Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.

Размер: px
Започни от страница:

Download "Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г."

Препис

1 Наредба за изменение и допълнение на Наредба 10 от 2016 г за организация на дейностите в училищното образование (ДВ, бр 73 от 2016 г) Издадена от министъра на образованието и науката Обн ДВ бр75 от 10 септември 2021 г 1 В чл 3 ал 3 се изменя така: "(3) Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план Учебните дни за проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни" 2 В чл 11 ал 3 се изменя така: "(3) В спортните училища часовете за самоподготовка се включват в седмичното разписание извън броя на учебните часове от раздел А и раздел Б и В от училищния учебен план" 3 В чл 12, ал 1 след думите "часове" се поставя запетая и се добавя "при спазване на седмичния брой часове," 4 В чл 15а, ал 1 думите "за учениците от IV до XII клас не повече от 5 учебни дни за паралелка, а за учениците от I до III клас - по реда на чл 3, ал 3" се заменят с "не повече от 5 учебни дни за паралелка" 5 В чл 54 се правят следните изменения и допълнения: 1 В ал 3 думите "организацията на дейностите по приемане на ученици и утвърждава образци на документи, необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици" се заменят с "организация на дейностите по приемане на учениците" 2 Създават се ал 4 и 5: "(4) Началникът на регионалното управление на образованието определя със заповед: 1 областна комисия по приемане на учениците в VIII клас; 2 комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и със специални образователни потребности по чл 120, ал 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства; 3 училища, в които ще се приемат документи за участие в класирането; 4 броя на местата за приемане във всяка паралелка след записването на учениците по чл 95; 5 приема на ученици по чл 60, т 2 в съответствие със заявеното от тях желание; 6 мястото за съхраняване на документацията от приема на учениците след приключването на приема и лицата, отговорни за съхранението (5) Със заповедите по ал 4, т 1 и 2 се определят задълженията на длъжностните лица, работното време и мястото на работа"

2 6 В чл 61, ал 2 накрая се добавят думите "чрез директора на училището, в което се обучава" 7 В чл 63 се правят следните изменения: 1 В ал 1: а) точка 1 се изменя така: "1 заявление за участие в първи (трети) етап на класиране по образец (приложение 1) с подредени желания;" б) точка 2 се изменя така: "2 свидетелство за завършено основно образование, когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването;" в) точка 3 се отменя; г) точка 4 се отменя; д) точка 6 се отменя; е) точка 7 се изменя така: "7 удостоверение за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави по чл 55, ал 2" 2 Алинея 3 се отменя 3 Алинея 4 се изменя така: "(4) Заявлението и документите се подават: 1 по електронен път от родителите чрез електронна платформа; 2 в училищата по чл 54, ал 4, т 3" 4 Създава се нова ал 5: "(5) В случаите по ал 4, т 2 длъжностни лица, определени от началника на регионалното управление на образованието, въвеждат данните от заявлението и документите в електронната платформа, разпечатват заявлението за подписване от родителите и връщат оригиналите на документите" 5 Досегашната ал 5 става ал 6 и се изменя така: "(6) При подаване на копията на документите по ал 2 учениците представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица" 8 В чл 65 ал 1 се изменя така: "(1) Класирането се извършва централизирано на областно ниво в три етапа от комисията по чл 54, ал 4, т 1" 9 В чл 66, ал 1, т 4 след думата "класиране" се добавя "по образец (приложение 2)" 10 В чл 73 се създава ал 5: "(5) Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед определя организацията на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием в V клас" 11 В чл 74, ал 2, т 1 накрая се добавят думите "по образец (приложение 3)" 12 В чл 83 се правят следните изменения и допълнения: 1 Създава се нова ал 2: "(2) Директорът на приемащото училище ръководи, координира и контролира дейностите по приемане на документи и по организиране класирането и записването на учениците на места, утвърдени с допълнителния държавен план-прием в XІ клас в съответното училище, като: 1 определя организацията за приема на ученици в училището;

3 2 определя със заповед задълженията на училищната комисия по приема на документи, класиране и записване на ученици; 3 публикува на интернет страницата на училището информация за графика на дейностите по приема на ученици в съответното училище и работното време на комисията; 4 в тридневен срок уведомява учениците, когато след третия етап на класиране записаните ученици са под норматива за минимален брой в паралелка и по решение на началника на регионалното управление на образованието прием не се извършва; в този случай учениците се пренасочват по реда на следващите им желания към други паралелки, в които има свободни места" 2 Досегашната ал 2 става ал 3 3 Досегашната ал 3 става ал 4 и се изменя така: "(4) Министърът на образованието и науката със заповед определя организацията на дейностите по приемане на учениците в срок до 31 март" 13 В чл 89 се правят следните изменения и допълнения: 1 В ал 1: а) в т 1 накрая се добавят думите "(приложение 4)"; б) точка 3 се отменя 2 Алинея 2 се отменя 3 В ал 3 думите "по ал 1 и 2" се заменят с "по ал 1" 14 В чл 91, ал 1 думите "комисия, назначена от директора на училището" се заменят с "комисията по чл 83, ал 2, т 2" 15 В чл 96, ал 2 т 1 се изменя така: "1 заявление по образец с подредени желания (приложение 5);" 16 В чл 99, ал 1 след думата "протокол" се добавя "по образец", а след думата "насочване" се добавя "(приложение 6 и приложение 7)" 17 В чл 107, ал 3 се създава изречение второ: "Не се изисква разрешение на министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е единствено в населеното място" 18 Създава се приложение 1 към чл 63, ал 1, т 1: "Приложение 1 към чл 63, ал 1, т 1

4 ДО НАЧАЛНИКА НА РУО - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (трети) етап на класиране за прием в VIII клас от, ЕГН, пол м ж, входящ номер, (Вярното се отбелязва с "Х") живеещ/а: област, пощенски код, община, гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, телефон за контакти: УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, А След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите: Резултат в точки Б Класиран(а) на националния кръг на олимпиадата по (български език и литература и/или математика) на (с думи и с цифри) В Документ, удостоверяващ правото по чл 63, ал 2, т 6 от Наредба 10 от 2016 г за организация на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство 1 /20 г (вид на документа) (дата) Г Свидетелство за завършено основно образование /20 г, училище (дата) (наименовение и населено място) Желая да участвам в класирането в следните училища на територията на РУО, гр

5 Поредно желание Пълно наименование на училището, профил или специалност от професия Код Подпис на ученика/чката: Родител/настойник: Приел заявлението: Гр/с Дата: "

6 19 Създава се приложение 2 към чл 66, ал 2: "Приложение 2 към чл 66, ал 2 ЧРЕЗ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА ДЪРЖАВЕН ПРИЕМ ДО НАЧАЛНИКА НА РУО - ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас от, ЕГН, пол м ж, входящ номер, (Вярното се отбелязва с "Х") живеещ/а: област, община, пощенски код, гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, тел за контакти: Подпис на ученика/ученичката: Родител/настойник: Приел заявлението: Гр/с Дата: "

7 20 Създава се приложение 3 към чл 74, ал 2, т 1: "Приложение 3 към чл 74, ал 2, т 1 ДО ДИРЕКТОРА НА Вх гр З А Я В Л Е Н И Е за участие в приема за V клас за учебната г от, родител на (трите имена на родителя), (име, презиме и фамилия на ученика) (дата на раждане), (Адрес: област, община, ПК, гр/с, жк/кв, ул,, бл, вх, ет, ап) тел, електронен адрес (област, община, населено място и наименование на училището, в което ученикът е завършил IV клас) УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Моля синът/дъщеря ми да бъде допуснат/а до участие в приема за V клас в повереното Ви училище, тъй като отговаря на изискванията на чл 73 от Наредба 10 от 2016 г за организация на дейностите в училищното образование Прилагам следните документи: 1 Копие на служебна бележка с резултатите от ученическата олимпиада и/или състезанията в областта на математиката, включени в календара на Министерството на образованието и науката за учебната година само за ученици от друга област 2 Копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование Допълнителни документи, които се представят за учениците, които ползват права по чл 77, ал 2, т 1 и 2 от Наредба 10 от 2016 г за организация на дейностите в училищното образование, само за сверяване от член на комисията, който приема документите 3 Акт за раждане за ученик, ползващ права по чл 77, ал 2, т 1 4 Документ, доказващ правото на ученик по чл 77, ал 2, т 2 Родител: (име и фамилия, подпис) Член на училищната комисия: (име и фамилия, подпис) Дата "

8 21 Създава се приложение 4 към чл 89, ал 1, т 1: "Приложение 4 към чл 89, ал 1, т 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ГР ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в първи (втори, трети) етап на класиране за прием в XI клас от, ЕГН, пол м ж, входящ номер, (Вярното се отбелязва с "Х") живеещ/а: област, пощенски код, община, гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, телефон за контакти:, електронен адрес УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, А След положени изпити от НВО и/или за проверка на способностите: Резултат в точки Б Документ, удостоверяващ правото по чл 86, ал 3 от Наредба 10 от 2016 г за организация на дейностите в училищното образование за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство 1 /20 г (вид на документа) (дата) В Удостоверение за завършен първи гимназиален етап /20 г, училище (дата) (наименование и населено място) Желая да участвам в класирането във Вашето училище за следните профил и специалност от професия Поредно желание Профил или специалност от професия Код

9 Подпис на ученика/чката: Родител/настойник: Приел заявлението: Гр/с Дата: " 22 Създава се приложение 5 към чл 96, ал 2, т 1: "Приложение 5 към чл 96, ал 2, т 1 ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ЗА НАСОЧВАНЕ НА УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, С ФИЗИЧЕСКИ И СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ, ОТ ДОМОВЕ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА, И ОТ ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И УЧЕНИЦИ, НАСТАНЕНИ В ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ГР ЗАЯВЛЕНИЕ за насочване и класиране в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование от, (собствено, бащино и фамилно име на ученика) ЕГН, пол м ж, входящ, номер (Вярното се отбелязва с "Х") живеещ/а: област, пощенски код, община, гр/с, жк/ул, бл, вх, ет, ап, телефон за контакти: УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, През учебната година предстои да завърша клас в, гр/с, (училище) община, област Желая да бъда насочен/а за обучение в следните училища и паралелки, посочени по реда на желанията ми: профил/специалност от професия училище

10 Прилагам необходимите документи Гр(с) Подпис на ученика: Дата Родител/настойник Подпис: Длъжностно лице от дом: Подпис: Длъжностно лице от комисията: Подпис:" 23 Създава се приложение 6 към чл 99, ал 1: "Приложение 6 към чл 99, ал 1 ПРОТОКОЛ за подреждане и насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства съгласно чл 95, ал 1 и 2 от Наредба 10 от 2016 г за организация на дейностите в училищното образование Входящ номер Трите имена на ученика ЕГН Училище и клас, в които се обучава ученикът Основание за насочване Оценки от балообразуващите предмети Поредно желание Насочен към Дата: Председател на комисията за насочване: Членове: 1 2

11 3 4 " 24 Създава се приложение 7 към чл 99, ал 1: "Приложение 7 към чл 99, ал 1 ПРОТОКОЛ за насочване на ученици със специални образователни потребности по чл 120, ал 7 от ЗПУО съгласно чл 95, ал 1 и 2 от Наредба 10 от 2016 г за организация на дейностите в училищното образование Входящ номер Трите имена на ученика ЕГН Училище и клас, в които се обучава ученикът Основание за насочване ( на становището от РЦПППО) Насочен към училище Клас Дата: Председател на комисията за насочване: Членове: "

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017

Microsoft PowerPoint - Naredba10_2017 НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Г Р А Ф И Ц И Провеждане на тест по: български език и литература 17.06.2019 г. математика 19.06.2019 г. чужд език /по желание/

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx

Microsoft Word - Инфо приемане и преместване.docx Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на 3 Орган, който предоставя административната

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1

П Р И Л О Ж Е Н И Е 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА НА МЕСТА ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН- ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ. 54, АЛ. 3 ОТ НАРЕДБА 10

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от

ВАРНЕНСКА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ Г. С. РАКОВСКИ Варна 9000, бул. Княз Борис І, 55, ЕИК Индикативен списък на обществените услуги, предоставяни от Индикативен списък на обществените услуги, ни от Варненска търговска гимназия Георги С. Раковски Задължителна информация /издаването на /издава не на /издаване на Образователни услуги Преместване на ученици

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Note pad and pen business PowerPoint template

Note pad and pen business PowerPoint template ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН за родителите на учениците от VII клас от ОУ Васил Априлов - Бургас РОДИТЕЛСКА СРЕЩА 7 май 2015 г. Учебна 2014 / 2015 година Национално външно оценяване и ПРИЕМ на ученици след завършен

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx

Microsoft Word - final_zapoved_VO_2020.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД09-2152/ 27.08.2019 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 57, т. 1 на Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване

Подробно

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен

О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положен О Б Щ И Н С К А П Р О Г Р А М А НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2018 Г. ПРОЕКТ Раздел I Общи положения 1. Общинската програма е разработена на основание

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно