чл. 20, ал. 8 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий, предлага темата на дисертационния труд на Марта Симеонова Николова, докторант редовно обучение към катедра Начална училищна педагогика, да бъде променена от Дидактически технологии за усвояване на езиковите понятия съществително име, прилагателно име и глагол от ученици във втори клас на Интерактивна дидактическа технология за формиране на езиковите понятия съществително име, прилагателно име и глагол от ученици във втори клас. въз основа на предложение на катедра Предучилищна педагогика (Протокол 4 от г.) по реда на член 32, ал.5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий взе следните решения: 1. Докторантът Стефан Николов Гостилов е изпълнил задълженията си по индивидуалния учебен план и изискванията по чл. 30, ал. 2 т. 3 от Правилника за длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий. 2. Предлага за бъде издадена Ректорска заповед за отписване на докторанта Стефан Николов Гостилов с право на защита. 3. Предлага да бъде открита процедура по публична защита на дисертационния труд на Стефан Николов Гостилов за присъждане на образователната и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално 3

4 направление 1.3. Педагогика на обучението по... научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство. 4. Предлага състав на научното жури, както следва: Външни членове за университета: 1. проф. д-р Благомир Кирилов Папазов ШУ Константин Преславски ; 2. доц. д-р Димитър Илиев Балкански ШУ Константин Преславски ; 3. доц. д-р Ани Димова Златева Тракийски университет, гр. Стара Загора. Вътрешни членове за университета: 1. проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ - ВТУ Св. св. Кирил и Методий ; 2. доц. д-р Николай Георгиев Гюлчев - ВТУ Св. св. Кирил и Методий Резервни членове: 1. доц. д.п.н. Марияна Минчева Гърмидолова - ВТУ Св. св. Кирил и Методий ; 2. доц. д-р Даниела Тодорова Маркова - ПУ Паисий Хилендарски. 4. Предлага дата за публична защита на г., от 12,00 часа, зала 409, учебен корпус 5 на ВТУ. 5. Приема и утвърждава писмена обосновка за предлаганите членове на журито (в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий ). Въз основа на предложение на катедра Педагогика (Протокол 4 от г.) по реда на член 32, ал.5 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий взе следните решения: 1. Докторантът Иван Тодоров Модев е изпълнил задълженията си по индивидуалния учебен план и изискванията по чл. 30, ал. 2 т. 3 от Правилника за длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий. 2. Предлага за бъде издадена Ректорска заповед за отписване на докторанта Иван Тодоров Модев с право на защита. 3. Предлага да бъде открита процедура по публична защита на дисертационния труд на Иван Тодоров Модев за присъждане на образователната и научна степен Доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки; професионално направление 1.2. Педагогика научна специалност Теория на възпитанието и дидактика (Управление на образованието). 4. Предлага състав на научното жури, както следва: Външни членове за университета: 1. Проф. дин Георги Велков Колев - ШУ Епископ Константин Преславски"; 2. проф. д-р Галин Борисов Цоков - ПУ Паисий Хилендарски ; 3. доц. д-р Бончо Вълков Господинов СУ Св. Климент Охридски. Вътрешни членове за университета: 1. проф. д-р Жулиета Иванова Савова - ВТУ Св. св. Кирил и Методий ; 2. д-р Христо Васков Христозов - ВТУ Св. св. Кирил и Методий Резервни членове: 1. доц. д-р Любомира Симеонова Попова ВТУ Св. св. Кирил и Методий ; 2. доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова Бургаски университет Проф. д-р Асен Златаров. 5. Предлага дата за публична защита на г., от 12,30 часа, зала 409, учебен корпус 5 на ВТУ. 4

5 6. Приема и утвърждава писмена обосновка за предлаганите членове на журито (в съответствие с чл. 3, ал. 1 от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности във ВТУ Св. св. Кирил и Методий ). Приема и предлага за утвърждаване от Академичния съвет нови учебни планове, както следва: 1. Специалност Начална училищна педагогика и специална педагогика, ОКС Бакалавър, редовно обучение. 2. Специалност Начална училищна педагогика и специална педагогика, ОКС Бакалавър, задочно обучение. Приема и предлага за утвърждаване от Академичния съвет нови учебни планове, както следва: 1. Специалност Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности за завършили в същото професионално направление, ОКС Магистър, редовно обучение. 2. Специалност Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности за завършили в същото професионално направление, ОКС Магистър, задочно обучение. 3. Специалност Ограмотяване на деца и възрастни от малцинствени етнически общности за завършили в същото професионално направление, ОКС Магистър, дистанционно обучение. Приема и предлага за утвърждаване от Академичния съвет нови версии на групови учебни планове, както следва: 1. Научна специалност Методика на обучението по български език и литература, ОНС Доктор, редовна форма на обучение, версия Научна специалност Методика на обучението по български език и литература, ОНС Доктор, задочна форма на обучение, версия Научна специалност Методика на обучението по български език и литература, ОНС Доктор, самостоятелна форма на обучение, версия 3. Въз основа на докладна записка от ръководител катедра Теория и методика на физическото възпитание предлага да бъде направена еднократна промяна в учебния план на специалност Педагогика на обучението по физическо възпитание, задочна форма, както следва: избираема учебна дисциплина Тенис, предвидена за изучаване в шести семестър (нов учебен план, влизащ в сила от учебна година), да се изучава в пети семестър на мястото на избираема учебна дисциплина Борба. Учебната дисциплина Борба от пети семестър да се изучава в шести семестър, на мястото на учебната дисциплина Тенис. Не се променят предвидените кредити за пети и шести семестър. Всяка от посочените учебни дисциплини запазва формата на контрол текуща оценка. Въз основа на докладна записка от доц. д-р Емил Бузов, Директор на ПК, гр. Плевен, във връзка с продължително отсъствие по семейни причини на Боян Борисов Миразчийски, утвърден хоноруван преподавател, предлага 60 часа упражнения (от общо възложените на Боян Миразчийски 90 часа упражнения), да бъдат възложени на Радка Стоянова Топалска за учебната 2015/2016 г., както следва: 5

6 Учебна дисциплина Методика на обучението по домашен бит и техника, при специалност Начална училищна педагогика, І курс, 2 сем. 25 часа упражнения; Учебна дисциплина Методика на обучението по домашен бит и техника, при специалност Начална училищна педагогика и английски език, І курс, 2 сем. 20 часа упражнения; Учебна дисциплина Бит и техника, при специалност Начална училищна педагогика, І курс, 2 сем. 15 часа упражнения. Въз основа на докладна записка от проф. д-р Радка Гайдова, ръководител катедра Предучилищна педагогика по реда на чл. 161 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за висшето образование предлага на проф. д.п.н. Пламен Анатолиев Легкоступ да бъде разрешен творчески отпуск с продължителност 7 (седем) месеца, в периода от г. до г. Приема нов конспект за изпит за прием на докторанти по научна специалност Методика на обучението по изобразително изкуство,както следва: КОНСПЕКТ за прием на докторанти за изпита по Методика на изобразителното изкуство 1. Видове изобразителни изкуства. Характеристика на отделните видове. Изразни средства. 2. Жанрове в изобразителното изкуства. Характеристика на отделните жанрове. 3. Композицията в изобразителните изкуства. Видове, елементи, изразни средства. 4. Теории за движещите сили и развитието на детската изобразителна дейност. 5. Възрастови особености и периоди в развитието на детската изобразителна дейност. 6. Развитие на елементите на изображение в детската рисунка: форма, цвят, пространство, композиция. 7. Методи и методически похвати в обучението по изобразително изкуство. 8. Подходи на педагогическо взаимодействие в обучението по изобразително изкуство. 9. Форми на изобразителни дейности в обучението по изобразително изкуство. 10. Урокът по изобразително изкуство видове, основни структурни звена. Препоръчителна литература: 1. Арнхайм 1974: Р. Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. Москва, 1974; 2. Виготски 1956: Л. С. Выготский. Избранные психологические исследования. Москва, 1956; 3. Виготски 1960: Выготский Л. С. Развитие высших психических функций. Москва, 1960; 4. Виготски 1991: Л. С. Выготский. Воображение и творчество в детском возрасте. Москва, 1991; 5. Волков 1977: Н. Н. Волков. Композиция в живописи. Москва, 1977; 6. Вунд 1914: В. Вунд. Фантазия как основа искусства. Москва, 1914; 7. Гомбрих 1988: Е. Гомбрих. Изкуство и илюзия. Изследване върху психологията на изображението в изкуството. София, 1988; 8. Денисова 1974: З. В. Денисова. Детский рисунок в физиологической его интерпретации. Ленинград, 1973; 9. Джаджев И.. Беседи по естетика. София, 1985 г. 10. Дилео 2002: Дж. Дилео. Психологический практикум. Москва, Димчев 1993: В. Е. Димчев. Изобразително изкуство - методика. София, 1993; 12. В. Димчев, С. Раканов. Рисуване и изобразително изкуство. София 6

7 13. Добрев, Добрева 1988: Д. Добрев, Е. Добрева. Теорията за знака. София, 1988; 14. Жогин 1970: Л. Ф. Жегин. Язык живописного произведения. Москва, 1970; 15. Игнатиев 1959: Е. Игнатьев. Психология изобразительной деятельности детей. Москва, 1959; 16. Казанджиев 1940: С. Казанджиев. Психология на възприятието. София, 1940; 17. Колцова 1973: М. М. Кольцова. Ребенок учится говорить. Москва, 1977; 18. Кудина, Мелик-Пашаев, Новлянская 1988: Т. Н. Кудина, А. А. Мелик-Пашаев, З. Н. Новлянская. Как развивать художественное восприятие у школьников. Москва, 1988; 19. Легкоступ 2000: П. Легкоступ. Детето и творбата, В. Търново, 2000; 20. Мелик-Пашаев 1988: А. А. Мелик-Пашаев. Развитие у детей способности пользоваться цветом как выразительным средством. Махачкала, 1988; 21. Мойнова1993: М. Мойнова. Към проблема за изобразителния език на детската рисунка // Педагогически алманах. Велико Търново, 1993; 22. Мойнова 1994: М. Мойнова. Ролята на ситуационната методика за усъвършенстването на образната знакова система в периода на началната училищна възраст // Педагогически алманах. Велико Търново, 1994; 23. Мойнова 1994: М. Мойнова. Сохранить желание рисовать // Искусство в школе. Москва, 1994/2; 24. Мойнова 1999: М. Мойнова. Еволюцията на детската рисунка. В. Търново, 1999; 25. Мойнова 1999: М. Мойнова. Играта и изобразителната дейност. В. Търново, 1999; 26. Мухина 1985: В. Мухина. Изобразителната дейност на детето като форма за усвояване на социалния опит. София, 1985; 27. Полуянов 1988: Ю. А. Полуянов. Дети рисуют. Москва, 1988; 28. Ричи 1911: К. Ричи. Дети - художники. Москва, Ръководство за изследване на детето. Т 1. София, 2000 г. 30. Ръководсдтво за изследване на детето. Т 2. София, 2004 г. 31. Хоментаускас 1989: Г. Н. Хоментаускас. Семья глазами ребенка. Москва, 1989; 32. Христов 1924: Д. Христов. Характерът на детското рисуване. Стара Загора, 1924; 33. Цанев 2001: П. Цанев. Изкуство, психопатологична образност и детски рисунки. София, 2001 Във връзка с представените от проф. д-р Галя Бонева, заместник-декан по УДА, характеристиките на стандарт ISO г. реши: 1. В Деканата на ПФ стая 401 да бъде осигурен достъп до необходимите документи по ISO г. 2. Да се огледа документацията на факултета, свързана с изисквания на стандарт ISO г. 3. Да се отстранят евентуалните пропуски в срок до г. Контролът по изпълнението на задачата да се възложи на ръководителите катедри. Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Факултетен съвет бе закрито г. Протоколирал Олга Петкова Декан на ПФ доц. дпн Венка Кутева-Цветкова 7

Хронология на измененията:

Хронология на измененията: Страница: 1 от 6 П Р О Т О К О Л 23 Днес, 19 февруари 2018 г. (понеделник), от 13.30 часа в Заседателната зала на Педагогическия факултет се проведе заседание на Факултетния съвет. Съставът на ФС се редуцира

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пре ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 2/8.11.2016 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за учебната 2016/2017 г. следните лица:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 1/06.10.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели през 2015/2016 г. следните лица: Катедра

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700,

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА Благоевград 2700, ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 1.1. След обсъждане на точка 5.1. ФС приема препис извлечение от протокол 4 / 20.03.2019 г Гласували: 23. Да 17. Против 1. Въздържали се 5 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Подробно

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/12.01.2017 г. 1. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри Доклад за изпълнение на препоръките на НАОА след програмна акредитация на професионално направление

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/ г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за прове ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 4/07.12.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява комисия за провеждане на тайно гласуване в състав: председател доц.д-р

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 28.02.2017 година (Протокол 223) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет утвърди Комисия за признаване на дисциплини от

Подробно

ПРОТОКОЛ № 30

ПРОТОКОЛ № 30 ПРОТОКОЛ 30 Днес, 25.09.2008 г., се проведе заседание на Факултетния съвет на Философско-историческия факултет. Списъчен състав: 30 Присъстват: 19 Отсъстват: 10 (проф. дфн О. Сапарев, проф. дфн И. Пелева,

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз

ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на конденз ДО ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ НА ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ СУ СВ. КЛ. ОХРИДСКИ Д О К Л А Д от от доц. д-р Веселин Дончев, ръководител на катедра Физика на кондензираната материя Уважаеми членове на Факултетния съвет,

Подробно

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр

1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Пр 1 ПРОТОКОЛ 4 От заседанието на ФС на ФЕТТ, състояло се на 29.01.2019 г. от 14 часа. Списъчен състав на ФС 28 члена, редуциран състав 26, кворум 18. Присъстват 22. Списъчен хабилитиран състав на ФС 22 члена,

Подробно

Протокол № 50

Протокол № 50 Протокол 50 Днес, 15.11.2010, се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 29 Присъстващи: 19 Редуцирани: доц. д-р доц. д-р Иво Христов (служебна командировка в чужбина)

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/21.04.2015 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 7/18.05.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри за учебната 2017/2018 г. обучение и учебни планове

Подробно

ПРОТОКОЛ 83/

ПРОТОКОЛ 83/ ПРОТОКОЛ 83/29.09.2014 1 Протокол 83 Днес, 29.09.2014 г., се проведе Факултетен съвет на Философско-историческия факултет. Числен състав: 28 Присъстващи: 17 Отсъстващи: 8 проф. д.м.н. Георги Токов, проф.

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигита С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р АНИ ДИМОВА ЗЛАТЕВА, за дисертационен труд на тема: Активизиране на креативността на учениците от V и VI клас чрез дигитална обработка на фотографски изображения в обучението

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 17.04.2018 година (Протокол 235) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет прие и предлага на Академичния съвет да утвърди

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН 5800 Плевен, ул. Св. Климент Охридски 1 Тел: 064/884 101; Факс 064/801 603 rector@mu-pleven.bg Д Н Е В Е Н Р Е Д на заседание на Академичен съвет 28.01.2019 г. І. Официално

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ

Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съ Р Е Ш Е Н И Я на Факултетния съвет на Биологическия факултет от заседанието, проведено на 19.03.2019 година (Протокол 243) 1. РЕШЕНИЕ: Факултетният съвет реши: Да не се подават заявки за конкурси за академични

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2CACF20414C4C2E2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 3 (три) свободни длъжности прокурор във Върховна касационна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 4 46 Янка Стоянова

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/ г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани пр ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 3/16.12.2014 г. ФС РЕШИ: Одобрява за хонорувани преподаватели за втори семестър на учебната 2014/2015

Подробно

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол /

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' Протокол / ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА Факултет Ихчанис: 1.0 Техника и технологии" Оперативен документ 4.2.3_OD_1.7_FTT В а ш от:' 14.09.2011 Протокол / Препис-извлечение от протокол Страница; 1 ОТ 3 ПРОТОКОЛ

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378>

<EAE0EDE4E8E4E0F2E820C2C0CF20414C4C2E786C7378> РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛАСИРАНЕ на кандидатите в конкурса за повишаване и заемане на 5 (пет) свободни длъжности прокурор във Върховна административна прокуратура Образец 33 към чл. 4, ал. 2 3 5 6 7 8 9 0 5 79 Албена

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO

1.Vred_M_NUP_s_U4_PRAVO УТВЪРЖДАВАМ: Декан: /проф. дн Божидар Ангелов/ К О Н С П Е К Т писмен държавен изпит ОКС Магистър МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА: НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (ЗА ЗАВЪРШИЛИ СПЕЦИАЛНОСТИ С УЧИТЕЛСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ)

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ г. Резултати от гласуването ДР. Дневен ред Галя Георгиева Калин Калпакчиев Светла П ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.04.2016 г. ДР. Дневен ред Гласували: 11 11 0 1. Проект на решение по заявлението за отвод от резервен член на конкурсна комисия, във връзка с

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

ЗАСЕДАНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 26.02.2019 г. Резултати от избор 1. Административен ръководител председател на Административен съд Варна. Кандидати: Евгения Иванова Баева съдия

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Stan_D_Danov_R_Penev

Stan_D_Danov_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Данаил Кирилов Данов за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на пр СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ СПИСЪК на приетите студенти в магистърски програми от учебната 2019/2020 г. първи прием м. юли 2019 г. Специалност Управление на проекти, редовно обучение, за кандидати, които са бакалаври

Подробно

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc

Microsoft Word - poimenen-grafik.doc ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА ДИРЕКЦИЯ СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ ИМЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ ОП Развитие на Човешки Ресурси, Схема за предоставяне на безвъзмездна

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 6/18.04.2017 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри учебни планове за първи курс на учебната 2017/2018

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно