Резюме C-404/22-1. Дело C-404/22. Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда

Размер: px
Започни от страница:

Download "Резюме C-404/22-1. Дело C-404/22. Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда"

Препис

1 Резюме C-404/22-1 Дело C-404/22 Резюме на преюдициалното запитване съгласно член 98, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда Дата на постъпване в Съда: 16 юни 2022 г. Запитваща юрисдикция: Dioikitiko Protodikeio Athinon (Първоинстанционен административен съд Атина, Гърция) Датата на акта за преюдициално запитване: Жалбоподател: Oтветник: 3 май 2022 г. Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) Εlliniko Dimosio (Република Гърция) Предмет на спора в главното производство Жалба на Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) (Гръцки национален орган по удостоверяване на квалификациите и професионалното ориентиране; наричан по-нататък EOPPEP ) срещу акт на директора на Tmima Epitheorisis Ergasiakon Scheseon Neas Ionias (Инспекция по труда на Неа Йония) (наричан понататък директорът на Инспекцията )) от 12 юли 2018 г., с който е наложена глоба за неизпълнение на задълженията за информиране и консултиране съгласно националните разпоредби за транспониране в националното право на член 4, параграфи 2, 3 и 4 от Директива 2002/14. Предмет и правно основание на преюдициалното запитване Преюдициалното запитване е отправено на основание член 267 ДФЕС с оглед по-специално на факта, че разпоредбите на член 2, буква а) и член 4, BG

2 РЕЗЮМЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ ДЕЛО C-404/22 параграф 2, буква б) от Директива 2002/14, които пораждат основателни съмнения относно значението на понятията икономическа дейност, ситуация, структура и вероятно развитие на заетостта, не са тълкувани от съдилищата на Европейския съюз. Преюдициални въпроси 1) а) Какво е значението на понятието предприятие, извършващо икономическа дейност, което се съдържа в член 2, буква а) от Директива 2002/14/ЕО? б) Обхваща ли посоченото понятие частноправните юридически лица, като EOPPEP, който при упражняване на правомощията си по сертифициране на структурите за професионално обучение действа като публичноправно юридическо лице и упражнява публична власт, като се има предвид, че: i) за някои от дейностите му в случая по-специално за всякакви по форма и вид дейности по професионално ориентиране, насочени към компетентните органи на министерствата, центровете и организациите за професионално образование и повишаване на професионалната квалификация, предприятията, както и организациите на работодателите и на работниците и служителите (член 14, параграф 2, буква ib) от Закон 4115/2013, A 24) не е изключено, както следва от разпоредбите на член 14, параграф 2, буква ie) за определяне на условията за предоставяне на услуги по професионално консултиране и обучение от физически и юридически лица в страната, да съществуват пазари, на които действат търговски предприятия в конкурентни отношения със жалбоподателя; и че ii) ресурсите на жалбоподателя включват, съгласно член 23, параграф 1, буква d) от горепосочения закон, приходите от извършването на дейностите и предоставянето на услугите, които са му възложени от министерството или са извършени от името на трети лица, като публични администрации, национални и международни организации, публично- или частноправни юридически лица и частни лица, докато iii) за останалите услуги се предвижда, в съответствие с разпоредбите на член 20 от Закон 4115/2013, да се заплащат такси с характер на възнаграждение? в) От значение ли е за отговора на предходния въпрос обстоятелството, че що се отнася до повечето дейности (член 14, параграф 2 от Закон 4115/2013) на частноправното юридическо лице, може да се презумира, че определени дейности се извършват само на пазара, и ако това е така, достатъчно ли е законодателят да е предвидил (член 14, параграф 2, буква ib) и член 23, параграф 1, буква d) от Закон 4115/2013) жалбоподателят да извършва поне частично дейността си като оператор на пазара, или е необходимо да докаже, че действително извършва конкретна дейност на съответния пазар? 2

3 ETHNIKOS ORGANISMOS PISTOPOIISIS PROSONDON & EPANGELMATIKOU PROSANATOLISMOU (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) 2) a) Какво е значението на понятията ситуация, структура и вероятно развитие на заетостта в предприятието или организацията по смисъла член 4, параграф 2, буква б) от Директива 2002/14/ЕО, за които съществува задължение за информиране и консултиране на работниците и служителите? б) Попада ли в обхвата на горепосочените понятия освобождаването от отговорни постове на служители, назначени временно на тези постове след сливането на EOPPEP с частноправни юридически лица, EKEPIS и EKE, и приемането на Вътрешен правилник от новия правен субект, който не премахва тези длъжности от организационната структура, така че да може да се счита, че е възникнало задължение за информиране и консултиране на работниците и служителите преди освобождаването на тези служители? в) От значение ли е за отговора на предходния въпрос: i) това, че като причини за освобождаването на работника или служителя от отговорния пост са посочени доброто функциониране на юридическото лице и нуждите на службата, така че последното да може да постигне целите, за които е създадено, или че освобождаването не се дължи на неизпълнение на служебните му задължения в качеството на временен началник на отдел; ii) това, че служителите, които са били освободени от отговорни постове, са продължили да бъдат част от служителите на юридическото лице; или iii) това, че други лица временно са били назначени на отговорни постове с решението на компетентния орган за освобождаване на служители от отговорни постове? Релевантни разпоредби и съдебна практика на правото на Съюза Член 151 ДФЕС Харта на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г: точка 18 Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 2002 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 120): съображения 7 и 8, член 2, член 3, параграф 1, член 4, параграфи 2, 3 и 4 и член 8, параграф 2 Решения на Съда от 17 ноември 2016 г., Betriebsrat der Ruhrlandklinik (C- 216/15, EU:C:2016:883, т. 44), от 11 ноември 2021 г., Manpower Lit (C-948/19, EU:C:2021:906, т. 39, 43 и 45), от 6 септември 2011 г., Scattolon (C-108/10, EU:C:2011:542, т. 44), от 25 октомври 2001 г., Ambulanz Glöckner (C-475/99, EU:C:2001:577, т. 21), от 17 март 2011 г., Peñarroja Fa (C-372/09 и C-373/09, EU:C:2011:156, т. 37), от 17 март 1993., Sloman Neptun (C-72/91 и C-73/91, 3

4 РЕЗЮМЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ ДЕЛО C-404/22 EU:C:1993:97, т. 26) и от 2 февруари 1988 г., Blaizot и др. (24/86, EU:C:1988:43, т. 17). Заключение на генералния адвокат V. Trstenjak от 7 юли 2011 г., KHS AG (C-214/10, EU:C:2011:465, т. 60). Релевантни разпоредби от националното право Президентски указ 240/2006 за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в съответствие с Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 година (ОВ L 80, 2002 г.), (Αʹ 252) (наричан по-нататък Президентски указ 240/2006 ): член 2 и член 4, параграфи 2, 3 и 4 Закон 4115/2013 за създаване и функциониране на Фондацията за младежта и ученето през целия живот и на Националния орган по удостоверяване на квалификациите и професионалното ориентиране (Aʹ 24) (наричан по-нататък Закон 4115/2013 ): членове 13, 14, 20 и 23 Кратко представяне на фактите и на производството 1 С междуведомствена заповед от 2011 г. частноправното юридическо лице с наименование Ethniko Kentro Pistopoiisis Domon Dia Viou Mathisis (Ε.ΚΕ.PΙS.) (Национален център за сертифициране на структури за непрекъснатото осъвременяване на знанията и уменията; наричан по-нататък EKEPIS ) и частноправното юридическо лице с наименование Ethniko Kentro Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Κ.Ε.P.) (Национален център за професионално ориентиране; наричан по-нататък EKEP ) са слети чрез поглъщане от частноправното юридическо лице с наименование Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton (Ε.Ο.P.P.) (Национален център по удостоверяване на квалификациите; наричан по-нататък EOPP ) и заличени като самостоятелни юридически лица. Със същата междуведомствена заповед EOPP е преименуван на Ethnikos Organismos Pistopoiisis Prosonton & Epangelmatikou Prosanatolismou (Ε.Ο.P.P.Ε.P.). 2 Със създаването на EOPPEP към него са прехвърлени, наред с други, двама служители на EKEPIS P.Μ. и D.Μ.. 3 С решение на управителния съвет (наричан по-нататък УС ) на EOPPEP от 9 декември 2011 г. е одобрена организационната структура. С решение на същия орган от 16 февруари 2012 г. P.M. е назначена за временно изпълняваща длъжността началник на Отдела по удостоверяване на квалификациите, а D.M. е назначена за временно изпълняваща длъжността заместник-директор на Дирекция Административно-икономическо обслужване и за временен началник на отдел Икономика. Накрая, това решение е изменено с решение на УС от 17 юни 2013 г., съгласно което на 4

5 ETHNIKOS ORGANISMOS PISTOPOIISIS PROSONDON & EPANGELMATIKOU PROSANATOLISMOU (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) D.M. временно е поверена само Дирекция Административно-икономическо обслужване. 4 След публикуването на 19 декември 2017 г. на Вътрешния правилник на жалбоподателя, с който са утвърдени горепосочените отдели и дирекции, първо е прието решението на УС на жалбоподателя от 18 януари 2018 г., с което се удължава срокът на временното назначение на D.M. като началник на Дирекция Административно-икономическо обслужване до провеждането на избор и назначаване на длъжността началник на същата дирекция, а след това и решението на същия орган от 14 февруари 2018 г., с което D.M. е освободена от временно заеманата длъжност началник на дирекцията, но остава да работи в отдел Администрация. Според мотивите на решението от 14 февруари 2018 г., освобождаването ѝ се дължи на това, че като началник на дирекция Административно-икономическо обслужване D.M. не е могла да осигури, от една страна, правилното определяне на възнагражденията на служителите в съответствие с действащото законодателство и със заключителните съображения на Geniko Logistirio tou Kratous (Държавна счетоводна служба), и от друга страна, приемането на решението за определяне на таблицата за възнагражденията на служителите на жалбоподателя. 5 С Решение на УС на жалбоподателя от 21 февруари 2018 г. P.M. е освободена от временно заемания пост началник на Отдела по удостоверяване на квалификациите, но е оставена на работа във въпросния отдел като негов служител. В преамбюла на гореспоменатото решение се посочва, че то е прието като УС е взел предвид нуждите на жалбоподателя, гаранцията за доброто му функциониране, както и нуждите на службата с оглед постигане на целите, за които е създадена. Освен това със същото решение на УС K.G. е освободен от длъжността началник на отдел Издаване на лицензи, но остава служител в отдел Управление на знанията и цифрова администрация на жалбоподателя, а A.A. е назначен временно на поста началник на отдел Икономика. 6 След приемането на горепосочените решения P.M. и D.M. подават, съответно на 26 февруари 2018 г. и на 15 март 2018 г., искане до директора на Инспекцията на Неа Йония за започване на процедура за уреждане на трудови спорове. След извършената проверка на място директорът на Инспекцията на Неа Йония установява, че жалбоподателят, за който работят 80 работници и служители, не е изпълнил задълженията си съгласно Президентски указ 240/2006 за информиране и консултиране на своя Комитет на служителите преди да освободи посочените по-горе служители от ръководните им функции. 7 Въз основа на тези констатации от проверката, на 12 юли 2018 г. директорът на Инспекцията на Нея Йония приема акт, с който на жалбоподателя е наложена глоба в размер на EUR за нарушение на разпоредбите на член 4, параграфи 2, 3 и 4 от Президентски указ 240/2006. По-конкретно, 5

6 РЕЗЮМЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ ДЕЛО C-404/22 глобата е наложена за нарушение, изразяващо се в непредставяне от страна на жалбоподателя, от една страна, на писмена информация на Комитета на служителите, и от друга страна, на регистъра с протоколи за резултатите от консултациите преди освобождаването на двама от неговите служители от ръководните постове в състава. 8 С подадената от EOPPEP жалба се иска отмяна на наложената с посочения акт глоба. Основни доводи на страните в главното производство 9 EOPPEP поддържа, inter alia, че: 1) не е предприятие, извършващо икономическа дейност, тъй като при упражняване на правомощията си по сертифициране на структурите за обучение упражнява публична власт; 2) със създаването на EOPPEP P.M. и D.M. били назначени съответно на постовете временно изпълняващ длъжността началник-отдел и временно изпълняващ длъжността началник на служба и били наясно с временния характер на длъжността; и 3) твърдяното нарушение се отнасяло до два изолирани случая на служители, по отношение на които не се прилагала процедурата за информиране и консултиране, а в такива случаи, напротив, жалбоподателят упражнявал своите ръководни правомощия. 10 Ответникът иска отхвърляне на жалбата като правно необоснована. Кратко изложение на мотивите за преюдициалното запитване 11 Съгласно съдебната практика на Symvoulio tis Epikrateias (Държавен съвет на Гърция) при упражняване на правомощията си по сертифициране на структурите за професионално обучение жалбоподателят, който е частноправно юридическо лице, действа като публичноправен субект и упражнява публична власт. При упражняването на тази компетентност той не попада в обхвата на понятието за предприятие, извършващо икономическа дейност по смисъла на член 2, буква а) от Директива 2002/ За някои други дейности на жалбоподателя обаче, и по-специално за всякакви по форма и вид дейности по професионално ориентиране, насочени към компетентните органи на министерствата, центровете и организациите за професионално образование и повишаване на професионалната квалификация, предприятията, както и организациите на работодателите и на работниците и служителите (член 14, параграф 2, буква ib) от Закон 4115/2013), не е изключено, както следва от разпоредбите на член 14, параграф 2, буква ie) от същия закон който предвижда, че жалбоподателят определя условията за предоставяне на услуги по професионално консултиране и обучение на физически и юридически лица в страната да съществуват пазари, на които действат търговски 6

7 ETHNIKOS ORGANISMOS PISTOPOIISIS PROSONDON & EPANGELMATIKOU PROSANATOLISMOU (Ε.Ο.P.P.Ε.P.) предприятия в конкурентни отношения с жалбоподателя. Следва поспециално да се има предвид, че съгласно член 23, параграф 1, буква d) от Закон 4115/2013 ресурсите на жалбоподателя включват приходите от извършването на дейностите и предоставянето на услугите, които са му възложени от министерството или са извършени от името на трети лица, като публични администрации, национални и международни организации, публично- или частноправни юридически лица и частни лица, докато за доставката на останалите му услуги се предвижда, в съответствие с разпоредбите на член 20 от Закон 4115/2013, плащането на такса с характер на възнаграждение. От това по принцип следва, че законодателят е предвидил жалбоподателят да извършва поне частично дейността си като оператор на пазара, тъй като основната характеристика на възнаграждението се състои в това, че то представлява насрещната икономическа престация за разглежданата услуга, която обикновено се определя между доставчика и получателя на услугата (вж. решение от 11 ноември 2021 г., Manpower lit, C- 948/19, EU:C:2021:906, т. 43 и 45). 13 Освен това съгласно разпоредбите на член 4, параграф 2, буква б) от Директива 2002/14 съществува задължение за информиране и консултиране на работниците и служителите по въпроси, свързани със ситуацията, структурата и вероятното развитие на заетостта в предприятието или организацията, както и относно предвижданите подготвителни мерки, особено в случаите когато съществува заплаха за заетостта. 14 Съгласно точка 18 от Хартата на Общността за основните социални права на работниците от 1989 г. въпросното задължение съществува, inter alia, когато се извършват преструктурирания и сливания на предприятия, които влияят върху заетостта, какъвто по принцип е настоящият случай, като се има предвид, че жалбоподателят е резултат от сливане чрез поглъщане на юридически лица на EKEPIS и EKEP, и P.M. и D.M. са освободени от отговорните си постове през февруари 2018 г., след приемането на първия Вътрешен правилник на жалбоподателя през декември 2017 г. 15 На тези служители временно са били възложени отговорни постове, но освобождаването на P.М. от временно изпълняваната длъжност на началник на отдел Удостоверяване на квалификациите не е извършено поради неизпълнение на служебните задължения, както е в случая с D.M., а за да се отговори на нуждите на жалбоподателя, за да може той да постигне целите, за които е създаден, въпреки че дори след приемането на Вътрешния правилник на жалбоподателя длъжността началник на отдел Удостоверяване на квалификациите продължава да съществува. 16 Ако се приеме, че настоящият случай попада в приложното поле на Директива 2002/14, подобно обстоятелство поражда съмнения относно тълкуването на понятията ситуация, структура и вероятно развитие на заетостта по смисъла на член 4, параграф 2, буква б) от Директивата. 7

8 РЕЗЮМЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ ДЕЛО C-404/22 17 Впрочем с решението си от 21 февруари 2018 г. УС на жалбоподателя назначава и освобождава и други служители, включително на и от отговорни постове, както за нуждите на жалбоподателя, така и за осигуряване на доброто му функциониране, а също и за нуждите на службата, за да може той да постигне целите, за които е създаден. 18 Твърдението на жалбоподателя, че в конкретния случай не съществувало задължение за информиране и консултиране на работниците му, тъй като освобождаването от ръководни длъжности се отнасяло само до два изолирани случая, е неотносимо, тъй като, макар разглежданият трудов спор да произтича от подаването на съответните жалби само от двама от тези работници, други работници също са били освободени от ръководни постове със същото решение на УС на жалбоподателя. 8

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

InfoCuria - Съдебна практика на Съда на Европейския съюз Език на документа : ECLI:EU:C:2017:864 РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) 15 ноември 2017 година(

InfoCuria - Съдебна практика на Съда на Европейския съюз Език на документа : ECLI:EU:C:2017:864 РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) 15 ноември 2017 година( InfoCuria - Съдебна практика на Съда на Европейския съюз Език на документа : ECLI:EU:C:2017:864 РЕШЕНИЕ НА СЪДА (шести състав) 15 ноември 2017 година(*) Преюдициално запитване Данъчни въпроси Директива

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От

Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на От Материал по т. 7 от дневния ред на редовно годишно общо събрание на акционерите на ЧЕЗ Електро България АД, насрочено за 27 юни 2019 г. Приемане на Отчетния Доклад на Надзорния съвет за дейността му вместо

Подробно

uid= ?0

uid= ?0 стр. 1 от 13 ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр.

Подробно

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite

Microsoft Word - TARIFA_1_kym_Zakona_za_dyrjavnite_taksi_za_taksite_sybirani_ot_sydilisata_prokuraturata_sledstvenite ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

No Title

No Title ТАРИФА 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

rtf

rtf ПРОЕКТ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (Обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 64 от 7.08.2007 г.,

Подробно

№………

№……… Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т Д И Р Е К Ц И Я И К О Н О М И Ч Е С К А И С О Ц И А Л Н А П О Л И Т И К А У К А З А Н И Е ЗК-10 от 07 август

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и

Проект! НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и НАРЕДБА за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ

ОТЧЕТ ЗА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ ОТ Януари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ ХАСКОВО ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2012 г. 45 47 4 2-4 Дадени предписания- 75. 43 000 лв. 4 2 092 лв. 7 980,05 - Февруари.2012 г. ПРЕДПРИЕТИ

Подробно

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН

119. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАДЕМИК МИХАИЛ АРНАУДОВ СОФИЯ 1113, УЛ. ЛАТИНКА 11, , ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАН ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ 119. СУ СЛУЖЕБНИ ПОЩИ И АКАУНТИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила определят правата, задълженията и отговорностите на потребителите

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно