РЕЦЕНЗИЯ. от доц. Анета Антонова

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЕЦЕНЗИЯ. от доц. Анета Антонова"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ от доц. Анета Антонова Катедра Гражданскоправни науки Климент Охридски, при ЮФ на СУ Свети на дисертационен труд за придобиване на научната степен Доктор в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика- Електронни медии) Тема на дисертационния труд: Преотстъпване на права за излъчване и разпространение Автор на дисертационния труд: Людмила Александрова Цолова Борисова УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО ЖУРИ, 1. Дисертантът Людмила Цолова Борисова е родена на В периода г. придобив образователна степен магистър по право в Юридическия факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски. В периода февруари г е Докторант във ФЖМК, катедра Комуникация и аудиовизуална продукция на Софийския университет Св. Климент Охридски с научен ръководител доц. д-р. Теодора Петрова. В рамките на редовната докторантура е водила лекции и упражнения по «Телевизионно програмиране и телевизионна среда» за ІI курс студенти в редовна и задочна форма на обучение. Автор е на следните публикации: Статия на тема: Езикът на телевизионната реклама правни възможности и правни ограничения, приета за печат за Годишник на СУ Св. Климент Охридски, Факултет по журналистика и масова комуникация,

2 Доклад на тема: "Творческо настроение и авторски права при създаване и използване на български аудио-визуални произведения. Опасни връзки, приет за печат за Годишник на департамент Масови комуникации, НБУ; Доклад на тема "Проблеми и тенденции в публичните комуникации между институции, медии и граждани в България, приет за отпечатване в Сборник на катедра "Медии и обществени комуникации", УНСС. 2. Дисертационният труд е с обем 227 страници, от които 205 страници основен текст, а останалите обхващат съдържание, списък с литература и приложения. Трудът се състои от увод, четири глави и заключение. Първата глава е озаглавена «Теоретичен преглед. Промяна в комуникационната ситуация» и посветена на медийната теоретична рамка, като е направен кратък исторически преглед на възникването и развитието на средствата за масова информация, на традиционните медии - радиото и телевизията, появата на интернет, изследване са теоретични постановки относно комуникационните процеси и цифровизацията и медийната конвергенция. Във Втора глава, «Регулаторна рамка. Разглеждане на основни елементи от медийното аудио-визуално право в България», се акцентира на понятието аудио-визуални медийни услуги, неговия обхват, видове, съдържание, достъп до медийни услуги. Предмет на разглеждане са доставците на медийни услуги, както и видовете режими, под които могат да упражняват дейност и явлението цифрова. телевизия. Изследвани са въпросите, свързани с цифровата телевизия, дейността и статута на регулаторните и надзорни органи.

3 В Трета глава, «Телевизионната програма. Определяне на телевизионната програма като легална дефиниция, културен и пазарен продукт» се разглежда телевизионната програма от гледна точка на легални и доктринални определения, както и като пазарен продукт. В Четвърта глава, «Интелектуална собственост. Авторско право и сродните му права при преотстъпване на права за излъчване и разпространение на телевизионна програма», предмет на разглеждане са телевизионните организации като субекти на сродните права и програмата като обект на тези права, дигиталните права при излъчване и разпространение на програма. Анализиран е актуален казус, свързан с преотстъпването на права между телевизионни организации, производители и доставчици на съдържание и разпространяващите го, чрез кабел и сателит, платформени оператори. Систематиката на автора е логична и следва да бъде споделена. Тя е съобразена със спецификата на изследваното правно явление. Към труда е приложен списък на ползваната научна литература, която включва автори, които авторът е цитирал, както и съчинения, които са анализирани без цитиране. Посочената литература обхваща 156 заглавия, от които 109 на кирилица и 47 на латиница. Предмет на изследването са правата на интелектуална собственост в телевизионната програма като юридически факт, културен продукт и като стопанско явление.

4 Научната задача на изследването е да се очертае широкоформатна рамка на правата за излъчване и разпространение на телевизионна програма от български телевизионни организации и платформени оператори, включително и дигиталните права за разпространение на съдържание. Така проследената от изложението задача се включва и изследване на разпространението на телевизионни програми в условията на технологична и пазарно стимулирана конвергенция, на дигитализация и налагане на интернет платформите. Цели се да се проследят и анализират актуални проблеми, свързани с преотстъпването на права за излъчване и разпространение на телевизионна програма от доставчици на аудио-визуални медийни услуги. Авторът цели постигане на яснота, завършеност и убедителност на изводите, устойчивост на утвърждавания чрез труда понятиен апарат и практическа приложимост на изводите. 3. В дисертационния труд авторът умело е съчетал различни методи на научно изследване, което е несъмнено негово достойнство. В изследването са използвани собственост. В изследването са използвани различни научноизследователски методи, като: метод на анализ и синтез, сравнителен метод, емпирично изследване проучване на източници. Така подбраната и прилагана методика на изследване е в състояние да даде отговор на поставените цели и задачи на разглеждания дисертационен труд. 4. Трудът е разработен с научната претенция да бъде първо самостоятелно българско изследване на преотстъпването на права за излъчване и разпространение. Следва да се признае, че този труд несъмнено е първият в значителна степен изчерпателен анализ на тази проблематика у нас. Интердисциплинарният характер на разглежданата проблематика е индикатор за полезността на темата.

5 В дисертационния труд са анализирани следните въпроси със важно научно значение. Аргументирана е тезата, че е налице промяна в комуникационната ситуация, която дава пряко отражение и върху преотстъпването на права за излъчване и разпространение на телевизионна програма. Следва да се подкрепят изводите на докторанта, че: взаимодействието между регулация, саморегулация и корегулация е все по-наложително в цифровото време; на българския телевизионен медиен пазар е налице дисбаланс относно упражняването на авторското право и сродните му права, конфликтни зони в отношенията между участниците на този пазар, оттук и недобри практики; трансформациите в цифровата ера са не само на технологично ниво, а засягат обществото в социален, културен и икономически план. Извършен е задълбочен анализ на определението на радио и телевизионен оператор. Отделено е внимание на основните проблеми и предизвикателства пред Република България при въвеждането на цифровата наземна телевизия, а именно : технически, свъзнани с ограничен честотен ресурс; организационни, административни и регулаторни, свързани с приемане на нормативна уредба, която да осигури предпоставките за цифровия преход; финансови, културни и социални, свързани с финансиране на освобождаването на радиочестотен ресурс, предназначен за нуждите на националната сигурност. Приносен характер има изследването на въпроса относно разновидностите на електронните медии в зависимост от правно-организационното им състояние, а именно Обществени доставчици на медийни услуги и Търговски доставчици на медийни услуги.

6 Направено е подробно изследване на лицензионния, регистрационния и уведомителен режим, приложими спрямо доставчците на медийни услуги. Изследвани са правомощията на органите, които регулират електронната медийна среда - Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Съветът за електронни медии (СЕМ). Внимание заслужава анализът на телевизионната програма като хетерогенен фактически състав с последователното разпространение на аудио-визуални произведения: предаванията и другите форми се излъчват в различни часови пояси, не и едновременно.тезата на автора е, че според формалното си описание, телевизионната програма се пределя в четири проявни форми: 1/откъм технологията проект; 2/с оглед обществения интерес концепция; 3/в зависимост от общуването с аудиторията схема и 4/предвид степента на специализираност профил. Съществен принос представлява изследването на телевизионната програма като пазарен продукт. Като стопански услуги и икономически продукт телевизионната програма циркулира на вътрешния и на външния медиен пазар, допринася за икономическия растеж и осигуряване на работни места. Авторът стига до извода, че програмната политика на телевизионните организации, като мрежа от правоотношения и с оглед на нейната съдържателна осигуреност, е предмет на покупки и продажби, при които по Филип Котлър «продавачите» са медийната индустрия, а «купувачите», т.е. разпространителите на съдържание, изграждат пазара. Направено е подробен анализ на проблема, свързан с телевизионните организации, като носители на права, сродни на авторското право, установени в дял втори, глава единадесета от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАСП). Приносен характер има изследването на характеристики на «платформения оператор», като се обобщава, че всяко предприятие, което осъществява електронни съобщителни

7 услуги, като разпространява (преизлъчва, предава и препредaвa) телевизионни програми чрез спътникова (DTH), кабелна или IPTV електронна съобщителна мрежа, групира телевизионни програми и ги продава в пакет или пакети на крайни потребители - абонати и което уведомило КРС, за намеренията си да осъществява обществени електрони съобщения и е вписано в публичния регистър, воден от КРС по чл.33 от ЗЕС, може да се разглежда като платформен оператор. Следва да се сподели тезата на автора, че телевизионната програма е един от четирите обекта на права, сродни на авторските, изчерпателно изброени в чл.72 ЗАПСП. Посочените приносни моменти на труда имат не само теоретично значение. Те могат да бъдат използвани и от практиката и правното обучение, което несъмнено повишава тяхната стойност. 5. Към автора могат да бъдат отправени някои препоръки с цел усъвършенстване на работата. Налице е известна небалансираност в обема и съдържанието на четирите глави. Възпроизвеждат се тези на автори, като считам, че е достатъчно да се цитират съответните трудове. 6. Изложените по- горе препоръки относно дисертационният труд имат второстепенен характер и по никакъв начин не намаляват неговото значение, поради което следва да му се даде изцяло обща положителна оценка. В заключение следва да се подчертае, че дисертационният труд отговаря напълно на изискванията на чл.6 ал.3 ЗРАСРБ и чл.27 ал.1 от Правилника за неговото приложение, поради което, като убедено давам цялостна положителна оценка на

8 труда, предлагам научното жури да даде на Людмила Цолова- Борисова образователната и научна степен доктор. София, 23 май Рецензент доц. д-р Анета Антонова

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълка СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Добри Димитров за дисертация на тема Съдебен контрол върху нормативни административни актове на Общинските съвети на Ваня Вълкадинова, докторант на самостоятелна подготовка към катедра

Подробно

БЕЛЕЖКИ

БЕЛЕЖКИ СТАНОВИЩЕ От: проф. д.ик. н. Христо Първанов Първанов Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност Икономика

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ за докторската дисертация на Мая Димитрова Василева за присъждането на ОНС Доктор в професионално направление 3.5 - обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - ТВ Журналистика)

Подробно

С_ Т_ 1recenzia

С_ Т_ 1recenzia До Членовете на научното жури за защита на дисертационен труд РЕЦЕНЗИЯ от д-р Таня Николова ЙОСИФОВА доцент по гражданско и семейно право в Правно-историческия факултет на Югозападния Университет Неофит

Подробно

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и науч

СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти за присъждане на образователната и науч СТАНОВИЩЕ За докторската дисертация на тема : Бизнес комуникация: преговори и презентации. Невербални аспекти" за присъждане на образователната и научна степен доктор на Яна Красимирова Събева, редовен

Подробно

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev

Microsoft Word - stanovishte_prof. Evgeni_Tanchev С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Евгени Петров Танчев на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен ДОКТОР Област на висше образование. Социални, стопански и правни науки. Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на об УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Надя Димитрова Миронова Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по научна специалност

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Виолета Мутафчиева Бакалова катедра Икономика на транспорта Университет за национално и световно стопанство Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен

Подробно

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет,

Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, Югозападен университет Неофит Рилски - Благоевград РЕЦЕНЗИЯ от доц. д-р Десислава Георгиева Стоилова катедра Финанси и отчетност, Стопански факултет, ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград Относно: дисертационен

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Светла Костадинова Михалева, Варненски свободен университет Черноризец Храбър, катедра Администрация, управление и политически

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобив РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 3D ОБЕКТИ И КОЛЕКЦИИ В ИНТЕРНЕТ за придобиване на образователната и научна степен доктор, в област

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за

Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за Р Е Ц Е Н З И Я От доц. д-р Соня Тотева Женкова, дм Медицински университет - София, Катедра по психиатрия Директор на Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм на дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство з РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Красен Стефанов Стефанов на дисертационен труд на тема Оперативна съвместимост между цифрови библиотеки за културно наследство за придобиване на образователната и научна степен доктор,

Подробно

ncbcv

ncbcv СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Александър Иванов Маринов Софийски Университет Св. Климент Охридски относно дисертационния

Подробно

До Г-ца Управител

До Г-ца Управител С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р Лъчезар Георгиев Георгиев член на научното жури за избор на ДОКТОР по професионално направление Обществени комуникации и информационни науки, Факултет по журналистика и масова

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект ПРОЕКТ: BG051PO001-4.3.04-0039 Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на Образователно-научна степен ДОКТОР по научна специалност 1.2. Педагогика. Автор на дисертационния труд: Туул Селенге Тема на дисертационния труд : Основни

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн

С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатн С т а н о в и щ е за дисертационния труд на Мария Момчилова на тема Природа, еволюция и типология на манга комуникацията. Манга и традиционната печатна медия За присъждане на образователна и научна степен

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбъ ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Павел Георгиев Павлов Варненски свободен университет Черноризец Храбър Относно: дисертационен труд за присъждане на образователна

Подробно

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 /

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов 66; 073 / 88 55 01; info@swu.bg; www.swu.bg КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я Р Е Ц Е Н З И Я НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД НА ТЕМА: ВЪТРЕШНИ КОМУНИКАТИВНИ ПРОЦЕСИ В РЕГИОНАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ В БЪЛГАРИЯ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ АСПЕКТИ за получаване на ОНС Доктор по ПН 3.5 Обществени

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова н С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Марияна Тонева Кузманова, член на Научното жури за публична защита на дисертационния труд на Ани Владимирова Атанасова на тема: "Клъстерната интеграция за повишаване конкурентоспособността

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват

СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образоват СТАНОВИЩЕ от проф. д.ик.н. Иван Стойков Кънчев Научна специалност Икономика и управление /Аграрен мениджмънт/ ОТНОСНО: дисертационен труд за образователна и научна степен доктор по професионално направление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СB СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СB. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВИ КОМУНИКАЦИИ КАТЕДРА ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА С Т А Н О В И Щ Е От доц. д-р Григорий Вазов Висше училище по застраховане

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВ УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Красимир Маринов Маринов УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Научна специалност Маркетинг Относно: дисертационен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта Относно: присъждане на образователна и научна

С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта   Относно: присъждане на образователна и научна С Т А Н О В И Щ Е от доц. д-р Петър Чобанов, научен ръководител на докторанта e-mail: p.chobanov@unwe.bg Относно: присъждане на образователна и научна степен доктор по професионално направление 3.8. Икономика,

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о

РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите о РЕЦЕНЗИЯ от проф. д-р Пламен Александров Панайотов относно дисертационния труд на тема Наказателноправна защита на политическите права на гражданите от Николета Кирилова Кузманова за присъждане на образователната

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ

РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТ РЕЦЕНЗИЯ от професор Георги Стоянов Карастоянов, д.пс.н., за дисертационния труд на Татяна Георгиева Предова на тема ЛИДЕРЪТ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ В КОНТЕКСТА НА УЧИЛИЩНАТА СРЕДА представен за придобиване

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология

1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология 1 СТАНОВИЩЕ от д-р Розина Попова, доцент в ЮЗУ Неофит Рилски Благоевград на дисертационен труд на Найден Николов на тема: Идеята за социална онтология и принципът на релевантността за присъждане на образователната

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично

С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично С Т А Н О В И Щ Е От: доц. д-р Гергана Илиева Михайлова-Борисова; Университет за национално и световно стопанство; Научна специалност Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Относно: дисертационен

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д

Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен д Рецензия от проф. д.ик.н. Иван Кънчев, специалност Икономика и управление относно: дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен доктор по специалност Икономика и управление /Екоикономика/

Подробно

I

I До УНСС Катедра Финанси СТАНОВИЩЕ от доц. Стоян Проданов с научна специалност 05.02.05 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка, Регистриран в НАЦИД от 01.12.2018 г., член на Научно жури, определено

Подробно