проф. д-р Клара Асенова Тонева Любомир Петров Бакърджиев Грехът и покаянието в Православното догматическо богословие през XIX-XX в.

Размер: px
Започни от страница:

Download "проф. д-р Клара Асенова Тонева Любомир Петров Бакърджиев Грехът и покаянието в Православното догматическо богословие през XIX-XX в."

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Клара Асенова Тонева на дисертацията на Любомир Петров Бакърджиев докторант към Катедра Систематическо богословие в Богословския факултет при СУ Св. Климент Охридски На тема: Грехът и покаянието в Православното догматическо богословие през XIX-XX в. за получаване на ОНС доктор по богословие в Професионално направление 2.4. Религия и теология, научна специалност Догматическо богословие Научен ръководител: доц. д-р Любомир Тенекеджиев Настоящата рецензия е изготвена и представена след решение на Факултетния съвет на Богословски факултет от г., протокол 6 и последваща заповед на Ректора РД 38-80/ от 2022 г. и въз основа на Протокол 1 от заседание на научно жури от г. На първото си заседание научното жури в състав: доц. д-р Костадин Нушев, доц. д-р Любомир Тенекеджиев, проф. дфн Валентин Канавров, доц. д-р Стоян Чиликов и доц. д-р Павлин Събев установи, че процедурата е организирана при спазване на всички законови изисквания. След проведени разисквания за председател е избран доц. д-р Костадин Нушев, а за рецензенти доц. д-р Костадин Нушев и доц. д-р Павлин Събев. На останалите членове е възложено да изготвят писмени становища. Срокът за предаване на рецензии и становища е 29 април 2022 г., а датата за открито заседание на научното жури и публична защита 12 май, 2022 г. от 13 часа. Поради оттеглянето след време на проф. дфн Валентин Канавров от състава на журито, беше направена следната промяна: на мястото на доц. д-р Костадин Нушев влиза проф. д-р Клара Тонева, която беше включена като резерва, проф. К. Тонева става и председател на журито. Административен секретар е г-н Ивайло Начев. Всички срокове по процедурата са спазени. Сведение за докторанта и докторантурата: Любомир Бакърджиев завършва Богословския Факултет на СУ Св. Климент Охридски през 2015 г. като бакалавър. Следва успешно придобиване

2 на магистърска степен (отново в БФ) в Магистърска програма Вяра и живот. От 2018 г. до 2021 г. Любомир Бакърджиев е докторант към БФ на СУ "Св. Климент Охридски". Дисертационното му съчинение е на тема: Грехът и покаянието в Православното догматическо богословие през XIX-XX век, научен ръководител е доц. д-р Любомир Тенекеджиев. Докторантът е изпълнил успешно индивидуалния си план и е отчислен с право на защита до г. Данни за дисертацията и автореферата: Предложената дисертационна тема е полезна, интересна и благодатна за работа. От втора страна, темата не само предполага, но и изисква сериозни знания в областта на богословието, задълбочена подготовка в областта конкретно на Догматическото богословие и Патрологията, богата библиографска осведоменост, както и точен богословски изказ. Рецензираният дисертационен труд е с обем от 193 нестандартни страници, които включват: Предговор, Увод, три глави, Заключение и Използвана литература. Научно-текстовият апарат съдържа 468 бележки под линия, приложени са извори и други литературни източници на български език, с изключение на два, които са на гръцки език. Подборът на използваната литература е показател за постигнато добро ниво на критично четене. Авторефератът частично отговаря на изискванията; като цяло са разграничени основните проблемно-изследователски ядра в отделните глави; посочени са научните приноси, както и публикациите на автора. В Предговора Любомир Бакърджиев емоционално мотивира избора си на тема така: Вярвам, Господи, помогни на неверието ми. С тази молитва многократно съм се опитвал да погася пораждащите се у мен недоумения по редица въпроси на християнската вяра. да потърся верния отговор и на онези въпроси, които бяха провокирани от моя твърде криволичещ житейски път Найважно беше да осмисля дълбокото християнско разбиране за греха и покаянието в православен контекст. (с. 5). Уводът като съществена част от дисертацията в голяма степен подсказва и какъв ще е крайният резултат, т. е. дали и доколко докторантът ще съумее да изпълни замисленото. Впечатлението от увода е добро: предложена е обща характеристика на дисертационното съчинение, защитена и обоснована е актуалността на темата. Любомир Бакърджиев е направил преглед на някои от по-главните изследвания по темата в българската богословска мисъл, но, както 2

3 ще поясня по-нататък, липсват основни съчинения, за сметка на такива, които са с популярен характер или са встрани от главната тема. Докторантът изразява обектно-предметната част на изследването си така: предмет на непосредствения изследователски интерес са християнските понятия грях и покаяние, с тяхната идейна натовареност и интерпретация, а обект на изследването са по-важните моменти от библейския текст, имащи отношение към темата, подбрани творения от светоотеческата литература със сходна тематика и по- значимите трудове на православни богослови от XIX и XX в., имащи пряко или косвено отношение към предмета на труда. (Автореферат, с. 3-4.) Първоначалната хипотеза на изследването, така както я формулира докторантът, е, че независимо от сериозното влияние на западния схоластичен модел на мислене в средите на православните богослови през XIX в., е малко вероятно да са нанесени значими и непреодолими отклонения от традиционното църковно разбиране. (с. 9 ). Заявената методология е богата, звучи амбициозно и натоварва с големи очаквания; докторантът е работил успешно с някои от заявените методи. Нямам забележки към структурата на изследването тя е логически аргументирана и следва методологията, която е традиционно установена в Богословския факултет. Тук личи, че докторантът е работил съвместно и ефективно с научния си ръководител доц. д-р Любомир Тенекеджиев. Първа глава Употреба и съдържание на термините грях и покаяние в древните авторитетни църковни извори има, по думите на докторанта, характер на въвеждащ елемент към основната тема. За целта авторът разглежда употребата и съдържанието на термините грях и покаяние първо в библейския текст, от втора страна, в светоотеческото богословие, а в третия параграф на главата в латинската схоластика. Любомир Бакърджиев заключава, че употребата на двата термина е широко застъпено както в библейския текст, така и в творчеството на св. Отци. Ако в Стария Завет разбирането за грях е предимно външно и показно, отговаряйки на статуса и потребностите на старозаветния човек, то в Новия Завет идеите за греха и покаянието придобиват истинското духовно съдържание. Формалното разбиране отстъпва място на осъзнатото отношение на разумния човешки дух. Във втора глава: Грехът и покаянието в православното догматическо богословие през XIX в. авторът насочва вниманието си към следните по-важни изследователски ядра: как се разглежда темата за греха и покаянието в руската 3

4 богословска школа; как се осмисля същият въпрос в богословската школа до средата на миналия 20 век; и от трета страна темата за греха и покаянието в други православни школи. Изводите, които прави докторантът, са, че след продължителен плен на православното богословие в рамките на схоластичния модел на мислене, от средата на 19 в. започва плах процес на връщане към мистиката на светоотеческата мисъл и литургичния опит на Църквата, като водеща роля имат руското и гръцкото богословие. Това е време на действителен сблъсък между традиционното православно разбиране и схоластичните уклони, но Църквата, по думите на Любомир Бакърджиев, остава в простотата и истината на Откровението в разбирането си за греха и покаянието. Трета глава е озаглавена Грехът и покаянието в православното догматическо богословие през XX век и проследява темата в три насоки: как руската богословска школа осмисля греха и покаянието; как след 50-те години на разцвет в гръцката православна школа се разглежда темата за греха и покаянието; какво е разбирането за греха и покаянието в други православни школи. Като обобщава тенденциите в разбирането за греха и покаянието в православното догматическо богословие през 20 век, може, според Любомир Бакърджиев, да се каже, че пътят към очистването от схоластично влияние вече е факт. Главната особеност се свежда до интерпретация на светоотеческите разбирания в перспективата на актуалния статус на човешкото битие, а причината е, от една страна, стремежът към обличане на веровите истини в поинтелектуална форма, а от друга влиянието на доминиращата тогава западна богословска литература. В Заключението докторантът отбелязва, че едва в средата на 20 в. може да се говори за утвърдена тенденция към чисто православно разбиране за греха и покаянието, което е поставено в рамките на актуалния за времето терминологичен контекст. Научни приноси: 1. Систематично изложение на динамиката в разбирането за греха и покаянието в православното догматическо богословие през периода век в контекста на схоластичното влияние характерно за този период. 2. Детайлно очертаване и анализиране на характерните особености в интерпретацията на разбирането за греха и покаянието във водещите православни богословски школи в периода век. 4

5 Относно приносите: необходимо е или отново да се напишат, или да се прецизират, като се изясни какво точно има предвид докторантът и какъв всъщност е реалният принос на дисертационното изследване. По отношение на първия принос: не е ясно как следва да се разбира систематично изложение на динамиката в разбирането на греха и покаянието в православното догматическо богословие.. ; относно втория не смятам, че е осъществено детайлно очертаване и анализиране на характерните особености в интерпретацията на разбирането за греха и покаянието ; по-скоро виждам опит за извеждане на някои от по-характерните особености в интерпретацията на разбирането относно греха и покаянието във водещите православни богословски школи през разглеждания период. Публикации: Докторантът прилага три публикации, две от които имат отношение към темата на дисертацията; статиите не са описани библиографски правилно. 1. Духовно-ценностен смисъл на православието в съвременния живот, Годишник на ЮЗУ Неофит Рилски. Благоевград, Каноните като извор за тайнството Покаяние. Сп. Светодавец, 12/ Достоевски и социализмът. Годишник на ЮЗУ Неофит рилски. Благоевград, Изводи и препоръки: Докторант Любомир Бакърджиев се е съобразил с част от препоръките и бележките, които му бяха направени в хода на вътрешното обсъждане. Текстът е значително подобрен, изворите са налице, сериозните пропуски в научнотекстовия апарат са отстранени. Основна слабост на дисертационното съчинение е, че докторантът преминава през темата без богословско задълбочаване. Напр. когато говори за св. Отци, и по-конкретно за св. Йоан Дамаскин (с ), Любомир Бакърджиев отделя само половин страница на светителя и неговото основополагащо съчинение Точно изложение на православната вяра, позовава се на издание от 2006 г. при положение, че българската богословска наука разполага с прецизен академичен превод в три тома /преводът е на Ат. Атанасов, под редакцията на проф. д-р Ив. Христов и доц. д-р Свет. Риболов/. 5

6 Когато представя българската православна богословска школа, логично става въпрос за проф. д-р Тотю Коев и то с основание значимото име в българската православна догматика. Докторантът изчерпва темата в няколко странички, като за целта се спира на три, по моя преценка неподходящи за разглежданата тема публикации на проф. Т. Коев две статии и една книга в съавторство, а подминава главните му изследвания, в които, във връзка с различни богословски проблеми, се говори за греха и покаянието: Догматическите формулировки на първите четири Вселенски събори /за богочовешката същност на Иисуса Христа/. Синодално издателство. С., 1968; Вяра и живот /Сборник материали по Патрология, Догматика и Етика/. В. Т., 1994 и др. Това е валидно и за друг представител на българското богословие проф. д-р Димитър Киров, преподавател по Нравствено богословие. Любомир Бакърджиев използва една кратка енциклопедия, която е с научно-популярен характер, а пропуска изследвания на професора, в които се засяга темата за греха и покаянието /например: Въведение в християнската антропология. (За богообразността на човека). С., 1996; Православната духовност. С., 2011; Човекът е съработник на Бога. Опит за етико-антропологичен обзор на апостол Павловите послания, ГДА, БФ, Том първи, 1993г. ; Измеренията на човека, С., 2005 и др./. Посочените примери показват, че Любомир Бакърджиев не познава базисни съчинения от българската православна богословска традиция, които са пряко свързани с темата, която разработва. Богословският анализ е слабо застъпен; изводите трябва да са по-ясно формулирани; в дисертационното съчинение има множество правописни и пунктуационни грешки; откриват се и технически пропуски; на места текстът не е страниран, страниците не отговарят на стандартите и др. На този етап не препоръчвам отпечатването на труда. След задълбочаване на богословския анализ, прецизиране на догматическия изказ, библиографско обогатяване, стилова редакция и коректура, текстът би бил полезен за обучението на студентите по богословие. Нямам съвместни публикации с докторант а. Заключение: Познавам Любомир Бакърджиев още от първия курс на неговото обучение като студент, който се отличава с буден ум, критично мислен и непринуденост в 6

7 общуването. Предложеното дисертационно съчинение е свързано както с неговия личен път във вярата, така и с опита му за навлизане в богатата и трудна за усвояване богословска наука. Макар предложеният текст да не изчерпва темата в пълнота и в дълбочина, приемам, че докторант Любомир Бакърджиев е изпълнил основната цел, която си поставя. Настоящата рецензия е критична, но направените констатации, препоръки и бележки са добронамерени и не променят положителните ми впечатления от настоящата докторска теза. Отчитам факта, че докторантът е работил според силите си добросъвестно и усърдно. Като имам предвид съответствието на дисертационния труд на Любомир Бакърджиев с изискванията на Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ, както и спазването на всички процедури, свързани с подготовката на докторанта и придвижването на труда за защита, ще гласувам положително да му бъде присъдена научната степен доктор проф. д-р Клара Тонева София 7

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На

1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров На 1 УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Катедра Информационни технологии и комуникации Р Е Ц Е Н З И Я От: Доц. д-р Димитър Иванов Петров Научна специалност: Приложение на изчислителната техника

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc

Microsoft Word - Recenzia_Darian Pejcheva_From_ Yantsislav Yanakiev.doc БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО Р Е Ц Е Н З И Я от професор д.с.н. Янцислав Вълчев Янакиев, Директор на Института за перспективни изследвания за отбраната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц

РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на соц РЕЦЕНЗИЯ от доц. дпн Милен Замфиров Относно представен дисертационен труд и автореферат Докторант: Константинос Евангелос Сотиру Тема: Развитие на социални компетенции у зрително затруднени ученици Научен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx

Microsoft Word - Рецензия Найденов.docx Р Е Ц Е Н З И Я от доц. д-р Климент Минев Найденов СУ Св. Климент Охридски, ГГФ, катедра Регионално развитие (председател на Научно жури утвърдено с Заповед на Ректора на СУ Св. Климент Охридски със Заповед

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в кат РЕЦЕНЗИЯ от проф. д.изк. Елисавета Борисова Вълчинова-Чендова за дисертационния труд на ТИМОТЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЕВСКИ // ЙЕРОМОНАХ ЗОТИК, докторант в катедра Практическо богословие, СУ Св. Климент Охридски,

Подробно

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск

До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/ На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийск До Председателя на научно жури Определено със Заповед РД 925/07.05.2019 На Ректора на ЮЗУ Неофит Рилски СТАНОВИЩЕ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА:

БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИ ПО КОНЦЕПЦИЯТА И СТРУКТУРАТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор по научната специалност Икономика и управление на тема: Приложението на инструментариум на управленски концепции в

Подробно

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,

МЕТОДИКА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Иван Петров Видолов относно: Дисертационен труд на тема: Експертизи при разследване на престъпления против стопанството Област на висше образование: 3. Социални, стопански

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

Дипломна работа

Дипломна работа СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Иван Величков Иванов, преподавател в Европейски политехнически университет гр. Перник и в качеството му на член на Научното жури по дисертационния труд на Светлозар Цветанов Вешков

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От

СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от г. От СТАНОВИЩЕ от проф. дн Иванка Мавродиева-Георгиева, СУ Св. Климент Охридски, член на научно жури със Заповед на Ректора на УНСС 394 от 05.03.2019 г. Относно материалите, представени за присъждане на ОНС

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо

От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология, Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образо От Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм, Катедра Епидемиология", Медицински университет- София Относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен ДОКТОР" по научната специалност

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор

Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор Становище От проф. д-р Пенка Костова Тодорова ВТУ Св.св.Кирил и Методий за дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен доктор в област на висше образование 1. Педагогически науки,

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат

Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователнат Рецензия на дисертационен труд на тема: Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация за присъждане на образователната и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски Относно: публична защита н

РЕЦЕНЗИЯ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски Относно: публична защита н РЕЦЕНЗИЯ От доц. д-р Илинка Сергеева Терзийска, Преподавател в катедра Туризъм към Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски Относно: публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно