Кулинар, Готвач-сервитьор. 2.Форма на изпитите Държавен изпит по теория на професията и специалността

Размер: px
Започни от страница:

Download "Кулинар, Готвач-сервитьор. 2.Форма на изпитите Държавен изпит по теория на професията и специалността"

Препис

1

2 Изпитната програма е предназначена за организиране и провеждане на държавните изпити по теория и практика за придобиване втора степен на професионална квалификация по професия Кулинар, Специалност: 04 Готвач-сервитьор. С държавните изпити по теория и практика на професията и специалността се извършва проверка и оценка на професионалните компетенции на учениците по професията и специалността. Изпитната програма е разработена на основание на ЗНП и ЗПОО. 2.Форма на изпитите Държавните изпити за придобиване на втора степен на професионална квалификация са два: Държавен изпит по теория на професията и специалността писмена разработка на изпитна тема от учебното съдържание от задължителната професионална подготовка с продължителност четири астрономически часа. Учебното съдържание от учебните предмети от раздел Б-задължителна професионална подготовка на учебния план, е групирано в комплексни теми. На базата на комплексните теми, съобразени с професионалните компетенции, които учениците придобиват в процеса на обучение, са разработени` изпитни теми. За провеждане на държавния изпит по теория на професията и специалността се подготвят изпитни билети. Изпитният билет съдържа наименованието на комплексната и изпитната тема и план-тезиса на учебното съдържание. Пример: Изпитен билет Комплексна тема І. Сервиране на съставки на ястията. Изпитна тема:сервиране на бульони и супени притурки. План-тезис: - Характеристика и предназначение на супените притурки. - Видове. - Технология на супените притурки. - Начини на сервиране. - Организация и функциониране на ресторанта. - Здравословни и безопасни условия на труд. - Санитарно-хигиенни изисквания. - Описание на технологията и начина на сервиране на супени притурки и бульони на един от изучаваните чужди езици.. За подготовка на държавен изпит по теория на професията и специалността на учениците се предоставят материали по т и по т.3.3. и литературата. Държавен изпит по практика на професията и специалността 2

3 изпълнение на индивидуално практическо задание, разработено от училището в съответствие с изпитна програма с продължителност до 3 дни. 3. Съдържание на изпитната програма за държавен изпит по теория на професията и специалността. Изпитната програма за държавен изпит по теория на професията включва: -учебните предмети, учебното съдържание и план-тезиса на учебното съдържание от раздел Б на учебния план; -комплексни и изпитни теми; -критерии за оценяване на професионалните компетенции; -план-тезис на учебното съдържание към изпитните теми; -система за оценяване Професионални компетенции, придобити в резултат от обучението по теория на професията и специалността/ тежест на компетенциите/. Тежест на Професионални компетенции компетенци ите в % Базисни компетенции 50 Знае и познава хранителни продукти, полуфабрикати и напитки. Знае технологичните процеси за кулинарна обработка. Знае технологията за приготвяне на храни и напитки и реализацията им. Знае машини и съоръжения. Спазва правилата за безопасна работа с тях. Знае нормативната уредба за санитарно-хигиенните изисквания и здравословни и безопасни условия на труд в заведенията за хранене. Познава технологична, техническа и отчетна документация. Знае специфичната терминология на чужд език. Специфични компетенци 50 Знае ястия от национална кухня. Знае ястия от чуждестранните кухни. Познава калкулацията на ястията по рецептура. Познава организацията и начините на сервиране на храни. Познава организацията и начините на сервиране на напитки. Познава електронна техника и информационни технологии. Посреща, настанява и обслужва гостите на български и чужд език. Познава приготвянето и сервирането на смесени напитки. 3

4 3.2.Учебни предмети, учебно съдържание и критерии, покриващи професионалните компетенции по ред Учебни предмети Учебно съдържание Критерии за оценяване 1. Материалознание на хранителните продукти -Хранителни продукти. -Полуфабрикати. -Напитки. -Качествени изисквания към хранителните продукти и напитките. -Условия и срокове на съхранение. 2. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене -Предназначение на машините, апаратите и хладилните съоръжения. -Принципно устройство. -Правила за експлоатация и безопасна работа. -Изброява видовете хранителни продукти и полуфабрикати, необходими за приготвяне на ястия и десерти. -Описва качествените изисквания. -Изяснява сроковете и условията на съхранение. -Познава машините, апаратите и хладилните съоръжения, използвани в ЗХ. -Описва по схема общото устройство на машините, апаратите и хладилните съоръжения. -Изяснява действието и правилата за безопасна работа. 3. Технология на кулинарната продукция -Видове полуфабрикати от -Описва видовете полуфабрикати. хранителни продукти. -Обяснява кулинарното -Кулинарно предназначение на предназначение на полуфабрикатите. полуфабрикатите. -Топлинни процеси при приготвяне на храни. -Етапи на приготвяне на храни; -Качествени изисквания към храни и напитки. -Условия за съхранение и реализация на храни и напитки. -Дефинира и изяснява топлинните процеси. -Обяснява етапите на приготвяне на храни. -Описва качествените изисквания на готовите храни и напитки. -Обяснява изискванията при съхранение и реализация на храни и -Технологични етапи при напитки. приготвяне на десерти. -Изяснява етапите при приготвяне на -Приготвяне на ястия от десерти. националната и чуждестранните -Описва особеностите на ястията от кухни. българската и чужестранни кухни. -Детско хранене. -Обяснява изискванията при -Диетично хранене. приготвяне на ястия за детското хранене. -Изяснява особеностите при приготвяне на ястията при диетичното хранене. 4

5 4. Здравословни и безопасни условия на труд -Безопасни условия за работа с технологичното обзавеждане. -Професионален и здравен риск и долекарска помощ. -Познава здравословните и безопасни условия. -Спазва технологичния режим при производството на ястия. -Посочва необходимата долекарска помощ. 5. Хигиена на храненето и хранително законодателство -Санитарно-хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане, инвентара, съдовете. -Санитарно хигиенни изисквания -Познава към транспортиране, приемане и съхранение на хранителните продукти. -Описва санитарно хигиенни изисквания към технологичното обзавеждане, инвентара, съдовете. санитарно хигиенни изисквания към транспортиране, приемане и съхранение на хранителните продукти. 6. Сервиране и барманство -Подготовка на търговската зала за работа. -Изисквания и начин на сервиране на храни. -Изисквания и начин на сервиране на напитки. -Класификация на коктейлите. -Инвентар на бармана. 7. Отчетност на фирмата -Реквизити на първичните документи. -Калкулиране на счетоводните обекти. 8. Чужд език -Специфична терминология в областта на храненето и обслужването. -Особеностите на ястията. -Подходящи напитки към ястията. -Предлагане на подходящо меню на чужд език. -Изяснява етапите при подготовка на търговската зала за работа. -Описва изисквания и начин на сервиране на храни. -Описва особеностите и начините на сервиране на храни и напитки. -Прави класификация на смесените напитки. -Описва необходимия инвентар за приготвяне на коктейли. -Съставя и оформя първични документи. -Калкулира себестойност на ресторантския продукт. -Използва специфичната терминология при обслужване на гости. -Информира за особеностите на ястията и напитките на чужд език. -Дава исканата информация на гостите. -Консултира гостите при избор на меню Комплексни, изпитни теми и критерии за оценяване на професионалните компетенции. Комплексна тема І. Съставки на ястията.сервиране на съставките на ястията. 5

6 Изпитна тема: Бульони и супени притурки. Сервиране. Изпитна тема: Сосове.Сервиране. Изпитна тема: Запръжки, застройки, гарнитури. Сервиране. Критерии за оценяване на комплексна тема І. брой точки - Характеризира и посочва предназначението. 5 - Изброява видовете. 5,,,, - Описва начините на сервиране. - съдове за оформяне, - правила за сервиране и отсервиране. - Средства за работа в търговската зала. - Покривки и салфетки. - Изяснява действието на машините и апаратите посочва принципа на действие на машините за обработка на зеленчуци, - изброява правилата за безопасна работа, - Познава здравословните и безопасни условия на труд. -Описва 5 санитарно- хигиенните изисквания - Познава изготвянето на калкулации. 5 - Описва технология на съставките на ястията на един от 15 изучаваните чужди езици. Комплексна тема ІІ. Предястия. Сервиране на предястия. Изпитна тема: Студени предястия. Сервиране на предястия. Изпитна тема: Топли предястия.сервиране. Критерии за оценяване на комплексна тема ІІ. брой точки - Характеризира и посочва предназначението. 5 - Изброява видовете. 5 - качествени показатели - Описва начините на сервиране: - съдове за оформяне 6

7 - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява действието на машините и апаратите: 10 - посочва принципа на действие на машините за рязане на хляб и колбаси - изброява правилата за безопасна работа. - Познава здравословните и безопасни условия на труд..описва 5 санитарно- хигиенните изисквания. - Познава изготвянето на калкулации. 5 - Описва технология на предястията на един от изучаваните 15 чужди езици. Комплексна тема ІІІ. Супи.Сервиране на супи. Изпитна тема: Бистри супи.сервиране. Изпитна тема: Небистри супи.сервиране. Критерии за оценяване на комплексна тема ІІІ. брой точки - Характеризира и посочва предназначението. 5 - Изброява видовете. 5 - Описва начините на сервиране: - съдове за оформяне - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява действието на машините и апаратите посочва принципа на действие на машините за обработка на зеленчуци - изброява правилата за безопасна работа. - Познава здравословните и безопасни условия на труд. -Описва 5 санитарно- хигиенните изисквания. - Познава изготвянето на калкулации. 5 - Описва технология на супи и начина на сервиране на един от 15 изучаваните чужди езици. Комплексна тема ІV. Ястия с преобладаваща топлинна обработка варене.сервиране. Изпитна тема: Варени основни ястия.сервиране. 7

8 Критерии за оценяване на комплексна тема ІV. брой точки - Характеризира топлинния процес. 5 - Изброява видовете. 5 - Описва начините на сервиране : - съдове за оформяне - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява спомагателните електротоплинни апарати: 10 - видове - посочва принципа на действие - изброява правилата за безопасна работа - Познава здравословните и безопасни условия на труд -Описва 5 санитарно- хигиенните изисквания - Познава изготвянето на калкулации 5 - Описва технология на ястията и начина на сервиране на един от 15 изучаваните чужди езици. Комплексна тема V. Ястия с преобладаваща топлинна обработка пържене.сервиране. Изпитна тема: Пържени ястия от зеленчуци, смляно месо, риба, птици. Сервиране на ястия и напитки. Изпитна тема: Пържени аламинути от месо и субпродукти.сервиране на ястия и напитки. Критерии за оценяване на комплексна тема V. брой точки - Характеризира топлинния процес. 5 - Изброява видовете. 5 - Описва начините на сервиране : - съдове за оформяне - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява действието на апарати за пържене : 10 8

9 - посочва принципа на действие - изброява правилата за безопасна работа. - Познава здравословните и безопасни условия на труд. -Описва 5 санитарно -хигиенните изисквания - Познава изготвянето на калкулации- 5 - Описва технология на ястията и начина на сервиране на един от 15 изучаваните чужди езици. Комплексна тема VІ. Ястия с преобладаваща топлинна обработка печене.сервиране. Изпитна тема: Печени едри месни полуфабрикати, птици, риба.сервиране на ястия и напитки. Изпитна тема: Гювечи и мусаки. Сервиране на ястия и напитки. Изпитна тема: Печени аламинути на скара. Сервиране на ястия и напитки. Критерии за оценяване на комплексна тема VІ. брой точки - Характеризира топлинния процес. 5 - Изброява видовете. 5 - Описва начините на сервиране: - съдове за оформяне - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява действието на апаратите за печене: 10 - посочва принципа на действие - изброява правилата за безопасна работа. - Познава здравословните и безопасни условия на труд. -Описва 5 санитарно- хигиенните изисквания. - Познава изготвянето на калкулации. 5 - Описва технология на ястията на един от изучаваните чужди 15 езици. Комплексна тема VІІ. Ястия с комбинирана топлинна обработка.сервиране. Изпитна тема: Ястия с комбинирана топлинна обработка от едри месни полуфабрикати, птици, риба и порционни. Изпитна тема: Яхнии и рагу. Изпитна тема: Кебапи и гулаши. 9

10 Критерии за оценяване на комплексна тема VІІ. брой точки - Характеризира топлинния процес. 5 - Изброява видовете Описва начините на сервиране : - съдове за оформяне - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява действието на апаратите за комбинирана топлинна 10 обработка ел.печки: - посочва принципа на действие - изброява правилата за безопасна работа. - Познава здравословните и безопасни условия на труд. -Описва 5 санитарно- хигиенните изисквания. - Познава изготвянето на калкулации. 5 - Описва технология на ястията и начините на сервиране на един 15 от изучаваните чужди езици Комплексна тема VІІІ. Десерти.Сервиране. Изпитна тема: Плодови и яйчно-млечни десерти. Изпитна тема: Нишестени и желатинови десерти. Изпитна тема: Изделия от обикновено тесто и тесто с мая. Изпитна тема: Изделия от пандишпаново, парено и белтъчно тесто. Изпитна тема: Изделия от маслени теста. Критерии за оценяване на комплексна тема VІІІ. брой точки - Посочва характеристиката и предназначението. 5 - Изброява видовете. 5 - Описва начините на сервиране : - съдове за оформяне - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява машина за разбиване на смеси: 10 10

11 - посочва принципа на действие - изброява правилата за безопасна работа. - Познава здравословните и безопасни условия на труд.-описва 5 санитарно- хигиенните изисквания. - Познава изготвянето на калкулации. 5 - Описва технология на ястията и начините на сервиране на един 15 от изучаваните чужди езици. Комплексна тема: ІХ. Детски и диетични ястия.сервиране. Изпитна тема: Детски ястия. Изпитна тема : Диетични ястия. Критерии за оценяване на комплексна тема ІХ. брой точки - Обяснява особеностите. 5 - Посочва примерно меню. 5 - Описва начините на сервиране : - съдове за оформяне - правила за сервиране и отсервиране - посочва подходящи напитки. - Изяснява апаратите за варене на пара: 10 - посочва принципа на действие - изброява правилата за безопасна работа. - Познава здравословните и безопасни условия на труд. -Описва 5 санитарно -хигиенните изисквания. - Познава изготвянето на калкулации. 5 - Описва технология на ястията и начините на сервиране на един 15 от изучаваните чужди езици. Комплексна тема: Х. Национална и чуждестранни кухни.сервиране. Изпитна тема: Българска национална кухня. Сервиране на ястия и напитки от националната кухня. 11

12 Изпитна тема: Чуждестранни кухни - руска, полска, чешка. Сервиране на ястия. Изпитна тема: Чуждестранни кухни - френска, немска, италианска.сервиране на ястия и напитки. Изпитна тема: Чуждестранни кухни - азиатска. Сервиране на ястия и напитки. Критерии за оценяване на комплексна тема Х. брой точки - Обяснява особеностите. 5 - Посочва примерно меню. 5 -Обяснява подготовка на търговската зала за работа. -Посрещане и настаняване на гостите. - Изяснява хладилните камери и витрини 10 - посочва принципа на действие. - Познава здравословните и безопасни условия на труд. -Описва 5 санитарно- хигиенните изисквания. - Познава изготвянето на калкулации- 5 - Описва технология на ястията и начините на сервиране на един 15 от изучаваните чужди езици. План-тезис на учебното съдържание / за всички теми/: Характеристика, предназначение. Видове. Технология-продуктов набор, предварителна обработка, етапи на приготвяне, оформяне, качествени показатели. Начини на сервиране -съдове за оформяне, правила за сервиране и отсервиране. Средства за работа в търговската зала. Покривки и салфетки. Технологично оборудване - действие, правила за безопасна работа. Здравословни и безопасни условия на труд и санитарнохигиенни изисквания. Изготвяне на калкулация. Описание на технология на чужд език Система за оценяване Оценяването на изпитните теми се извършва по еднакви критерии. 12

13 Системата за оценяване е точкова. Сумата от точките за всички критерии за една тема е. За всеки критерий точките са определени съобразно неговата тежест и са максимални. В зависимост от показаните знания по съответния критерий могат да се получат от 0 до максималния брой точки. -при пълно и вярно покриване на всички критерии се поставя максималният брой точки- ; -при непълно покриване на съответния критерий се отнемат до 20% от максималния брой точки за съответния критерий; -при направени пропуски и грешки се отнемат над 50% от максималния брой точки за съответния критерий; -при непокрит критерий не се дават точки. Точките се сумират за темата и се приравняват към цифрова оценка по следната формула: 6 х получен брой точки от ученика Оценка = Оценката се изчислява с точност до стотни. 4.Съдържание на изпитната програма за държавен изпит по практика на професията и специалността Професионални компетенции, придобити в резултат от обучението по практика на професията. Професионални компетенции Познава хранителни продукти, полуфабрикати и напитки. Прилага технологичните процеси за кулинарна обработка. Прилага технологията за приготвяне на храни и напитки, и реализацията им. Работи с машини и съоръжения. Спазва правилата за безопасна работа с тях. Прилага нормативната уредба за санитарно-хигиенните изисквания и здравословни и безопасни условия на труд в заведенията за хранене. Познава и работи с технологична, техническа и отчетна документация. Ползва специфичната терминология на чужд език. Специфични компетенции Специалност 04 Готвач -сервитьор Приготвя ястия от национална кухня. Приготвя ястия от чуждестранните кухни. Познава и използва калкулацията на ястията по рецептура. Прилага организацията и начините на сервиране на храни. Прилага организацията и начините на сервиране на напитки. Работи с електронна техника и информационни технологии. Посреща, настанява и обслужва гостите на български и чужд език. Приготвя и сервира смесени напитки. 13

14 4.2.Организация и съдържание на индивидуалното практическо задание Държавният изпит по практика на професията и специалността се организира в два дни с продължителност 8 часа / дните могат да не са последователни/. В първия ден се провежда изпитът за готвач, а във втория - изпитът за сервитьор. Индивидуалното практическото задание за готвач се изтегля в деня на изпита и включва: -наименование на ястията; -броя порции за всяко ястие; -количеството на необходимите хранителни продукти; -времето за приготвяне на ястията; Държавният изпит се провежда в три части: І част - описание на технологията на ястията; ІІ част- практическа работа - приготвяне на ястията. Всеки ученик приготвя самостоятелно следните ястия: - студено /топло/ предястие или супа -3 порции - основно ястие -3 порции - десерт -1 или 1/2 доза По желание учениците по време на практическата част могат да ползват рецептурници, кулинарни книги или технологични инструкции. ІІІ част оценяване на ястията по органолептични показатели: -външен вид; -цвят; -вкус; -консистенция; -температура на поднасяне; -грамаж според рецептурата; -оформяне на ястията според грамажа, по рецептура, в съответните сервизи или по идея на ученика. В деня на изпита учениците се явяват с определеното от училището работно облекло. През втория ден се провежда изпит за специалност сервитьор Изпитът се провежда в две части: І част - Демонстрация на практически умения по задание: -подготовка на залата и на необходимите средства за работа; -подреждане на маса по определено или по неопределено меню за закуска, обяд или вечеря; -прибиране на съдовете и приборите,използвани по време на изпита и почистване на работното място. 14

15 По време на І част на изпита от учениците се изисква устно обяснение на български или чужд език на определени правила на сервиране. ІІ част - Обслужване на свободна консумация или на дегустация,включваща следните практически дейности: -получаване на менюто и изготвяне на листа по реда на сервиране на ястията; -подготовка на масата; -подготовка на масата за изложба /ако има такава/; -посрещане и настаняване на комисията и гостите; -сервиране и отсервиране на ястията по правилата; -сервиране и отсервиране на подходящи напитки; -изпращане на гостите; -почистване и подреждане на залата. В деня на изпита учениците се явяват с определеното от училището работно облекло Система за оценяване Оценяването се извършва по точкова система. На всяко индивидуално практическо задание се поставя оценка съобразно следните общонационални критерии: Критерии за оценяване Макс. брой. точки за готвач 50 Организация на работата. Подготовка на работното 5 място. Спазване технологията на ястията. Качество на ястията. 5 Време за изпълнение. 5 Оформяне на порцията. 5 Лична хигиена и хигиена на работното място. 5 Спазване на изискванията за ЗБУТ, ПО и опазване на 5 околната среда. за сервитьор 50 Организация на работата. Подготовка на масата. 5 Лична хигиена и хигиена на работното място. 5 Посрещане и настаняване на гостите на български или 5 чужд език. Сервиране и отсервиране на ястията и съчетаване с 20 подходяща напитка по правилата. Изпращане на гостите по установените правила. 5 Почистване и подреждане на залата. 5 Спазване на изискванията за ЗБУТ, ПО и опазване на 5 околната среда. 15

16 За преминаването от точкова в цифрова система се използва формулата от т.3.5. на изпитната програма. Литература: 1. Андреев, А., и колектив. Материалознание на хранителните продукти, Земиздат, София, Шиваров, С. и колектив. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене, Матком, Стамов, С, и колектив. Технология на кулинарната продукция Матком, Здравословни и безопасни условия на труд 5. Несторова, В. и колектив. Хигиена на храненето и хранително законодателство, Торнадо-НВ, София Стамов, С. и колектив Сервиране, Земиздат. София Танев, К., Отчетност на фирмата, Земиздат. София Единен сборник рецепти за ОХ, Техника 1981., София. 9.Сборник рецепти за кулинарни изделия, приготвяни в ЗОХ, София, Авторски колектив: 1.инж. Славка Койчева -МОН 2. инж. Златка Арнаудкина -РИО на МОН, гр. Пловдив 3.гл.ас. Соня Павлова -ДИУУ, гр. София 4.инж. Магдалена Станулова -ТХХ, гр. София 5.инж. Светла Цонева -ТХХ,гр. София 6. инж.димитринка Колева -ТТ,гр. Банкя 7.инж.Марияна Маджирова -ТХТ, гр. Пловдив 8.инж. Стефка Кацарова -ТХТ, гр. Пловдив 16

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 15 от 24.09.2004

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към КОНСУЛТ ДМ ЕООД У Ч Е Б Е Н П Л А Н ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА Б ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ в съответствие с ДОИ, НАРЕДБА 7 от

Подробно

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА НАЦИОНАЛНА ИЗПИТНА ПРОГРАМА за провеждане на държавни изпити за придобиване трета степен на професионална квалификация СПЕЦИАЛНОСТ: 1272 ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЛЕТАЧЕСТВОТО

Подробно

Microsoft Word TM.doc

Microsoft Word TM.doc 1 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРЖДАВАМ: ДОЦ. Д-Р ВЛАДИМИР АТАНАСОВ МИНИСТЪР ИЗПИТНА ПРОГРАМА за провеждане на държавни изпити за придобиване втора степен на професионална квалификация ПРОФЕСИЯ:

Подробно

Microsoft Word - ХХСК nova.docx

Microsoft Word - ХХСК nova.docx Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за специфична професионална подготовка по учебен предмет ХИГИЕНА НА ХРАНЕНЕТО И СТАНДАРТИ В КЕТЪРИНГА Утвърдена със Заповед

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА   ГИМНАЗИЯ   ПО   ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  И  ТЕХНИКА  –  ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1273/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А за задължителна професионална подготовка по учебен предмет УЧЕБНА ПРАКТИКА: ПО СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД РД 09-1618/10.12.2008

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1222/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 о Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА З А П О В Е Д РД 09-1501/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал.

Подробно

ДП "Българо-германски център за професионално обучение" - клон Смолян

ДП Българо-германски  център за професионално обучение - клон Смолян 4701 гр.смолян, кв.райково, ул. Искра 8 тел.: 0301/2 06 76, 0882 82 66 60, e-mail: info@sm.bgcpo.bg website: www.sm.bgcpo.bg, www.hotelbgcpo.com Учебен корпус Хотел/ Интернат безработни лица, регистрирани

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 4 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОЦЕНКА НА ОРГАНИЗИРАНОТО ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2016г. I. Оценка на храненето на децата в детските заведения на област Силистра, съгласно изискванията на Наредба

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09-1139/09.09.2013 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за професионалното

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СДИЧНО РАЗПИСАНИ НА УЧБНИ ЧАСОВ за втори срок на учебната 2018/2019 година 8 а БЛ M Ф Ф ИЦ Ф 8 б Р Предприе Р Р БЛ ИЦ П О Н Д Л Н И 8 в Предприе БЛ ИЦ А А ХООС 8 е БЛ Н Н ИЦ Предприе 9 а Ф Ф ФВС ХООС БЛ

Подробно

Microsoft Word Administrativno obslujvane_II.doc

Microsoft Word Administrativno obslujvane_II.doc Утвърждавам: Директор:. (Красимир Спиров) УЧЕБЕН ПЛАН ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Професионално направление Секретарски и административни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПРОФЕСОР Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ ВАРНА адрес: ул. Найден Геров 1; СЕДМИЧНО РАЗП СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ за първи срок на учебната 2019/2020 година 8 а ФЕ ФЕ БЗО ХООС ИЦ М 8 в ИТ М НЕ НЕ ФА ХООС 8 г БЗО ИТ РЕ РЕ М Философ. 8 ж Философ. АЕ АЕ М ФА БЗО 10 а *ФВС М ФЕ Философ.

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за админи РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1342/15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

СДРУЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ ФРИЗЬОР СПЕЦИАЛНОСТ ФРИЗЬОРСТВО (обучение по рамкова програма Б ) Наименование и код на професионалното направление Наименование и код на професията

Подробно

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р

Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д Р Р ЕП У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О, М ЛА Д Е Ж Т А И Н А У К А Т А М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1418/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4

Подробно

Microsoft Word В18.docx

Microsoft Word В18.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна

Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Вълкан Станев, Калин Жейнов Технологии в хранителната индустрия 2014 Издателство Наука и икономика Икономически университет Варна Учебникът Технологии в хранителната индустрия е предназначен за студентите

Подробно