Приложението на соловата барокова кантата в обучението по класическо пеене

Размер: px
Започни от страница:

Download "Приложението на соловата барокова кантата в обучението по класическо пеене"

Препис

1 Приложението на соловата барокова кантата в обучението по класическо пеене Зорница Атанасова Abstract: The usage of the solo baroque cantata in the classical singing training. The elaboration generalizes the main methodical practices in the field of vocal methodology in reference to the baroque repertoire. Theoretical have been deduced the positive effects from bringing into use of genre solo cantata in the classical singing training. Key words: solo cantata,, cantata da camera, chamber cantata, baroque, chamber music, vocal methodology ВЪВЕДЕНИЕ В българската вокално-методическа практика бароковата музика има своето място в обучението по класическо пеене, особено в начален етап. Най-често в качеството на учебен репертоар се употребява светска музика предимно оперни арии и канцони. Но от друга страна, жанрът кантата, който е еблематичен за епохата на Барока, почти не се включва в репертоара за обучение на млади оперни певци. Целта на настоящия доклад е не да търси причините, поради което това е така, а поскоро да се опита да формулира теоретично необходимостта от включването на жанра кантата в учебния репертоар и полезните певчески навици, които могат да бъдат формирани чрез него. Предмет на разглеждане ще бъдат светските италиански кантати от ХVІІ век и началото на ХVІІІ век. ИЗЛОЖЕНИЕ Съвременната методика на преподаване на класическо пеене следва принципа на спираловидния подход в обучението. Мястото на бароковата музика е ясно фиксирано в два етапа: В началния етап на обучение на певците, когато се възпитават основни певчески навици и се работи за правилна постановка на гласа, акцентът пада найвече върху светската музика от оперния жанр. При анализа на учебните програми по класическо пеене в специализираните училища по изкуствата се установява, че бароковият репертоар е предписан за постигане на следните методически цели: изравняване на гласните, овладяване на певческа линия с ясни съгласни, непрекъснато внимание към дихателната опора, работа върху преходите [1, 3]. В качеството на примерен репертоар са посочени леки барокови арии от опери и канцони от ХVІІ век, предимно от италиански автори, но арии от оратории или кантати не фигурират. След като премине през изпълнението на произведения от класическата и романтичната епоха,в напреднал етап на обучението си (във ВУЗ) певецът отново се завръща към бароковия репертоар. У младия изпълнител вече са възпитани до известна степен основните певчески навици: овладяна е правилната певческа стойка и дишането, изравнени са регистрите на гласа, почти изцяло е разгърнат целия диапазон, възпитан е навикът да се интонира чисто и ритмично, усвоени са певческата дикция, изпълнението на някои основни щрихи като стакато и маркато, умението да се пее кантиленно. В този етап на обучението като учебен репертоар се употребяват предимно арии от творчеството на Бах и Хендел (най-вече църковна музика) и някои по-трудни от вокална гледна точка оперни арии (предимно от италиански автори). Предвид съвременната ситуация на оперната сцена, където от всеки певец вече се изисква да умее да интерпретира произведения от поне три епохи, прилаганата методическа практика по отношение на Барока е крайно недостатъчна,

2 тъй като учебният репертоар не покрива в необходимата степен усвояването на основните светски вокални жанрове от тази епоха. При това особено остро се откроява въпросът с изпълнението на италианска вокална музика от ХVІІ век, както и на вокални произведения от Френския и Английски барок. Съвременната изпълнителска практика наложи и още една тенденция все поактивно да се изпълнява камерна музика на концертния подиум. А в сферата на нашето образование по отношение на певците е предвидено единствено обучение по вокални ансамбли, което не дава достатъчно добра подготовка на певеца да изпълнява камерни произведения в духа на бароковата традиция, където често певецът музицира само с няколко инструмента и в тази връзка е ключово умението темброво гласът максимално да хармонира със звученето на съпровождащите или солиращите заедно с него инструменти. В този ред на мисли, въвеждането на бароковата солова кантата в обучението по класическо пеене би било стъпка напред в желаната посока. От методична гледна точка повечето солови кантати са с по-голяма техническа трудност от предложения за средните училища репертоар. В този смисъл са изключително подходящи за работа с певци в напреднал етап от обучението. Изключения, разбира се съществуват (напр. арията Vaghe luci за цигулка, basso continuo и глас от соло кантата на Калдара). От музикалноисторическа гледна точка извън рамките на операта и ораторията кантатата е била най-важният светски вокален жанр в епохата на Барока в Италия. Кантати са писали почти всички барокови италиански композитори. Жанрът се е ползвал с популярност не само в Италия, но и в Германия, Франция и Англия. Хендел, повлиян от творческото си общуване с композитори от Неаполитанската школа, също композира опус, който нарича Италиански кантати. По своята същност това е камерен жанр, предназначен най-вече за домашно музициране. Повечето кантати представляват композиция за един или два гласа с инструментален съпровод (най-често на basso continuo). Срещат се и кантати, композирани за basso continuo, глас и инструмент (пр. 1) и много по-рядко за повече гласове (напр. Кантата за четири сопрана с различни инструменти и basso continuo Il juoco del Quadriglio от Калдара). Ако трябва схематично да бъде представена най-често срещаната композиционна структура на светската кантата, то тя би изглеждала по следния начин: Речитатив Ария да капо Речитатив Ария да капо Основен композиционен принцип на кантатата е контрастът, който се реализира на всички нива в композиционната структура - темпо (обикновено първата ария е в бавно или умерено темпо, а втората е в бързо темпо с много бравурни пасажи), артикулация, афекти, литературен текст и т.н. Причислените по-горе специфики на кантатата дават възможност тя да се използва в методическите дейности на преподавателя по класическо пеене в следните аспекти:

3 Предоставя възможност за работа върху изграждане на речитативната техника: речитативът е основна градивна единица в бароковата вокална музика и в този смисъл овладяването на речитативната техника е ключово за стилистически точната интерпретация на произведението. По своята същност умението да се изпълняват речитативи въобще е основополагащо за певческата професия и би трябвало още от самото начало на обучителния процес усилията на преподавател и обучаем да бъдат насочени и към този проблем, но прави впечатление, че в програмите по класическо пеене за средните музикални училища никъде не е отбелязано, независимо за коя епоха става въпрос, овладяването на речитативна техника като очакван резултат от обучението. Ясната дикция е еталон за майсторство на вокалната техника, а тя най-добре се възпитава именно чрез изработването на речитативи. Пиетро Този ( ) в трактата си Възгледи на древните и свръменните певци или размисли за колоратурното пеене посочва: Без добро произношение певецът отнема от слушателя по-голяма част от прелестта, която пеенето придава на словото, и изключва по такъв начин въздействието му. Ако думите не са чути с яснота, то няма никаква разлика между човешкия глас и звука на корнета или обоя. Този недостатък, макар и много голям, е присъщ на почти всички в наше време. При това певците не би трябвало да забравят, че само чрез думите те се възвишават над инструменталистите. [2, 251] Спомага за доразвиване на някои вокални техники: Умелата и уместна употреба на щриха vibrato, използвано за изразяване на емоционални изблици или утвърждаващ завършек, на първо място е говорела за добрия вкус и професионализъм на певеца. Както тогава, така и сега техниката на пеене mezza voce, която е основа както на бароковия, така и на романтичния стил bel canto, освен най-сложният чисто вокален навик, представлява и продукт на най-високо владеене на волята на изпълнителя. [3, 50] Предлага възможност за работа върху усъвършенстването на изпълнителския стил на младите певци по отношение на ариите да капо: както е известно, основен изпълнителски похват в италианската белкантова школа е било варирането на повторението на първата част от арията да капо. Записаното от композитора е било само ориентир за основната му творческа идея. Формирането на чувството за мярка по отношение на тези вариации е дълъг и нелек процес, но когато обучаемият има достатъчно добра музикално-теоретична подготовка за бароковата музика, включваща познанието за основата на теориите за афектите и музикалната риторика, не е непостижим. Някои приложения на кантатата по отношение осмисляне на връзката певческо дишане звукообразуване темброва окраска на гласа: в достигналите до нас трактати по вокална методика от времето на барока се говори за мекотата и свободата на гласа. Известно е също, че през този период се е употребявало чисто гръдно дишане, което от гледна точка на съвременната действителност не е приложимо. Именно в напреднал етап на обучение, когато вече са формирани и осъзнато се прилагат устойчиви дихателни навици, е времето, когато би могло да се експериментира (разбира се, под надзора на преподавателя по пеене) с интензитета на озвучаване в различните резонатори посредством дишането. При по-малък интензитет се получава нужната мекота на звука и точната му позиция, но трябва много да се внимава, защото ако е твърде малък интензитетът на озвучаване в резонаторните кухини, има опасност звукът да стане вял, недобре опрян, да се появи неточно интониране. Предоставя чудесна възможност да се работи върху изпълнението на различни видове орнаментика: богатото орнаментиране е един от найхарактерните признаци на бароковата вокална музика. Кантатите предоставят огромен ресурс (поради многочислеността на произведенията, писани в този жанр) за работа върху изпълнението на различни видове орнаментика. И което е по

4 важното изхождайки от традицията певецът сам да варира своята партия, е налице възможността усвояването на орнаментиката да става постепенно, с градиране на трудността. Възпитаване на чувството за изпълнение на музикални контрасти: както вече беше казано, контрастът е основен градивен принцип в композиционната структура на жанра кантата. Когато говорим за педагогическа дейност, особено важно е на първо място да се обучи певеца сам да открива и разграничава контрастите на всички нива в композиционната структура, като при това съзнателно да може да изведе принципите на изпълнение, които биха изявили в максимална степен тази контрастност. Това с особена сила важи за предаването на словесния текст. Несъмнено най-характерната особеност на музикалния барок е играта на контрастите. Наистина повечето барокови творби са белязани от знака на противоречивите намерения, каквито могат да бъдат открити в противопоставянето на звукови планове чрез редуване на групи от различен брой инструменти или на различен тип композиция, чрез свързването по вертикал на една въздушна и експресивна солова партия с нейната опора по-тежкото размерено basso continuo. [4,388] Възпитание на умения за музициране в камерен състав: в обучителния процес на певците е изключено или много рядко се прилага камерното музициране. 46 При подобен род музициране от изключителна важност е умението на целия ансамбъл да звучи спято, т.е. звучността да е максимално близка, независимо от факта, че индивидуалните темброви специфики на участниците в него са твърде различни. Много често кантатите са композирани за basso continuo, инструмент(и) и глас и предоставят необходимия ресурс за работа в тази насока. Важно е също да се отбележи, че след епохата на Барока, подобен род камерни произведения са писали твърде рядко (особено през епохата на класицизма и романтизма). В бароковата оперна литература репертоарът за бас е доста ограничен. Но в рамките на жанра кантата съществува достатъчно количество методически материал за подготовката на баси за изпълнение на барокова светска вокална музика. В качеството на пример ще цитирам кантата Titano all Inferno от Калдара. Изпълнението на камерни кантати предоставя и друга ценна опция за формиране на певчески умения и стилна интерпретация възможността да се изпълни самостоятелно цяло произведение, а не отделна част от него. Това само по себе си води до формрането на навици за цялостно драматично изграждане със средствата на певческия глас, което е невъзможно, когато се изпълнява отделна ария. В арията чрез изпълнението може да бъде предаден единствено отделен смислов аспект от цялата драматургична идея. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Въвеждането на жанра солова кантата в обучението по класическо пеене би могло да спомогне за формирането и развитието на множество полезни певчески навици у младите певци, както и да обогати познанията им в областта на интерпретацията на светска барокова музика. ЛИТЕРАТУРА [1]. Учебна програма по класическо пеене за средните музикални училища Министерство на културата, София, 2004 г. [2]. Гаджев, Здравко. Скопци, евнуси, хиджра, кастрати, евирати, сопранисти, контратенори... Култът към високите мъжки гласове, ИК Гутенберг, София Тук под камерно музициране се има предвид изпълнение на произведения, в които солиращата функция е разпределена между певеца и различни инструменти

5 [3]. Рубинская, Л. Е. Теория аффектов в контексте современных вокальнометодических задач. Научно-аналитический и научно-образовательный журнал Актуальные проблемы высшего музыкального образования 2 (14), 2010 г. [4]. Белрандо-Патие, Мари-Клер. История на музиката, част І, Издателство Музика, София, 1997 За контакти: Зорница Атанасова Димитрова, Катедра Музика, ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, тел.: 062 / (1-609),

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на

1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на 1 СТАНОВИЩЕ от доц. Лилия Стефанова Илиева Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство Пловдив относно дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР представен

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

КОНСПЕКТ

КОНСПЕКТ КОНСПЕКТ ЗА ДВУКОМПОНЕНТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА, ОКС БАКАЛАВЪР I. ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 1. Музикалната култура през епохата на Античността. Сведения за музиката по българските

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Мар СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Професор по класическо пеене Творческият път на Маргарита Баснарова-Атанасова започва още по времето,

Подробно

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI

stanovishte_M_Georgiev_PHD_KOHI С Т А Н О В И Щ Е за дисертацията на Кохар Хампарцум Андонян-Краджян за присъждане на образователната и научна степен Доктор, Нов български университет, F67161 от доц. д-р Момчил Любенов Георгиев, Национална

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д. изк. Йордан Гошев преподавател по хармония и полифония в ЮЗУ Н. Рилски, Благоевград относно дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен ДОКТОР, представен

Подробно

Microsoft Word - horeografia klas

Microsoft Word - horeografia klas УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ХОРЕОГРАФИЯ за IX-XII клас ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, утвърде със заповед РД 09-154, 04.02.2005 г. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ОБЛАСТ Целта и задачите културно-образователта

Подробно

Становище за Виктория Христова

Становище за Виктория Христова Становище на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор в област 8.3. Музикознание и музикално изкуство от проф. д-р Светла Георгиева Калудова-Станилова Академия за музикално,

Подробно

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с

СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна с СТАНОВИЩЕ На доц. Христина Борисова Ангелакова за дисертационния труд на Даниела Владимирова Панчевска по повод присъждане на образователна и научна степен ДОКТОР, на тема: Вокално технически и интерпретационнохудожествени

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ Св. Кл. Охридски на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степе Р Е Ц Е Н З И Я от проф. дпн Клавдия Василева Сапунджиева, СУ "Св. Кл. Охридски" на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" в област на висше образование: 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вок

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вок СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Христо Игнатов във връзка с конкурса за присъждане на академичната длъжност Доцент, обявена от катедра Класическо пеене във Вокалния факултет на НМА Проф.Панчо Владигеров с единствен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факу

С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факу С Т А Н О В И Щ Е за дисертационния труд на АНЕЛИЯ ИВАНОВА ГОСПОДИНОВА (редовен докторант в Катедра Пиано в Теоретико композиторски и дирегентски факултет на НМА Проф. Панчо Владигеров с научен ръководител

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА КАТЕДРА МУЗИКА Кристина Иванова Карамфилова А В Т О Р Е Ф Е

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА КАТЕДРА МУЗИКА Кристина Иванова Карамфилова А В Т О Р Е Ф Е СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ФАКУЛТЕТ ПО НАЧАЛНА И ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА КАТЕДРА МУЗИКА Кристина Иванова Карамфилова А В Т О Р Е Ф Е Р А Т на дисертационен труд ЗВУКОВИТЕ ИКОНИ НА БЪЛГАРИЯ

Подробно

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Р Е Ц Е Н З И Я ОТ АКАД. ПРОФ. ВАСИЛ К

НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Р Е Ц Е Н З И Я ОТ АКАД. ПРОФ. ВАСИЛ К НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ ИНСТРУМЕНТАЛЕН ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ДЪРВЕНИ ДУХОВИ ИНСТРУМЕНТИ Р Е Ц Е Н З И Я ОТ АКАД. ПРОФ. ВАСИЛ КАЗАНДЖИЕВ ПО КОНКУРСА ЗА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР

Подробно

Входящи тестове

Входящи тестове Ученици правят истории от думи в картини на Майстора и бабините ракли С думи открити в картини на Майстора или в предмети от бабините ракли, свои истории съставяха учениците включени в проекта Приятно

Подробно

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP new УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА МОДУЛ 1. МУЗИКАЛНА КУЛТУРА Приложение 117 към т. 117 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул Музикална култура в XI и XII

Подробно

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP

Microsoft Word - UP_muzik_MODUL_1_Муз култура_PP УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПО МУЗИКА МОДУЛ 1. МУЗИКАЛНА КУЛТУРА Приложение 117 към т. 117 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА МОДУЛА Обучението в модул Музикална култура е насочено

Подробно

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е

По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Е По повод Европейската година на културното наследство 2018 Центърът за развитие на човешките ресурси, Информационният център Европа Директно София и Европейският потребителски център България ОРГАНИЗИРАТ

Подробно

1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е

1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е 1 ИСТОРИЯ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА НА ХОРАТА, ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ За дълъг период от време, обхващащ почти цялата човешка еволюция, раждаемостта е висока, смъртността при всички възрастови групи също.

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

1 Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд на доц. Маргарита Баснарова Атанасова на тема: Характерни особености в творческо - изпълнителския стил на Бла

1 Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд на доц. Маргарита Баснарова Атанасова на тема: Характерни особености в творческо - изпълнителския стил на Бла 1 Р Е Ц Е Н З И Я за дисертационния труд на доц. Маргарита Баснарова Атанасова на тема: Характерни особености в творческо - изпълнителския стил на Благовеста Карнобатлова За присъждане на научната и образователна

Подробно

К О Н С П Е К Т

К О Н С П Е К Т К О Н С П Е К Т ЗА УСТЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ Н У П Ч Е 1. Предмет на методиката на чуждоезиковото обучение. 2. Принципи на чуждоезиковото обучение. 3. Цели на чуждоезиковото обучение.

Подробно

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ

1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМ 1 РЕЦЕНЗИЯ От Проф. Георги Костов Георгиев По конкурса за заемане академичната длъжност доцент по хармония в катедра Теория на музиката при ТКДФ на НМА Проф.П.Владигеров, обявен в Държавен вестник от 13.09.2016

Подробно

Рецензия от доц. д-р Велислава Карагенова за Докторската дисертация на Велислава Стоянова КЛАВИРНИ АСПЕКТИ В КАМЕРНАТА МУЗИКА НА НИКОЛАЙ СТОЙКОВ Предс

Рецензия от доц. д-р Велислава Карагенова за Докторската дисертация на Велислава Стоянова КЛАВИРНИ АСПЕКТИ В КАМЕРНАТА МУЗИКА НА НИКОЛАЙ СТОЙКОВ Предс Рецензия от доц. д-р Велислава Карагенова за Докторската дисертация на Велислава Стоянова КЛАВИРНИ АСПЕКТИ В КАМЕРНАТА МУЗИКА НА НИКОЛАЙ СТОЙКОВ Представеният в завършен вид дисертационен труд отговаря

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За док

1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За док 1 СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Ростислав Йовчев, преподавател по пиано в Теоретико-композиторския и диригентски факултет в НМА проф. Панчо Владигеров За докторантския труд на ВЕЛИСЛАВА ЖЕЧКОВА СТОЯНОВА На тема:

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Тони Д. Шекерджиева-Новак (АМТИИ Проф. Асен Диамандиев - Пловдив) за дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен Доктор, 8.3. Музикално и танцово изкуство

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От проф. ГЕОРГИ КОСТОВ За дисертационния труд на ДАНИЕЛА ПАНЧЕВСКА на тема: Вокално-технически и интерпретационнохудожествени прилики

Р Е Ц Е Н З И Я От проф. ГЕОРГИ КОСТОВ За дисертационния труд на ДАНИЕЛА ПАНЧЕВСКА на тема: Вокално-технически и интерпретационнохудожествени прилики Р Е Ц Е Н З И Я От проф. ГЕОРГИ КОСТОВ За дисертационния труд на ДАНИЕЛА ПАНЧЕВСКА на тема: Вокално-технически и интерпретационнохудожествени прилики и разлики между Елена Николай и Елена Образцова. Представеният

Подробно

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН

1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИН 1 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-БУРГАС ОБЩИНА СОЗОПОЛ СДРУЖЕНИЕ РАДОСТ НА БРЕГА СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ КМЕТСТВО АХЕЛОЙ О Р Г А Н И З И Р А Т ТРИНАДЕСЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ИЗКУСТВА РАДОСТ НА

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МАРИЯ БЕЛЧЕВА

РЕЦЕНЗИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА МАРИЯ БЕЛЧЕВА РЕЦЕНЗИЯ на проф. Боянка Арнаудова за художествено-творческите приноси на ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД "Веризмът като оперно - интерпретационен стил. Вокално - драматургични и сценични особености при пресъздаване

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я за творческата дейност на доцент доктор Велислав Заимов, участник в конкурс за академична длъжност Професор по дисциплината Четене на

Р Е Ц Е Н З И Я за творческата дейност на доцент доктор Велислав Заимов, участник в конкурс за академична длъжност Професор по дисциплината Четене на Р Е Ц Е Н З И Я за творческата дейност на доцент доктор Велислав Заимов, участник в конкурс за академична длъжност Професор по дисциплината Четене на партитури към катедра Дирижиране на ТКДФ в Националната

Подробно

KONSTANTIN

KONSTANTIN KONSTANTIN PRESLAVSKY UNIVERSITY S H U M E N Ш У М Е Н С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е П И С К О П К О Н С Т А Н Т И Н П Р Е С Л А В С К И П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т К а т е д р а Т О П О

Подробно

Становище

Становище 1 Рецензия на проф. Илка Попова за д-р Ермила Секулинова-Швайцер във връзка с участието в конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Камерно пеене към катедра Класическо пеене на Вокален факултет

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

1 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Димитър Цанев, катедра Пиано ТКДФ, НМА Проф. Панчо Владигеров, София по конкурса за заемане на академичната длъжност

1 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Димитър Цанев, катедра Пиано ТКДФ, НМА Проф. Панчо Владигеров, София по конкурса за заемане на академичната длъжност 1 С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Димитър Цанев, катедра Пиано ТКДФ, НМА Проф. Панчо Владигеров, София по конкурса за заемане на академичната длъжност Професор по пиано в професионално направление Музикално

Подробно

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Музикален фолклор и хореография Катедра Музикален фолклор СТАНОВИЩЕ от доц. д

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Музикален фолклор и хореография Катедра Музикален фолклор СТАНОВИЩЕ от доц. д АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПЛОВДИВ Факултет Музикален фолклор и хореография Катедра Музикален фолклор СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Георги Петков департамент Музика на НОВ БЪЛГАРСКИ

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/ г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т П Р О Т О К О Л 8/22.05.2018 г. ФС РЕШИ: Предлага на АС да одобри следните магистърски програми за учебната 2018/2019

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, преподавател в Нов български университет, департамент Музика професионално направление 8.3 Музикално и

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, преподавател в Нов български университет, департамент Музика професионално направление 8.3 Музикално и РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Милена Шушулова-Павлова, преподавател в Нов български университет, департамент Музика професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научна специалност Музикознание и

Подробно

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc

Microsoft Word - 4. MUZIKALNI STIMULACII.doc Приложение 4 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Учебната програма по музикални стимулации е предназначена за ученици от първи до ІV клас, които

Подробно

KM_654e

KM_654e 786/789 К 815 Явор Конов ИДЕИ И ПОДХОДИ ЗА ЕСТЕСТВЕНО СВИРЕНЕ НА ПИАНО Музик а лно общество "Васил Стефанов" Съдържание Бароков увод / 7 Предговор / 9 Хорал / 13 Есенна елегия / 27 Ноктюрно за лява ръка

Подробно