НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ П Р О Т О К О Л. от редовно заседание, състояло се на г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ П Р О Т О К О Л. от редовно заседание, състояло се на г."

Препис

1 НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ П Р О Т О К О Л 58 от редовно заседание, състояло се на г. ПРИСЪСТВАЛИ: Александър Томов, Александър Иванов, Валентина Радинска, доц. Георги Лозанов, Димитър Коруджиев, Иван Драганов, Ивайло Петров, Йосиф Сърчаджиев ОТСЪСТВАЛИ: - Светлана Божилова; ДНЕВЕН РЕД: 1. Обсъждане на проект за програмна лицензия за осъществяване на радиодейност ефирно регионално разпространение; 2. Утвърждаване на мотивираните решения за издаване на програмна лицензия за осъществяване на радиодейност на кандидатите за регионално разпространение София и Благоевград; 3. Утвърждаване на мотивирани решения за отказ за издаване на програмна лицензия за осъществяьане на радиодейност на кандидатите за регионално разпространение докладват доц. Георги Лозанов, Мария Мисова и Борислав Борисов; 4. Обсъждане предложението на Националния филмов център във връзка с кръгла маса на тема Телевизия и кино кино и телевизия ; 5. Обсъждане покана от Аудиовизуална Еврика по повод на предстояща конференция в Женева; 6. Информация за дейността на отдел Мониторинг за периода септември т.г.; 7. Разглеждане на жалба от управител на КТБ ООД Благоевград; 8. Информация от Здравко Славчев за направената правна проверка на документите на заявителите за радиодейност за регионите Пловдив и Велико Търново. Начало на заседанието ч., водено от Александър Томов, председател на Националния съвет за радио и телевизия и протоколист Снежана Милева. Присъствали на заседанието като наблюдатели, съгласно решение на НСРТ от 29 май 2000 год.: Димитър Сотиров представител на сдружението Журналисти за европейски съюз и доц. Весела Табакова представител на Центъра за независима журналистика, Юлиана Методиева представител на Български хелзинкски комитет, Николай Нинов представител на Програма Достъп до информация, Антоанета Арсова и Константин Марков представители на Сдружението на българските частни радиостанции, Божидар Велчев представител на Сдружение Медии с човешко лице. На заседанието присъстваха и Борислав Шабански, проф. Емил Владков и юрисконсултите Камен Янков и Здравко Славчев.

2 ПО ТОЧКА ПЪРВА : Националният съвет за радио и телевизия обсъди проекта за лицензия за осъществяване на радиодейност и прие следните корекции: По т Лицензираният се задължава да осигури разпространение на програмата си, което да започне не по-късно от 6 (шест) месеца от издаването на лицензията; В лицензията да бъде включен допълнителен свободен текст, където да се отбележат специфичните елементи от заявената програмна концепция; Лицензираният се задължава в срок до 12 (дванадесет) месеца от издаването на лицензията в програмно отношение да достигне параметрите, залегнали в концепцията му; Лицензията се отнема по инициатива на НСРТ при радикална промяна на заявения програмен профил; В лицензията да бъде включен график за изпълнението на т. 4 и т. 5 от Директивата Телевизия без граници ; Лицензираният да бъде задължен да предоставя документация и информация на органите, упражняващи контрола по спазването на лицензията; Развитието и обогатяването на програмната концепция се осъществява само с писмено уведомяване без да налага изменение на лицензията; Да бъде включен текст, отнасящ се до бъдещи промени на Закона за радиото и телевизията, които автоматично ще се отразяват в лицензията. Националният съвет за радио и телевизия реши да бъде създаден регистър (по подобие на фирмения съдебен регистър), който да съдържа данни за всички лицензирани радио и телевизионни оператори включващи основните параметри от съдържанието на лицензията и програмните характеристики. ПО ТОЧКА ВТОРА : Националният съвет за радио и телевизия потвърди решението си, че на основание чл. 105, ал. 4, т. 7 от Закона за радиото и телевизията, че няма да бъдат разглеждани документите за издаване на програмна лицензия по смисъла на ЗРТ на следните заявители, кандидатствали за разпространение на радиопрограма по ефирен път за регион София: 1. "Плевен плюс" АД, с програма Радио плюс и вх. в ДКД ; 2. "Контакт инвест холдинг" ЕООД, с програма радио ММ + и вх. в ДКД ; 3. "Радио ТВ компания" ООД, с програма радио Велико Търново и с вх. в ДКД "Канал Ком" АД, с програма радио Канал Ком с вх. в ДКД "Радио ТВ компания" ООД, с програма радио Мега Хит и вх. в ДКД "Алфа радио" ООД, с програма радио Алфа и с вх. в ДКД "Радио Вива алтернатива" ООД, с програма радио Алтернатива с вх. в ДКД ; и за регион Благоевград: 1. "Плевен плюс" АД, с програма Радио плюс и вх. в ДКД ; 2. "Контакт инвест холдинг" ЕООД, с програма радио ММ + и с вх. в ДКД ; 2

3 3. "Радио ТВ компания" ООД, с програма радио Мега Хит и с вх. в ДКД ; 4. "Радио ФМ плюс" ООД, с програма радио ФМ плюс и с вх. в ДКД ; 5. "Радио Гея" ЕООД, с програма радио Гея и вх. в ДКД Мотивираните решения ще бъдат изготвени на правна основа от юрисконсултите на Съвета и представени за разглеждане и приемане на следващо заседание. По предложение на г-н Сърчаджиев, Националният съвет за радио и телевизия обсъди отново кандидатурата на Интермашинекс ЕООД с програма Радио Мила. След проведеното гласуване, Националният съвет за радио и телевизия със 5 (пет) гласа за реши да издаде програмна лицензия по смисъла на ЗРТ за осъществяване на радиодейност с ефирно разпространение и покритие в регион с административен център София на Интермашинекс ЕООД с програма Радио Мила като в класацията да бъде поставена на 16-то място след радио Веселина и с препоръка комисията по чл. 45 на ЗД да прецени необходимо ли е издаването и на далекосъобщителна лицензия за регион София, след като кандидатът има издадена лицензия и упражнява дейността си в град Перник. Против това решение гласуваха доц. Георги Лозанов, Валентина Радинска и Александър Иванов. Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и обсъждания на редовни заседания от 18, 21 и 25 септември 2000 год., ръководейки се от приетите на редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5-6 от 2000 г. на Бюлетина на НСРТ Програмни критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори и като взе предвид цялостното представяне и установи, че отговарят на изискванията и имат готовност за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, РЕШИ: Да издаде лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град СОФИЯ и ще препоръча на комисията по чл. 45 на Закона за далекосъобщенията във връзка с конкурса за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване, за региона следната класация на одобрените кандидати: 1. "Българска радиокомпания" ООД, вх. в ДКД , програма "Ретро радио"; 2. Р - 22" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Радио Спорт"; 3. Университетско радио, вх. в ДКД , програма "Радио Алма Матер"; 4. "Агенция Нова - М" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Радио Сити"; 5. "Инфопрес и Ко" ООД, вх. в ДКД , програма "Инфорадио"; 6. "Ринг СВ" АД, вх. в ДКД , програма "Радио Ринг плюс"; 7. "Класик ФМ радио" АД, вх. в ДКД , програма "Радио Джаз ФМ"; 8. "Метро радио" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Радио Бе Ге"; 9. "ОМЬ - 99" ООД, вх. в ДКД , програма "Романтика"; 3

4 10. "Пегел" ООД, вх. в ДКД , програма "Пегел"; 11. "Астра" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Астра"; 12. "Радио ТНН" ООД, вх. в ДКД , програма "Радио ТНН"; 13. "УКВ Практика" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Практика"; 14. "Агенция Атлантик" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Атлантик" 15. "Радио Веселина" АД, вх. в ДКД , програма "Веселина"; 16. "Интермашинекс" ЕООД, вх. в ДКД , радио Мила; 17. "Радио Сити" ООД, вх. в ДКД , програма "Радио Сити" със съответната препоръка. Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и обсъждания на редовни заседания от 18, 21 и 25 септември 2000 год., ръководейки се от приетите на редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5-6 от 2000 г. на Бюлетина на НСРТ Програмни критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори и като взе предвид цялостното представяне и установи, че не отговарят на изискванията и нямат готовност за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, РЕШИ: Отказва издаването на лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град СОФИЯ на следните заявители: 1. "Трели" ООД, вх. в ДКД , радио Стар ФМ, средно 49 т., от 7 2. "Нов център" ЕООД, вх. в ДКД , Ретро радио, средно 46 т., от 7 3. "Туинс Ко" ООД, вх. в ДКД , радио ПП - верига, средно 44 т., от 6 4. "Булнет комюникейшън" АД, вх. в ДКД , радио Канал 3 - верига, средно 44 т., от 6 5. "Пионер" ЕООД, вх. в ДКД , радио Перун - верига, средно 42 т., от 6 6. "Алън - 3" ООД, вх. в ДКД , Блиц радио, средно 39 т., от 7 7. "Глас Надежда" ЕООД, вх. в ДКД , радио Глас Надежда, средно 39 т., от 7 8. "Т Груп" ЕООД, вх. в ДКД , радио Абсолют, средно 34 т., от 6 9. "Елит Медия" ЕООД, вх. в ДКД , радио Ем Ви Ем, средно 34 т., от "Фондация ВИК" ООД, вх. в ДКД , радио Вик, средно 33 т., от "Агенция Витоша" ЕООД, вх. в ДКД , радио Едно, средно 32 т., от "Орион СТ" ЕООД, вх. в ДКД , радио Балкан, средно 31 т., от 7 4

5 13. "Катра" ЕООД, вх. в ДКД , радио Катра ФМ, средно 28 т., от "Радио 99" ЕООД, вх. в ДКД , радио Контакт, средно 27 т., от "Радио ВЕ" ЕООД, вх. в ДКД , радио ВЕ, средно 26 т., от "Радио Седем дни" ЕООД, вх. в ДКД , радио Хит 7, средно 25 т., от Гларус ООД, вх. в ДКД , радио Мелъди верига, средно 38 т., от 6 съветника. Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и обсъждания на редовни заседания от 18, 21 и 25 септември 2000 год., ръководейки се от приетите на редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5-6 от 2000 г. на Бюлетина на НСРТ Програмни критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори и като взе предвид цялостното представяне и установи, че отговарят на изискванията и имат готовност за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, РЕШИ: Да издаде лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град БЛАГОЕВГРАД и ще препоръча на комисията по чл. 45 на Закона за далекосъобщенията във връзка с конкурса за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителна мрежа за радиоразпръскване, за региона следната класация на одобрените кандидати: 1. "Дарик радио" АД, вх. в ДКД , програма "Дарик радио"; 2. "Инфопрес и Ко" ООД, вх. в ДКД , програма "Инфорадио"; 3. "Класик ФМ радио" АД, вх. в ДКД , програма "Радио Джаз ФМ"; 4. "Ринг СВ" АД, вх. в ДКД , програма "Радио Ринг плюс"; 5. "Радио Тангра" ООД, вх. в ДКД , програма "Радио Тангра"; 6. "ОМЬ - 99" ООД, вх. в ДКД , програма "Романтика"; 7. "Радио Експрес" ООД, вх. в ДКД , програма "Радио Експрес"; 8. "Метро радио" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Радио Бе Ге"; 9. "Вайтъл - И" ЕООД, вх. в ДКД , програма "Вега плюс"; 10. "Трели" ООД, вх. в ДКД , програма "Стар ФМ"; 11. Американски университет, вх. в ДКД , програма "Радио Аура"; 12. "Туинс Ко" ООД, вх. в ДКД , програма "Радио ПП"; 13. "Радио Сити" ООД, вх. в ДКД , програма "Радио Сити" - със съответната препоръка Националният съвет за радио и телевизия след проведените проверки и обсъждания на редовни заседания от 18, 21 и 25 септември 2000 год., ръководейки се от приетите на редовно заседание от 13 юни 2000 год. и публично оповестени в бр. 5-6 от 2000 г. на Бюлетина на НСРТ Програмни критерии при лицензиране на регионални ефирни радиооператори и като взе предвид цялостното представяне и 5

6 установи, че не отговарят на изискванията и нямат готовност за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма и на основание чл. 115, ал. 1 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 9 от Закона за радиото и телевизията, РЕШИ: Отказва издаването на лицензия за създаване и предоставяне за разпространение на радиопрограма, покриваща територията на регион с административен център град БЛАГОЕВГРАД на следните заявители: 1. "Никнет" ЕООД, вх. в ДКД , радио Ритмо, средно 47 т., от 6 2. "Булнет комюникейшън" АД, вх. в ДКД , радио Канал 3 - верига, средно 44 т., от 6 3. "Радио Веселина" АД, вх. в ДКД , радио Веселина, средно 43 т., от 6 4. "Пионер" ЕООД, вх. в ДКД , радио Перун - верига, средно 42 т., от 6 5. ЕТ "Бл.Порожанов - Дионисий", вх. в ДКД , радио Ритъм плюс, средно 38 т., от 5 6. "Тифон" ООД, вх. в ДКД , радио Стримон, средно 31 т., от 7 ПО ТОЧКА ТРЕТА : Доц. Лозанов даде пояснения относно технологията и метода на изготвяне на мотивираните решения за отказ за издаване на програмна лицензия по смисъла на ЗРТ. За база ще се ползват най-слабо развитите и незащитени параметри в програмните документи на съответния кандидат и тази част от решенията ще бъде подготвена от старши експертите Мария Мисова и Борислав Борисов, а юрисконсултите ще подготвят типовата правна форма. Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх от Борислав Шабански относно издаването на мотивирани решения за отказ на кандидатите за програмна лицензия за осъществяване на радиодейност участници и в конкурса за далекосъобщителни оператори. Националният съвет за радио и телевизия прие предложението на г-н Иванов и реши да бъдат изготвени мотивирани решения за отказ по смисъла на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗРТ по исканията, за които е взето решение от Съвета по точка втора на днешното заседание, след което да бъдат предадени чрез ДКД на комисията по чл. 45 на ЗД за уведомяване и връчване на заявителите. ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА : Националният съвет за радио и телевизия чрез докладна записка вх от ст. експерт Л. Каримански се запозна с предложението на Националния филмов център за участие в организирането на кръгла маса на тема Телевизия и кино кино и телевизия и определи за свои представители Александър Иванов и Иван Драганов. 6

7 ПО ТОЧКА ПЕТА : Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка вх от ст. експерт Л. Каримански относно поканата от Аудиовизуална Еврика Брюксел за участие в предстоящата конференция в Женева на тема: Финансовите механизми и новите медии и определи за свой представител Александър Иванов при положение, че разходите за участие в конференцията няма да бъдат за сметка на Съвета. ПО ТОЧКА ШЕСТА : Националният съвет за радио и телевизия се запозна за сведение с докладна записка вх от Борислав Борисов относно дейността на отдел Мониторинг в периода септември т.г. ПО ТОЧКА СЕДМА : Националният съвет за радио и телевизия се запозна с жалба от Слави Въсенски, управител на КТБ ООД Благоевград с вх , която разглежда проблеми от компетенциите на ДКД. ПО ТОЧКА ОСМА : Националният съвет за радио и телевизия се запозна с докладна записка с вх от юрисконсулта Здравко Славчев относно извършената от него проверка на документите на заявителите за издаване на програмна лицензия по смисъла на ЗРТ за осъществяване на радиодейност с ефирно разпространение в регионите с административни центрове град Пловдив и Велико Търново за наличието на обстоятелства, препятстващи участието им в процедурата по лицензиране. Край на заседанието часа. Следващо заседание насрочено за год. от ч. Приложени документи към протокол 58 от год.: 1. Проект за лицензия за радиодейност; 2. Докладна записка вх от Борислав Шабански; 3. Докладна записка вх от Борислав Борисов; 4. Докладна записка вх от Здравко Славчев; ЧЛЕНОВЕ НА НСРТ: Ал. Иванов: Доц. Г. Лозанов: Ив. Петров: Св. Божилова: В. Радинска: Д. Коруджиев: Й. Сърчаджиев: Отсъства

8 Ал. Томов Ив. Драганов Председател Секретар 8

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 21 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 19 април 2012 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Никола Колев - Зам.

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод

1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АТОМЕНЕРГОРЕМОНТАД На г. от ч, в Република България, в гр. Козлод 1 ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ"АД На 15.06.2017 г. от 14.00 ч, в Република България, в гр. Козлодуй, на адреса на управление на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД,

Подробно

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, г. в град София, в гр. С ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНО ГОДИШНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Днес, 19.06.2019 г. в град София, в гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, ет.2, зала Обучителна,

Подробно

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 12 юли 2018 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 30 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 01 август 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 го КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 17 януари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р

П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р П Р О Т О К О Л 04 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 януари 2017 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: д-р Веселин Божков - Председател на КРС Никола Колев -

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 2 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на на 10 януари 2013 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Д-р Веселин Божков

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т П Р О Т О К О Л 31 от заседание на Комисия Публична комуникация на ВСС, проведено на 28.09.2015 г. Днес, 28.09.2015 г. (понеделник) от 10,00 часа се проведе

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие ПРИЛОЖЕНИЕ 2 П Р А В И Л Н И К за работа на Научния съвет на ИФТТ при БАН Научният съвет (НС) на ИФТТ при БАН изпълнява своите функции в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в РБ и

Подробно

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства

Протокол 17-НС/ г. Днес г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства Протокол 17-НС/02.10.2014г. Днес 02.10.2014г. се проведе заседание на РИК Перник. На заседанието присъстваха всички 14 членове на РИК-Перник, отсъства А.Стоянова За протоколчик на заседанието бе определена

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 20 Днес, 12.11.2016 г. в 18:00 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 15 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:00 часа от председателя

Подробно

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви

1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по Ви 1,,АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ,,ВиК'' ЕООД-ЯМБОЛ'' ПРОТОКОЛ 2 от редовно заседание на Общото събрание на,,асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от,,вик ЕООД

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, година от 17:00 часа в заседателната зала, нахо РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН КЮСТЕНДИЛСКИ П Р О Т О К О Л 14-НС Днес, 07.03.2017 година от 17:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Областна администрация

Подробно

ïðîòîêîë

ïðîòîêîë ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ДУПНИЦА ПРОТОКОЛ 5 Дупница 12.09.2019 г. На 12 септември 2019 г. от 16,30 часа в гр.дупница, област Кюстендил, пл. Свобода 1 ет.4, Панорамна зала се проведе заседание на Общинска

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СЕВЛИЕВО ПРОТОКОЛ 30 Днес 24.10.2015 г., в 13:00 часа в град Севлиево, се състоя заседание на Общинската избирателна комисия - Севлиево, назначена с Решение 1889 -МИ /НР/04.09.2015

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 18 Смолян, 25 май 2019 г. Днес 25 май 2019 г., 13:00 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 10 Смолян, 13 май 2019 г. Днес 13 май 2019 г., 17:30 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна администрация Смолян. На заседанието

Подробно

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про

К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, про К О М И С И Я З А Р Е Г У Л И Р А Н Е Н А С Ъ О Б Щ Е Н И Я Т А П Р О Т О К О Л 11 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 14 март 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА

Подробно

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот

IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни прот IX. КОНТРОЛ НА ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯТА СЪДЪРЖАНИЕ 1. Контрол на радиочестотния спектър 2. Контрол на кабелни телевизионни мрежи 3. Издадени констативни протоколи от проверки и актове за констатирани нарушения

Подробно

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената терит Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч ПРОТОКОЛ 2 от редовно Общо събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК АД гр. Ловеч Днес, 27.02.2019

Подробно

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; ; РЕГИОНА

ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034;   ;   РЕГИОНА ОБЩИН А ЕЛХОВО гр.елхово, ул. Търговска 13; Тел.: 0478/88004; Факс: 88034; e-mail: obshtina@elhovobg.org ; kmet@elhovobg.org; www.elhovobg.org РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ ЕЛХОВО И БОЛЯРОВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А Ф И Н А Н С И Т Е Д Ъ Р Ж А В Н А К О М И С И Я П О Х А З А Р Т А ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ПО ХАЗАРТА УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомявам

Подробно

ПРОТОКОЛ № 1

ПРОТОКОЛ № 1 ПРОТОКОЛ 23 На 26.05.2019 г. в 13:15 часа се проведе заседание на Районна избирателна комисия Видин при следния ДНЕВЕН РЕД: 1. Промени в състава и броя на членовете на СИК в изборния ден в община Димово.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СИЛИСТРА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА * гр.силистра, ул. С.Велики 16 ( 086/821938, факс: 086/821015 e-mail: obs@silistra.bg ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ МАРИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

Протокол

Протокол ПРОТОКОЛ 14 Днес, 05.11.2016 г. в 18:30 часа гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 16 членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 18:30 часа от председателя

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Протокол г.

Протокол г. ПРОТОКОЛ Днес, 25.03.2017 г. в гр. Пловдив се проведе заседание на РИК 16 Пловдив. На заседанието присъстваха 17 от членове на РИК 16 Пловдив. Заседанието се откри в 17:30 часа от председателя Тодор Тодоров.

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: е-mail: Протокол 91 - МИ г ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПАЗАРДЖИК гр.пазарджик, Бул. България 2, ет2; тел./факс: 034 44 55 14 е-mail: oik1319@cik.bg Протокол 91 - МИ 15.02.2017г. Днес, 15.02.2017 г., в 17.30 часа се проведе заседание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на вто РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДЕСЕТИ РАЙОН КЮСТЕНДИЛ П Р О Т О К О Л 28 Днес, 09.11.2016 година от 13:00 часа в заседателната зала, находяща се на втори етаж в община Кюстендил се проведе заседание на

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx)

(Microsoft Word - \357\360\356\362\356\352\356\ docx) РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВАРНА ПРОТОКОЛ 25/29.09.2014 г. Днес, 29.09.2014 г. в гр. Варна се проведе заседание на Районна избирателна комисия Варна. На заседанието присъстваха: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО н ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ Малко Търново BGS12 ПРОТОКОЛ 12 Днес, 19.09.2015 г. в 17:30 ч. в сградата на ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МАЛКО ТЪРНОВО на адрес: гр. Малко Търново, ул. Цар Калоян 9А на основание

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 8 Смолян, 18 февруари 2017г. Днес 18 февруари 2017 г., 17.12 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На

Подробно

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа

Протокол 112 Днес, г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в часа Протокол 112 Днес, 16.05.2019 г. в ресторант Родина в гр.мездра се проведе Общо събрание /ОС/ на СЛРД Мездра Роман. Събранието бе открито в 10.15 часа от председателя на сдружението д-р Григор Томов. Преди

Подробно

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/ го ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ САПАРЕВА БАНЯ Тел:0707/22365; e-mail:oik1041@cik.bg; гр.сапарева баня; ул.германея 1 П Р О Т О К О Л 020-МИ/21.10.2015 година Днес, 21.10.2015 година в 14:00 часа в сградата

Подробно

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20

РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 20 РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - СМОЛЯН ПРОТОКОЛ 31 Смолян, 23 март 2017г. Днес 23 март 2017 г., 16.45 часа се проведе заседание на РИК Смолян, в зала 201, в сградата на Областна управа Смолян. На заседанието

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване

СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване УКВ ЧМ радиоразпръскване Телевизионно радиоразпръскване СЪДЪРЖАНИЕ: 8. Наземно радиоразпръскване... 99 8.. УКВ ЧМ радиоразпръскване... 99 8.. Телевизионно радиоразпръскване... 0 8. Наземно радиоразпръскване И през 005 г. регулирането на далекосъобщителната

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно