РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО И УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО И УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ"

Препис

1 Pedagogy Volume 88, Number 2, 2016 Педагогика The Teacher and the Teaching Profession Учителят и учителската професия РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО И УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПОЛОВОТО ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ 252 Берджухи Лефтерова Софийски университет Св. Климент Охридски Резюме. В настоящата статия се акцентира върху значението на училището и учителя за половото възпитание на децата и подрастващите. Представени са същността на половото и сексуалното възпитание; статусът на училището в съзнанието на учениците като източник на информация и консултиране по въпросите на пола и сексуалността; принципите на подбор на съдържанието на половата и сексуалната информация; изискванията към организацията и педагогическото ръководство на половото възпитание; негативните учителски нагласи, свързани с пола. Keywords: sex education, gender, sexuality, sexually transmitted infections Съвременното българско общество е изправено пред демографска криза поради намаляване на раждаемостта и нарастване броя на млади двойки, които се борят с безплодие ( безплодни двойки) 1). Също така, темите за пола и сексуалността са традиционно притеснителни теми за родители, учители и възрастни в България. В този смисъл, половото възпитание на децата и подрастващите придобива все по-голяма значимост поради високия брой на ранни и нежелани бременности, водещи до легални и нелегални аборти (100 аборта на ден в България, като 30% са спонтанни) 2), които, от своя страна, предизвикват инфекции и безплодие. Добрата полова просвета и високата сексуална култура на децата и подрастващите намалява и риска от заболявания с половопредавани инфекции и разпространението на животозастрашаващите СПИН и ХИВ. С цел изясняване ролята на училището и учителя за половото възпитание на детето е необходимо предварително да се дефинират понятията полово и сексуално възпитание. Половото възпитание е възможно да се определи като специфично социално-педагогическо взаимодействие, свързано с повишаване качеството на половите взаимоотношения и емоционалната удовлетвореност на личността от сексуалното общуване с партньора. Сексуалното възпитание се явява иманентна част на половото и свързано е с целенасо-

2 Ролята на училището и учителите... ченото предаване и активно усвояване на сексуалния знания и опит, превръщането им във взаимна жизнена практика на субектите на взаимодействието (Попова, 1994: 361). Половото възпитание на детето започва още от неговото раждане и се осъществява от майката, бащата и значимите възрастни. В този смисъл, взаимоотношенията в семейството имат изключително основополагащо значение за: формирането на детето като мъж или жена; осъзнаването на индивидуалната полова принадлежност; изграждане на собственоличностни критерии за женственост и мъжественост; усвояване на адекватно половоролево поведение. В този смисъл, възпитанието е необходимо да поощрява изграждането на реципрочни и хармонични взаимоотношения между момичетата и момчетата, юношите и девойките, подпомагащо тяхното взаимно разбиране и опознаване, вживяването в ролята на другия и изграждането на представи както за социалната роля на своя, така и на другия пол (Попова, 1994: 11). Освен семейството друг не по-малко значим възпитателен фактор за половото възпитание е училището, където детето прекарва по-голямата част от ежедневието си в една от най-важната възраст на полово съзряване и развитие пубертета и юношеството. Чрез изследователски данни е установено, че за съжаление, училището заема твърде нисък статус в съзнанието на учениците в подрастваща и юношеска възраст като източник на информация и консултиране по въпросите на пола и сексуалността. В тази институция според проучване на Сн. Попова е установено, че има големи възможности за влияние върху процеса на усвояване и интернализация на половите роли (Попова, 2002: 230), но те не са в достатъчна степен оползотворени по посока на целенасочено овладяване на научни знания и изграждане на отговорно отношение към интимните човешки взаимодействия (Попова, 1994: 368). Като се има предвид тясната връзка на половото възпитание с нравственото и естетическото, то се реализира в училище основно посредством обучението по редица учебни предмети, като философия, литература, изобразително изкуство, биология, анатомия, химия и др. По този начин се осъществява овладяването на разнообразните страни на личностната полова култура, като същевременно се неутрализира въздействието на случайните източници на информация. Преодоляването на реални предпоставки за поява на сексуални дисхармонии по-късно е възможно чрез непосредственото, доверително общуване между децата и специално подготвени по тези въпроси педагози и психолози. В българското училище все още е разпространена предимно практиката на половата просвета чрез епизодични лекции на училищния 253

3 Берджухи Лефтерова лекар, която в недостатъчна степен подпомага половото социализиране на младото поколение (Попова, 1994: 368). В съвременното българско училище се търсят по-ефективни възможности за полово възпитание, като се набляга на екипната работа и включването на различни специалисти от областта на психологията, педагогиката, медицината и др. Усилията се съсредоточават върху разработването и реализирането на една по-цялостна учебно-възпитателна програма, интегрираща в себе си на различни равнища информация, специално подбрана и редуцирана за учениците от различните възрастови степени, за момчетата и момичетата поотделно и смесено (Попова, 1994: 369). Така например се приема за специфично при смесеното полово възпитание толерантното и дружеско отношение. Типично за възпитанието на юношите е формирането на чувство за уважение, защита и помощ на момичетата и девойките (Хербарт, 1990: 119), а за девойките нежност, стремеж към установяване на хуманно отношение, миротворчество и т. н. (Попова, 1994: 364). Значение за половото възпитание в училище имат освен реализираните учебни програми и различните специалисти (психолози, лекари, гинеколози и др.), а също така и учителят в ролята си на близък и доверен човек за децата. Той вече престана да бъде източник на информация, а днес изпълнява нови роли на модератор, фасилитатор и такъв, осъществяващ мониторинг, търсач, откриващ пътищата за пренос на сложното научно познание в учебно, ръководител и управляващ процеса на обучение, пример за подражание, улеснител, посредник, оценител и т.н. (Петкова, 2012: 50). В този смисъл, ролята на учителя е изключително важна за половото възпитание на децата и подрастващите, особено във връзка с даването на пример за половоролево поведение и хуманни взаимоотношения между половете. За да бъде ефективно половото възпитание в училище, важно условие е учителят да се съобразява с основните принципи на подбор на съдържанието на половата и сексуалната информация (Попова, 1994: 364): да се отчита единната, цялостна, биопсихосоциална природа на човека ; изискване да се използва само достоверна, вярна, научна информация ; актуалност и конкретност на възпитателното и образователното съдържание, свързано с половото и сексуалното развитие; подкрепено с примери от реалния живот и общуване между хората, литературата, изкуството и пр. ; половата и сексуалната информация да се представят в единство с разкриване на моралните, естетическите и правните аспекти на общуването между партньорите ; информацията да бъде съобразена с възрастовите, половите и индивидуалните различия. 254

4 Ролята на училището и учителите... Основни изисквания към организацията и педагогическото ръководство на половото възпитание, които учителят е необходимо да следва (Попова, 1994: 366): неприкосновеност на интимната сфера на личността ; своевременно представяне на информацията, свързана със сексуалността; проявяване на уважение към индивидуалността на ученика, към избора на сексуален партньор и правото на личен живот; активност и съзнателност на всеки субект на педагогическото информиране и консултиране ; нагледност, перманентност и системност в процеса на овладяване и апробиране на информацията при съобразяване с възрастовите, половите и индивидуалните различия. В практиката са възможни прояви на разнообразни негативни учителски нагласи, свързани с половото и сексуалното възпитание, изведени въз основа на педагогически, психопатологични и психологични и други изследвания: нагласа, свързана с даване на публичност разгласяване на фиксирани интимни взаимоотношения между момчета и момичета с цел потискане, ограничаване на юношеската дружба и любов ; нагласа, която стига до страхова невроза реален страх от разговори и обсъждания на въпроси, свързани със сексуалността в училище ; антиавторитарно ориентирана възпитателна нагласа потребността от изживяване на чувства и агресивност, а не на тяхното потискане, застъпване за еманципирано сексуално възпитание ; забраняваща нагласа табуираща различни прояви на поведението на децата и юношите, съвсем естествени понякога, като реалното проявление в училище на юношеската мечта за дружба и любов, разговори, обсъждания, шеги по въпросите на сексуалността, неудобни въпроси и пр. ; нагласа за морализаторстване наставления за необходимостта от запазване на честта и целомъдрието на девойките и разглеждането им единствено като бъдещи съпруги, а не като автономни личности (Попова, 2002: ). В последните години проблемът за половото възпитание на практика се поляризира от пълна незаинтересованост до наличие и предлагане на програми с иновационен характер. Голяма част от тях са тематично насочени и предназначени за извънкласна работа, което се обяснява с липсата на достатъчно време и възпитателна компетентност за вграждане на необходимите знания и социални умения у децата от страна на голяма част от учителите. В тази връзка е необходима системна професионална подготовка на учителите, свързана със сексуалното и половото възпитание на учениците. Нужно е актуализиране и обогатяване на учебните програми за полово възпитание по отношение на 255

5 Берджухи Лефтерова съдържащата се в тях информация, технологията на работа, възпитателните методи, форми и средства. Училището също може да направи много във връзка с половото и сексуалното възпитание на децата и подрастващите чрез организиране на различни мероприятия, дискусионни форуми, кръгли маси, дни на отворените врати, посветени на проблемите на пола и сексуалността. БЕЛЕЖКИ г Шест причини за аборт и шест милиона аборта покъсно, г. ЛИТЕРАТУРА Бостанджиев, Р. (1984). Педагогически основи на половото възпитание. София. Петкова, И. (2012). Подготовка и квалификация на българския учител. София: Св. Климент Охридски. Попова, Л. (1994). Полово възпитание и развитие. Под ред. на Л. Димитров, Теория на възпитанието (стр ). София: АСКОНИ-ИЗДАТ. Попова, Л. (2005). Полово възпитание и развитие. Под ред. на Л. Димитров, Теория на възпитанието. София: Веда Словена ЖГ. Попова, С. (2002). Полово възпитание на учениците. София: Веда Словена ЖГ. Хербарт, Й. Ф. (1990). Избрани педагогически произведения. София: Народна просвета. REFERENCES Bostandzhiev, R. (1984). Pedagogicheski osnovi na polovoto vazpitanie. Sofiya. Petkova, I. (2012). Podgotovka i kvalifikatsiya na balgarskiya uchitel. Sofia: Sv. Kliment Ohridski. Popova, L. (1994). Polovo vazpitanie i razvitie. Pod red. na L. Dimitrov, Teoriya na vazpitanieto (str ). Sofia: ASKONI-IZDAT. Popova, L. (2005). Polovo vazpitanie i razvitie. Pod red. na L. Dimitrov, Teoriya na vazpitanieto. Sofiya: Veda Slovena ZHG. Popova, S. (2002). Polovo vazpitanie na uchenitsite. Sofia: Veda Slovena ZHG. 256

6 Ролята на училището и учителите... Herbart, Y. F. (1990). Izbrani pedagogicheski proizvedeniya. Sofia: Narodna prosveta. THE ROLE OF THE SCHOOL AND THE TEACHER FOR SEXUAL EDUCATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS Abstract. This article focuses on the importance of the school and the teacher for the sexual education of children and adolescents. The nature of gender and sexual education; status of the school in the consciousness of students as a source of information and consulting on the issues of gender and sexuality; principles of selection of the content of gender and sexual information; requirements for the organization and pedagogical guidance on sex education; negative teacher attitudes related to gender are presented. Dr. Berjuhi Lefterova, Assist. Prof. Faculty of Education University of Sofia Sofia, Bulgaria 257

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ КАТО ЛЕКТОР В ПРОЕКТ BG05M2OPP001-2.09-0013 Докторантски център Св. Климент Охридски І. УЧЕБНА ПРОГРАМА: Преподавател: Факултет: Наименование

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова

Портфолио на учителя – Веселка Ангелова ПОРТФОЛИО НА УЧИТЕЛЯ ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА СТАРШИ УЧИТЕЛ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В НУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛ. ПЛЕВЕН Съдържание: Раздел 1 -Резюме Автобиография - Дипломи

Подробно

ОУ “Драган Манчов” – гр

ОУ “Драган Манчов” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info Утвърждавам! Директор:.. /Борис Златарев/

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ХАРМОНИЯ1 ООД София 1618, НСУ София, кв. Овча купел І, ул. Монтевидео 21 www.harmonia1.com, e-mail: harmonia1@abv.bg, 0878 860 803 Утвърдил: Директор на ЦПО Към Хармония

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО Старши учител начален етап в СУ,, Христо Смирненски гр. Койнаре Началният учител е този, който за първи път въвежда децата в храма на науката! Тук започва тяхната подготовка за бъдещи творци на материални

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ ГР. ЦАРЕВО 0590 5 20 18 Директор; 5 20 13 Зам.директор; 5 20 31 Канцелария 0590 5 20 18 Утвърждавам: Д.Фелонова Директор П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО

ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПО ПОРТФОЛИО на Адиле Юсеинова Имамова СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ;

144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/ ; 02/ ; 144 СУ Народни будители с изучаване на изкуства музика, изобразително изкуство и хореография гр. София, р-н Младост, тел. 02/877 01 73; 02/877 40 52; 02/877 44 57, Fax: 02/877 01 73, E-mail: 144sou.art@144sou.bg,

Подробно

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО

ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВО ПОРТФОЛИО на Халил Ахмедов Имамов СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО Математика В СУ Св.Паисий Хилендарски с.абланица СЪДЪРЖАНИЕ: РЕЗЮМЕ ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕ ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛЯ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ / СТРАТЕГИИ

Подробно

1 1

1 1 1 1 2 I.ОСНОВНИ ЦЕЛИ В отговор на принципите за приобщаващото образование възниква необходимостта от разработване и прилагане на цялостна политика за подкрепа на личностното развитие на ученика,чиито цели

Подробно

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог.

Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. Бутони за управление Общи сведения Философия на преподаване Квалификации награди Отговорности на учителя Научнометодическа д-ост Резултати от педагог. д-ост Професионално портфолио на Инна Васкова Чолакова

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧИЦЕ СЕЛО ВЪРБИЦА 5128 с.върбица,общ.горна Оряховица, ул. Божур 10, тел. 0878 021 280, e-mail: cdg_v@abv.bg, https://www.facebook.com/varbica/, http://dgslunchice.com/ ДИРЕКТОР НА ДГ

Подробно

ПОРТФОЛИО

ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО на Даниела Ангелова Иванова начален учител в ОУ Митрополит Авксентий Велешки Лични данни Име: Дата на раждане: Имейл: Даниела Ангелова Иванова 28.05.1968 год. divanova68@abv.bg Телефон: 0879

Подробно

Портфолио на Даяна Зашкева

Портфолио на Даяна Зашкева Портфолио на Даяна Зашкева Учител ЦДО в ОУ,,Митрополит Авксентий Велешки, гр.самоков Съдържание Част I. Раздел 1. За учителя Раздел 2. Педагогически практики Раздел 3. Методика на преподаване Раздел 4.

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилиет СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - ЦАРЕВО УТВЪРДИЛ: ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА ДИРЕКТОР П Л А Н за дейността на Училищната комисия за превенция на насилието Учебна 2019/2020 година І ОСНОВНА ЦЕЛ Създаване на

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ПРОФЕСИОНАЛНО ПОРТФОЛИО НА Иванка Йорданова Гаджинска -старши учител в СУ Христо Смирненски гр. Койнаре ПРЕДСТАВЯНЕ В педагогическата си практика залагам на: Сътрудничество и коректни взаимоотношения с

Подробно