Производствени разходи, приходи и печалба. Д-р Мария Коцева

Размер: px
Започни от страница:

Download "Производствени разходи, приходи и печалба. Д-р Мария Коцева"

Препис

1 Производствени разходи, приходи и печалба Д-р Мария Коцева

2 Разходи Алтернативни разходи: разходи от гл.т. на следващата най-добра алтернатива. Измерване на алтернативните разход: Производствени фактори, които не се притежават от фирмата: експлицитни разходи плащания на доставчици на суровини. Производствени фактори, които се притежават от фирмата: имплицитни разходи разходи, които не са директни плащания към трета страна, но представляват жертване на някаква алтернатива.

3 Производство в краткосрочен план Фиксирани фактори на производство: фактори, които не могат да бъдат увеличени за определен период от време. Променливи фактори на производство: фактори, които могат да бъдат увеличени за определен период от време. Краткосрочен период: период, в който поне един фактор на производство не може да бъде увеличен. Дългосрочен период: период, през който всички фактори могат да станат променливи.

4 Закон за намаляващата пределна възвръщаемост Когато увеличаваме количеството на един променлив фактор при дадено количество на фиксиран фактор на производство, се достига до точка, след която всяка допълнителна единица от променливия фактор ще произвежда по-малко допълнителен продукт в сравнение с предходната.

5 Краткосрочна производствена функция Общ физически продукт (ТРР): съвкупно производство за определен период, получено от определено количество ресурси. Производствена функция: математическа зависимост между производството на даден продукт и използваните ресурси. Показва как производството се влияе от промени в количеството на една или повече суровина. Среден физически продукт (АРР): АРР=ТРР/Qv Пределен физически продукт (МРР): МРР= ТРР/ Qv

6 Табл. 9.1 Фиг. 9.1

7 Разходи в краткосрочен период Постоянни разходи (FC): общи разходи, които не се променят с изменение на производството. Променливи разходи (VC): разходи, които се променят с изменение на производството. Общи разходи (ТС): ТС=ТFC+TVC Средни разходи: АС=ТС/Q, AC=AFC+AVC Средни постоянни разходи: AFC=TFC/Q Средни променливи разходи: AVC=TVC/Q Пределни разходи: MC= ТC/ Q

8

9

10 Производство в дългосрочен период Всички фактори на производство са променливи. Мащаб на производство: Постоянна възвръщаемост от мащаба; Нарастваща възвръщаемост от мащаба; Намаляваща възвръщаемост от мащаба.

11 Икономия от мащаба при нарастваща възвръщаемост от мащаба: при увеличаване мащаба на производство намаляват разходите за производство за единица продукция. Специализация и разпределение на труда; Неделимост на фактор: невъзможност за разделяне на даден фактор на производство на по-малки части. Принцип на контейнера : всяко оборудване, състоящо се от отделни елементи, ще има помалки разходи за производство за единица, когато е с по-голям размер. По-висока ефективност на големите машини; Странични продукти; Етапност на производството.

12 Икономии от мащаба Организационни; Разпределяне на разходите за управление; Финансови икономии; Икономии от обхвата: с увеличаване на произвежданите продукти, намаляват разходите за производство на всеки един от тях.

13 Загуби от мащаба Проблеми при мениджмънта на големи и сложни производства; Отчуждение сред работниците; Влошаване на производствените връзки; Производствени спирания, които водят до нарушаване на производствения процес в сложни и взаимосвързани производства.

14 Производство в дългосрочен план Локация; Размер на отрасъла (индустрията) Външни икономии от мащаба: разходите за единица намаляват в резултат на нарастване на целия отрасъл (индустрия). Отраслова инфраструктура: мрежа от доставчици, комуникация, умения, обучителни центрове, дистрибуционни канали, финансови услуги, др., които подкрепят отрасъла. Външни загуби от мащаба: недостиг на суровини или квалифицирани кадри при разрастване на фирмата. Оптимална комбинация от фактори на производство (избор на техники): техническа (производствена) ефективносткомбинация от фактори за производство при най-ниски разходи. Фирмата, която максимизира печалбата, ще търси да използва най-ефективната комбинация от фактори на производство. МРРl = MPPk Pl Pk

15 Разходи в дългосрочен период Всички разходи са променливи. Дългосрочна крива на средните разходи: LRAC

16 Допускания при построяване на LRAC крива Зададени цени на производствените фактори; Зададено състояние на технологиите и качество на факторите; Фирмите избират комбинация от фактори за производство при най-ниска цена (фирмите оперират ефективно). Взаимовръзка между LRAC и SRAC криви

17 Приходи Общи приходи: TR=PxQ Средни приходи: AR=TR/Q Пределни приходи: MR= TR/ Q

18 Приходи на прайс-тейкър D=AR=MR ТR нараства с постоянна норма.

19

20

21 Приходи при цена, променяща се с промяна в производството (прайс-мейкър) D=AR MR<AR TR

22

23

24 Максимизиране на печалбата Краткосрочно максимизиране Криви на TC, TR и ТП Криви на AC и AR, MC и MR (MR=MC, ТП=АПхQ)

25

26

27

28 Максимизиране на печалбата в дългосрочен период AR и MR са същите, MR=LRMC Нормална печалба: алтернативен разход, за да имаш стимул да се занимаваш с бизнес. П(%)=irf + rp Минимизиране на загубата

29

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка

10. Линейни оптимизационни модели – обща постановка 0. Линейни оптимизационни модели обща постановка Пример Разполагате с 26 бр. самолети от тип А и 5 бр. самолети от тип В. Задачата е да се пренесе възможно по-голямо количество от разполагаем товар, при

Подробно

Slide 1

Slide 1 Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор Месопреработване д-р Диляна Попова, инж. Павлина Лилова Асоциация на месопреработвателите в България Този документ е изготвен с финансовата помощ

Подробно

Управление на иновациите и инвестициите

Управление на иновациите и инвестициите Въпрос 18 Разработване на индивидуални инвестиционни проекти. Обща схема и съдържание на процеса. Организация на проучването и проектирането. Критични точки в процеса на проучване и проектиране Схема на

Подробно

ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА РОБОТ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ В АКТИВНА ВИБРОСРЕДА (І ЧАСТ)

ДИНАМИЧЕН АНАЛИЗ НА РЕГИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА РОБОТ С РАЗПРЕДЕЛЕНИ ПАРАМЕТРИ В АКТИВНА ВИБРОСРЕДА (І ЧАСТ) Механика ISSN 1312-3823 Транспорт брой 1, 212 г. Комуникации статия 512 Научно списание http://www.mtc-aj.com АНАЛИЗЪТ РАЗХОДИ-ОБЕМ-ПЕЧАЛБА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ В

Подробно

Mehatronika_GFO_2003.xls

Mehatronika_GFO_2003.xls ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА МЕХАТРОНИКА АД УПРАВЛЯВАЩ : НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЯНКОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : Град: ГАБРОВО Област: ГАБРОВО Ул., РАЙКО ДАСКАЛОВ 7 Тел. 066/ 413 323 Факс

Подробно

Печатница ЕА

Печатница ЕА Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да се инвестира в подмяна на остарялото оборудване със съвременно, по-високо технологично, енергоспестяващо, с цел намаляване на себестойността и повишаване

Подробно

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk

Backup of Backup of GSO_2004_himcomers.xlk Счетоводен баланс КЪМ 31.12.2005Г. РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални активи 1. Сгради и конструкции

Подробно

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС

Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Б У Л Г А Р Г А З Е А Д Ф И Н А Н С О В О Т Ч Е Т към 30 септември 2008 година ИЗГОТВЕН ПО МСФО/МСС Булгаргаз ЕАД Междинен финансов отчет към 30 септември 2008 г. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на " БУЛГАРГАЗ" ЕАД

Подробно

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc

Microsoft Word - EUBG_Consolid_MSS_ doc Консолидиран отчет за доходите Бележки 01.01.2008 30.06.2008 01.01.2007 30.06.2007 Приходи от продажби 3 152,584 85,149 в т.ч. Приходи от застрахователна и здравноосигурителна дейност 77,653 26,597 Разходи

Подробно

Slide 1

Slide 1 Енергийната ефективност и ВИЕ част от действията по ограничаване на климатичните промени и устойчиво развитие Ивайло Алексиев Изпълнителен директор ЕНЕРГИЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ Мястото и ролята на ЕЕ и ВИЕ в

Подробно

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk

FORMI2005-BGTRANS-TPP.xlk Счетоводен баланс на БГ ТРАНС ООД град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни материални

Подробно

Microsoft Word - Kursov_proekt_po_IO

Microsoft Word - Kursov_proekt_po_IO ЗАДАНИЕ ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ, ОКС бакалавър, специалност Индустриален мениджмънт, редовно обучение. (1331) На фиг. 1 е дадена транспортна мрежа. В нея върховете са

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЮЛИ 2011 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1, 2, 3, ЮЛИ 11 ГОДИНА През юли 11 г. общият показател на бизнес климата 4 се покачва с.7 пункта спрямо нивото си от предходния месец (фиг. 1), като подобрение

Подробно

D.Mitova

D.Mitova СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ ИНСТИТУТ ПО АГРАРНА ИКОНОМИКА - СОФИЯ ВЛИЯНИЕ НА ПЪРВИ СТЪЛБ НА ОСП ВЪРХУ БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ доц. д-р Диляна Митова, гл. ас.д-р Емилия Соколова, гл. ас. д-р Десислава Тотева,

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: (Проф.д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: (Проф.д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - В А Р Н А С Т О П А Н С К И Ф А К У Л Т Е Т КАТЕДРА ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС УТВЪРЖДАВАМ: (Проф.д-р Пл. Илиев) У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ПО ДИСЦИПЛИНАТА: БИЗНЕС ПЛАНИРАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме

Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предме Справка за оповестяване на счетоводната политика на СПАРКИ ЕЛТОС АД към 31.12.2018 г. Обща информация СПАРКИ ЕЛТОС АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на ел.инструменти.

Подробно

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди

СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Ди СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - ТАБАК АД Съвет на директорите: Милен Пенчев Тодоров Стефан Иванов Славов Радослав Петков Радев Председател на СД Изпълнителен Директор Член на СД Финансов директор Диана Стоянова

Подробно

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес

Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружес Справка за оповестяване на счетоводната политика към финансов отчет на СПАРКИ АД към 31 декември 2018 г. Обща информация СПАРКИ АД е акционерно дружество, с предмет на дейност производство и търговия на

Подробно

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ АУТО ХИТ ООД АУТО ХИТ ООД е регистрирано в Русенския окръжен съд с Решение 782 от 2002 год. по ф.д. 297/2002 год. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с резервни части на автомобили

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Резултати от проучване на индустрията по управление на вземания в България Асоциация на колекторските агенции в България март 2015 г. Накратко за проучването Проведено през януари и февруари 2015 г. съвместно

Подробно

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2018 г. СЪДЪРЖАНИЕ Страница МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 1 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД 3 МЕЖДИНЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В

Подробно

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година

Стопанска конюнктура през октомври 2018 година СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ОКТОМВРИ 18 ГОДИНА През октомври 18 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 1.9 пункта спрямо предходния месец (фиг. 1 от приложението) в

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЮЛИ 19 ГОДИНА През юли 19 г. общият показател на бизнес климата 4 остава приблизително на равнището си от предходния месец (фиг. 1 от приложението). Понижение

Подробно

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls

GSO_2005_odit.AGROMEL.xls Счетоводен баланс на "АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС" АД, град Стара Загора Сума (хил. лв.) РАЗДЕЛИ, ГРУПИ, СТАТИИ Приложение Текуща Предходна година година А К Т И В А. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ I. Дълготрайни

Подробно

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A.

СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ година Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща година предход на година A. СБДПЛРДЦП СВЕТА СОФИЯ ООД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС КЪМ 31.12.2006 Раздели, групи, статии АКТИВ Шифър Сума - хил.лв. текуща предход на A. Дълготрайни (дългосрочни) активи I. Дълготрайни материални активи Земи

Подробно

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА

СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА, БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ, ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА СТОПАНСКА КОНЮНКТУРА БИЗНЕС АНКЕТИ НА НСИ 1,2,3, ЯНУАРИ 13 ГОДИНА През януари 13 г. общият показател на бизнес климата 4 се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от декември 12 г. (фиг. 1 от приложението)

Подробно

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране

2. Изследване на операциите и моделиране. Моделиране на обществените процеси. Същност на моделирането. Структура на процеса на моделиране 2. Изследване на операциите и моделиране. Същност на моделирането. Моделиране на обществените процеси. 1 Структура Терминология Етапи на изследването на операциите Модели и моделиране 2 Терминология 3

Подробно