М.Е.С.И. 20 май 2022 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "М.Е.С.И. 20 май 2022 г."

Препис

1 М.Е.С.И. 20 май 2022 г. 1 Увод Машини на Тюринг Разрешими и полуразрешими езици Сложностни класове PSPACE, NPSPACE, P, NP и други. Сводимости между проблеми: m, P m и L m. [Pap94, стр. 47] Теорема 1. Ако L се разрешава от недетерминистичната машина на Тюринг N за време f(n), то L се разрешава от трилентова детерминистична машина на Тюринг M за време O(c f(n) ), където константата c зависи от N. 2 Двупосочни автомати или защо писането е важно Определение 1. Двапосочен автомат е машина на Тюринг M = Σ, Γ, Q, s,, F, B, за която $, # Γ \ Σ и всеки преход е от вида t = (p, a), (q, a, d), тоест буквите на лентата не се променят. Определение 2. Език на двупосочен автомат M е: L 2way (M) = {α Σ f F ( ε, s, #α$ M #α$, f, ε }. Теорема 2. Класът от езиците, разпознавани от двупосочни автомати е точно класът от регулярни езици. 3 Критерий за разрешимост [HU79] Нека S е множество от полуразрешими езици над фиксирана азбука Σ. Например, S = {L Σ L е регулярен език}. Ще казваме, че S е свойство на полуразрешимите езици. S е тривиално свойство, ако S = или S съдържа точно всички полуразрешими езици. Нека разгледаме изброимото множество от машини на Тюринг, които 1

2 разпознават езиците от S. Ще представим това множество като език от кодовете на тези машини на Тюринг, т.е. Ind(S ) = { M M е машина на Тюринг и L(M) S }. [Pap94, стр. 62] Теорема 3 (Райс). За всяко нетривиално свойство S на полуразрешимите езици, Ind(S ) е неразрешимо. 4 Критерий за полуразрешимост Твърдение 1. Съществуват следните функции: тотална изчислима функция f 1 на два аргумента, която има свойството: L(M f0(ω,ρ)) = L(M ω ) L(M ρ ). тотална изчислима функция f 2 на два аргумента, която има свойството: L(M f1(ω,ρ)) = L(M ω ) L(M ρ ). тотална изчислима функция f 3, която има свойството: L(M f3(ω)) = {α {0, 1} M ω не завършва върху ω за α стъпки }. тотална изчислима функция f 4, която има свойството: L(M f4(ω)) = {α {0, 1} M ω завършва върху ω за α стъпки }. тотална изчислима функция f 5, която има свойството: L(M f5(ω)) = {α {0, 1} ω L(M ω )}. [HU79] Лема 1. Нека S е свойство на полуразрешимите езици. Ако съществува безкраен език L 0 S, който няма краен подезик в S, то Ind(S ) не е полуразрешим. Упътване. Използвайте Твърдение 1 и разгледайте езика L 0 L(M f3(ω)). Лема 2. Нека L 1 е език в S и нека L 2 е полуразрешим език, като L 1 L 2 и L 2 S. Тогава Ind(S ) не е полуразрешим. Упътване. Използвайте Твърдение 1 и разгледайте езика L 1 (L 2 L(M f5(ω))). Теорема 4 (Райс-Шапиро). Нека Ind(S ) е полуразрешим език. Тогава е изпълнено, че: L Ind(S ) ( L 0 )[L 0 е краен и L 0 L = L 0 S ]. 2

3 5 Проблем на Пост за съответствието 193] Лема 3. Съществува алгоритъм, който свежда MPCP към PCP. Теорема 5 (Пост). Проблемът за съответствието на Пост е неразрешим при азбука Σ с поне два символа. Твърдение 2. Езикът L = { G G е еднозначна безконтекстна граматика} е неразрешим. Твърдение 3. Езикът L = { G 1 G 2 L(G 1 ) L(G 2 ) } е неразрешим. 6 Неразрешими езици Твърдение 4. Езикът L = { G 1 G 2 L(G 1 ) L(G 2 ) = } не е полуразрешим. Твърдение 5. Езикът L = { G L(G) = Σ } не е полуразрешим. Следствие 1. Езикът L = { G 1 G 2 L(G 1 ) = L(G 2 )} 205] не е полуразрешим. Теорема 6 (Грейбах). Нека C е клас от езици, за който съществува ефективно кодиране L на езиците в C и който е: ефективно затворен относно обединение; ефективно затворен относно конкатенация с регулярен език; "= Σ "е неразрешим за достатъчно голяма Σ. Нека P е нетривиално свойство на C, което е изпълнено за всеки регулярен език и ако L P, то L/ a P, където L/ a = {ω ωa L}. Тогава езикът { L P (L) & L C} е неразрешим. Следствие 2. Езикът L = { G L(G) е регулярен} не е полуразрешим. 3

4 7 Контекстносвободни езици 131] Теорема 7. Класът на контекстносвободните езици е затворен относно: 1. обединение, конкатенация, звезда на Клини. 2. сечение с регулярни езици. 3. образи на хомоморфизми. 4. образи на регулярни релации. На англ. Dyck. Теоремата е формулирана като задача в 142]. Определение 3. Език на Дик над езика B n = {( i, ) i 1 i n} е множеството от всички думи, които представляват правилно разположени скоби. Теорема 8. Класът от контекстносвободни езици е точно класът от езици от вида: h(d n R), където D n е език на Дик, R е регулярен език, а h : B n Σ е хомоморфизъм. Определение 4. За азбука Σ = {a 1, a 2,..., a n } и дума w Σ с w i бележим броя букви a i в w. Дефинираме w = ( w 1, w 2,..., w n ) N n. Определение 5. За вектор u N n и множество от вектори V N n с u+v и V бележим множествата от вектори: u + V = {u + v v V } и V = { k d i v i k N, d i N и v i V }. i=1 Теорема 9 (на Парих). За всеки контекстносвободени език L {a 1, a 2,..., a n } има естествено число k, вектори u 1, u 2,..., u k N n и крайни множества V 1, V 2,..., V k N n, за които: { w w L} = k (u i + Vi ). Пучително е да се разгледа частния случай на еднобуквена азбука. Тогава, тъй като w = a w 1 1 и w = ( w 1 ), може да отъждествим w с w. Освен това в този случай може да предполагаме, че V i = 1 за всяко V i от теоремата на Парих (може да вземем най-малкото общо кратно в по-големите множества и да добавим повече вектори u). Тогава V i = {v i } и изразите u i + Vi = {u i + dv i d N} представляват аритметични прогресии. Тоест, ако се абстрахираме от реда на буквите, контекстносвободните езици представляват крайни обединения на аритметични прогресии. i=1 8 PSPACE и NPSPACE проблеми Твърдение 6. Следният език е PSPACE-пълен. L = { A A е НКА и L(A) = Σ } 4

5 Теорема 10 (Савич 1970). Следствие 3. NPSPACE = PSPACE. Теорема 11. Следният език е PSPACE-пълен. NPSPACE(f(n)) PSPACE(f 2 (n)). L = { A 1 A 2 A 1, A 2 са НКА и L(A 1 ) = L(A 2 )} Теорема 12. Проблемът (INT): Вход: n N, A i = Σ, Q i, s i, δ i, F i - ДKА Въпрос: n i L(A i) = Σ? е PSPACE-пълен. Теорема 13. Проблемът (MIN(NFA NFA)): Вход: k N, A = Σ, Q, s, δ, F - НКА Въпрос: има ли НКА с език L(A) и не повече от k състояния? е PSPACE-пълен. Лема 4. PATH = { G, s, t s G t} NL-пълен. Лема 5. co-path NL. Теорема 14. NL = co-nl. Тази теорема остава за вас. Теорема 15 (Immerman-Szelepcsényi). NPSPACE(S(n)) = co-npspace(s(n)). Следствие 4. Допълнението на всеки контекстнозависим език е контекстно зависим. 9 NP проблеми [PL98, стр. 262] Теорема 16. Упътване. Домино проблемът е неразрешим. Свеждаме ефективно езика { M M работи безкрайно дълго при вход ε} към домино проблема. [PL98, стр. 310] Тази теорема [PL98, остава стр. за 312] вас. Теорема 17. Ограниченият домино проблем е NP-пълен Теорема 18 (Кук). 3-SAT проблемът е NP-пълен. 5

6 Упътване. Сходна идея какво в доказателството на TQBF. За един неориентиран граф G = (V, E), казваме, че множеството C V покрива върховете на G, ако ( (u, v) E)[u C v C]. Vertex Cover е проблемът да се определи дали по даден неориентиран граф G и k N съществува покритие C на върховете на G, за което C = k. 331] Теорема 19. Упътване. Vertex Cover проблемът е NP-пълен. 3-SAT се свежда полиномиално към Vertex Cover. NP-пълни проблеми в теория на езиците Определение 6. Казваме, че недетреминиран краен автомат A = Σ, Q, {s},, F е еднозначен, ако Q Σ Q и за всяка дума w L(A) има точно един успешен път с етикет w в A. Лема 6. Ако A i = Σ, Q i, {s i }, i, F i за i = 1, 2 са еднозначни НКА, то следните са еквивалентни: 1. w L(A 1 ) L(A 2 )( w Q 1 + Q 2 ). 2. L(A 1 ) L(A 2 ). Теорема 20. Проблемът (MIN(UFA UFA)): Вход: k N, A = Σ, Q, s, δ, F - еднозначен НКА Въпрос: има ли еднозначен НКА с език L(A) и не повече от k състояния? е NP-пълен. [Pap94, стр. 330] Теорема 21 (Ladner). Ако P NP, то съществува NP проблем, който не е P проблем и не е NP-пълен проблем. 10 Машини на Тюринг с оракул [Pap94, стр. 340] Теорема 22 (Baker-Gill-Solovay). Съществуват оракули A и B, за които P A NP A и P B = NP B. 11 Детерминирани стекови автомати и LR(k)- граматики Определение 7. Стеков автомат A = Σ, Γ, Q, s,, Z, F е детерминиран, ако са в сила следните: 1. (Q (Σ {ε}) Γ) (Q Γ ) е графика на функция δ : Q (Σ {ε}) Γ Q Γ 6

7 2. и за всяко състояние p Q и стеков символ X Γ:!δ(p, ε, X) a Σ(!δ(p, a, X)). В този случай ще пишем A = Σ, Γ, Q, s, δ, Z, F. Определение 8. За стеков автомат A = Σ, Γ, Q, s,, Z, F и преход t = (p, a, X), (q, β) казваме, че: 1. t е pop преход, ако β = ε, 2. t е peek преход, ако β = X, 3. t е push преход, ако β = Y X за някое Y Γ. A е в нормална форма, ако всеки преход на A е pop, peek или push. Теорема 23. За всеки (детерминиран) стеков автомат A ефективно може да получим еквивалентен (детерминиран) стеков автомат A в нормална форма. Определение 9. За детерминиран стеков автомат A = Σ, Γ, Q, s, δ, Z, F казваме, че A зацикля върху вход w Σ, ако за всяко n има изпълнение: (s, w, Z) (n) A (p n, w n, γ n ). Казваме, че A е ацикличен, ако A не зацикля върху никой свой вход. Теорема 24. Проблемът дали детерминиран стеков автомат A = Σ, Γ, Q, s, δ, Z, F е ацикличен е разрешим за полиномиално време. Теорема 25. За всеки детерминиран стеков автомат A = Σ, Γ, Q, s, δ, Z, F ефективно може да получим еквивалентен ацикличен детерминиран стеков автомат A. Теорема 26. За всеки ацикличен детерминиран стеков автомат A = Σ, Γ, Q, s, δ, Z, F, съществува константа c = c(a), за която за всяка дума w Σ и всяко изпълнение: (s, w, Z) (n) A (p n, w n, γ n ) е в сила, че n c( w + 1). Теорема 27. За всеки детерминиран стеков автомат A = Σ, Γ, Q, s, δ, Z, F ефективно може да намерим детерминиран стеков автомат A с език L(A) = Σ \ L(A). Теорема 28. За всеки детерминиран стеков автомат A S = Σ, Γ, Q S, s S, δ S, Z, F S и детерминиран краен автомат A D = Σ, Q D, s D, δ D, F D ефективно може да намерим: 1. детерминиран стеков автомат A с език: L(A) = L(A S ) L(A D ) 2. детерминиран стеков автомат A с език: L(A) = {α β L(A D )(α β L(A S ))}. 7

8 Следствие 5. Нека Σ е азбука и $ е символ извън Σ. Език L Σ се разпознава от детерминиран стеков автомат (с финални състояния) точно когато L$ се разпознава от детерминиран стеков автомат с празен стек. Определение 10. За естествено число k N дефинираме first k : Σ Σ k като: { w ако w k first k (w) = u, за което u = k и w uσ. Определение 11. За контекстносвободна граматика G = Σ, N, S, R десен елемнтарен извод е: αaw rm αβw, където w Σ и A β R. (Най-)Десен извод в G е: α 0 rm α 1 rm α n за някое n 0. Стандартно използваме α 0 (n) rm α n, за да подчертаем дължината на извода и α 0 rm α n, когато тя не ни интересува. Определение 12. За естествено число k N и контекстносвобдна граматика G = Σ, N, S, R казваме, че G е LR(k) граматика, ако винаги, когато са изпълнени следните три условия: 1. S rm αaw rm αβw, 2. S rm α A w rm α β w = αβx, 3. first k (w) = first k (x), е в сила, че αax = α A w, в частност α = α, β = β и x = w. Теорема 29. За всеки детерминиран стеков автомат A, който разпознава с празен стек, има LR(0)-граматика G, за която L(A) = L(G). Теорема 30. Ако $ е символ извън Σ и G = Σ {$}, N, S, R е LR(0)- граматика с език L(G) Σ {$}, то има LR(1)-граматика G 1 с език L(G 1 ) = L(G){$} 1. Следствие 6. Ако A е детерминиран стеков автомат, то има LR(1)-граматика G с език L(A) = L(G). (тук автоматът разпознава с финални състояния!) Теорема 31. За всяко k N проблемът дали G = Σ, N, S, R е LR(k)- граматика е разрешим. Теорема 32. За всяко k N и всяка LR(k)-граматика G има детерминиран стеков автомат A с език L(A) = L(G). Теорема 33. Проблемът: Вход: G = Σ, N, S, R Изход: да, ако има k, за което G е LR(k) не, иначе. е неразрешим. 8

9 12 Задачи Задача 1. Докажете, че един език L е полуразрешим точно тогава, когато той е ефективно номеруем. Задача 2. Докажете, че един език L е разрешим точно тогава, когато съществува алгоритъм, който изброява елементите на L във възходящ ред относно каноничната наредба. [Pap94, стр. 184] [GJ79, стр. 53] 333] Задача 3. Докажете, че 2-SAT проблемът е PTIME. Задача 4. Докажете директно, че SAT е NP-труден проблем като кодирате историята на едно изчисление на недетерминистична машина на Тюринг с формула в конюнктивна нормална форма. Задача 5. Exact Cover се нарича проблемът дали при дадено множество S и негови подмножества S 1, S 2,..., S k, съществува T {1, 2,..., k}, такова че за всяко x S има точно един индекс i T, за който x S i. Докажете, че Exact Cover е NP-пълен проблем. Задача 6. Упътване. Докажете, че Hamilton Cycle е NP-пълен проблем. 3-SAT се свежда полиномиално към Hamilton Cycle. [GJ79, стр. 60] Задача 7. Нека имаме крайно множество A и функция s : A N +. Проблемът за съществуването на A A със свойството, че s(a) = a A a A\A s(a) се нарича PARTITION. Докажете, че PARTITION е N P -пълен проблем. Задача 8. Двупосочен автомат наричаме машина на Тюринг за която: M = Σ, Γ, Q, s,, F, B, Γ = Σ {B, #, $}, като B, #, $ Σ, За всеки прехода (p, a), (q, b, ) е в сила, че a = b B. Език на двупосочен автомат M наричаме: L(M) = {α Σ f F γ Γ ((ε, s, #α$ ) M (γ, f, ε))}. 1. Да се докаже, че за всеки двупосочен автомат M 1 има двупосочен автомат M 2 над същата азбука, за който: L(M 2 ) = {α Σ f F β, γ Γ ((ε, s, #α$ ) M (β, f, γ))}. 2. Да се опише конструкция, която по даден двупосочен автомат M построява краен автомат A с азбука Σ, за който: L(M) = L(A). 9

10 3. Докажете, че описаната от Вас конструкция е коректна. 4. Оценете броя на състоянията на построения от Вас автомат като функция на броя на състоянията на изходния двупосочен автомат. Задача 9. Дадена е азбука Σ = {a 1, a 2,..., a n } с n 2 символа. За дума w Σ с w i означаваме броя букви a i в w, а с w N n вектора ( w 1, w 2,..., w n ). За език L Σ, I(L) = { w w L}. 1. Нека u N n и V N n е множество с m елемента v 1, v 2,..., v m. Да се докаже, че има регулярен език L(u, V ), за който: I(L(u, V )) = {u + m d i v i d 1, d 2,..., d m N}. i=1 2. Нека A = Σ, Q, S,, F е краен автомат. Опишете конструкция, която по A намира естествено число N, вектори u 1, u 2,..., u N N n и крайни множества V 1, V 2,..., V N N n, за които: I(L(A)) = N I(L(u i, V i )). i=1 3. Докажете, че конструкцията Ви е коректна. Задача 10. Разглеждаме следния проблем: Вход:M еднолентова машина на Тюринг. Изход:k N и M D -- k-лентова детерминирана машина на Тюринг, за която L(M D ) = L(M). 1. Опишете конструкция, която решава горния проблем и има следното свойство: има полином p(n), че за всяка машина на Тюринг с пространствена сложност Space M (n) O(s(n)) е в сила, че Space MD (n) O(p(n)(s(n) + 1)). 2. Докажете, че Вашата конструкция е коректна. 3. Оценете степента на полинома p(n). Задача 11. Нека A = Σ, Q, s, δ, F е тотален краен детерминиран автомат. С L(p) означаваме езика на автомата A p = Σ, Q, p, δ, F. 1. Опишете процедура с времева сложност O( Σ Q 3 ), която намира всички двойки (p, q) Q Q, за които L(p) L(q). 2. Докажете, че Вашата процедура е коректна. 3. Докажете, че L(p) L(q) точно когато: α Σ (( α 2 Q & α L(p)) α L(q)). 10

11 Литература [GJ79] M. Garey and D. Johnson, Computers and Intractability. A Guide to the Theory of NP-completeness, W. H. Freeman and Company, [HU79] John E. Hopcroft and Jeffrey D. Ullman, Introduction to automata theory, languages, and computation, first ed., Addison-Wesley, [Pap94] Christos Papadimitriou, Computational complexity, Assison-Wesley, [PL98] Christos Papadimitriou and Harry Lewis, Elements of the theory of computation, Prentice-Hall,

bshoenen1_45.dvi

bshoenen1_45.dvi Сандерс & Соскова: ЕАИ March 23, 2008 1 1.4 Контекстно-зависими и тип 0-езици Сандерс & Соскова: ЕАИ March 23, 2008 2 Нормална форма на Курода Една граматика G = (V,Σ,P,S) от тип 1 е в Курода нормална

Подробно

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско

Вариант 1 Писмен Изпит по Дискретни Структури 14/02/2018 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови ско Вариант Писмен Изпит по Дискретни Структури 4/02/208 г. Оценката се образува по следния начин: 2 + бр. точки, Наредени двойки бележим с ъглови скоби, напр., b. Зад.. Намерете: а) (0.25 т.) подмножествата

Подробно

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит

(не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварит (не)разложимост на полиноми с рационални коефициенти Велико Дончев Допълнителен материал за студентите по Висша алгебра и Алгебра 2 на ФМИ 1 Предварителни сведения и твърдения Както е ясно от основната

Подробно

Microsoft Word - nbb2.docx

Microsoft Word - nbb2.docx Коректност на метода на характеристичното уравнение за решаване на линейно-рекурентни уравнения Стефан Фотев Пиша този файл, тъй като не успях да намеря в интернет кратко и ясно обяснение на коректността

Подробно

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc

Microsoft Word - PRMAT sec99.doc Лекция 9 9 Изследване на функция Растене, намаляване и екстремуми В тази лекция ще изследваме особеностите на релефа на графиката на дадена функция в зависимост от поведението на нейната производна Основните

Подробно

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс

ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс ЛЕКЦИЯ 6 ЗАКОН ЗА ИНЕРЦИЯТА Определение. Броят на положителните коефициенти в каноничния вид на дадена квадратична форма се нарича положителен индекс на инерцията на тази квадратична форма. Броят на отрицателните

Подробно

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc

Microsoft Word - VM22 SEC66.doc Лекция 6 6 Теорема за съществуване и единственост Метричното пространство C [ a b] Нека [ a b] е ограничен затворен интервал и да разгледаме съвкупността на непрекъснатите функции f ( определени в [ a

Подробно

Microsoft Word - DIS.doc

Microsoft Word - DIS.doc Лекции и семинарни занятия по диференциално и интегрално смятане 1 Писани са от мен, Иван Димитров Георгиев (вече завършил) студент по информатика, електронната ми поща е ivndg@yhoo.com. Четени са през

Подробно

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим

Глава 13 Пълни многообразия Определение Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделим Глава 13 Пълни многообразия Определение 13.1. Пред-многообразието X е отделимо, ако диагоналът = {(x, x) x X} е затворено подмножество на X X. Отделимите пред-многообразия X се наричат многообразия. Ако

Подробно

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр

Глава 17 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над кр Глава 7 ζ-функция на Hasse-Weil. Преди да разгледаме ζ-функцията на Hasse-Weil трябва да въведем някои числови инварианти на крива, определена над крайно поле. Лема 7.. Ако F е функционално поле на една

Подробно

Exam, SU, FMI,

Exam, SU, FMI, Поправителен изпит по Дискретни структури задачи СУ ФМИ 29. 08. 2016 г. Име: ФН: Спец.: Курс: Задача 1 2 3 4 5 Общо получени точки максимум точки 20 20 35 30 30 135 Забележка: За отлична оценка са достатъчни

Подробно

Частично рекурсивни, рекурсивни и примитивно рекурсивни функции. Рекурсивни и рекурсивно номеруеми множества Този текст съдържа някои сведения от теор

Частично рекурсивни, рекурсивни и примитивно рекурсивни функции. Рекурсивни и рекурсивно номеруеми множества Този текст съдържа някои сведения от теор Частично рекурсивни, рекурсивни и примитивно рекурсивни функции. Рекурсивни и рекурсивно номеруеми множества Този текст съдържа някои сведения от теорията на изчислимостта, които ще се предполагат известни

Подробно

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т

Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от т Глава 5 Критерий за субхармоничност Да разгледаме някои общи свойства на полу-непрекъснатите отгоре функции, преди да се съсредоточим върху онези от тях, които са субхармонични. Лема-Определение 5.1. Нека

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове Семинар / 7 Семинар : Парциална сума на числов ред. Метод на пълната математическа индукция. Критерии за сходимост на редове.! Редица (последователност): x, x,, x, x! Ред: x x x...... Числов ред (безкрайна

Подробно

Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е п

Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е п Пръстени. Разглеждаме непразното множество R, което е затворено относно две бинарни операции събиране и умножение + : R R R : R R R. Казваме, че R е пръстен, ако са изпълнени аксиомите 1.-4. за абелева

Подробно

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако

16. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции Интегриране по части. Теорема 1 (Формула за интегриране по части). Ако 6. Основни методи за интегриране. Интегриране на някои класове функции. 6.. Интегриране по части. Теорема (Формула за интегриране по части). Ако функциите f(x) и g(x) садиференцируеми в интервала (a, b)

Подробно

036v-b.dvi

036v-b.dvi МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2010 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2010 Proceedings of the Thirty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Albena, April 6 10,

Подробно

Kontrolno 5, variant 1

Kontrolno 5, variant 1 N P - П Ъ Л Н И З А Д А Ч И КОНТРОЛНО 5 ПО ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ СУ, ФМИ ( ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, 1. ПОТОК; 3 МАЙ 018 Г. ) Задача 1. Разглеждаме задачата за разпознаване LongestCycle:

Подробно

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м

РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури 1. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни м РЕФЕРАТ по дисциплината Дискретни структури. (*) Докажете асоциативността на операциите обединение и сечение на множества, тоест, че за произволни множества A, B и C са изпълнени следните равенства: (A

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc

Microsoft Word - IGM-SER1111.doc Лекция Редове на Фурие поточкова сходимост Теорема на Дирихле Тук ще разглеждаме -периодична функция ( ) която ще искаме да бъде гладка по части Това означава че интервала ( ) може да се раздели на отделни

Подробно

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк

26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяк 26. ТУРНИР НА ГРАДОВЕТЕ ЕСЕНЕН ТУР Основен вариант, 10. - 12. клас Задача 1. (5 точки) Функциите f и g са такива, че g(f(x)) = x и f(g(x)) = x за всяко реално число x. Ако за всяко реално число x е в сила

Подробно

Slide 1

Slide 1 Теория на вероятностите ( спец. Приложна математика) Ръководство на клуб председател, касиер и секретар се избират по случаен начин измежду 4 човека: Aна, Борис, Васил и Георги. По колко различни начини

Подробно

Microsoft Word - bg_working_all.doc

Microsoft Word - bg_working_all.doc Софийски университет Св. Климент Охридски Факултет по математика и информатика Катедра Математическа логика и приложенията й Едно субрекурсивно уточнение на основната теорема на алгебрата Дипломна работа

Подробно

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc

Microsoft Word - Lecture 9-Krivolineyni-Koordinati.doc 6 Лекция 9: Криволинейни координатни системи 9.. Локален базиз и метричен тензор. В много случаи е удобно точките в пространството да се параметризират с криволинейни координати и и и вместо с декартовите

Подробно

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари 2017 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Рекурсия 21.12.16

Подробно

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос

Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос Глава 15 Въпрос 15: Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. Навсякъде в настоящия въпрос полето k е с характеристика char(k = 0. За произволни

Подробно

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200

54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че 2005 x + y + 200 54. НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА НАЦИОНАЛЕН КРЪГ Задача 1. Да се намерят всички тройки от естествени числа (x, y, z) такива, че x + y + 005 x + z + y + z е естествено число. Решение. Първо ще докажем,

Подробно

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника

Как да съставим задачи като използваме подобните триъгълници, свързани с височините на триъгълника Съставяне на задачи с подобни триъгълници, свързани с височините на триъгълника Бистра Царева, Боян Златанов, Катя Пройчева Настоящата работа е адресирана към учителите по математика и техните изявени

Подробно

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc

Microsoft Word - IGM-SER1010.doc Лекция Редове на Фурие -теория Сведения за пространства със скаларно произведение В този раздел ще се занимаваме с периодични функции с период T > Една функция определена за всяко x R се нарича T -периодична

Подробно

Записки по Логическо програмиране за резолюции Забележка 1. В тези записки структурите са обозначавани посредством удебелени латински букви вместо с к

Записки по Логическо програмиране за резолюции Забележка 1. В тези записки структурите са обозначавани посредством удебелени латински букви вместо с к Записки по Логическо програмиране за резолюции Забележка 1. В тези записки структурите са обозначавани посредством удебелени латински букви вместо с курсив, за да бъде сигурно, че няма да възникнат неочаквани

Подробно

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс

Линейна алгебра 7. Умножение на матрици. Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс . Обратими матрици. Матрични уравнения специалности: Математика, Бизнес математика, Приложна математика, I курс лектор: Марта Теофилова Кратка история Матричното умножение е въведено от немския математик

Подробно

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри

Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, г. Условия, кратки решения и кри Министерство на образованието, младежта и науката 60. Национална олимпиада по математика Областен кръг, 1-1.0.011 г. Условия, кратки решения и критерии за оценяване Задача 11.1. Да се намерят всички стойности

Подробно

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер

СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмер СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ТУРНИР ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА "ЗА ТОРТАТА НА ДИРЕКТОРА" ТЕМА ПО МАТЕМАТИКА 10-11 КЛАС Задача 1. Дадена е двуизмерна огледална стая във формата на правилен шестоъгълник

Подробно

МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2006 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2006 Proceedings of the Thirty Fifth Spring Conference of the U

МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2006 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2006 Proceedings of the Thirty Fifth Spring Conference of the U МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ, 2006 MATHEMATICS AND EDUCATION IN MATHEMATICS, 2006 Proceeings of the Thirty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians Borovets, April 5 8,

Подробно

Малко контролно 2 по ДАА 7 юни 2017г. Зад.1. (2т.) Разполагаме с n на брой правоъгълни кутийки с разнообразни широчини и дължини. Можем да поставяме к

Малко контролно 2 по ДАА 7 юни 2017г. Зад.1. (2т.) Разполагаме с n на брой правоъгълни кутийки с разнообразни широчини и дължини. Можем да поставяме к Малко контролно 2 по ДАА 7 юни 2017г. Зад.1. (2т.) Разполагаме с n на брой правоъгълни кутийки с разнообразни широчини и дължини. Можем да поставяме кутийка в някоя друга само ако широчината и дължината

Подробно

Глава 7 Теоретико-числови преобразования 7.1 Дискретно преобразование на Фурие. Дефиниция Нека X = {x n } и Y = {y n } са две редици от комплекс

Глава 7 Теоретико-числови преобразования 7.1 Дискретно преобразование на Фурие. Дефиниция Нека X = {x n } и Y = {y n } са две редици от комплекс Глава 7 Теоретико-числови преобразования 7.1 Дискретно преобразование на Фурие. Дефиниция 7.1.1 Нека X {x n } и Y {y n } са две редици от комплексни числа. Взаимна корелация на редиците X и Y наричаме

Подробно

Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = n в точка p M. Разд

Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = n в точка p M. Разд Глава 4 Раздуване на комплексно многообразие в точка. Векторни разслоения. Нека M е комплексно многообразие с размерност dim p M = в точка p M. Раздуването на M в p заменя точката p с проективно пространство

Подробно