ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ"

Препис

1 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА СТАРА И СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: ДЕКАН: (п) (проф. д-р Николай Кънев) КОНСПЕКТ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ (ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ ХV ХVІІ В.) В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 1. Българската възрожденска, следосвобожденска и съвременна историография за историята на българския народ през ХV ХVІІ век. Тематични кръгове, научни центрове, автори. 2. Обща характеристика на българските, османските, европейските и балканските извори за периода ХV ХVІІ век. Типологизация и историческа достоверност. 3. Последици от османското завоевание за еволюцията и историческите перспективи на българския народ. 4. Българите в османската политическа система. Османски административни и военни институции. Административно устройство и управление на българските земи под османска власт през ХV ХVІІ век. Участие на българите в провинциалните структури на управление. 5. Българите в османската религиозна и правна система. Етнодемографски промени и ислямизационен процес в българските земи през ХV ХVІІ в. (Фактори, методи, проявления, етапи и последици). 6. Османската аграрна система и отражението ѝ върху българската икономика. Система на данъчно облагане на населението. Категории население със специален данъчен статут и задължения към централната османска власт. 7. Град и градско стопанство в българските земи през ХV ХVІІ век. 8. Ислямът и другите религиозни общности (християнство, юдаизъм, арменогригорианство). 9. Православната църква в българските земи през ХV ХVІІ век. Църковно устройство и управление. 10. Българите католици и тяхната обществена и политическа дейност през ХVІІ век. 11. Антиосманска съпротива на българите през ХV ХVІІ век. 12. Българската култура през ХV ХVІІ век. Книжнина и книжовни центрове. Архитектура, живопис и приложни занаяти. Народна култура. 13. Духовни и културни връзки на българския народ с православния свят през ХV ХVІІ век. 1/5

2 ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА Боянич-Лукач, Д. Видин и Видинският санджак през ХV ХVІ в. Документи от архивите на Цариград и Анкара. Под ред. на В. Мутафчиева и М. Стайнова. Предг. В. Мутафчиева. София, Вачев, Х. Църковният ансамбъл в Арбанаси. Варна, Вечева, Е. Католическата църква и българската народност (ХVI ХVIII в.). В: България Институции и държавни традиции. Т. 2. София, 1982, с Гандев, Хр. Българската народност през XV век. Демографско и етнографско изследване. София, Георгиева, Цв. За някои главни последици от османското завоевание на българските земи. В: Лекции за следдипломна квалификация на учители. София, 1979, Т. 4, с Георгиева, Цв. Антиосманската съпротива на българите през ХVІ ХVІІ в. Исторически преглед, 1980, 3, с Георгиева, Цв. Еничарите в българските земи. София, Георгиева, Цв. Пространство и пространства на българите ХV ХVII в. София, Георгиева, Цв., Н. Генчев. История на България. Т. 2, София, Геров, Г. Връзките на атонското изкуство с българската монументална живопис от XVI XVII в. София, Градева, Р. Административна система и провинциално управление в българските земи през ХV век. В: Българският петнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХV век. София, Х София, 1993, с Градева, Р. Налагането на кадийската институция на Балканите и мястото й в провинциалната администрация (ХІV началото на ХVІ в.). Балканистика, 3, 1989, с Градева, Р. За немюсюлманите и техните храмове в османските владения: някои наблюдения върху процедурите по получаване на разрешения за ремонт и поправка на немюсюлманските култови сгради през предтанзиматския период. В: Етнически и културни пространства на Балканите. Ч. 1: Миналото исторически ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева, София, 2008, с Грозданова, Е. Българската народност през ХVІІ век. София, Грозданова, Е. Българската османистика на границата на две столетия. Приемственост и обновление. Исторически преглед, 2005, 1 2, с Грозданова, Е., Ст. Андреев. Българите през ХVІ век. По документи от наши и чужди архиви. София, Грозданова, Е., Ст. Андреев. Фалшификат ли е летописният разказ на поп Методи Драгинов? Исторически преглед, 1993, 2, с Грозданова, Е., Ст. Андреев. Джелепкешаните в българските и съседните им земи през ХVІ ХVІІІ век. По документи от наши и чужди архиви. София, Гюзелев, В. Извори за средновековната история на България (VII ХV в.). В австрийските ръкописни сбирки и архиви. Т. 1. Български, други славянски и византийски извори. София, Данова, П. България и българите в италианската географска книжнина (ХІV ХVІ век). София, Димитров, Стр. Мезрите и демографския колапс на българската народност през ХV в. Векове, 1973, 6, с Димитров, Стр. За приемствеността в развитието на балканските градове през ХV ХVІ в. Балканистика, 2, 1987, с Димитров, Стр. Фетви за изкореняване на българската християнска мирогледна система сред помюсюлманчените българи. Векове, 1987, 2, с Димитров, Стр. Бунтовни движения в Търновско и Източна България по време на Чипровското въстание. Исторически преглед, 1988, 10, с /5

3 Документи за католическата дейност в България през ХVІІ в. Състав. Б. Примов, М. Йовков, П. Сарийски. София, Драголова, Л., Б. Райков. Българският първопечатник от ХVI в. Яков Крайков и неговите венециански издания. Векове, 1975, 4, с Иванова, Св. Институтът за колективната отговорност в българските градове през ХV ХVІІІ в. Исторически преглед, 1990, 1, с Иванова, Св. Малките етноконфесионални групи в българските градове през ХVІ ХVІІ в. В: Българският шестнадесети век. Сб. с доклади за българската обща и културна история през ХVІ в. София, 1996, с Иванова, С. Християнска и мюсюлманска благотворителност по българските земи, ХVІ- ХVІІІ в. (документи, участници и институции). В: Дарителство и взаимопомощ в българското общество през ХVIII ХIХ в. София, 2003, с Имбър, К. Османската империя София, Иналджък, Х. От Стефан Душан до Османската империя. Християни-спахии в Румелия и произходът им. В: Х. Иналджък. Епохата на султан Мехмед II Завоевателя. София, 2000, с Иналджък, Х. Османската империя. Класическият период София, История на Османската империя. Под редакцията на Робер Мантран. Прев. Г. Меламед. София, История на България. Т. 4. София, Ихчиев, Д. Турските документи на Рилския манастир. София, Йонов, М. Европейските пътеписи извор за историята на българските земи през ХVІІ в. ГСУ ФИФ, 62, 1969, 3, с Йорданов, Кр. Дервентджийството в района на Стара планина и Предбалкана през XVI век. Известия. РИМ-Габрово. Т. 2. В. Търново, 2015, с Йорданов, Кр. Командно-управленски апарат на войнушката институция в българските земи под османска власт през XV XVI век: йерархична структура, функции и кадрови състав. Исторически преглед, 2012, с Калицин, М. Писание за верските битки на султан Мурад, син на Мехмед хан (превод, студия и коментар). София, Калицин, М. Корона на историите на Ходжа Садеддин. Първа част. Превод от османотурски език, студия и коментари. В. Търново, Калицин, М., Мутафова, Кр. Подбрани османски документи за Търново и Търновска каза. Сб. с документи. Отговорен редактор Ст. Андреев. Второ преработено и допълнено издание. УИ Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, Кил, М. Изкуство и общество в България през турския период. София, Кийл, М. Хора и селища в България през османския период. София, Ковачев, Р. Опис на Никополския санджак от 80-те години на ХV век. София, Манова, Е. Българската стенопис ХVI ХVII в. София, Маслев, Ст. Търговията между българските земи и Трансилвания през ХVI ХVII век. Матанов, Хр., Р. Михнева. От Галиполи до Лепанто. Балканите, Европа и Османското нашествие г. София, Мехмед Нешри. Огледало на света. История на османския двор. Съст. и превод от османотурски М. Калицин. София, Милев, Н. Католишката пропаганда в българските земи през ХVІІ в. София, Мутафова, Кр. За някои аспекти на противоречията между католици и православни в българските земи през ХVII в. В: Палеобалканистика и старобългаристика. Първи есенни четения Проф. Иван Гълъбов. В. Търново, 1995, с Мутафова, Кр. Старопрестолният Търнов в османотурската книжнина (ХV ХVI век). В. Търново, /5

4 Мутафова, Кр. Култът към светците в народния ислям и утраквистичните светилища. В: Етнологията на границата на два века. Изследвания и материали, посветени на 60-годишния юбилей на доц. д-р Н. Колев. УИ Св. св. Кирил и Методий. В. Търново, 2000, с Мутафова, Кр. Доброволните помюсюлманчвания в Османската империя през последната четвърт на ХVІІ 30-те години на ХVІІІ в. В: Етнически и културни пространства на Балканите. Част. 1. Минало исторически ракурси. Сборник в чест на проф. дин Цветана Георгиева. УИ Св. Климент Охридски, София, 2008, с Мутафчиева, В. За точните методи в областта на историческата демография. Исторически преглед, 1979, 4, с Мутафчиева, В. Османска социално-икономическа история. София, Мутафчиева, В. Кърджалийско време. София, 1993 (второ издание). Народното четиво през ХVІ ХVІІ в. Подбор и ред. Д. Петканова. София, Начев, В., Н. Ферманджиев. Писахме да се знае. Приписки и летописи. София, Опис на османотурски документи за занаяти и търговия (XVI XIX век). София, Османски извори за ислямизационните процеси на Балканите ХVI ХIХ в. София, Панова, Сн. Българските търговци през ХVII век. София, Петканова-Тотева, Д. Дамаскините в българската литература. София, Радушев, Евг. Аграрните институции в Османската империя през ХVII ХVIII в. София, Радушев, Е. Османската гранична периферия (серхад) в Никополския вилает през първата половина на ХVІ в. В: Българският шестнадесети век. Сборник с доклади за българската обща и културна история през ХVІ век. София, Х. 1994, София, 1996, с Пол Рико. Сегашното състояние на Османската империя и на гръцката църква (ХVII век). Подбор, прев. от английски, предг. и бел. М. Киселинчева. София, Първева, Ст. Земята и хората през ХVІІ първите десетилетия на ХVІІІ век. Овладяване и организация на аграрното и социалното пространство в Централните и Южните Балкани под османска власт. София, Сб. Българският петнадесети век. Сб. с доклади за българската обща и културна история през ХV в. София, Сб. Българският шестнадесети век. Сб. с доклади за българската обща и културна история през ХVІ в. София, Сб. Из историята на търговията в българските земи през ХV ХIХ в. Т. 2, София, Сб. Историографски изследвания България ХV ХIХ в.. София, Т. 1., Сб. Контрасти и конфликти зад кадър. София, Сб. Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998; Т. 7, София, Сб. Религия и църква в България. Социални и културни измерения в православието и неговата специфика в българските земи. София, Сб. 300 години Чипровско въстание. София, Списаревска, Й. За правния режим на Дубровнишките колонии в българските земи под османско владичество (ХV ХVІ в.). Исторически преглед, 1973, 2, с Списаревска, Й. Български политици и дипломати без българска държавност (Дейността на Ст. Кнежевич през 80-те 90-те години на ХVІІ в.) В: Контрасти и конфликти зад кадър. София, 2003, с Станимиров, Св. Политическата дейност на българските католици през 30 -те 70 -те години на ХVII век. София, Тодоров, И. Летописният разказ на поп Методи Драгинов. Старобългарска литература, 1984, 16, с Тодоров, Н. Балканският град ХV ХIХ в. София, /5

5 Тодорова, О. Българката християнка през ХV ХVIII в. Исторически преглед, 1992, 4. Тодорова, О. Православната църква и българите ХV ХVIII в. София, Турски извори за българската история: Т. I VІІІ, София, Турски извори за историята на правото в българските земи. Т. 1. Съст. Г. Гълъбов. С., 1961; Т. 2. Съст. и коментар Б. Цветкова. София, Тютюнджиев, Ив. Българската анонимна хроника от ХV в. В. Търново, Тютюнджиев, Ив. Търновската митрополия и атонските манастири ХV началото на ХIХ в. В: Светогорска обител Зограф. Т. 2, София, 1996, с Тютюнджиев, Ив. Екзархии на Цариградската патриаршия в българските земи през ХІV ХІХ век. В: Търновска книжовна школа. Т. 7. В. Търново, 2002, с Тютюнджиев, Ив. Търновската митрополия през ХV ХІХ в. В. Търново, Тютюнджиев, Ив. Търновският епископат ХІІ ХХІ в. В. Търново, Тютюнджиев, Ив., Кр. Мутафова. История на българския народ през ХV ХVІІ в. Учебно помагало. В. Търново, Тютюнджиев, Ив., М. Палангурски и др. Стопанска история на България. В. Търново, Харбова, М. Градоустройство и архитектура по българските земи през ХV ХVIII в. София, Христова, Б., Караджова, Д., Е. Узунова. Бележки на българските книжовници Х ХVІІІ в. Т.1 2, София, Цветкова, Б. Проучвания на градското стопанство през ХV ХVІІ в. София, Цветкова, Б. Хайдутството в българските земи през ХV ХVІІ в. София, Евлия Челеби. Пътепис. Превод от османотурски, състав. и ред. Стр. Димитров. София, Чужди пътеписи за Балканите. Т. 1 7, София, /5

Grafik_-_izpiti MSJE

Grafik_-_izpiti MSJE Специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, ГРАФИК ЗА СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА 21 АВГУСТ 8 СЕПТЕМВРИ 2017 Г. I КУРС Въведение в академичното писане в сферата на

Подробно

II

II ` МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Благоевград 700, ул. Иван Михайлов N66 УТВЪРЖДАВАМ : Тел.: +59/7/ 88 55 0 РЕКТОР : доц. д-р Борислав

Подробно

ECTS макет на учебен курс

ECTS макет на учебен курс ECTS макет на учебен курс Факултет/филиал Философско-исторически Катедра Философия Професионално направление (на курса) 3.1 Социология, антропология и науки за културата Специалности Етнология ОПИСАНИЕ

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

spravka

spravka Авторска справка за приносите в трудове на доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов преподавател в катедра Етнология при Историческия факултет на СУ Св. Климент Охридски Традиционно народно жилище в Средните

Подробно

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание

ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание ECTS код Учебна дисциплина Аудиторни Извънаудиторни Общо АО Л С Лб Х ИО Сп --- О 1-ви семестър 1 Увод в историческото познание 45 30 15 - - 75 75-120 4 И 2 История на Стария свят І част 45 30 15 - - 105

Подробно

Български език и история (задочно обучение)

Български език и история (задочно обучение) Учебен план на специалност Български език и история (задочно обучение) Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х

Подробно

Български език и история

Български език и история Учебен план на специалност Български език и история Легенда: часове в семестъра: АО общ брой, от тях Л за лекции; С за семинарни упражнения; Лб за лабораторни упражнения/практикум, Х за хоспитиране. Извън

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет:.ФСФ... Специалност: (код и наименование) СЛЛ 1 0 0 1 0 6 1 7 Дисциплина: (код и наименование) УЧЕБНА ПРОГРАМА Преподавател:

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л С У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информаци УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 45 0 0 45 90 3 продължава Избираема дисциплина 1 (Езикова култура

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР”

ФАКУЛТЕТ ПО АГРОНОМСТВО – УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС „БАКАЛАВЪР” УТВЪРЖДАВАМ: ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА ОКС БАКАЛАВЪР 1.ОБЛАСТ: 3.0 СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И ПРАВНИ НАУКИ НАПРАВЛЕНИЕ: 3.8 ИКОНОМИКА СПЕЦИАЛНОСТ: АГРАРНА ИКОНОМИКА ; ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ЗАДОЧНА

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.8 Икономика 60 60 40 60 100 160 3.9 Туризъм 15 25 15 25 40 ВСИЧКО: 75 85 40 75 125 200 ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2 ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Подробно

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и

Редовно обучение, бакалавърска степен УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и УЧЕБЕН ПЛАН: Българска филология страница 1 УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА А Л У Е О КР Ф І курс, І семестър Аудиовизуални и информационни технологии 15 0 15 15 30 1 т.о. Български фолклор 45 30 15 45 90 3 заверка

Подробно

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОЛЕКЦИИ съгласно чл. 8 от Наредба Н-9 от 7 април 0 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции. Кметство с. Елешница НЧ Просвета 908 с. Баня НЧ Светлина -

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квал СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" Философски факултет Утвърдил: Ректор: УЧЕБЕН ПЛАН Политология Начална година: Обучение: Образователно квалификационна степен: Квалификационно наименование на

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

ЗА АВТОРИТЕ

ЗА АВТОРИТЕ Жени Жикова е завършила специалност Българска филология в СУ Св. Климент Охридски и е докторант по старобългарски език в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии на Софийски

Подробно

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73>

<D0E5E9F2E8EDE320EAEEE5F4E8F6E8E5EDF2E DEFF3E1EB2E2E786C73> Списък на коефициентите изчислени по методиката на ПМС 328/30.11.2015 г. за държавните висши училища по професионални направления за бюджетната 2019 година Висше училище Код на ПН Професионално направление

Подробно

Рецензия

Рецензия Рецензия на научно-изследователската и преподавателска дейност на доц. д-р Надя Иванова Манолова Николова, кандидат в конкурс за академичната длъжност професор. Чл. кор. проф. дин Румяна Радкова Доц. д-р

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охр УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: Относно: проф. д-р ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА КАЛИНОВА Софийски университет Св. Климент Охридски, Исторически факултет, Катедра История на България

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д.и.н. Николай Жечев за трудовете на доц. д-р Надя Манолова-Николова, кандидат за академичното звание професор в Историческия

Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д.и.н. Николай Жечев за трудовете на доц. д-р Надя Манолова-Николова, кандидат за академичното звание професор в Историческия Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д.и.н. Николай Жечев за трудовете на доц. д-р Надя Манолова-Николова, кандидат за академичното звание професор в Историческия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски

Подробно

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ Специалност ЪРВИ КУРС 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 гр. АРХИТЕКТУРЕН ФУЛТЕТ ДЕКАН: ЗИМЕН СЕМЕСТЪР (01) 2019/2020 г. /проф. д-р арх. А. исарски / Дескриптивна геометрия Б 1109 Математика 502 Моделиране 1108 Математика

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 Шифър Област на висше образование и професионално направление АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Професионален бакалавър Образователно-квали ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 3.9 Туризъм 15 15 15 4 Природни науки, математика и информатика 4.4 Науки за земята 20 20 10 2 30 22 52 5.13 Общо инженерство 13 12

Подробно

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп

ДНИ ПОНЕДЕЛНИК ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс Ч А С О В Е Лекции Уп ВТОРИ семестър Специалност АРХЕОЛОГИЯ І курс История Тракология, на стария свят Тракология доц. Митрев Ас. Боянов, ас. Ст. Боянов 15 с.з. 14 с.з. 17 с.з., 2 седм. Археологическа документация доц. Ст. Попов

Подробно

1 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ на доц. дин Димо Д. Чешмеджиев I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1. Университетски лекционни курсове ПЛОВДИВСКИ

1 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ на доц. дин Димо Д. Чешмеджиев I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1. Университетски лекционни курсове ПЛОВДИВСКИ 1 ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И ПОПУЛЯРИЗАТОРСКА ДЕЙНОСТ на доц. дин Димо Д. Чешмеджиев I. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 1. Университетски лекционни курсове ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ Паисий Хилендарски ; Филиал Любен Каравелов

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в катедра Практическо богословие, СУ Св. Климент Охридски,

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 1 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2

Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2 Информация за финансиран проект Наименование на конкурса: Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти 2018 г. Основна научна област или обществен приоритет:

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Задочно Последна редакция 17.07.2017г. Специалност: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И РУСКИ ЕЗИК 2017/2018 Г. І курс, І сем. 1 гр. 7 бр. Дати 8.15-13.00 ауд./с.з. 14.15-19.00 ауд./с.з.

Подробно

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем. BEI17- 18г.

седм. разп. - ІІ,ІV, VІ сем.  BEI17- 18г. Време (часове) СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА СПЕЦИАЛНОСТ БЕИ І КУРС Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 7,15-8,00 8,15-9,00 9,15-10,00 Фонетика на СБЕ ас. Г. Семерджиева през седм. зала 202 Детска литература

Подробно

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ АНГЕЛ КЪНЧЕВ ФАКУЛТЕТ БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН Шифър на учебния план: ЗА РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ФАКУЛТЕТ "БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ" Утвърдил Ректор: (проф. дтн Хр.Белоев) УЧЕБЕН ПЛАН учебния план: 14500 ЗА СПЕЦИАЛНОСТ: 3.7.3 ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

Подробно

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА

ОБЩА СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПЛАН НА РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА т Тракийски университет - Стара Загора Стопански факултет Оперативен документ 7.5.1 OD 3.0.1 FE Издание: 1.0 В сила от: 09.02.2016 Учебен план за обучение на бакалаври Страница: 1 от 8 УТВЪР УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ, ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ I КУРС-160 АУД. РАЗПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИИТЕ ЗИМЕН СЕМЕСТЪР 2019/2020 уч. г. дата 8-13 часа 14-19 часа 09.09.2019 Езикова култура доц. д-р

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc

Microsoft Word - Рейтинг-схеми_2015.doc СПИСЪК НА ДЪРЖАВНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА, ПОЛУЧАВАЩИ УВЕЛИЧЕНА СУБСИДИЯ ЗА 2015 г. СЪГЛАСНО ПМС 121/2012 г. Професионално направление Висши училища, които получават допълнително финансиране Първо място Второ и

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит

Седмична програма за I срок на учебната 2019/2020 година 1 а, сутрин Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък 1 Бълг.език и литература Бълг.език и лит 1 а, сутрин 1 Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Бълг.език и литература Математика Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова Т. Тодорова 2 Бълг.език и литература

Подробно

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В София 2008

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В София 2008 ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И РУСИЯ В УСЛОВИЯТА НА РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В 366188 София 2008 Икономическите отношения между България и Русия В условията на разширяване на Европейския

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки"

Б код на спец. код на дисципл ината Специалност  Библиотечно-информационни науки / бакалавърска програма  Библиотечно-информационни науки Б 0 8 0 2 код на спец. код на дисципл ината Специалност " Библиотечно-информационни науки" / бакалавърска програма " Библиотечно-информационни науки" Наименование на учебната дисциплина за випуска, започнал

Подробно

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ

Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен)  ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, Българ Автобиография Собствено име(на) Фамилия(и) Адрес(служебен) E-mail ДОБРИН ПЕТКОВ ТОДОРОВ Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски, 1700 София, България катедра Икономика и управление dtodorov@mgu.bg Длъжност

Подробно